Caracterizarea lui Laszlo Tokes de către episcopul Laszlo Papp (14 august 1989)

În perioada premergătoare revoluţiei, Laszlo Papp, episcopul reformat din Oradea, a încercat să influenţeze membrii consiliului parohial reformat din Timişoara să accepte schimbarea lui Laszlo Tokes din postul de preot. Printre altele, acestora le-a fost trimisă o scrisoare care conţinea o circulară a celor doi episcopi reformaţi din România (de Cluj şi de Oradea) şi o caracterizare a lui Laszlo Tokes, făcută de Laszlo Papp. Am primit o copie a acestei scrisori de la una din membrele consiliului parohial din 1989 – Victoria Ardelean (născută Agoston-Kadar). Prezint mai jos aceste documente (sînt simple foi dactilografiate, fără semnătură olografă) şi reacţia consiliului parohial, în original şi tălmăcire. Ele au fost deja prezentate şi în cartea mea „Revoluţia fără mistere”, dar fără facsimile.

Tălmăcire:

Circulara celor doi episcopi reformaţi:

Principalele îndatoriri ale preotului reformat

Ca slujitor oficial al Bisericii sale, preotul reformat are următoarele îndatoriri principale: a. să propăvăduiască Cuvîntul lui Dumnezeu; b. să oficieze sfintele taine; c. să îngrijească sufleteşte de familiile parohiei sale, fără a-şi neglija celelalte sarcini; d. să administreze conştiincios bunurile materiale ale parohiei; e. să efectueze cu precizie lucrările de birou.

Ţinînd seama că viaţa şi serviciul parohiei se desfăşoară în cadrul bunei convieţuiri cu alte biserici, preotul reformat trebuie să se folosească de posibilităţile şi modalităţile în cadrul cărora viaţa parohiei încredinţate lui devine un serviciu ecumenic, adică aflat în legătură cu cealaltă biserică şi evoluînd dimpreună cu ea.

Este bine ca preotul reformat să-şi amintească de jurămîntul depus cu prilejul hirotonisirii, cînd a jurat şi pentru ascultare faţă de autorităţile superioare ale Bisericii sale – căci numai astfel poate cuceri stima şi preţuirea membrilor parohiei sale.

Nu trebuie uitat că – în timp ce slujeşte în biserică – preotul reformat este totodată şi cetăţean al statului. Ţinînd seama de aceasta, serviciul preoţesc nu se poate limita la stricta îndeplinire a îndatoririlor de preot, acesta trebuind să slujească, prin toată viaţa sa, şi dezvoltarea socială a patriei sale.

Referitor la îndatoririle bisericeşti şi de cetăţean ale preotului, Partea I paragrafele 34 şi 36 din Statutul Bisericii Reformate menţionează următoarele:

1. „Prin cuvîntările sale din biserică cît şi prin declaraţiile de orice fel, preotul să cultive şi să consolideze în general iubirea propăvăduită de Hristos, evitînd cu grijă aspectele aluzive”.

2. „El este obligat să manifeste respect faţă de autorităţile sale ecleziastice, să se supună măsurilor şi somaţiilor lor legale din punct de vedere canonic, să execute hotărîrile şi deciziile lor”.

3. „Este obligat să îndeplinească hotărîrile guvernului referitoare la executarea legilor ţării şi comunicate lui prin intermediul autorităţilor bisericeşti”.

4. „În armonie cu îndatoririle sale scrise şi nescrise, preotul reformat este obligat să corespundă din toate punctele de vedere cerinţelor bisericeşti şi civice, ca preot propăvăduitor”.

Prin respectarea celor de mai sus se poate evita situaţia preotului Tőkés László din Timişoara care – urmare a faptelor şi atitudinii sale – a ajuns în afara Bisericii, pricinuind neplăceri nu numai lui însuşi, dar şi întregii Biserici Reformate.

Încălcînd grav atît legile bisericeşti cît şi cele ale statului, Tőkés László s-a aşezat pe sine însuşi deasupra oricăror îndatoriri preoţeşti şi civice.

