Luptătorii remarcaţi în revoluţie rămîn fără indemnizaţii şi în 2013

Nouă actualizare (14 decembrie 2012): Actul normativ s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 845/13 XII 2012. Este vorba de Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2012.

Actualizare: Declaraţie Victor Ponta

Agerpres anunţă că printr-o ordonanţă de urgenţă, guvernul a hotărît (linc) prelungirea efectelor art. 18 şi 19 din legea 283/2011 şi în anul 2013. Asta înseamnă că nici în acest an revoluţionarii „remarcaţi prin fapte deosebite” nu vor primi indemnizaţii, iar numărul biletelor CFR gratuite va fi ca în anul 2012 – 3 bucăţi.

Iată textul ordonanţei, cum apare pentru discuţii pe saitul Ministerului Finanţelor (linc). Nu am găsit-o încă publicată în Monitorul Oficial. Precizarea care afectează revoluţionarii este la articolul 9:

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
Luînd în considerare riscul ca la data de 1 ianuarie 2013 să nu existe politici fiscale şi bugetare asumate prin Programul de guvernare de către noul Guvern,
Avînd în vedere că prin Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, au fost aprobate măsurile privind salarizarea în anul 2012 a personalului bugetar precum şi alte măsuri fiscal-bugetare, care îşi încetează aplicabilitatea la data de 31 decembrie 2012,
Ţinînd cont că neadoptarea acestor măsuri şi pentru anul 2013 ar genera un impact suplimentar asupra cheltuielilor bugetare şi respectiv asupra deficitului bugetar de 6,8% din produsul intern brut, afectînd în mod semnificativ sustenabilitatea finanţelor publice,
Avînd în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2012 pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice, dar şi necesitatea compatibilizării dispoziţiior Legii nr. 148/2012 cu Directiva 2006/112/CE în ceea ce priveşte facturarea şi arhivarea electronică a facturilor,
Întrucît aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amînată,

În temeiul art.115 alin.(4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I
Măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar în anul 2013
Art. 1 – În anul 2013 se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2012 drepturile prevăzute la art.1, art.3, art.4 şi art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale.
Art. 2 – Prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale şi ale art.1 alin.(4) şi (5), art. 2, art.3, art. 4 alin. (1) şi (2), art. 6, art. 7, art. 9, art.11, art. 12 alin.(2) şi art.13 ale art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, se aplică în mod corespunzător şi în anul 2013.
Art. 3 – În anul 2013, pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, indemnizaţiile, compensaţiile, sporurile, primele, ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare se stabilesc în raport cu nivelul bazei de calcul al acestora utilizate pentru luna decembrie 2011.
Art. 4 – Pentru personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi din cele aflate în coordonarea primului-ministru şi cele aflate sub controlul Parlamentului, ale cărui contracte colective de muncă îşi încetează valabilitatea după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, salariile se stabilesc potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, utilizîndu-se coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în această anexă şi valoarea de referinţă prevăzută la art. 10 alin. (4) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare.
Art. 5 – Prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, se aplică începînd cu data de 1 ianuarie 2014.
CAPITOLUL II
Măsuri fiscal-bugetare
Art. 6 – Începînd cu data de 1 ianuarie 2013 şi până la data de 1 ianuarie 2014, aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 24 iulie 2012, se suspendă.
Art. 7 – După articolul 111 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 111 prim, cu următorul cuprins:
„ART. 111 prim
Prevederi speciale privind scadenţa şi declararea creanţelor fiscale
Creanţele fiscale pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le reglementează, scadenţa şi termenul de declarare se împlinesc la 25 decembrie, sînt scadente şi se declară pînă la data de 21 decembrie. În situaţia în care data de 21 decembrie este zi nelucrătoare, creanţele fiscale sînt scadente şi se declară pînă în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie.”.
Art. 8 – Articolul 37 şi articolul 38 din Legea nr.197/2012 privind asigurarea calității în serviciile sociale, publicată în Monitorul Oficial al României , Partea I, nr.754 din 9 noiembrie 2012, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Art. 37 – Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale elaborează pînă la data de 1 martie 2013:
a) normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aprobă prin hotărîre a Guvernului;
b) proiectul de act normativ de completare a Hotărârii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, cu atribuţiile referitoare la activităţile de standardizare şi acreditare prevăzute la art. 20.
Art. 38 – Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 iunie 2013, cu excepţia dispoziţiilor art. 37, care intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.”
Art. 9 –Prevederile art.15, art. 18, art.19 şi art. 20 ale art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, se aplică în mod corespunzător şi în anul 2013.
Art. 10 – În anul 2013 se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2012 următoarele drepturi:
a) indemnizaţiile prevăzute de Decretul – Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat;
b) drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată;
c) indemnizaţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări prin Legea nr.189/2000;
d) indemnizaţiile prevăzute de Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961;
e) indemnizaţia prevăzută de Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România;
f) cuantumul indemnizaţiei preşedintelui Consiliului Naţional al Persoanelor Vîrstnice.
CAPITOLUL III
Prorogarea unor termen din acte normative
Art. 11 – Termenul prevăzut la art. 361 alin. (3) lit. g) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.18 din 10 ianuarie 2011, se prorogă pînă la data de 1 ianuarie 2014.
PRIM – MINISTRU
VICTOR – VIOREL PONTA

