Cauza privind lista revoluţionarilor din Monitorul Oficial 467 bis a fost declinată către Parchetul de pe lîngă Judecătoria Sector 1 Bucureşti

În urma publicării, în Monitorul Oficial nr. 467 bis din 7 iulie 2010 a listei revoluţionarilor cu certificat preschimbat conform Legii 341/2004, împotriva domnului Adrian Viorel Nicolaescu, secretar general al SSPR, omul care a trimis lista respectivă la Monitorul Oficial, am depus o plîngere penală. Citez pasajele relevante din această plîngere

PLÎNGERE PENALĂ

împotriva domnului Nicolaescu Adrian Viorel, secretar general al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor (numit mai jos SSPR), pentru infracţiunile de:
– fals în acte publice
– abuz în serviciu împotriva intereselor obşteşti
– abuz în serviciu împotriva intereselor personale
– neglijenţă în serviciu cu consecinţe grave

În cursul cercetărilor ar putea să reiasă vinovăţia şi a altor persoane în săvîrşirea faptelor infracţionale sus pomenite. În mod special vă rog să investigaţi posibilitatea ca domnul senator Raymond Luca, preşedintele Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 (prescurtată mai jos CPRD), să fi săvîrşit la rîndul său infracţiunea de fals în acte publice prin iscălirea, în numele CPRD, a unor certificate de revoluţionar care nu au fost aprobate de plenul CPRD.

ÎN FAPT:
Numitul Adrian Viorel Nicolaescu, în calitatea sa de secretar general al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor (SSPR) (iar în lipsa unui secretar de stat, conducător al acestei instituţii subordonată guvernului României), a înaintat spre publicare în Monitorul Oficial lista finală cuprinzînd persoanele cărora li s-au eliberat noile tipuri de certificate preschimbate conform prevederilor Legii recunostinţei (…), conform prevederilor art. 19 din HG 1412/2004. Lista respectivă s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 467 bis din 7 iulie 2010, număr care a fost tipărit în afara abonamentului, cu scopul de a-l face greu disponibil şi astfel a nu fi depistate faptele de natură infracţională săvîrşite cu prilejul tipăririi acestei liste, cît şi pentru a îngreuna întocmirea contestaţiilor cu privire la impostorii strecuraţi în rîndul revoluţionarilor, prezenţi în această listă, contestaţii care se pot alcătui conform art. 20 din HG 1412/2004.

Publicarea în afara abonamentului a acestui număr din Monitorul oficial cu lista revoluţionarilor a făcut ca numărul respectiv să nu se poată găsi la bibliotecile publice sau la instituţiile abonate la Monitorul Oficial, fiind astfel foarte dificil pentru persoanele interesate să depisteze persoanele care au primit titlurile prevăzuite de Legea 341/2004 fără respectarea prevederilor legale, în condiţiile în care şi normele de alcătuire a contestaţiilor emise de CPRD prevăd ca obligatorie precizarea poziţiei din Monitorul Oficial la care se găseşte persoana contestată. Faptul publicării în afara abonamentului a acestui număr al Monitorului Oficial este un indiciu al unei premeditări a infracţiunilor săvîrşite cu acest prilej, fiind necesar ca în cursul cercetărilor să se identifice din iniţiativa cui s-a hotărît ca, în mod neobişnuit, exact acest număr al Monitorului Oficial să se publice în afara abonamentului.

În cuprinsul listei publicată în Monitorul Oficial din ordinul lui Adrian Viorel Nicolaescu, apar persoane despre care numitul ştia foarte bine că nu se încadrează în prevederile legale pentru a primi titlul de revoluţionar, deoarece au acţionat împotriva revoluţiei din decembrie 1989 sau au fost colaboratori ai securităţii, ceea ce face eliberarea către aceştia a certificatelor de revoluţionar ilegală, conform prevederilor art. 8 din legea 341/2004.

Astfel, în lista răniţilor în revoluţie publicată în Monitorul Oficial nr. 467 bis din 7 iulie 2010, la poziţia 1451 este trecut Marin Oană, căruia i s-a eliberat certificatul seria LRT-O 00002, iar în lista luptătorilor în revoluţie remarcaţi prin fapte deosebite, din acelaşi Monitor Oficial, la poziţia 14068 este trecut generalul Ion Suceavă, cu certificatul LRM-S 00058, iar la poziţia 2192 este trecut Pavel Buzgău, cu certificat LRM-B 00145.