Atît conducerea Bisericii cît şi autorităţile statului au dat dovadă de o îndelungată răbdare şi îngăduinţă faţă de faptele sale, dar prin tot ce face, amintitul preot continuă să rămînă un prost exemplu atît pentru confraţii săi, cît şi pentru enoriaşi. Prin faptele şi atitudinea sa, Tőkés László s-a autoexclus din rîndul preoţilor Bisericii Reformate din ţara noastră.

Cluj-Napoca – Oradea, 14 august 1989
D. Nagy Gyula, episcop                                    D. Papp László, episcop

Anexă la circulară:

Scurtă caracterizare a preotului Tőkés László

Tőkés László este fiul profesorului de teologie pensionar dr. Tőkés Istvan. Şi-a început serviciul la Braşov şi Dej. În urma unor repetate încălcări disciplinare a fost transferat de acolo, dar a refuzat să accepte transferul. Ca urmare, a fost radiat din rîndul preoţilor, şi timp de 25 de luni a trăit fără ocupaţie.

La începutul anului 1986 l-am adus în rîndul preoţilor din Eparhia de Oradea, din cauză că pe parcursul lunilor respective am primit o adevărată avalanşă de scrisori din străinătate, cu acelaşi conţinut: „Ce se întîmplă cu familia lui Tőkés László? Aşa se interpretează libertatea religiei în România?”. După numirea lui Tőkés László în postul de ajutor de paroh, n-am mai primit nici o asemenea scrisoare.

Cu prilejul încadrării în postul de la Timişoara i-am recunoscut cele 25 de luni nelucrate. Drept rezultat, precum şi pentru că l-am numit tocmai la Timişoara, mi-a trimis o seamă de scrisori de mulţumire. După moartea parohului Peuker Leo l-am numit substitut.

Aproximativ un an n-am avut probleme deosebite cu el. Însă începînd cu anul 1987 frecvenţa audierilor a sporit: îl chemam la biroul episcopal pentru a-i da îndrumările necesare. Motivul a fost că întotdeauna activase conform „uneltirilor” sale şi împotriva dispoziţiilor bisericeşti, ca şi cum nu ar fi avut nevoie de sfaturi.

Fără nici un temei, a manifestat o atitudine politică ostilă dispoziţiilor, pricinuindu-ne prin asta multe greutăţi: s-a folosit de şcolari la festivităţile bisericeşti; s-a situat pe poziţii naţionaliste criticînd sistematizarea teritorială a ţării; a difuzat tipărituri aduse nelegal din străinătate.

Fiindcă n-a respectat repetatele noastre îndrumări, l-am transferat la Mineu în judeţul Sălaj, însă a refuzat transferul precum şi aprobarea Secretariatului de Stat al Cultelor, declarînd că amîndouă sînt „nelegale”.

De la începutul acestui an a ieşit la iveală relaţia sa cu anumite cercuri externe antiromâneşti. „Coroana” acestor activităţi a fost programul „Panorama” al Televiziunii Ungare, în care dînsul a lansat minciuni şi calomnii faţă de Patria noastră.

Începînd cu asta, Televiziunea şi Radiodifuziunea Ungară transmit o serie de programe în care vorbesc despre „suferinţele acestui preot maghiar cinstit” care este hărţuit de propria sa Biserică Reformată, a cărei întruchipare este persoana mea.

În concluzie: Tőkés este un om înfumurat, plin de sine, care nu cunoaşte disciplina şi doreşte să devină un „martir” al Bisericii sale.

Oradea, 14 august 1989
D. Papp László, episcop

Scrisoarea episcopilor a fost discutată în şedinţa consiliului parohial timişorean din 4 septembrie 1989. Citez din procesul verbal al şedinţei (mulţumesc pentru tălmăcire doamnei Eva Labadi, mama actriţei timişorene cu acelaşi nume care a înfiinţat teatrul de păpuşi particular Puck):

Proces Verbal

încheiat azi 4 septembrie 1989 cu prilejul şedinţei presbiteriului comunităţii bisericeşti reformate din Timişoara

Preşedinte:  (Tőkés László preot) [în paranteză în procesul verbal]

Unterweger Tibor – primcurator

Secretar: Mester Ferenc

Sînt prezenţi: Unterweger Tibor primcurator, Szalay Gusztav curator, Lehocz Karoly, Ardelean Viktoria, Szep Gyorgy, Sutka Erszebet, Zrinyi Árpád, Bencsik Zsuzsanna, Iszlai Istvan, Muţiu Livia, Sepsi Belane, Sule Istvan, Kiss József, Kabai József, Sukosd Antal, Kun Karoly, Teleki László, Olah Endre, Hajas Rozalia, Vintilă Janosne şi Dosai Molnar Ilona presbiteri şi cîţiva membri ai comunităţii.

