Nicolae Ceauşescu, 21 decembrie 1989: În întreprinderi să realizăm detaşamente de apărare. Nu trebuie să se ajungă la folosirea armelor (audio)

Prezint înregistrarea audio a teleconferinţei ţinută de Nicolae Ceauşescu în seara de 21 decembrie 1989 (ora 18). Înregistrarea am descărcat-o de pe saitul asociaţiei „Memorialul Revoluţiei”, dar acolo era într-un format puţin folosit şi nerecunoscut de calculatorul meu. Am convertit fişierul în format mp3 şi l-am pus apoi pe internet. Nu ştiu dacă prin această convertire s-au pierdut unele fragmente, cel puţin în două locuri apar nişte cuvinte în plus în stenograma publicată de revista „22”. Primul minut din înregistrare e de calitate mai proastă, ascultătorii să nu se descurajeze fiindcă apoi calitatea se îmbunătăţeşte. La transcrierea înregistrării, pentru identificarea participanţilor m-am folosit şi de stenograma teleconferinţei publicată în revista „22” (linc), dar am corectat această stenogramă atunci cînd am găsit diferenţe faţă de înregistrarea audio. Comentariile mele inserate în text sînt cu litere cursive, între paranteze drepte.

Fă clic pentru a asculta teleconferinţa lui Ceauşescu din 21 decembrie 1989 (21 minute 17 secunde)