Eliberarea de certificate de revoluţionar acestor 3 persoane contravine prevederilor art. 8 din Legea 341/2004, deoarece primele două – Marin Oană şi Ion Suceavă – au acţionat împotriva revoluţiei, iar cea de-a 3-a – Pavel Buzgău – a fost colaborator al securităţii. Numitul Adrian Viorel Nicolaescu cunoaşte foarte bine această situaţie, de aceea apreciez că trecerea acestor persoane pe lista celor cărora li s-a aprobat certificatul de revoluţionar este o infracţiune săvîrşită cu intenţie.

În şedinţa din 9 septembrie 2008 a Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor s-a constatat că generalul Ion Suceavă a avut acţiuni pînă în data de 21 decembrie 1989 care se încadrează în art. 8 din Legea 341/2004″, iar Marin Oană “a avut acţiuni pînă în data de 21 decembrie 1989 care se încadrează în art. 8 din Legea 341/2004″ şi că “a acţionat împotriva revoluţiei, potrivit adresei Ministerului Apărării Naţionale nr. DL/S/11.06.2007 înregistrată la CPRD 89 sub nr. 42/445/12.06.2007″, motiv pentru care, în unanimitate, membrii Comisiei au respins acordarea avizului cerut de lege pentru preschimbarea certificatului de revoluţionar în aceste 2 cazuri.

După alegerile din 2008, schimbîndu-se componenţa CPRD, SSPR a cerut CPRD din nou acordarea avizului în cazurile Oană şi Suceavă, dar acest lucru nu s-a întîmplat nici în 29 septembrie 2009. În acea şedinţă a CPRD s-a menţionat că Ion Suceavă a trimis o scrisoare prin care a anunţat că renunţă de bună voie la preschimbarea certificatului de revoluţionar.

În şedinţa CPRD din 10 noiembrie 2009 s-a menţionat: “Preşedintele Comisiei a prezentat adresa trimisă la CPRD de domnul Marius Mioc, fiind nemulţumit de faptul că membrii comisiei rediscută cazul domnului Oană Marin, considerînd cazul ca fiind închis, preschimbarea certificatului fiind respinsă. Doamna Popină Mirela, consilier al SSPR, a menţionat faptul că domnul Oană Marin are avizul ambelor comisii, are titlul acordat, i s-a înmînat certificatul dar acesta cuprindea erori materiale, drept pentru care l-a returnat la SSPR pentru a fi retipărit, după retipărire în momentul transmiterii la CPRD 1989 s-a decis nesemnarea acestuia. Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a specificat faptul că a fost transmisă la CPRD 1989 de la Ministerul Apărării Naţionale adresa cu caracter secret nr. DL/S/11.06.2007, înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 42/445/12.06.2007 care specifică faptul că acesta a fost colaborator al Securităţii, adresă pe care domnul Emilian Vasile Cutean preşedintele CPRD 1989 la momentul respectiv a prezentat-o membrilor Comisiei în cadrul şedinţei de lucru a CPRD 1989. Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a menţionat faptul că acea adresă nu se regăseşte în evidenţele CPRD 1989, drept pentru care a propus solicitarea de la Ministerul Apărării Naţionale o copie a adresei menţionate mai sus. Membri Comisiei au fost de acord”.

În 9 decembrie 2009 CPRD a hotărît, în unanimitate (pentru a 2-a oară), acordarea avizului negativ pentru preschimbarea certificatului de revoluţionar a lui Marin Oană, datorită faptului că s-a primit de la M.Ap.N. o copie a adresei DL/S/11.06.2007 şi s-a constatat că Marin Oană a avut acţiuni împotriva revoluţiei.