De remarcat că această ordonanţă de urgenţă vine după ce de luni de zile ziare precum „Adevărul” sau „Evenimentul Zilei” au publicat articole (mincinoase) în care au pretins că guvernul Ponta a hotărît să plătească din nou indemnizaţiile revoluţionarilor suspendate de fostul guvern Boc, şi că astfel i-a „cumpărat” pe revoluţionari. Vezi: Antoaneta Etves – „Scandalos. Încă o minciună marca Ponta. Indemnizaţii de milioane de lei pentru revoluţionari” (linc) pe saitul „Evenimentul Zilei” din 5 iulie 2012 (nu era minciună marca Ponta ci minciună marca „Evenimentul Zilei”) sau Cristian Delcea – „USL pregăteşte noi indemnizaţii pentru toţi revoluţionarii” (linc) pe saitul „Adevărul” din 4 iunie 2012.

Mediafax relatează (linc) următoarea declaraţie a primministrului Victor Ponta pe acest subiect:

„Toate beneficiile suplimentare sînt suspendate de mulţi ani de către Guvernul Boc, atunci cînd am avut acea cădere a PIB şi mărirea deficitulu. Aceste suspendări au fost şi sînt valabile, deci nimeni nu pierde niciun leu faţă de ceea ce are azi”, a subliniat Ponta.

El a precizat Guvernul Boc nu a anulat beneficiile suplimentare, ci le-a amînat pînă la 31 decembrie 2012.

Ponta a arătat că, în măsura în care, de la 1 ianuarie, fără să existe un buget aprobat, aceste beneficii ar fi fost reluate, se ajungea la faliment.

„Boc nu le-a anulat, le-a amînat pînă la 31 decembrie 2012, calculînd în mod corect că nu o să mai fie el premier. Acestea reprezintă un impact bugetar de 40 miliarde de lei, toate la un loc, ceea ce evident înseamnă faliment de la 1 ianuarie, motiv pentru care, aşa cum era logic şi normal, pînă la momentul adoptării bugetului, rămîn cum le-a suspendat domnul Boc: nu se taie niciun leu din ceea ce au oamenii azi, iar la buget fiecare instituţie vine în parte şi spune ce poate să facă, ce nu poate să facă”, a spus Ponta.

El a mai spus că măririle de salarii vor fi posibile numai acolo unde se economisesc resurse din altă parte.

„Noi ne-am obligat şi ne-am ţinut de cuvînt să reîntregim salariile şi inclusiv majorarea de la 1 decembrie este acoperită, chiar şi în lipsa bugetului, pentru luna ianuarie şi pînă se aprobă noul buget. Alte măriri de salarii nu ne-am obligat şi probabil că vor fi făcute numai punctual, acolo unde se economisesc resurse din altă parte”, a spus Ponta.

Guvernul nu va acorda bugetarilor nici anul viitor tichete de masă, tichete-cadou sau de vacanţă, va sista în continuare plata unor indemnizaţii lunare reparatorii pentru o categorie de revoluţionari, va limita gratuităţile la transportul feroviar şi va păstra îngheţate angajările în sistemul public

Aceste drepturi nu au mai fost acordate începînd cu anul 2009, iar actualul guvern intenţionează să blocheze plăţile şi anul viitor, conform unui proiect de ordonanţă de urgenţă elaborat de Ministerul Finanţelor.

Surse oficiale au declarat că proiectul de ordonanţă a fost aprobat de Guvern în şedinţa de miercuri.

Mai citeşte:
Campania împotriva revoluţionarilor şi făţărnicia politicienilor
Scurt istoric al revoluţionarilor şi al compromiterii lor în opinia publică
Nevoia de onestitate şi decenţă în discuţiile despre revoluţionari
Cazul George Costin. Transferarea propagandistică a răspunderii de la politicieni la revoluţionari
“Oameni care de 21 de ani nu fac nimic”
Dorin Lazăr Maior semnează protocol de colaborare cu PSD şi vrea să organizeze un nou congres BNR la Bucureşti, în 29-30 septembrie (cu textul protocolului semnat de Dorin Lazăr Maior şi Victor Ponta din partea PSD)

21 de gânduri despre „Luptătorii remarcaţi în revoluţie rămîn fără indemnizaţii şi în 2013

 1. Eu nu inteleg ,cum de a trecut dosarele asa zisilor falsi revolutionari cum se zice de sspr si cprd ?
  De 23 de ani ce au facut comisiile de specialitate si ministrii care s-au perindat pe la sspr?
  De ce premierul Victor Ponta nu actioneaza impotriva criminalilor din decembrie gasiti vinovati de catre instante si sa recupereze privilegiile legii nr 42/90 daca acesti criminali le-au obtinut inclusiv bani proveniti din functionarea spatiilor comerciale?
  Eu cred ca nu trebuie sa se procedeze la fel cu toti revolutionarii de a suspenda indemnizatiile pe 2013.
  Daca au dovezi clare impotriva unor revi asa zisi falsi, domnul premier Victor Ponta ar trebuii sa-i dea pe mana justitiei .

