Propunere legislativă de schimbare a legii 341/2004

3 deputaţii de Alba: liberalii Teodor Atanasiu şi Călin Potor şi PSD-istul Radu Coclici au propus un proiect de schimbare a legii 341/2004 (linc) pe care îl prezint mai jos, intercalînd textul actual al paragrafelor din lege care se doresc schimbate, pentru a fi mai evidente schimbările. Am introdus prescurtările SSPR = Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi CPRD = Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi scurte explicaţii cu litere cursive între paranteze drepte. Voi face ulterior cometarii pe acest subiect.

Articol unic: Legea recunoştiinţei (…) nr. 341/2004 (…) se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 alineatul (1) litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Erou Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989 – atribuit celor care s-au jertfit în lupta pentru victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989”.

Formularea actuală: „Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989 – atribuit celor care s-au jertfit în lupta pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 sau au decedat în legătură cu aceasta”.

2. Articolul 3 alineatul (1) litera b) punctul 1, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Luptător Rănit – atribuit celor care au fost răniţi de glonţ în luptele pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989”

Formularea actuală: „Luptător Rănit – atribuit celor care au fost răniţi în luptele pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 sau în legătură cu aceasta”

3. Articolul 3 alineatul (1) litera b) punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite – atribuit celor care, în perioada 14-22 decembrie 1989, au mobilizat şi au condus grupuri de mulţimi de oameni, au constituit şi au menţinut baricade împotriva forţelor de represiunea ale regimului totalitar comunist, în localităţile unde au luptat pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, precum şi celor care au avut acţiuni dovedite împotriva regimului şi însemnelor comunismului între 14-22 decembrie 1989”

Formularea actuală: „Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite – atribuit celor care, în perioada 14-25 decembrie 1989, au mobilizat şi au condus grupuri sau mulţimi de oameni, au construit şi au menţinut baricade împotriva forţelor de represiune ale regimului totalitar comunist, au ocupat obiective de importanţă vitală pentru rezistenţa regimului totalitar şi le-au apărat până la data judecării dictatorului, în localităţile unde au luptat pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi celor care au avut acţiuni dovedite împotriva regimului şi însemnelor comunismului între 14-22 decembrie 1989”

4. Articolul 3 alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Sediile asociaţiilor, ligilor, cluburilor şi fundaţiilor de revoluţionari aflate în proprietatea statului şi pentru care există contract de închiriere la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor trece fără plată în patrimoniul acestora”

Formularea actuală: „Sediile asociaţiilor, ligilor, organizaţiilor, cluburilor şi fundaţiilor revoluţionarilor constituite pînă la data de 31 decembrie 1990, aflate în proprietatea statului şi pentru care există un contract de închiriere la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor trece, fără plată, în patrimoniul acestora, iar sediile asociaţiilor, ligilor, organizaţiilor, cluburilor şi fundaţiilor revoluţionarilor constituite după această dată, pînă la data de 31 decembrie 1992, precum şi sediile federaţiilor şi uniunilor naţionale de revoluţionari constituite pînă la 31 decembrie 2003 vor avea acelaşi regim juridic prevăzut pentru sediile partidelor politice”.

5. Articolul 4 alineatul (2) pct. c) se abrogă

Formularea actuală: „Persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la alin. (1) [urmaşii de eroi martir] au dreptul la o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare ce vor fi aplicaţi asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, astfel: (…)

c) fiecare dintre copiii celui decedat, pînă la majorat sau pînă la terminarea studiilor, fără a depăşi vîrsta de 26 de ani, indiferent în întreţinerea cui se află – un coeficient de 1,10

6. Articolul 4 alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„De o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată prin aplicarea coeficientului de 1,10 la salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, beneficiază şi persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) lit. b) pct. 3, numai dacă au un venit mai mic decît salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat”

Formularea actuală: „De o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată prin aplicarea coeficientului de 1,10 la salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, beneficiază şi persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, numai dacă au un venit mai mic decît salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. De aceleaşi drepturi şi în aceleaşi condiţii beneficiază copiii eroilor-martiri, indiferent de vîrstă, dacă nu sînt încadraţi în nicio formă de învăţămînt ori nu realizează venituri din motive neimputabile lor”.

7. Articolul 4 indice 1 alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Dovada datei la care a fost depusă documentaţia care a stat la baza preschimbării certificatului doveditor se face cu adeverinţa, eliberată odată cu noul certificat, de SSPR”.