Ulterior, pentru a mă asigura că nu va avea loc vreo încălcare a legii în cazurile Marin Oană şi Ion Suceavă, am trimis o scrisoare către SSPR prin care am cerut refuzarea preschimbării certificatelor de revoluţionar ale acestor doi domni, ca urmare a faptului că au avut acţiuni împotriva revoluţiei şi că CPRD nu a acordat aviz pentru preschimbare. Am arătat în acea adresă inclusiv faptul că Ion Suceavă a renunţat singur la preschimbarea certificatului de revoluţionar. Am precizat în acea scrisoare faptul că dacă SSPR va preschimba totuşi certificatul de revoluţionar pentru acele 2 persoane, îmi rezerv dreptul de a acţiona instituţia în justiţie, cerînd daune morale.

Prin adresa nr. 185/5738/05.05.2010 domnul Adrian Viorel Nicolaescu, în numele SSPR, m-a anunţat că “niciuna din persoanele menţionate nu a intrat în posesia certificatului preschimbat fiind în situaţia fie a neobţinerii avizului CPRD fie a retragerii cererii de preschimbare”. Această adresă arată că domnul Adrian Viorel Nicolaescu cunoştea lipsa avizului CPRD şi retragerea cererii de preschimbare în aceste cazuri. Deasemenea, prin însăşi scrisoarea trimisă de mine către SSPR, la care a dat răspuns, a fost informat despre situaţia celor 2 persoane care au săvîrşit acţiuni împotriva revoluţiei, ceea ce face ilegală preschimbarea certificatului, conform art. 8 din legea 341/2004, iar din răspunsul primit rezultă că SSPR şi-a însuşit acest punct de vedere.

Cu toate acestea, la publicarea în Monitorul Oficial 467 bis din 7 iulie 2010 a listei finale a revoluţionarilor cărora li s-au preschimbat certificate, apar atît Marin Oană cît şi Ion Suceavă. Aşadar, răspunsul pe care SSPR, prin Adrian Viorel Nicolaescu, mi l-a dat la cererea mea de a nu se preschimba certificatele acestor doi domni, a fost un fals, doar pentru a mă deruta.

În ceea ce priveşte Pavel Buzgău, acesta este un fost colaborator al securităţii dovedit prin hotărîre judecătorească definitivă şi irevocabilă publicată în Monitorul Oficial nr. 375/30.10.2009. Ca urmare, preşedintele României a emis în 15 aprilie 2010 un decret pentru retragerea titlului de luptător pentru victoria revoluţiei a acestui domn, conform art. 8 din Legea 341/2004. Respectivul decret prezidenţial s-a emis cu ştirea şi propunerea SSPR şi CPRD. A se vedea spre lămurire şedinţa CPRD din 30 martie 2010 (pagina 12 din procesul verbal): “La punctul diverse din ordinea de zi, preşedintele comisiei, domnul senator Raymond Luca, a prezentat adresa SSPR înregistrată sub nr. 18/4845/30.03.2010 şi transmisă la CPRD înregistrată sub nr. 42/312/30.03.2010, solicitînd în completarea adresei SSPR nr. 18/13923/08.12.2009 acordarea avizului cu privire la înaintarea propunerii de retragere a titlurilor de revoluţionari în conformitate cu prevederile art. 49 alin. 3 din HG 1412/2004 a următoarelor persoane: 1. Boncu Constantin (dosar nr. 834) – avînd calitatea de rănit, 2.Bălăceanu Ioan (dosar nr. 4774) – avînd calitatea de luptător remarcat prin fapte deosebite, 3. Buzgău Pavel (dosar nr. 10312) – avînd calitatea de luptător remarcat prin fapte deosebite. În urma examinării şi discuţiilor purtate, preşedintele comisiei, domnul senator Raymond Luca, a supus la vot acordarea avizului pentru înaintarea propunerii de retragere a titlurilor de revoluţionari a persoanelor mai sus menţionate. S-a votat cu unanimitate de voturi”.

Deşi situaţia acestui Buzgău Pavel era cunoscută de Adrian Viorel Nicolaescu (foarte posibil ca şi semnătura sa să fie pe adresele SSPR în care s-a discutat situaţia respectivului), în Monitorul Oficial nr. 467 bis apare şi Pavel Buzgău printre cei cu certificat preschimbat, contrar art. 8 din Legea 341/2004. Se anulează astfel inclusiv efectele decretului prezidenţial de retragere a titlului de revoluţionar acestui domn.

