Procesul cu Gelu Voican şi CNSAS. Motivarea respingerii excepţiilor ridicate de Voican Voiculescu

Cu întîrziere, fiindcă mi-a fost lene să mă duc pînă la Bucureşti, am intrat în posesia încheierii prin care judecătorul Radu Ionel de la Curtea de Apel Bucureşti a respins excepţiile ridicate de Gelu Voican Voiculescu în procesul pe care l-am deschis împotriva sa şi a CNSAS pentru a se constata colaborarea sa cu securitatea. La acest dosar s-a conexat şi procesul deschis de Gregorian Bivolaru împotriva CNSAS avînd acelaşi obiect.

Cred că este folositor să public motivarea judecătorească fiindcă procesul este oarecum un precedent juridic. Pînă acum CNSAS-ul a avut o mulţime de procese din poziţie de reclamant, această instituţie cerînd justiţiei constatarea faptului că diferiţi cetăţeni au calitatea de colaboratori ai securităţii. În acest caz însă e o altă situaţie: CNSAS-ul a emis o decizie precum că Gelu Voican Voiculescu nu se face vinovat de colaborarea cu securitatea şi această decizie a fost atacată în instanţă pentru a se constata că, contrar afirmaţiilor CNSAS, domnul Voican Voiculescu a fost totuşi colaborator al securităţii. Adică, în acest proces CNSAS nu e reclamant ci pîrît. Nu am izbutit să identific un alt proces de acest tip. Dacă vreunul din cititorii blogului cunoaşte un alt proces asemănător rog să mi-l semnaleze, căci cunoaşterea practicii judiciare mă poate ajuta în această cauză. Dar e posibil că anume prin acest proces se crează practica judiciară pentru acest fel de procese.

Excepţiile invocate de Gelu Voican Voiculescu au fost:
Lipsa calităţii procesuale active a lui Marius Mioc (linc)
Lipsa calităţii procesuale pasive a lui Gelu Voican Voiculescu (linc)
Lipsa calităţii de reprezentant a lui Bivolaru a avocatei Mîţu şi lipsa discernămîntului lui Gregorian Bivolaru
– Schimbarea numelui lui Bivolaru în Suedia, ceea ce ar duce la nevalabilitatea cererii sale de chemare în judecată (această din urmă problemă ridicată verbal chiar la şedinţa de judecată cînd s-au pus în discuţie excepţiile – linc)

Cum a soluţionat instanţa respectivele probleme vedeţi mai jos:

Curtea

Cu privire la excepţia lipsei calităţii de reprezentant, Curtea observă că fila 18 din dosarul 5800/2/2010, care corespunde ultimei file din cererea de chemare în judecată, conţine două menţiuni olografe, respectiv numele Bivolaru Gregorian, sub care se află o semnătură indescifrabilă. Aşa fiind, nu se pune problema calităţii de reprezentant al avocatului la data sesizării instanţei, întrucît cererea a fost formulată personal de reclamantul Bivolaru Gregorian.
Chestiunea reprezentării convenţionale se pune după momentul sesizării instanţei. Sub acest aspect, Curtea observă că la dosarul cauzei a fost depusă copia contractului de asistenţă juridică nr. 227916, încheiat prin corespondenţă la data de 04.04.2011 între Bivolaru Gregorian şi avocatul Mîţu Mihaela.
În raport cu cele reţinute mai sus, Curtea constată că avocatul menţionat în contractul menţionat anterior are calitatea de reprezentant convenţional al reclamantului Bivolaru Gregorian, motiv pentru care excepţia va fi respinsă.
În plus, Curtea mai reţine că pîrîtul Voiculescu Gelu Voican invocă faptul că reclamantul Bivolaru Gregorian şi-a schimbat numele în Suedia, pe cale administrativă, luînd numele de Magnus Aurolsson. Acest argument nu este util în susţinerea excepţiei, întrucît din înscrisul depus la dosar de către pîrît reiese că acesta nu poate fi folosit ca document de identitate. Această împrejurare trebuie raportată la prevederile art. 161 alin. 4 din legea nr. 105/1992, conform cărora dovada stării civile şi puterea doveditoare a actelor de stare civilă sînt reglementate de legea locului unde s-a întocmit înscrisul invocat. Concluzia care se desprinde este că nu se poate stabili o corespondenţă între persoana reclamantului şi numele Magnus Aurolsson, pe baza înscrisului menţionat mai sus, cîtă vreme acesta nu constituie un act de identitate, conform legii suedeze, şi prin urmare reclamantul este îndreptăţit să folosească numele de Gregorian Bivolaru, în raport cu autorităţile române.
În soluţionarea excepţiei privind lipsa calităţii procesuale active a reclamantului Mioc Marius Remus, Curtea are în vedere dispoziţiile art. 9 şi 10 din OUG nr. 24/2008. Potrivit primului text, în cazul din care din nota de constatare rezultă că nu există date sau documente privind calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia pentru persoana care a făcut obiectul verificării, Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii dispune eliberarea unei adeverinţe în acest sens.
Art. 10 alin. 2 din ordonanţă prevede că Adeverinţele prevăzute de art. 8 lit. b) şi art. 9 se publică de îndată pe pagina proprie de internet a Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii şi pot fi contestate la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti de către orice persoană interesată, în termen de 30 de zile de la publicarea lor.
Din coroborarea celor două texte citate reiese că adeverinţele emise în temeiul art. 9 din ordonanţă, prin care se constată că persoana verificată nu a avut calitatea de lucrător sau colaborator al Securităţii, pot fi contestate de orice persoană interesată.
Conform art. 3 din aceeaşi ordonanţă, orice cetăţean român, cu domiciliul în ţară sau în străinătate, precum şi presa scrisă sau audiovizuală, partidele politice, organizaţiile neguvernamentale legal constituite, autorităţile şi instituţiile publice au dreptul de a fi informate, la cerere, în legătură cu existenţa sau inexistenţa calităţii de lucrător al securităţii sau de colaborator al acesteia, a persoanelor care ocupă anumite demnităţi sau funcţii, precum şi a celor care deţin titlul de luptător pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, acesta din urmă fiind cazul pîrîtului Voiculescu Gelu Voican.
Din analiza textului legal menţionat mai sus şi raportarea lui la circumstanţele speţei, Curtea constată că, în calitate de cetăţean român, reclamantul are dreptul de a fi informat în legătură cu existenţa sau inexistenţa calităţii pîrîtului de colaborator al Securităţii şi implicit are interesul de a contesta adeverinţa emisă pe numele acestuia din urmă, dacă apreciază că respectivul act a fost nelegal emis. Împrejurarea că dreptul la informare se exercită la cerere este nerelevant în ce priveşte excepţia, întrucît art. 10 alin. 2 din OUG nr. 24/2008 conferă dreptul de acces la justiţie oricărei persoane interesate, iar nu numai persoanei care a solicitat informaţiile în temeiul art. 3 din ordonanţă.
Referitor la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, Curtea observă că adeverinţa contestată se referă la pîrîtul Voiculescu Gelu Voican. Cele două cereri de chemare în judecată tind la desfiinţarea acestei adeverinţe, prin care se constată că pîrîtului nu i se poate atribui calitatea de lucrător sau colaborator al Securităţii. În atare situaţie, pîrîtul are calitate procesuală pasivă în cauză, deoarece se pune în discuţie legalitatea unui act prin care i s-a conferit un anumit statut, în lumina OUG nr. 24/2008, iar situaţia juridică realizată în urma finalizării procesului, oricare ar fi ea, trebuie să-i fie opozabilă.
Mai mult, pîrîtul are şi interesul să stea în proces, pentru a putea discuta susţinerile şi probele reclamanţilor şi pentru a avea posibilitatea de a-şi propune în apărare propriile probe şi a-şi formula propriile apărări.
Pentru considerentele expuse mai sus, Curtea va respinge excepţiile invocate de pîrîtul Voiculescu Gelu Voican şi va fixa un termen pentru continuarea judecăţii.