Formularea actuală: „Dovada datei la care a fost depusă documentaţia care a stat la baza preschimbării certificatului doveditor se face cu adeverinţă eliberată de SSPR”.

8. Articolul 5 alineatul (1) punctul c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Atribuirea în proprietate a unui teren de 200 mp pentru cosntruirea unui spaţiu comercial sau de prestări servicii, dacă nu a mai primit nici un teren în condiţiile prezentei legi”

Formularea actuală: „cumpărarea sau închirierea cu prioritate, fără licitaţie, din fondul de stat, a unui spaţiu comercial sau de prestări servicii corespunzător, cu o suprafaţă utilă de până la 100 mp, inclusiv în indiviziune, sau concesionarea ori închirierea cu prioritate, fără licitaţie, a unei suprafeţe de teren de pînă la 100 mp din domeniul public pentru construirea unui spaţiu comercial sau de prestări servicii, cu o clauză de neînstrăinare timp de 10 ani de la data dobîndirii”

9. Articolul 5 alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Dosarele persoanelor a căror certificate au fost preschimbate potrivit Legii 341/2004, vor fi reanalizate ţinîndu-se cont de prevederile prezentei legi fără să mai fie solicitate documente suplimentare, sau supraavizarea acestora de către alte asociaţii de revoluţionari. Certificatele eliberate potrivit prezentei legi vor fi semnate de către secretarul de stat de la SSPR şi de către preşedintele CPRD”.

Formularea actuală: „Dosarele persoanelor care solicită preschimbarea certificatelor trebuie să conţină documentaţia prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 566/1996 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989, cu modificările ulterioare, pentru fiecare categorie, precum şi avizul reactualizat al unei organizaţii de revoluţionari legal constituite pînă la data de 31 decembrie 1992. Certificatele eliberate potrivit prezentei legi vor fi semnate de către secretarul de stat al SSPR şi de către preşedintele CPRD”

10. Articolul 7 se abrogă.

Formularea actuală: „Dispoziţiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător militarilor şi salariaţilor civili din Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, care au dobîndit titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b)”.

11. Articolul 9 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Certificatele doveditoare eliberate potrivit prevederilor Legii 341/2004 vor fi preschimbate în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, după reanalizarea dosarelor aferente, şi numai acestea, depuse la SSPR”

Formularea actuală: „Certificatele doveditoare care, în perioada 1990-1997, au fost eliberate de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 şi de Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989, după verificare, potrivit art. 5 alin. (3), (4) şi (5), se vor preschimba, la cererea titularului, de către SSPR, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi” [termenul a fost ulterior prorogat]

12. Articolul 9 alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Persoanele care au solicitat preschimbarea documentelor potrivit Legii 341/2004, precum şi preşedinţii asociaţiilor care au vizat preschimbarea titlurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), poartă răspunderea penală pentru corectitudinea întocmirii dosarelor, care vor fi verificate de către SSPR şi avizate de CPRD”

Formularea actuală: „Persoanele care solicită preschimbarea documentelor care atestă titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), potrivit prezentei legi, precum şi preşedinţii organizaţiilor nominalizate la art. 5 alin. (4) poartă răspunderea penală pentru corectitudinea întocmirii dosarelor, care vor fi verificate de către SSPR şi avizate de CPRD, în vederea eliberării de către acesta a certificatelor doveditoare, preschimbate conform alin. (1)”.

13. Articolul 9 alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Certificatele doveditoare eliberate potrivit legii 341/2004 îşi păstrează valabilitatea pe perioada reanalizării dosarelor şi eliberării noilor certificate, maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi”.

Formularea actuală: „Certificatele doveditoare care, în perioada 1990-1997, au fost eliberate de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 şi de Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989, pe perioada preschimbării, maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, îşi păstrează valabilitatea” [termen ulterior prorogat].

14. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, orice dispoziţii contrare se abrogă”.

Formularea actuală: „Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă”

15. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 20 alin. (2) [urmaşi ai persoanelor care au decedat în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987] beneficiază de drepturile prevăzute la art. 5 alin. (1) modificate potrivit prevederilor prezentei legi.

Formularea actuală: „(1) Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 19 alin. (2) şi (4) [persoane care au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti de la Braşov din 1987 şi soţii acestora] beneficiază de drepturile prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. e), art. 5 alin. (1) şi (2) şi art. 5^1.

(2) Indemnizaţia reparatorie se acordă independent de veniturile obţinute de beneficiar.