Pe lîngă aceste 3 cazuri pe care le-am pomenit, în care acordarea certificatului de revoluţionar s-a făcut cu încălcarea flagrantă a art. 8 din legea 341/2004, fapt de care Adrian Viorel Nicolaescu era perfect conştient, ar putea să existe şi alte asemenea cazuri. În procesul verbal al şedinţei CPRD din 9 septembrie 2008 apar, pe lîngă Marin Oană şi Ion Suceavă, alte 40 de cazuri în care, în unanimitate, CPRD a hotărît să nu acorde aviz pentru preschimbarea certificatelor, considerîndu-se că nu se respectă prevederile legii. Din aceste 40 de cazuri, în 37 preschimbarea certificatelor a fost totuşi făcută, şi anume: (…)

Nu am avut timp să verific toate aceste cazuri, preschimbarea certificatelor ar putea fi rezultatul reanalizării cererilor persoanelor respective după schimbarea componenţei CPRD (este cert cazul lui Victor Socaciu, care în 2009 a devenit el însuşi membru CPRD), dar mi se pare ciudat că o proporţie atît de mare dintre cei stabiliţi (în unanimitate) ca neavînd dosarele în regulă în septembrie 2008 să obţină totuşi certificatele. Cred că se impune verificarea acestor cazuri, atît pentru aspectul formal dacă dosarele respective au avut acordul CPRD pentru preschimbare, cît şi pentru a vedea dacă nu cumva Raymond Luca, preşedintele CPRD, a iscălit vreun certificat fără ca acesta să fi primit avizul CPRD.

Recent Parchetul de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia de urmărire penală şi criminalistică, mi-a comunicat soluţia dată în dosarul 927/P/2010. Citez (am introdus tacit prescurtările: PÎCCJ = Parchetul de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; SSPR = Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor, CPRD = Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989, MO = Monitorul oficial):

Ordonanţă

Ilie Mihai Eduard, procuror la Secţia de urmărire penală şi criminalistică din cadrul PÎÎCJ;
Examinînd actele premergătoare efectuate în cauza penală cu numărul de mai sus

CONSTAT:

La data de 27.08.2010 a fost înregistrată la PÎCCJ plîngerea penală formulată de Mioc Marius împotriva lui Raymond Luca, senator, preşedintele CPRD, şi Nicolaescu Adrian Viorel, secretar general la SSPR, sub aspectul săvîrşirii infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor persoanei, abuz în serviciu contra intereselor publice, fals intelectual şi neglijenţă în serviciu.
În motivarea plîngerii se arată că, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, Nicolaescu Adrian Viorel a trimis spre publicare la MO lista finală cuprinzînd persoanele cărora li s-au eliberat noile tipuri de certificate preschimbate conform prevederilor Legii 341/2004 (…)
Lista respectivă a fost publicată în MO nr. 467 bis din 07.07.2010 şi, în opinia Mioc Marius, în cuprinsul ei apar persoane despre care Nicolaescu Adrian Viorel cunoştea că nu se încadrează în prevederile legale pentru a primi titlul de revoluţionar, deoarece au acţionat împotriva revoluţiei sau au fost colaboratori ai securităţii, ceea ce face ca eliberarea în favoarea lor a certificatelor de revoluţionari să fie nelegală, conform art. 8 din Legea nr. 341/2004.
Mioc Marius arată că în lista privind răniţii în Revoluţie, la poziţia 1451 este menţionat Oană Marin, căruia i s-a eliberat certificatul cu seria LRT-O 00002, iar în lista luptătorilor în Revoluţie remarcaţi pentru fapte deosebite, la poziţia 14068 este menţionat Suceavă Ion (cu certificatul cu seria LRM-S 00058) şi, la poziţia 2192, Buzgău Pavel (cu certificatul cu seria LRM-B 00145).
Se susţine că eliberarea acestor certificate de revoluţionar contravine prevederilor art. 8 din Legea nr. 341/2004, deoarece Oană Marin şi Suceavă Ion ar fi acţionat împotriva revoluţiei, iar Buzgău Pavel a fost colaborator al securităţii.
În plîngere se menţionează pe larg împrejurările în care la nivelul CPRD nu s-a acordat aviz pentru preschimbarea acestor certificate. Se susţine că secretarul general de la SSPR, Nicolaescu Adrian Viorel, ar fi ştiut că niciuna dintre persoanele menţionate nu primise un aviz pozitiv din partea CPRD şi că Suceavă Ion solicitase retragerea certificatului – fapt care ar fi dovedit de adresa nr. 185/05.05.2010 emisă de Secretariat.
Persoana vătămată precizează că acordarea titlului de revoluţionar unor persoane care nu întrunesc condiţiile legii aduce prejudicii la bugetul de stat, prin avantajele materiale pe care acest titlu le conferă celor care îl deţin (pensii, indemnizaţii, alte avantaje materiale).
Mioc Marius afirmă că acordarea celor 3 certificate îi aduce prejudicii morale, preţ al suferinţelor provocate, deoarece a fost implicat public în lămurirea acestor cazuri şi, în dovadă, indică publicistica on line şi corespondenţa cu autorităţile.
Persoana vătămată a solicitat şi cercetarea împrejurărilor legate de activitatea CPRD, existînd suspiciunea acordării unor avize pentru cele 3 persoane arătate mai sus, indicînd pe Luca Raymond ca fiind posibil semnatar al certificatelor emise nelegal.
De asemenea Mioc Marius a solicitat cercetarea împrejurărilor în care alte 37 persoane au primit certificatele, deşi în şedinţa din 09.09.2008 a CPRD nu au primit avize pentru preschimbare.
Persoana vătămată apreciază că se impune verificarea acestor cazuri în ceea ce priveşte existenţa avizului CPRD pentru preschimbarea certificatului.

