„Inculpatul Voiculescu Gelu Voican a dat dovadă de sinceritate în timpul urmăririi penale”

În regimul comunist de tristă amintire, dacă furai cîteva mii de lei de la stat puteai ajunge la închisoare. E ceea ce a păţit distinsul domn Gelu Voican Voiculescu, fostul viceprimministru FSN-ist din decembrie 1989, mai apoi ales al poporului (senator) şi reprezentant al naţiunii (ambasador al României) în ţări arabe (în perioada preşedinţiei lui Ion Iliescu).

În democraţie, datorită legii 221/2009, poţi cere despăgubiri pentru suferinţele în perioada comunistă. Este ceea ce a făcut Gelu Voican Voiculescu, în prezent pe rolul Tribunalului Bucureşti existînd dosarul 63354/3/2010 în care domnia sa cere 748000 de euro de la statul român ca plată pentru prigoana din perioada comunistă. Cea mai mare parte a acestei sume e cerută pentru zilele de închisoare pe care fostul viceprimministru le-a suferit. Dacă în comunism pentru cîteva mii de lei puteai face închisoare, în democraţie pentru o cerere frauduloasă de cîteva sute de mii de euro riscul este minim. Presupunînd că frauda e descoperită, rezultatul e cel mult respingerea cererii.

Am prezentat deja declaraţia olografă în care Gelu Voican Voiculescu recunoştea singur, în 1985, că s-a făcut vinovat de falsificare de deconturi (linc). Prezint acum şi referatul de terminare al urmăririi penale în această cauză, pentru ca cititorii să înţeleagă cît mai exact motivele pentru care fostul viceprimministru şi reprezentant al neamului, acum cadru de nădejde al Institutului Revoluţiei Române, a stat la închisoare.

MINISTERUL DE INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL MILIŢIEI
DIRECŢIA CERCETĂRI PENALE
Nr. 30 IX 1985

Referat de terminare a urmăririi penale

Anul 1985, luna septembrie, ziua 15 în Bucureşti.
Mr. Florea Mihai din IGM – Direcţia Cercetări Penale.
Studiind dosarul penal nr. 0255/1985, în care acţiunea penală a fost pusă în mişcare la data de 22.07.1985 prin ordonanţa nr. 119/P/85 emisă de Procuratura Generală, Direcţia a I-a, constat că cercetările au fost terminate, în sarcina inc[ulpatului] VOICULESCU GELU VOICAN urmînd a se reţine săvîrşirea următoarelor infracţiuni:

1. Înşelăciune în paguba avutului obştesc, faptă prev[ăzută] şi ped[epsită] de art[icolul] 229 al[ineat] 1, teza II, comb[inat] cu art. 215 al. 1 şi 2 c[od] p[enal] cu aplic[area] art. 41 al. 2 c.p., constînd în aceea că în perioada 1981-1985, în mod repetat, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii, a prezentat spre decontare date nereale inducînd în eroare unitatea la care lucra şi însuşindu-şi pe nedrept suma de 9140,25 lei;

2. Fals intelectual, faptă prev. şi ped. de art. 289 c.p. cu aplic. art. 41 al. 2 c.p., constînd în aceea că, la diferite intervale de timp dar în baza aceleiaşi rezoluţii, cu ocazia întocmirii deconturilor a înscris în ordinele de deplasare, cu ştiinţă, date nereale.

3. Uz de fals, faptă prev. şi ped. de art. 291 c.p. cu aplic. art. 41 al. 2 c.p. constînd în aceea că în aceeaşi perioadă şi în mod repetat, a prezentat spre decontare documente justificative falsificate.

4. Operaţii interzise cu mijloace de plată străine, faptă prev. şi ped. de art. 37 al. a din Decretul nr. 210/1960, constînd în aceea că în luna iunie 1985, cu încălcarea dispoziţiilor legale a dobîndit suma de 110 $ SUA.

Infracţiunile reţinute în sarcina inc. Voiculescu Gelu Voican au fost săvîrşite în următoarele împrejurări:

1.2.3. VOICULESCU GELU VOICAN a lucrat ca inginer geolog în grupa de proiectare din Bucureşti, pendinte de Institutul de cercetare, inginerie tehnologică şi proiectare minieră pentru lignit, Craiova. Printre sarcinile sale de serviciu erau şi îndrumarea unităţilor din ţară precum şi acordarea asistenţei de specialitate.