(3) Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 20 alin. (2) [urmaşi ai persoanelor care au decedat în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987] beneficiază de drepturile prevăzute la art. 5 alin. (1).”

18 gânduri despre „Propunere legislativă de schimbare a legii 341/2004

 1. SINT FRONTUL DEMOCRAT ROMIN INITIATORYL REVOLUTI ROMINE ,NU AM PUTUT FACE NIMIC IN AMI REORGANIZA ACEASTA ACTIUNE DUPA REVOLUTIE DATORITA LA INDIVIZI DIN PLOIESTI CARE SE CONSIDERA REVOLUTIONARII, EXISTA INSEMNARI IN MUZEUL UNIRI DIN ALBA IULIA IN ANUL 1974 FEBROARIE DAR SI LA MINE ACASA VA ROG DACA TOT ATI SCHIMBAT O LEGE AI SA DESLUSIM SI ADEVARUL FRONTUL DEMOCRAT ROMIN SA SCOATEM MANIFESTUL DIN ASCUNZATOARE SAL VADA ROMINIA SAU SI ACUM IMI SPUNETI CUM SA MAI SPUS LA PLOIESTI DE BULGARU VIOREL CA NUI RAMPA DE LANSARE , CER RECUNOASTEREA FRONTULUI DEMOCRAT ROMIN DIN ILEGALITATE PINA ACUM AM TOT SCRIS ATIT PE BLOGURI DAR SI DIVERSE ACTE DEPUSE LA DOSARUL MEU ASTEPT CA O COMISIE DIN SSPR BUCURESTI SA VINA SA DEZGROPAM MANIFESTUL ANTI COMUNIST AL FRONTULUI DEMOCRAT ROMIN ATI SCHIMBAT O LEGE SA MERGEM PINA LA CAPAT , CE CER NU ESTE O DOVADA IN PLUS LA CE AM FACUT EU MIRICA A GHEORGHE DOVEZI SINT LA DOSAR LUPTA MEA ANTICOMUNISTA DATA DE CNAS BUCURESTI LA DOSAR 13250 ATIT PE LEGEA 42 DAR SI PE LEGEA 341 /2004. DORESC SA NU SE MAI VORBEASCA CA A FOST ACTIUNII STREINE NU A FOST , INCHEI SI VA ASTEPT TEL 0720175140 SA DAM AFARA FALSI REVOLUTIONARII DIN RINDUL ADEVARATILOR LUPTATORII . VA MULTUMESC SI SPER SA NU RAMINA DOAR SCRIS PE ACEST BLOG ,

 2. AI AUZIT TIMISOARA CE SPUN EU FRONTUL DEMOCRAT ROMIN DIN PLOIESTI MI SE STERGE CASETA INCONTINUARE UNDEI INREGISTRAREA ORIGINALA NU AM STIUT CA SE FILMEAZA DOAR CA SE FOTOGRAFIA DE BULGARU LA PLOIESTI LUCRU CU CARE EU NU AM FOST DEACORD IN MOMENTELE ACELEA CER SA CERETI CASETA DE LA PLOIESTI CARE CONTINE TRAIASCA FRONTUL DEMOCRAT ROMIN MOARTE TIRANILOR SI CA CUVINT DE RECUNOASTERE CEL CE A DAT PUBLICITATI INREGISTRARILE LA PLOIESTI A FOST PERJU DANIEL EL TREBUIE SA STIE DUPA CE AM RECUNOSCUT EU FRONTUL DEMOCRAT ROMIN STIND CINE A FOST SA STERS CASETA TOATA FIND PUS UN COMENTATOR SA VORBEASC VORBESTE DE LA O ANUMITA ORA DAR FACE AFIRMATI CA DE DIMINEATA DE CE NU A LASAT INREGISTRAREA MACAR ASA CUM ERA STEARSA UNDEI RESTUL CINE A STERSO FALSI REVOLUTIONARII SAU SECURITATEA ASTEPT SA SCOATEM MANIFESTUL ANTICOMUNIST AL FRONTULUI DEMOCRAT ROMIN TEL.0720175140.