Din cercetările efectuate au rezultat următoarele:
Legea 341/2004, modificată şi completată, stabileşte cadrul juridic în ceea ce priveşte recunoştiinţa faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei (…)
La articolul 9 şi următoarele din Legea 341/2004 se reglementează obligativitatea preschimbării certificatelor eliberate în perioada 1990-1997 de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 şi de Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei, precum şi procedura de urmat la această preschimbare.
Contestaţiile privind preschimbarea ori neefectuarea preschimbării certificatelor se fac cu nominalizarea persoanelor în cauză şi se vor adresa CPRD, care le soluţionează potrivit normelor metodologice stabilite în acest sens (art. 20 din HG nr. 1412/2004, privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 341/2004).
Dispoziţiile art. 49 din HG nr. 1412/2004 reglementează modul de sesizare şi procedura în ceea ce priveşte anularea certificatelor emise cu încălcarea legii.

În ceea ce priveşte pe Oană Marin, reţinem că a obţinut titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei (rănit) prin Decretul-Lege nr. 110/1991 (MO nr. 40/1993), eliberîndu-i-se certificatul doveditor nr. 117/1991.
În vederea preschimbării certificatului, potrivit Legii 341/2004, Oană Marin a formulat cerere şi a depus dosarul nr. 483/30.09.2004.
Cererea a fost validată în anul 2004 de către Comisia SSPR şi a primit avizul CPRD.
În baza Decretului 1168/2004 al Preşedintelui României noul certificat a fost tipărit, eliberat şi publicat în MO nr. 7/05.01.2005.
Deoarece înscrisul a fost emis cu erori privind datele de identificare, s-a procedat la retipărirea acestuia, iar noul certificat a fost reţinut de CPRD, în temeiul atribuţiilor de control parlamentar asupra activităţii SSPR, pentru verificări prin sondaj.
În urma solicitărilor CPRD, Ministerul Apărării Naţionale a comunicat că Oană Marin a acţionat împotriva revoluţiei, iar PÎCCJ nu a putut preciza în ce a constat activitatea celui identificat mai sus în timpul revoluţiei.
În cadrul şedinţei din 09.09.2008 CPRD a hotărît neacordarea avizului, avînd în vedere faptul că dosarul petentului nu întruneşte elementele necesare preschimbării.
În legislatura 2008-2012, CPRD a procedat la reverificarea tuturor dosarelor neavizate sau în legătură cu care nu se emiseseră certificatele. În şedinţa din 09.12.2009, CPRD nu a acordat aviz pentru preschimbarea certificatului privindu-l pe Oană Marin, avîndu-se în vedere susţinerile Ministerului Apărării Naţionale, reluate în noi comunicări.
În consecinţă, certificatul nou tipărit cu seria LRT-O şi nr. 00005, privind pe Oană Marin, a fost anulat de SSPR şi s-a transmis către Preşedintele României propunerea de retragere a titlului de luptător pentru victoria revoluţiei.