În acest scop Voiculescu Gelu Voican se deplasa frecvent în special în unităţile miniere din judeţul Hunedoara sau alte unităţi, care erau trecute în ordinul de deplasare. Obligaţia sa era să completeze în acest document perioada de deplasare precum şi data sosirii şi plecării de la unitatea la care s-a deplasat. La întoarcere în Bucureşti, completa pe versoul ordinului de deplasare documentele justificative pentru cheltuielile de deplasare în vederea întocmirii decontului şi încasarea sau justificarea avansului luat.

Întrucît, de multe ori, perioada înscrisă în ordinul de deplasare era mai mare decît era cea realizată şi nu putea justifica avansul ridicat, Voiculescu Gelu Voican a prezentat într-un număr de 10 deconturi acte justificative nereale.

Din cercetările efectuate rezultă că în scopul obţinerii unor sume de bani ce nu i se cuveneau, inculpatul a folosit următoarele modalităţi de falsificare a deconturilor:

– Deşi s-a deplasat numai la unităţile teritoriale cu mijloace de transport auto ale unităţii, a prezentat spre decontare, bilete de transport CFR, procurate în acest scop de la călători, încasînd pe nedrept contravaloarea acestora;

– Deşi a efectuat deplasări pe rute directe, a prezentat spre decontare bilete de transport pe rute ocolitoare sau pe distanţe pentru care nu avea ordin de deplasare;

– A prezentat spre decontare bilete de transport (CFR şi ITA) cu alte date decît cele din perioada deplasării respective, uneori recompostîndu-le;

– Cu ocazia completării ordinului de deplasare a înscris perioade mai mari decît cele efectiv realizate, încasînd nejustificat diurna, cazarea şi retribuţia pe aceste zile.

Din verificarea financiar-contabilă efectuată cu privire la deconturile prezentate de inc. Voiculescu Gelu Voican în perioada 1981-1985 rezultă că folosind modalităţile prezentate mai sus, cel în cauză a indus în eroare unitatea la care lucra, beneficiind pe nedrept de suma de 9140,25 lei, la care se adaugă cu titlu de penalizare suma de 2819,25 lei astfel că unitatea a fost păgubită în total cu suma de 11959,50 lei. Filele ……

În cursul urmăririi penale inculpatul a depus cu chitanţa nr. 219/27 august 1985 suma de mai sus, recuperînd integral prejudiciul cauzat, astfel că unitatea nu se mai constituie parte civilă.

În declaraţiile sale, inc. Voiculescu Gelu Voican recunoaşte faptele comise motivînd că a procedat în modul arătat în scopul recuperării avansului ridicat de la casierie şi cheltuit în întregime cu ocazia deplasărilor. Filele ……..

Fapta inculpatului de a fi prezentat ca adevărate împrejurări nereale cu ocazia întocmirii documentelor de decontare, inducînd în eroare unitatea şi însuşindu-şi pe nedrept suma de 9140,25 lei, întruneşte elementele infracţiunii de înşelăciune în paguba avutului obştesc. Deşi activitatea sa infracţională este compusă din fapte repetate care prin ele însele constituie fiecare infracţiune de sine stătătoare, urmează a se reţine că acestea au fost săvîrşite în baza unei rezoluţii unice fiind aplicabile prevederile legii referitoare la infracţiunea continuată.

Fapta inculpatului de a fi folosit documentele de decontare falsificate în împrejurările arătate mai sus în scopul producerii de consecinţe juridice (respectiv încasarea unor sume de bani) constituie infracţiunea de uz de fals.

Împrejurările de fapt şi de drept descrise mai sus sînt dovedite cu:

– procesul verbal întocmit de organele care au efectuat verificarea financiar contabilă, în care se reliefează deconturile falsificate de cel în cauză, stabilind un prejudiciu de 9140,25 lei. Filele …….
– ordinele de deplasare şi actele folosite de inculpat la săvîrşirea infracţiunilor. Filele ……..
– declaraţiile inculpatului prin care acesta recunoaşte faptele comise. Filele …….