Transcriere înregistrare:
00:00 Nicolae Ceauşescu: Vreau să mă refer la cîteva probleme care au intervenit pînă acum şi care demonstrează că avem de-a face cu o acţiune organizată şi dirijată, cu orientare precisă de destabilizare şi îndreptată împotriva integrităţii şi independenţei României. Nu mai există nici cea mai mică rezervă în privinţa aceasta. Şi scopul este ca, folosind agentura de care dispun şi tot felul, tot felul de cercuri reacţionare, se îndreaptă în primul rînd spre tineret pentru a-l influenţa şi a-l atrage în diferite acţiuni pentru a-şi putea realiza obiectivele propuse. În această situaţie, este necesar să decretăm o mobilizare generală a întregului activ de partid şi de stat şi a tuturor forţelor noastre, şi de interne – miliţie, securitate – şi inclusiv a unităţilor militare.
Trebuie să demascăm şi să respingem cu hotărîre această acţiune şi să o lichidăm. Nu se poate pune problema decît lichidarea în cel mai scurt timp a acestor acţiuni conjugate împotriva integrităţii, independenţei, a construcţiei socialiste, a bunăstării poporului.
Trebuie discutat deschis cu toţi membrii de partid, cu toţi muncitorii despre această acţiune, care va împinge ţara noastră înapoi – dacă şi-ar atinge obiectivele – ar lichida integritatea teritorială, nivelul de trai, perspectivele dezvoltării socialiste a ţării. De aici necesitatea ca întregul partid, toţi oamenii muncii, să acţioneze cu deplină răspundere pentru apărarea avuţiei naţionale, a fiecărei întreprinderi, a fiecărei instituţii, a bunului întregului popor, de apărare a integrităţii ţării. Să se constituie grupe de apărare a bunurilor întregului popor, a oraşelor, a socialismului, a independenţei şi suveranităţii ţării, bazat pe grupele patriotice, dar cuprinzînd cei mai buni activişti de partid, cei mai buni oameni ai muncii din toate domeniile. Să nu existe secţie, întreprindere, fără constituirea acestor grupe.
Oricine ridică probleme, le poate discuta în întreprindere, la consiliul de conducere, poate primi răspunsul, dar orice încercare de a organiza acţiuni împotriva intereselor poporului trebuie lichidată în întreprindere. Oricine acţionează, trebuie acolo, nu trebuie nimeni să mai iasă din întreprindere în scopul activităţilor duşmănoase, antisocialiste, în slujba cercurilor reacţionare de orice fel! Asta este problema numărul 1.
Nu am acţionat şi realitatea se vede că nu am pus în mod corespunzător ordine în această privinţă, că nu e bine înţeleasă această problemă. Imediat trebuie mers în întreprinderi, discutat acolo, chiar acolo unde sînt probleme. Trebuie în întreprinderi să realizăm aceste detaşamente de apărare sau grupe de apărare.
Cu întregul partid trebuie discutat clar. Este, acum se verifică calitatea de membru de partid. Cei care nu vor acţiona în apărarea socialismului, a independenţei şi suveranităţii nu pot să mai rămînă membri ai partidului. Şi trebuie să discutăm cu toată hotărîrea. Partidul este un partid de luptă, revoluţionar şi acum toţi trebuie să ne apărăm ţara, să apărăm socialismul. Aceasta este chemarea pentru toţi comuniştii, pentru toţi oamenii muncii, acesta reprezintă astăzi interesul suprem. Şi trebuie spus deschis oamenilor.
Trebuie să se treacă imediat, în acelaşi spirit, la o discuţie clară cu organizaţia tineretului comunist. Nu poate fi membru al tineretului comunist acela care nu se încadrează în grupele de apărare sau în detaşamentele de apărare şi care nu acţionează cu toate forţele pentru a-şi îndeplini răspunderea pe care o are. Trebuie să se treacă cu hotărîre la lichidarea oricăror manifestări din rîndul tineretului! Trebuie discutat foarte serios, de asemenea, cu organizaţiile de femei, cu toţi cetăţenii. Aceasta este problema centrală.
Repet încă o dată: nu există decît o singură cale – lupta hotărîtă, înfrîngerea forţelor reacţionare, a agenturilor străine. Trebuie să lămurim oamenii care au fost şi sînt înşelaţi. Să nu confundăm oamenii care sînt înşelaţi cu grupurile şi agenturile străine, dar să vorbim deschis şi să izolăm aceste grupe, care să fie demascate cu toate forţele. Acţionaţi. Baza trebuie să fie grupele sau detaşamentele de apărare a proprietăţii şi avuţiei întregului popor, a socialismului, a independenţei şi suveranităţii ţării. Aşa trebuie să se îndeplinească începînd din această seară, toate aceste probleme, pe toate liniile. În presa de mîine trebuie să apară deja constituirea acestor grupe şi chemarea la ordine, la asigurarea desfăşurării normale a întregii activităţi.
Conlucraţi strîns cu organele Ministerului de Interne, cu organele, cu unităţile militare – acolo unde există acestea, dar, repet, trebuie să punem accentul ferm şi hotărît pe organizarea grupelor sau detaşamentelor de apărare sau, şi mai precis, detaşamentelor de luptă şi de apărare a avuţiei întregului popor, a ordinei şi liniştii în oraşe, a independenţei şi suveranităţii ţării, care este obligaţia supremă a fiecărui cetăţean al Republicii Socialiste România!
Trebuie să luăm măsuri ferme şi bine pregătite. Acestea sînt aceste detaşamente de luptă şi acţiune. Ele, cu forţele proprii, trebuie să asigure ordinea în întreprinderi şi în oraşe. Şi numai să fie sprijinite, acolo unde este necesar, de unităţile Ministerului de Interne şi de unităţile militare.
Să se folosească toate mijloacele şi, dacă cineva e lovit, trebuie să răspundă cu două lovituri – nu trebuie să întoarcă şi obrazul celălalt. Cine îndrăzneşte să lovească, trebuie să fie lovit şi trîntit la pămînt, inclusiv în întreprinderi trebuie să se facă. Nu trebuie să se ajungă la folosirea armelor. Dar trebuie folosite toate mijloacele şi detaşamentele de luptă trebuie să fie detaşamente cu tot ce este necesar pentru a impune ordinea şi disciplina.
Să discutăm foarte larg şi deschis cu oamenii muncii, să acţionăm pentru a-i desprinde de influenţa acestor elemente reacţionare, agenţi ai ţărilor străine, de aceia care, pentru un pumn de dolari sau de altă valută, pentru promisiuni, cîteodată pentru o ţuică, îşi trădează ţara, îşi trădează familia, trădează poporul.
Iată cum se pune problema şi cum trebuie să acţionăm încă din această seară. Vreau să atrag foarte serios atenţia: trebuie să asigurăm ordinea, trebuie să nimicim această conspiraţie, să asigurăm liniştea, ordinea, dezvoltarea socialismului, independenţa şi integritatea României. Nu avem dreptul să facem nimic care ar putea să pună în pericol integritatea şi construcţia socialistă în ţara noastră. Trebuie să spunem clar şi să chemăm întregul popor la această luptă.
Dacă au fost bine înţelese problemele şi dacă aveţi de pus vreo întrebare? Vă rog să spuneţi. Nu aveţi nici o întrebare? Nu aveţi nici o problemă de ridicat?
15:38 Ioachim Moga (?) [conform stenogramei din revista „22”, dar el se autoidentifică cu numele Constantin – fapt care lipseşte din stenograma publicată; Ioachim Moga era prim-secretarul de la Cluj]: Clujul la aparat, tovarăşe secretar general, Constantin. Aş dori să ridic şi să vă rog următoarea problemă: dacă nu consideraţi că este necesar, noi v-am ruga ca pentru cîteva zile, să se instituie totuşi stare de necesitate şi în oraşul Cluj.
[în stenograma din revista „22” mai apar următoarele cuvinte care nu se disting pe înregistrare:
Silviu Curticeanu: Nu este cazul. Să ia măsurile stabilite.
Nicolae Ceauşescu: Vom analiza această problemă]