"Noaptea cînd cineva a murit pentru tine", roman inspirat de revoluţia din 1989 apărut la prestigioasa editură Polirom, scris de Bogdan Suceavă, fiul generalului Ion Suceavă

Suceavă Ion a obţinut titlul de luptător pentru victoria revoluţiei (remarcat prin fapte deosebite) prin Decretul-Lege nr. 226/1992 (MO nr. 41/1992), eliberîndu-i-se certificatul doveditor nr. 7434/1992.
În scopul preschimbării certificatului, Suceavă Ion a formulat cerere şi a depus dosarul nr. 1919/13.10.2004.
S-a tipărit noul certificat cu seria LRM-S şi nr. 00058, care nu a fost semnat şi eliberat persoanei în cauză deoarece, în temeiul atribuţiunilor de control, Comisia Parlamentară a reţinut înscrisul.
În şedinţa din 09.09.2008 CPRD a constatat că dosarul nu întruneşte elementele necesare admiterii cererii de preschimbare şi a hotărît neacordarea avizului.
În şedinţa din 29.09.2009, CPRD (constituită în noua legislatură) a reanalizat dosarul şi a luat act de manifestarea expresă a solicitantului în sensul renunţării la preschimbarea certificatului.
Ca şi în cazul lui Oană Marin, totuşi în MO nr. 467bis / 07.07.2010 Suceavă Ion figurează ca fiind beneficiar al preschimbării.
Cu adresa nr. 18/13185/21.10.2010, SSPR a comunicat la dosarul de faţă că menţionarea lui Suceavă Ion ca beneficiar al preschimbării certificatului este o eroare materială, care va fi corectată printr-o erată ce se va publica în Monitorul Oficial, şi că înscrisul nu a fost semnat şi nici eliberat.

Buzgău Pavel a obţinut titlul în temeiul Decretului nr. 37/2000 publicat în MO nr. 100 bis/2000.
Ca urmare a formulării cererii de preschimbare a certificatului doveditor, Buzgău Pavel a fost propus de către SSPR pentru acordarea avizului în vederea preschimbării noului tip de certificat.
În şedinţa din 12.09.2006 CPRD a acordat avizul pentru preschimbare, fiind tipărit şi semnat certificatul cu seria LRM-B şi nr. 00145.
Prin acţiunea înregistrată la 27.11.2008, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii a solicitat Curţii de Apel Bucureşti să constate calitatea lui Buzgău Pavel de colaborator al securităţii.
Prin sentinţa civilă nr. 1226/247.03.2009, pronunţată în dosarul nr. 452983/3/2008, Curtea de Apel Bucureşti (…) a admis acţiunea şi a constatat calitatea de colaborator al Securităţii cu privire la Buzgău Pavel.
În baza dispoziţiilor art. 8 din Legea 341/2004 şi art. 49 din HG 1412/2004, Comisia SSPR, cu avizul CPRD, a hotărît anularea certificatului seria LRM-B nr. 00145.
La sesizarea SSPR, prin Decretul nr. 0427/15.04.2010 al Preşedintelui României, s-a dispus anularea titlului de luptător pentru victoria revoluţiei acordat anterior lui Buzgău Pavel.
Potrivit adresei nr. 18/13185/21.10.2010, SSPR a făcut demersuri la Casa Naţională de Pensii pentru încetarea plăţii drepturilor ce se acordă potrivit Legii 341/2004 şi a comunicat lui Buzgău Pavel obligaţia de a restitui certificatul anulat.