4. În cursul lunii iunie 1985, inc. Voiculescu Gelu Voican a cumpărat de la un cetăţean străin care nu a putut fi identificat, suma de 110 $ pentru care a plătit suma totală de 4400 lei.

Încercînd să dea o aparenţă de legalitate în deţinerea acestei sume de valută, cel în cauză a înmînat-o în aceeaşi zi cetăţeanului venezuelean [nume anonimizat de CNSAS] care urma să o depună la BRCE într-un cont personal, pe numele inculpatului. Filele …….

În declaraţiile sale inculpatul motivează că a procurat această valută cu scopul de a o folosi cu ocazia unei deplasări în străinătate pe care intenţiona să o efectueze în viitor. Filele …….

Suma de 110 $ a fost ridicată de la cetăţeanul [nume anonimizat] şi depusă la IGM – Serviciul evidenţă operativă cu dovada nr. 700/1985, urmînd a se face propuneri de confiscare specială.

Deasemenea, urmează a se confisca şi suma de 4400 lei care nu s-a putut recupera de la cetăţeanul străin.

Fapta descrisă mai sus întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de operaţii interzise cu mijloace de plată străine şi se probează cu:

– declaraţiile martorilor [nume anonimizat] şi [nume anonimizat] filele ……..
– procesul verbal de ridicare şi dovada de depunere a celor 110 $. Filele …….
– declaraţiile de recunoaştere ale inculpatului. Filele …….

xxx

Inc. Voiculescu Gelu Voican a dat dovadă de sinceritate în timpul urmăririi penale, recuperînd integral prejudiciul cauzat.

Din caracterizarea de la locul de muncă rezultă că s-a achitat corespunzător de sarcinile profesionale, nu a avut abateri şi nu a fost sancţionat administrativ sau disciplinar.

În timpul urmăririi penale de la inculpat au fost ridicate mai multe lucrări tipărite sau xeroxate, filele ……

Specialiştii din cadrul Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste care au examinat aceste lucrări au concluzionat că [sînt] destinate documentării şi informării deţinătorului, fără a avea un caracter nociv din punct de vedere social-politic.

Întrucît în legătură cu aceste lucrări nu s-a stabilit săvîrşirea vreunei fapte prevăzute de legea penală, urmează a fi restituite şi, ca urmare, se propune neînceperea urmăririi penale.

Avînd în vedere prevederile art. 258 c[od] p[rocedură] p[enală] şi 262 pct. 1 lit. b c.p.p.,

PROPUN

I. Sesizarea instanţei competente să judece cauza privind pe:
– VOICULESCU GELU VOICAN, fiul lui Ştefan şi Dafina, născut în 8.II.1941 în Bucureşti, inginer geolog la Institutul de cercetare tehnologică şi proiectare minieră pentru lignit, căsătorit fără copii, neîncadrat politic, fără antecedente penale, domiciliat în Bucureşti, str. Bruxelles 11 bis, sector 1

infracţiunile de:

– înşelăciune în paguba avutului obştesc, faptă prev. şi ped. de art. 229 al. 1 teza II, comb. cu art. 215 al. 1 şi 2, cu aplic. art. 41 al. 2 c.p.;
– fals intelectual, faptă prev. şi ped. de art. 289 cu aplic. art. 41 al. 2 c.p.;
– uzul de fals, faptă prev. şi ped. de art. 291 cu aplic. art. 41 al. 2 c.p.;
– operaţii interzise cu mijloace de plată străine prev. şi ped. de art. 37 al. 1 din Decretul 210/1960;

În cauză se face şi aplic. art. 33 lit. a şi art. 34 c.p.

II. Confiscarea în folosul statului, în baza art. 42 al. 2 şi 3 din Decretul 210/1960 a sumei de 110 $ şi 4400 lei, care au făcut obiectul infracţiunii.

III. Restituirea colecţiei bibliofile ridicate de la inculpat.

IV. Persoane ce urmează a fi citate în instanţă:

1. Inc. VOICULESCU GELU VOICAN, arestat preventiv la data de 17.VII. 1985, prelungită data arestării preventive pînă la 6.10.1985, în prezent aflat în arestul IGM – Direcţia Cercetări Penale. Filele ……..
2. B.R.C.E., prin reprezentanţii săi legali, în calitate de parte civilă.
3. Martori: [nume şi adrese anonimizate de CNSAS]

V. Date suplimentare:

– Suma de 110 $, ridicată de la [nume anonimizat] a fost depusă la IGM – Serviciul evidenţă operativă cu dovada nr. 700/1985, Filele nr. ………..
– Suma de 11960 lei, depusă la casieria unităţii păgubite cu chitanţa nr. 292/1985, Filele ………
– Suma de 4400 lei depusă la CEC cu recipisa nr. …… / 1985, Filele ……….