Pentru aceste motive
În numele legii
Dispune

Respinge excepţiile.
Fixează termen pentru continuarea judecăţii la data de 7 iunie 2011.
Dispune citarea părţilor.
Pronunţată în şedinţă publică în data de 19 aprilie 2011

Preşedinte Redu Ionel
Grefier Ciobotariu Cerbu Mihai

Citeşte articolele precedente de pe acest blog despre procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS, legat de colaborarea acestuia cu securitatea:
Yoghinul Gregorian Bivolaru, descris pentru Securitate de Gelu Voican Voiculescu
Decizia CNSAS legată de Gelu Voican Voiculescu, atacată în instanţă din 2 părţi diferite
Evenimentul Zilei relatează despre contestarea în justiţie a adeverinţei CNSAS despre Gelu Voican Voiculescu
Urmările pe care le-au avut turnătoriile lui Gelu Voican Voiculescu
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu – amînat pentru 1 martie
Dosarul Gregorian Bivolaru contra CNSAS a fost conexat la dosarul Marius Mioc contra CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu
Procesul cu Gelu Voican şi CNSAS. Apărarea lui Gelu Voican (1). Lipsa calităţii procesuale active a lui Marius Mioc
Procesul cu Gelu Voican şi CNSAS. Apărarea lui Gelu Voican (2). Lipsa calităţii procesuale pasive a lui Gelu Voican
Procesul cu Gelu Voican şi CNSAS. Apărarea lui Gelu Voican (3). Lipsa calităţii de reprezentant a lui Bivolaru a avocatei Mîţu şi lipsa discernămîntului lui Gregorian Bivolaru
Procesul cu Gelu Voican şi CNSAS. Apărarea lui Gelu Voican (4). Fondul chestiunii
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican. Instanţa a rămas în pronunţare pe excepţii
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican. Instanţa a respins excepţiile şi se va trece la judecarea fondului
Gelu Voican Voiculescu recuză judecătorul la procesul cu CNSAS. Procesul celor 748000 euro – amînat pe 21 noiembrie
Procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS. Scor 6-0. Cererea de recuzare depusă de Gelu Voican Voiculescu a fost respinsă

Mai citeşte, din dosarul de la CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu:
Gelu „748000 de euro” Voican: „Despre faptul că falsific deconturile, în afară de şeful meu, mai cunoşteau majoritatea colegilor mei”
„Inculpatul Voiculescu Gelu Voican a dat dovadă de sinceritate în timpul urmăririi penale”
Analiză a Securităţii: „Voiculescu Gelu solicită sarcini pe linie SLOMR, menţionînd pe un ton de reproş că dacă nu-l folosim cîndva se va retrage undeva la ţară şi va creşte păsări”
Gelu Voican Voiculescu, chemat la securitate pentru un presupus plan de părăsire a ţării: „Contactul avut m-a îmbogăţit în viziunea mea asupra unor realităţi sociale, resimţind că realmente există preocuparea de a se veghea asupra destinelor oamenilor”
Gelu Voican Voiculescu, amintiri despre un cetăţean dominican
Securitatea, bănuitoare faţă de Gelu Voican Voiculescu

Alte articole despre Gelu Voican Voiculescu:
Gelu Voican cere 748000 de euro despăgubiri de la statul român
De aniversarea revoluţiei, Gelu Voican ne serveşte minciuni proaspete
Agenda Zilei: Un ziar care refuză să dea dezminţiri (între timp ziarul respectiv a dispărut de pe piaţă)
Gelu Voican Voiculescu: Gîndul meu se îndreaptă spre cei disimulaţi sub infracţiuni de drept comun. Să se revizuiască situaţiile judiciare! TVR decembrie 1989 (video)

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.