Referitor la cele 37 dosare reţinute de la avizare, reţinem că în perioada 2004-2008, în temeiul dispoziţiilor Legii 341/2004 referitoare la controlul parlamentar asupra activităţii SSPR, la verificarea prin sondaj, CPRD a amînat acordarea avizului pentru mai multe cereri de preschimbare a certificatului doveditor al calităţii de revoluţionar.
În temeiul art. 13 din Normele Metodologice de aplicare ale Legii 341/2004, aprobate prin HG 1412/2004, Comisia de la nivelul SSPR a reanalizat dosarele în cauză după ce documentaţia a fost completată şi a validat cererile de preschimbare, făcînd propuneri în acest sens CPRD.
În plenul CPRD constituită în legislatura 2008-2012 dosarele au fost reanalizate, 37 dintre acestea fiind validate deoarece s-a constatat că solicitările de preschimbare şi înscrisurile ataşate dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Legea 341/2004.
Ca urmare, procedura de preschimbare a continuat, certificatele fiind remise titularilor.

Faţă de cele expuse, constatăm că în ceea ce priveşte pretinsele fapte săvîrşite de senatorul Luca Raymond este incident (…) art. 10 alin. 1 lit. a din Codul de procedură penală – fapta nu există.
Din situaţia de fapt rezultă fără echivoc că, la apariţia impedimentelor care conduceau la neîndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a cererilor de preschimbare în cazul solicita[n]ţilor Oană Marin, Suceavă Ion şi Buzgău Pavel, CPRD – al cărui preşedinte este senatorul Luca Raymond – nu  a acordat avizul necesar emiterii noilor certificate, respectiv a dat aviz pentru anularea certificatului emis faţă de ultimul dintre titularii arătaţi mai sus.
Aceste măsuri se înscriu în cadrul normativ stabilit prin Legea 341/2004 şi Normele metodologice de aplicare ale acestei legi, aprobate prin HG 1412/2004.
Este relevant în ceea ce priveşte situaţia lui Buzgău Pavel faptul că certificatul seria LRM-B nr. 00145 a fost eliberat mai înainte de a se cunoaşte şi stabili definitiv şi irevocabil calitatea acestuia de colaborator al Securităţii, iar avizul pentru preschimbare a fost dat în şedinţa din 12.09.2006 de către CPRD – legislatura 2004-2008, din care Luca Raymond nu a făcut parte.
Cu privire la unele dintre dosarele reţinute iniţial de la avizare, constatăm că a fost urmată procedura prevăzută de Legea 341/2004, modificată şi completată.
Reţinerea de la avizare presupune, conform dispoziţiilor legii amintite, ca dosarele să fie restituite SSPR pentru completare.
Din relaţiile obţinute în cauza de faţă de la CPRD şi SSPR rezultă că în termenul legal, dosarele au fost completate cu documente conforme motivelor de reţinere şi ulterior, constatîndu-se îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Legea 341/2004, CPRD a acordat avizul, continuîndu-se procedura de preschimbare. (…)
Din actele de la dosar nu rezultă că ar exista un înscris oficial emis în fals, în exercitarea atribuţiilor de demnitar, de către Luca Raymond, împrejurare care atrage aplicabilitatea art. 10 lit. a din Codul de procedură penală.
În ceea ce priveşte lista finală cuprinzînd persoanele cărora li s-a eliberat noile tipuri de certificate, publicată ca anexă la Ordinul 114/2010 al secretarului de stat de la SSPR (MO 467 bis), constatăm lipsa vreunei contribuţii a senatorului Luca Raymond la întocmirea şi publicarea acesteia.

Se va dispune disjungerea cauzei în legătură cu împrejurările în care în cuprinsul Listei au fost menţionate datele privind pe Oană Marin, Suceavă Ion şi Buzgău Pavel.
Tot o soluţie de disjungere se va lua şi în ceea ce priveşte pretinsele fapte de natură penală comise de Nicolaescu Adrian Viorel, constituindu-se un nou dosar penal a cărei competenţă de soluţionare va fi declinată Parchetului de pe lîngă Judecătoria Sector 1 Bucureşti.