Se fixează cheltuieli judiciare în sumă de 300 lei ce urmează a fi suportată de inculpat.

ORGAN DE CERCETARE PENALĂ
Maior,
Florea Mihai

Documentul pare o copie trimisă spre informare securităţii dintr-un act aflat la dosarul instanţei. De la securitate a ajuns în arhiva CNSAS şi de acolo la mine.

Se poate observa că Gelu Voican Voiculescu a fost cercetat şi pentru probleme politice, activitatea sa de a xeroxa şi vinde anumite cărţi fiind considerată primejdioasă. Securitatea s-a temut că printre cărţile acelea se află şi unele cu caracter duşmănos faţă de orînduirea socialistă şi în prima fază cărţile şi lucrările xeroxate au fost confiscate. Mai apoi însă s-a constatat că acele cărţi nu au caracter politic, şi ca urmare Gelu Voican Voiculescu a fost declarat nevinovat de acest capăt de acuzare şi i s-a restituit „colecţia bibliofilă”.

Despre procesul meu cu CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu, mai citeşte:
Yoghinul Gregorian Bivolaru, descris pentru Securitate de Gelu Voican Voiculescu
Decizia CNSAS legată de Gelu Voican Voiculescu, atacată în instanţă din 2 părţi diferite
Evenimentul Zilei relatează despre contestarea în justiţie a adeverinţei CNSAS despre Gelu Voican Voiculescu
Urmările pe care le-au avut turnătoriile lui Gelu Voican Voiculescu
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu – amînat pentru 1 martie
Dosarul Gregorian Bivolaru contra CNSAS a fost conexat la dosarul Marius Mioc contra CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu
Procesul cu Gelu Voican şi CNSAS. Apărarea lui Gelu Voican (1). Lipsa calităţii procesuale active a lui Marius Mioc (linc)
Procesul cu Gelu Voican şi CNSAS. Apărarea lui Gelu Voican (2). Lipsa calităţii procesuale pasive a lui Gelu Voican (linc)
Procesul cu Gelu Voican şi CNSAS. Apărarea lui Gelu Voican (3). Lipsa calităţii de reprezentant a lui Bivolaru a avocatei Mîţu şi lipsa discernămîntului lui Gregorian Bivolaru
Procesul cu Gelu Voican şi CNSAS. Apărarea lui Gelu Voican (4). Fondul chestiunii
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican. Instanţa a rămas în pronunţare pe excepţii
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican. Instanţa a respins excepţiile şi se va trece la judecarea fondului

Alte articole despre Gelu Voican Voiculescu:
Gelu Voican cere 748000 de euro despăgubiri de la statul român
Gelu „748000 de euro” Voican: „Despre faptul că falsific deconturile, în afară de şeful meu, mai cunoşteau majoritatea colegilor mei”
De aniversarea revoluţiei, Gelu Voican ne serveşte minciuni proaspete
Agenda Zilei: Un ziar care refuză să dea dezminţiri (între timp ziarul respectiv a dispărut de pe piaţă)
Gelu Voican Voiculescu: Gîndul meu se îndreaptă spre cei disimulaţi sub infracţiuni de drept comun. Să se revizuiască situaţiile judiciare! TVR decembrie 1989 (video)
– La pagina Analize despre revoluţia din 1989 găsiţi şi înregistrarea video a 13 episoade dintr-o emisiune televizată la care am participat alături de Gelu Voican.

5 gânduri despre „„Inculpatul Voiculescu Gelu Voican a dat dovadă de sinceritate în timpul urmăririi penale”

 1. voican voiculescu(ruda cu felix?),e sincer,si eu sunt angajat NASA,FSB,Interpol,MOSSAD pe planeta luminii.