Rugăciune, cîntec, citire (Evrei 10, 38-39). Preşedintele deschide şedinţa şi constată că a fost convocată corect şi are drept de a lua hotărîri.

După ce se face prezenţa, pentru autentificare sînt rugaţi să semneze Vintilă Janosne [terminaţia -ne înseamnă soţie, deci soţia lui Vintilă Janos] şi Sukosd Antal presbiteri.

[… – alte probleme discutate]

35. Preşedintele – administratorul principal, aduce la cunoştiinţă faptul că în cursul zilei a primit o scrisoare de la episcopia din Oradea (nr. 1011/1989) în care este anunţat că autorizaţia de funcţionare a preotului Tőkés László este retrasă şi că a fost numit preotul Makay Botond de la Reşiţa, în două acte de cîte o pagină „motivîndu-se” plecarea preotului şi cerîndu-se înţelegere pentru aceste măsuri (scrisoarea şi actele aferente au fost înregistrate în arhiva comunităţii 121-1989).

Mai mulţi presbiteri anunţă că şi ei au primit aceste acte pe adresele lor. Fazekas Sandor secretar episcopal şi Halasz Sandor au dus personal scrisorile. Szalay Gusztav curator a adus un pachet întreg de scrisori pentru presbiterii care nu au fost găsiţi sau nu au fost căutaţi de reprezentanţii bisericii aducători de scrisori.

Se constată că unele adrese ale presbiterilor sînt greşite sau parţial corecte, sau nici nu există presbiteri cu asemenea nume. Mai mulţi consideră incorect faptul că curatorul comunităţii a fost încărcat cu sarcina de a distribui scrisori şi nu înţeleg de ce nu a fost folosită poşta în acest scop.

Scrisoarea episcopală conţine o anexă care e o circulară, eliberată de D. Nagy Gyula [episcop] din Cluj şi D. Papp László episcop de Oradea împreună, după cunoştiinţele presbiteriului, către toate oficiile parohiale reformate din România. Titlul: Atribuţiile principale ale preotului reformat. După ce înşiră în general atribuţiile amintite în titlu, îl stigmatizează grav pe preotul timişorean Tőkés László şi anunţă că l-au îndepărtat din corpul preoţesc şi l-au exclus din biserica reformată. Anexa cealaltă are obîrşia în stiloul episcopului Papp László şi conţine „caracterizarea” scurtă a lui Tőkés László. Episcopul îl condamnă moral şi politic pe preot cu intenţia vădită de a-l compromite în faţa presbiterilor.

Presbiteriul, într-o atmosferă fierbinte, după discutarea problemelor conţinute în circulara episcopală şi după multe luări de cuvînt, ca răspuns al înscrisului autorităţii episcopale nr. 1011-1989, formulează unanim următorul punct de vedere:

1. Consideră circulara episcopilor reformaţi din România care îl stigmatizează pe preotul Tőkés László fără sens şi de neînţeles. Conform experienţei şi judecăţii [lor], Tőkés László totdeauna şi-a îndeplinit sarcinile stabilite conform Statutului şi jurămîntul depus cu prilejul hirotonisirii. Presbiteriul şi comunitatea sînt mulţumiţi de activitatea bisericească a lui Tőkés László şi nu doresc să vadă un alt preot în fruntea comunităţii bisericeşti. Tocmai de aceea consideră ciudată concluzia finală a circularei, conform căreia „preotul îşi încalcă atribuţiile principale” şi din pricina „comportamentului şi a faptelor sale” şi-ar fi pierdut statutul de preot, chiar mai mult, ar fi ajuns „în afara” bisericii. Această constatare a episcopilor este neîntemeiată. Intervenţia episcopului de Cluj, Nagy Gyula, este neavenită şi reprezintă un amestec în treburile interne ale comunităţii bisericeşti din Timişoara, care este în afara jurisdicţiei sale.