 3. La prima vedere, se creeaza o incompatibilitate intre articole, stabilindu-se data terminarii Revolutiei Romane ca fiind 22 decembrie 2012. Nu se spune ora.
  Se creeaza o discrepanta intre Luptatorul Remarcat prin Fapte Deosebite care a facut diverse actiuni PANA in 22 decembrie, si Eroul Martir sau Luptatorul Ranit de DUPA 22 decembrie, adica in perioada Luptei pentru Putere sau a Razboiului civil (cum spun eu – a Crimei de Stat) dintre Armata si Securitate, dintre Armata si Ministerul de Interne, populatia oraselor fiind la mijloc.
  Eroul Martir si Luptatorul Ranit de DUPA 22 decembrie nu mai fac parte din Revolutie, odata ce au murit sau au fost impuscati de glont DUPA 22 decembrie?
  Un Luptator Ranit de Glont e mai important decat Un Om Mort, impuscat de Glont? Dau exemplu pe Alin Paul Chirca, din Sibiu, in varsta de 3 (trei) ani, impuscat de glont in Oltcit-ul condus de parintii sai, raniti si ei, la un baraj din oras, de catre niste colegi ai tatalui din Garzile Patriotice (foarte patriotice si inainte si dupa 22 decembrie, ca la noi patriotismul a fost unul singur, continuator si fara nuante…). Alin Paul Chirca este azi Erou Martir. Dupa noua lege ce va mai fi? Cine isi asuma schimbarea acestui titlu? Vreau sa-l vad in ochi.
  Al doilea exemplu este doamna Florentina Conradt, din Sibiu, care, iesind pe culoarul din fata garsonierei din „blocul verde” este impuscata in mandibula de catre unul dintre teroristii care au locuit cateva zile la ultimul etaj, intr-o garsoniera. Doamna Conradt nu a fost si nu este un Luptator, dar a fost Ranita de Glont, dupa 22 decembrie 1989. Iar Victoria Revolutiei se terminase demult. Eram in plina Contrarevolutie, conform legii.
  Ce se intampla cu cei impuscati in case, de gloante cu intentie criminala sau ratacite, – tot din intentia de a ucide, ca asta e menirea glontului -, din cele 12.632.670 de cartuse trase de Armata Romana in decembrie 1989 (conform ultimului numar din National Geographic)? Ei ce sunt astazi?

 4. Pingback: Propunere de modificare a Legii 341/2004 « Asociatia 17 Decembrie 1989 Timisoara

 5. . Articolul 4 alineatul (2) pct. c) se abrogă . VOR SA SCOATA DIN LEGE URMASII EROILOR MARTIRI – COPII UNDE ESTE REPARATIA MORALA SI MATERIALA SI-AU PIERDUT PARINTII LA VARSTE FRAGEDE. DUPA 22 DE ANI DE LA REVOLUTIE AU GASIT IN CINE SA DEA. LE ESTE FRICA DE DESCHIDEREA DOSARELOR REVOLUTIEI.
  RUSINE SA LE FIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 6. Legea 341/2004 din punctul meu de vedere nu trebuie modificata.De ce sa fie eliminati din sistem mii de revolutionari?.Daca tara traverseaza momente mai grele si nu sint bani o piine trebuie impartita la toti in mod egal pentru ca toti dispun de documente eliberate de organele puterii de stat si documentele sint legale si originale.Trebuie gasita o solutie care sa multumeasca pe toata lumea.Oamenii nu sint vinovati.Chiar daca este saracie noi trebuie sa raminem uniti.A le da un picior in partea dorsala trimitindu-i acasa nu inseamna unitate.

 7. sunt si eu urmasa de erou martir decedat pe 24 decembrie 1989 impuscat in timp ce era la dispozitia armatei el fiind sofer, am beneficiat de acea indemnizatie reparatorie care cu adevarat era de ajutor.Intrebarea mea este de ce suntem discriminati copii de urmasi indiferent de varsta vis avis de parintii urmasilor martiri, cine poate sa ne spuna care este diferenta in ati pierde un copil sau un parinte care moare pentru tara si popor, jertfiindu/se Dl.Boc Dl.Basescu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! unde erati si ce faceati care este contributia dvs la Revolutia din Decembrie 1989 datorita careia astazi suntei ceea ce sunteti si faceti ceea ce faceti Nu exista motive imputabile mie ca la ora actuala nu am un servici si nici speranta unui servici conform calificarii mele si a experientei mele intrebarea este ce solutie aveti puteti raspunde Dl.Boc Dl.Basescu sau alti oficiali din Guvern Parlament Senat si toti care ati aparut in urma Jertfei Tatalui meu,
  Rog sa ma contactati pentru a discuta aceasta discriminare si cum putem sa oprim aceste nedreptati.adresa mea de mail este ramida4@yahoo.com sau telefon 0720670721