  FSN=KGB

  Revolutionarii securisti de carton l-au injunghiat pe Nicu Ceausescu,desi copii criminalului Ceasca,nu au nici o vina in ceea ce au comis parintii lor.Se spune ca Zoe si Nicu au fost iradiati.Nu stiu daca o fi asa,ar trebui sa-l intrebam pe acest om ,,SINCER,, voican voicu-lescu.

  Dar ca preotul LIVIU BRANZAS a fost iradiat,ce spuneti? Dar ca si altii au fost ucisi dupa 1989,ce spuneti?

  Halal democratie! Criminalul stalinist Silviu Brucan-Brukner,evreu bolsevic, a legalizat avortul in 26 decembrie 1989, producand un adevarat GENOCID al copiilor ucisi in pantece,timp de peste 21 de ani.

  La fel cum Ceasca a fost criminal,acesti copii spirituali,din gasca iliescu-KGB,au fost la fel de criminali.

  La mijloc au cazut nevinovati tinerii morti la revolutie.In Cluj sunt tineri de 17 ani morti,prin impuscare.

  Ma intreb acesti tineri ce idealuri aveau,si daca erau identice cu ,,idealurile,, acestui ,,cinstit,, SINCER,, in ghilimele Voican voicu-lescu,si altii care se declara deschis agenti KGB,infrunte cu Magureanu-Mircea Dinescu, Caramitru, Mihai Lupoi,Sergiu nicolaescu, iliescu, brucan, petre roman neulander,si asa mai departe!

 2. PS: evident ca ironic am spus ce am spus mai sus privind ,,sinceritatea,, si angajarea mea pe planeta soarelui si a luminii.

  E ingrozitor cum pot fi manipulati romanii de rand.Nu de alta dar in 1990 ,iliescu a avut 80 la suta din voturi.

  Dar ca acum PDL cumpara biciclete mita electorala,un mic o bere, o galeata,pixuri si brichete cu Basescu,sau cu PSD-ul diabolic, apoi 100 de lei la vot,si prostul de rand voteaza cu cine da mai mult.

  E penibil.Sunt romani,care traiesc de puturosenie,doar din ajutorul social,in loc de sa-si munceasca pamantul la sate.Stau toata ziua la carciuma,si cheltuie alocatiile pentru copii si ajutorul social.

  Numarul lor e pe undeva la vreo 10 milioane.Banatul e fruntea,si munceste,in rest…

  Ardealul e ok cat de cat,dar sunt judete unde puturosenia e litera de lege.

  7 milioane de pensionari,2 milioane de copii,studenti,8 milioane de romani la sate….raman 2 milioane de romani din toata tara care muncesc la firme private si care INTRETIN toata economia Romaniei,si puturosenia celorlalti…

  Pai cum sa o ducem bine?????

 3. PSS: daca muncesti la privat ai 8 milioane lunar,10,12 milioane, si muncesti 12 ore pe zi,cu stres mare.

  Daca muncesti la buget,mai ales ca profesor,ai pauze lungi si dese pe coridor alaturi de profu vecin la o tigara, vacante lungi intr-un an,salariul de 12,14 milioane….si doar cateva ore pe zi de cursuri..

  E un adevarat paradis pentru bugetari….Dar aceia care lucreaza in ministere,si in agentiile ministeriale,si primesc 3000 euro lunar,si nu fac nimic toata ziua?

  Va propun sa mergeti la cei care lucreaza la agentiile care acorda fonduri UE, pentru IMM-uri.

  Sa vedeti ce (nu)fac toata ziua,si CE SALAR primesc!

  • Ca părere personală, ideea însăşi de fonduri UE pentru IMM-uri (adică bani de la contribuabili pentru a ajuta afaceri private) mi se pare greşită.
   IMM-urile n-au nevoie de ajutoare (care înseamnă şi o concurenţă neloială, cînd unele IMM-uri primesc ajutoare, altele nu) ci de reducerea birocraţiei şi poverii fiscale şi parafiscale.

 4. Domnule Marius Mioc, am auzit de Dvs. acum vreo 10 zile, pe softpedia,Unde este 1 care va face in tot felu. homosexual,etc. Acum cred ca. am aflat care este cauza.

  Nesimtirea criminalilor nu are limite.
  Acest Blog un mare „Almanahe” al „revolutiei” Romane

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.