2. Presbiteriul invită orice comitet nepărtinitor ca la faţa locului, adică la Timişoara, să se convingă de îndeplinirea sarcinilor de serviciu ale lui Tőkés László.

3. Presbiteriul hotărăşte să facă o caracterizare obiectivă a persoanei lui Tőkés László, adică a activităţii lui de preot, şi prin biroul parohial o vor înainta autorităţilor bisericeşti.

4. Presbiteriul respinge acuzaţiile episcopului Papp László cuprinse în „scurtă caracterizare”, referitoare la activitatea bisericească şi din cadrul comunităţii. În acest context îşi exprimă uluirea că episcopul consideră „crimă” aducerea elevilor în biserică pentru a juca, deşi ştie că în ţara noastră este asigurată libertatea religiei şi fiecare după cum simte poate să laude numele lui Dumnezeu, liber. Arată că şi în bisericile celorlalte confesiuni elevii pot să participe. Totodată îşi exprimă cerinţa ca poporul nostru reformat să-şi poată creşte copiii în spirit religios.

Părerea presbiteriului este că preotul a îndeplinit toate indicaţiile legale ale autorităţilor bisericeşti. Pe de altă parte consideră în unanimitate nelegale hotărîrile episcopului în legătură cu transferul şi celelalte hotărîri legate de aceasta sînt condamnate nu numai de către preot ci şi de către presbiteriu.

Presbiteriul nu este în măsură să condamne activitatea lui Tőkés László de pe vremea cînd a slujit la Braşov sau la Dej, aceste lucruri pentru ei nefiind clare.

5. Presbiteriul se delimitează de interpretarea politică şi de altă natură decît religioasă a „caracterizării” episcopale – menţionînd că nu a descoperit caracteristici „antiromâneşti” în concepţia şi în slujba lui Tőkés László, chiar dimpotrivă. Presbiteriul nu doreşte să se amestece în problemele care sînt în afara competenţei adunării, singurul obiectiv recunoscut fiind reprezentarea, conducerea şi apărarea cauzei bisericii.

6. Presbiteriul găseşte unilaterală legătura dintre episcopie şi comunitatea noastră, în cadrul căreia de ani de zile sînt lăsate fără răspuns petiţiile biroului parohial şi în mai multe cazuri nu au fost primite delegaţiile comunităţii noastre. Cu atît mai ciudat pare faptul că în ultimul timp, cu ocolirea biroului parohial, se doreşte o colaborare îndoielnică cu membrii presbiteriului prin care se doreşte să-i îndepărteze de slujitorul fidel al comunităţii noastre, de preotul care doreşte numai binele comunităţii şi este apărătorul intereselor ei. Presbiteriul, cu păstrarea demnităţii sale, respinge orice uneltire venită din afară şi rezistă oricărei ispite.

După luarea hotărîrii preşedintele – primcurator, îl cheamă înapoi pe preot la şedinţă pentru a-i comunica hotărîrile, iar preotul ia cunoştiinţă de ele.

Presbiteriul îl roagă pe preot şi pe primcurator ca urgent să acţioneze pentru a trimite aceste hotărîri la autorităţile competente.

Citirea procesului verbal, autentificarea, rugăciune, cîntec şi sfinţire, apoi preotul preşedinte declară şedinţa închisă.

Preşedinte preot                      Primcurator
Tőkés László (semnătură)         Unterweger T. (semnătură)

Secretar Mester F. (semnătură)

Autentificare
1. semnătură indescifrabilă
2. Vintilă Janosne

Un gând despre „Caracterizarea lui Laszlo Tokes de către episcopul Laszlo Papp (14 august 1989)

  1. Impresionant curajul Presbiteriului. Pot insa sa am intelegere si fata de episcopul care a cerut sanctionarea lui Tokes, in sensul ca nu a putut opune rezistenta Securitatii care, e clar, l-a obligat sa ia masurile respective.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.