Avînd în vedere cele expuse mai sus,
În temeiul dispoziţiilor art. 228 alin. 6 raortat la art. 10 lit. a din Codul de procedură penală; art. 45 raportat la art. 38 din Codul de procedură penală; art. 45 raportat la art. 42 combinat cu art. 30 alin. 1 lit. a, art. 25 şi art. 209 alin. 4 din Codul de procedură penală; art. 192 alin. 3 din Codul de procedură penală,

DISPUN:

1. Neînceperea urmăririi penale faţă de Luca Raymond, senator, în referire la infracţiunile prevăzute de art. 246, art. 248, art. 249 şi art. 289 din Codul penal.
2. Disjungerea cauzei privind pe Nicolaescu Adrian Viorel şi în legătură cu împrejurările privind întocmirea şi publicarea Listei finale cuprinzînd persoanele cărora li s-au eliberat noile tiupuri de certificate.
3. Declinarea competenţei de soluţionare a noului dosar constituit în favoarea Parchetului de pe lîngă Judecătora Sector 1 Bucureşti, competent material şi teritorial să supravegheze cercetările penale ce se vor efectua faţă de Nicolaescu Adrian Viorel şi alţii, în referire la comiterea infracţiunilor prevăzute de art. 246, art. 248, art. 249 şi art. 289 din Codul penal.
4. Cheltuielile judiciare în sumă de 100 lei avansate de către stat rămîn în sarcina acestuia.
5. Soluţia se comunică.

Procuror
Ilie Mihai Eduard

Mai citeşte:
O scrisoare dubioasă primită de mine de la CPRD
Preschimbarea certificatelor, studiu de caz: Marin Oană şi Ion Suceavă
CPRD critică lista revoluţionarilor publicată în Monitorul Oficial
Efectul Adrian Viorel Nicolaescu + Raymond Luca asupra preschimbării certificatelor
Mărieş: Munca lui Raymond Luca şi Adrian Viorel Nicolaescu într-un an o depăşeşte pe a celorlalţi în cinci ani. Luca: Am avut cu domnul Nicolaescu o colaborare foarte fructuoasă (video)
Mărieş: „Avem echipă, avem valoare” (video)

4 gânduri despre „Cauza privind lista revoluţionarilor din Monitorul Oficial 467 bis a fost declinată către Parchetul de pe lîngă Judecătoria Sector 1 Bucureşti

  1. se schimba legi articole de lege pentru ce? cind se da indemnizatia restanta din 2004 , intreb ca tot se merge cu sopirla asta democratie ?????. nu inteleg unele lucrurii si deci nu stiu ce sa spun dar cei care se fac vinovati trebuie sa plateasca,sint FRONTUL DEMOCRAT ROMIN si am asteptat din primaria timisoara un raspuns trebuia sa fie pe 21 ianoarie dar cred ca au uitat , in ce priveste inca tot nu vreti a crede uitind un adevar faci locul unor minciunii deci respectul pentru revolutionarii undei iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

  2. Cui sa ma adresez sa fiu inclus ca revolutionar,,am dovezi ca eu an organizat amplu protest in Dallas in a se interveni oprirea varsarilor de sange in Romania,,, alti nu au facut nici atat si sunt revolutionari de mult,, eu sunt plimbat de la use la use,,

    • Faptele dv. nu se încadrează în ceea ce Legea 341/2004 numeşte „fapte deosebite în revoluţie”. Conform normelor de aplicare a legii – HG 1412/2004, art. 5 – titlul de luptător în revoluţie remarcat prin fapte deosebite “a fost instituit şi se atribuie, în aplicarea principiului prevăzut la art. 2 lit. d) din Legea nr. 341/2004, în scopul de a face diferenţa, pe de o parte, între categoria persoanelor care s-au desprins din rîndul participanţilor şi au avut un rol deosebit, prin contribuţia decisivă, la victoria Revoluţiei, remarcîndu-se prin fapte deosebite în care şi-au pus viaţa în pericol, şi, pe de altă parte, marea masă a persoanelor care au participat la Revoluţia din decembrie 1989 fără a avea o contribuţie individuală decisivă la victoria Revoluţiei”. Organizînd proteste în Dallas nu aţi săvîrşit fapte deosebite prin care să vă puneţi viaţa în pericol, deci nu aveţi dreptul la un asemenea titlu. Nici soră-mea care a protestat în Chicago n-are certificat.
      https://mariusmioc.wordpress.com/2009/10/21/manifestatie-a-romanilor-din-chicago-24-decembrie-1989-sora-mea-cere-arme-pentru-romania-dar-precizeaza-ca-nu-e-nevoie-de-trupe/
      M-ar interesa articole din ziare americane despre protestul de la Dallas.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.