16:11 Bărbat: Braşovul la aparat, tovarăşe Ceauşescu.
16:13 Nicolae Ceauşescu: Măsurile care le-am spus să le luaţi reprezintă mai mult decît stare de necesitate. Asta nu rezolvă problema. Problema este legată de a trece la mobilizarea partidului, la creierea detaşamentelor de luptă, la mobilizarea tineretului, a femeilor, a poporului. Aceasta este starea de necesitate, şi asta trebuie să fie starea de necesitate! Să facem astfel încît nimeni să nu poată să desfăşoare vreo activitate împotriva intereselor poporului, care înseamnă şi nivelul de viaţă, care înseamnă şi libertate şi tot ceea ce am realizat, şi înseamnă integritatea ţării. Şi mai presus de toate, trebuie toţi să acţioneze pentru integritatea ţării. Şi asta e mai mult, repet, decît starea de necesitate.
Alte probleme?
V-am vorbit de tineret. Am chemat la mine conducerea tineretului, le-am dat în seara asta indicaţii în acelaşi spirit – să organizăm şi să facem ca detaşamentele revoluţionare de luptă ale tineretului să intre în acţiune. Înainte, reamintesc numai, în Bucureşti funcţionau înainte asemenea grupe şi nu îndrăznea nimeni, toţi huliganii de pe bulevardele capitalei nu îndrăzneau să ridice capul. E adevărat, am fost atunci criticaţi că sînt prea aspre, le-am spus atunci – demult, e adevărat – că trebuie să fie şi mai aspre cu huliganii, cu cei care încalcă convieţuirea socială nu se poate. Umanismul înseamnă de a apăra interesele poporului, ale întregii naţiuni, integritatea ţării. Asta este umanismul. Nu de a lăsa la voia întîmplării activitatea tuturor elementelor declasate, înapoiate şi, desigur, intensificarea activităţii de educaţie. Dar acum trebuie să le explicăm şi educaţia trebuie să o înţeleagă că trebuie să respecte disciplina şi ordinea. Mai tîrziu vom discuta despre problemele educaţiei. Acuma un singur lucru trebuie să înţeleagă: că oricine încalcă ordinea, liniştea, trebuie să primească răspunsul ferm, că nimenea nu poate acţiona să pună în primejdie integritatea ţării, liniştea poporului, bunăstarea poporului.
Dacă aveţi alte întrebări?
19:48 Anton Lungu: Să trăiţi tovarăşe secretar general, sînt Lungu de la Brăila. Vă raportez că în judeţul şi municipiul Brăila, în adunările ţinute [în stenograma din revista „22” mai apar cuvintele: „la noi comuniştii, oamenii muncii şi-au exprimat totala indignare şi au condamnat hotârît manifestările”; acest fragment parcă lipseşte din înregistrare] elementelor reacţionare. Activitatea se desfăşoară normal şi hotărît pentru îndeplinirea sarcinilor de plan. Vă asigurăm că vom face totul pentru îndeplinirea indicaţiilor ce ni le-aţi dat. Am terminat, să trăiţi.
20:17  Nicolae Ceauşescu: Vă rog să treceţi la organizarea şi în Brăila şi peste tot a activităţii, aşa cum am discutat. Desigur, trebuie să asigurăm desfăşurarea normală a producţiei şi realizarea planului. Să se creeze aceste grupe şi în comune, în toate unităţile şi localităţile. Dacă mai sînt alte întrebări sau probleme de ridicat?
Vă rog, tovarăşi, treceţi imediat, cu toate forţele, la activitate încă din această seară.
Cu aceasta, dacă nu mai aveţi nimic de ridicat, închei teleconferinţa şi vă urez succes în întreaga activitate.

Mai urmăreşte: Ceauşescu, 17 decembrie 1989: Într-o oră trebuie restabilită complet ordinea în Timişoara! (audio)

Un gând despre „Nicolae Ceauşescu, 21 decembrie 1989: În întreprinderi să realizăm detaşamente de apărare. Nu trebuie să se ajungă la folosirea armelor (audio)

  1. Puteti reposta inregistrarea teleconferintei din 21 decembrie 1989? Linkul catre Trilulilu nu mai functioneaza deoarece trilulilu a fost cumparat, iararhiva s-a pierdut.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.