  1. Pe domnul Victor Ponta nu-l interesează eliminarea impostorilor, ba chiar poate îi convine fiindcă astfel are pretext să incrimineze de-a valma toţi revoluţionarii. După ce a criticat guvernul Boc pentru că a promovat revoluţionari-impostori, Ponta a pus la conducerea SSPR pe acelaşi om care fusese numit acolo de Emil Boc – adică Adrian Viorel Nicolaescu, cel care într-un an de zile a dat mai multe certificate de revoluţionar decît ceilalţi şefi ai SSPR în 5 ani.
   https://mariusmioc.wordpress.com/2010/11/04/maries-ce-au-facut-rluca-si-avnicolaescu-intr-un-an-n-au-facut-ceilalti-in-5/

   1. Vorbe domnilor, vorbe!!!
    Ponta sau Boc, tot acelaşi RAHAT fabricat de …noi!!!
    Nu am avut CURAJUL CÂND TREBUIA ŞI-ACUM … NE VOR ASASINA !!!!!!!!!!
    Parole, parole, parole …
    SĂ NE IERTE DUMNEZEU PENTRU CĂ AM DISTRUS VIITORUL COPIILOR ACESTEI ŢĂRI !!!

 2. Dati-va demisia de onoare domnule Ponta si Basescu ca dati dovada de calai prin suspendarea indemnizatiei pe perioada 2012-2013.Pentru ce s-a varsat sange in decembrie 1989?
  Ce face Comisia Parlamentara impotriva abuzurilor?

 3. Sa le fie rusine tuturor celor,care fara sa aiba nici o calitate,improasca cu noroi in toti cei care,cu curaj,sfidand orice fel de pericol,expunandu-se pentru libertate si democratie au iesit din case,au manifestat si au luptat cum au putut sau s-au priceput,pentru ca astazi, diversi profitori si parveniti care nu au nici o legatura cu revolutia romana,dupa ce ca traiesc si-si cresc copiii in libertate,datorita ,,milogilor,,care au umplut strazile in zilele si noptile din decembrie 89,sa vina si sa-si permita sa comenteze cum s-a luptat,manifestat si protestat in acea perioada.Astfel de specimene au populat tara si inainte de 89 cand se ocupau ei sau parintii lor, de paraciuni,furtisaguri,spalari in ureche,informari verbale si scrise la militie si securitate,scuturau matreata,lingeau pantofii,se laudau intotdeauna nu cu ce reprezinta ei insisi ci pe cine cunosc ei in asa zise sfere de influenta.In zilele revolutiei si o perioada dupa,aceste specimene au stat ascunse pana s-au linistit apele,acum unii din ei au scos iarasi capul din vizuina.Rusine si nu uitati ca divinitatea v-a vazut,v-a auzit si impreuna cu noi oamenii normali,va avea grija de voi.

 4. datorita revolutionarilor care au iesit instrada si au avut curajul sa rastoarne o dictatura aveti parte de libertate si democretie .Vorbind-ui de urat pe acesti eroi nu faceti decat sa aratati ca santeti niste GUNOAIE AJUNSE IN DEMOCRATIE !!!!!!!!!

  1. In Lugoj am iesit toata lumea dar nu am vrut pomene dar trei sfert din rev.din Lugoj sunt falsi,se poate verifica si pe siteul lor cum se maninca ei de ei pt ciolan.Bine le face Ponta ca a suspendat si pe acest an ce va urma INDEMNIZATIILE REPARATORII pt ca eu nu am vazut nici un rev bolnav sau ciung. RUSINE

 5. prietene,ca intotdeauna dupa razboi( ehhhe) multi viteji,dar intrebare spunene unde erai (sincer ca te bate dumnezeu altfel)sub masa,sau chiar sub scaun?

 6. Dragi eroi ai neamului, patriotii mei, credeti-ma pe cuvint nu vom mai recupera nimic atita timp cit noi nu putem l-ua decizii la nivelul aprobarii legilor in senat sau guvernul Romaniei. Orice lege care se vroia sa fie aprobata si adoptata nu trebuia sa treaca fara acceptul revolutionarilor. Cei care la vremea aceia au avut puterea de a lua decizii, puteau sa pastreze acel F.S.N. [frontul salvarii nationale ] la nivelul acelor partide politice cum sunt P.N.L., P.D.L etc, si atunci am fi avut cistig de cauza. Nu putea sa ne prevaleze de aceste drepturi niciodata absolut nimeni. Daca am fi uniti am putea repune in functie acel F.S.N.care are calitatea de a sta la guvernare permanent. Mentionez ca datorita noua sunt acum multimilionari in euro acesti impostori care sau perindat la putere,impostori care au stiut sa ne manipuleze cum au vrut ei ori de cite ori au avut interesul. Vorba cintecului lui Victor Socaciu vin ai nostri pleaca ai nostri noi raminem tot ca prostii, aia hoti astia hoti mama lor la toti.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.