 8. Mai deci si eu sunt urmasa si trebuie sa facem tot ce putem sa oprim aceste nedreptati sincer eu nu am primt nici pamanturi nici spatii absolut nimic nici macar medicamente gratuite pe tot am platit si acum mi au luat si toata indemnizatia de pe azi pe maine in orice domeniu se ia stiu eu cat la suta si 50% dar chiar tot in vremurile astea in care nu se gasesc posturi am terminat o facultate si nu mi gasesc servici asta i bataie de joc nu putem permite asa ceva

 9. E indemnizatie reparatorie.Nu e ajutor social nu e ajutor de somaj.De ce discriminare,la unii conditionat de venit,la altii nu.Acest lucru favorizeaza un stil de viata pasiv.In schimb,daca ma angajez sau deschid o afacere,(e drept,astazi e cam riscant dupa statistici),statul va recupera partial total,sau inzecit aceasta indemnizatie.
  Mai ales ca la pensii nu se aplica prostia asta bolsevica.

 10. SAVIN VERONICA ..SPUNE””….AM FACUT RATE PE INDEMNIZATIE CE FAC ACUM AM 50 ANI SI BOLNAVA CINE MA ANGAJEAZA….BOC SIBASE. NE OMOARA……

 11. Faceti un articol doar cu urmas-copil de erou -martir al revolutiei romane din Decembrie 1989,si nu ne mai bagati in articol cu luptatori de diferite categorii.
  Incercati sa nu mai existe texte interpretative.

 12. FRONTUL DEMOCRAT ROMAN A CERUT CA LA RASTURNAREA GUVERNULUI COMUNIST SA VINA DE LA COPIL DE TITA PINA LA BARBA ALBA SE ADRESA ATIT FEMEILOR CIT SI BARBATILOR VIN CU ACEASTA PRECIZARE INTRUCIT EU FRONTUL DEMOCRAT ROMAN AM AVUT O STRATEGIE MILITARA SI DECI COPIII CARE AU FOST IN EVENIMENTE MORTI RANITI SAU SCAPATII CU VIATA DACA SE DAU CEVA DREPTURII SA BENEFICIEZE SI EI ACUM OAMENII MATURII DECI NU UITATI STRATEGIE MILITARA, POATE DOMNUL MIRCOVICI NICOLAIE SA VA SPUNA ASTEPT SA TELEFONATI FRONTUL DEMOCRAT ROMAN TEL 0720175140 URGENT.

 13. Vreti sa avem cistig de cauza? Ce avem de facut ? Un partid al tuturor revolutuonarilor din tara ca si celelalte partide politice cu platforme program, sa nu mai poata trece nici o lege sau, proiecte de legi fara acceptul [ consultarea ] revolutionarilor. Sa nu mai poata modifica legea 341/2004 sau oricare lege, cum vor muschii lor. Revolutionarii au acest drept si merit de a fi consultati ce sa faca cu [ aurul de la rosia montana, cu petorlul tarii,cu gazele naturale ale tarii, cu padurile care asigura climatul bun in tara, cu mineritul, cu C.F.R. marfa , cu C.F.R calatori, cu toate institutiile si intreprinderile de stat cele care au mai ramas ne vindute.] Avem acest drept ca noi am dat jos coministii de la putere, nu cei care ne conduc. Noi trebuie sa-i controlam pe acesti hoti care au vindut tara si sa-i tragem la raspundere, sa le confiscam averile celor care le-au facut din afaceri murdare si nu pot face dovada acelor averi. Ca legea 18 exista in vigoare. Ei sunt bine mersi super bogati si noi super saraci. Nu trebuiesc lasati sa decida in locul nostru, al nostru al celor care am schimbat din regimul comunist dictatorial, in libertatea de exprimare, in libertatea de a pleca oriunde, si oricind in lumea asta..Hadeti sa ne unim daca vreti sa schimbam in bine aceasta tara, care este pe marginea prapastiei daca sunteti adevarati revolutionari. Daca nu raminem la nivelul subsol si nimeni nu va mai da nici un ban pe noi. Oare nu ne ajunge cit am fost de umiliti si cit am suferit de dupa revolutie pina in prezent? Oare nu este suficient cit timp am adormit ? Cit sa mai stam in birlog ? Mitingul de astazi 26 06 2013 nu a facut nici o impresie , nici macar nu le-a trezit curiozitatea atit presei, televiziunii, cit si a celor care ne conduc, nici a jandarmariei care au aparut la nr circa 4-5 persoane. Ce se intelege din asta? Ca nu le pasa de noi.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.