Hotărîrea judecătorească din procesul dintre generalul Marin Oană cu mine şi SSPR

Am mai scris pe acest blog despre procesul deschis de generalul Marin Oană împotriva SSPR, prin care cerea să i se reatribuie certificatul de revoluţionar care fusese anulat în temeiul art. 8 din Legea 341/2004, proces la care am fost şi eu intervenient.

Vezi:
Generalul Marin Oană a dat în judecată SSPR pentru a obţine certificat de revoluţionar
Procesul Marin Oană contra SSPR: Am făcut cerere de intervenţie
Procesul Marin Oană contra SSPR. Cererea mea de intervenţie admisă în principiu, dar numai în interesul SSPR
Procesul cu Marin Oană: cererea mea de probatoriu a fost respinsă
Procesul Marin Oană – SSPR: Instanţa a amînat pronunţarea pentru o săptămînă
Generalul Marin Oană pierde procesul cu mine şi cu SSPR

Fiindcă între timp am primit şi hotărîrea judecătorească din proces, o înfăţişez aici. Precizez că Marin Oană a declarat deja recurs. Am introdus prescurtările SSPR = Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi CPRD = Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989.

SentOana_1

România
Curtea de Apel Bucureşti
Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr. 3761/2/2011

ÎNCHEIERE
Şedinţa publică din data de 24 octombrie 2012
Curtea constituită din:
Preşedinte: Cosma Carmen Valeria
Grefier: Aliu Cătălina

Pe rol se află judecarea acţiunii formulată de reclamantul Oană Marin în contradictoriu cu pîrîţii SSPR, CPRD, şi intervenienţii în interesul pîrîţilor Asociaţia 21 Decembrie 1989 şi Mioc Marius Remus, avînd ca obiect „anulare act administrativ”.
La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns reclamantul prezent personal şi asistat de apărător, avocat Micu Mihai în baza împuternicirii avocaţiale aflată la fila 3, şi intervenientul în interesul pîrîţilor, Mioc Marius Remus prezent personal, lipsind pîrîtul SSPR, pîrîta CPRD şi intervenienta Asociaţia 21 Decembrie 1989.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:
Intervenientul Mioc Marius Remus învederează instanţei că invocă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pîrîţilor SSPR şi a CPRD avînd în vedere faptul că factorul de decizie în atribuirea titlurilor de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 este Preşedintele României.
Curtea pune în vedere intervenientului că obiectul prezentei acţiuni este anularea actului administrativ prin care a fost anulat certificatul emis în baza Legii nr. 341/2004.
În replică intervenientul Mioc Marius Remus susţine că certificatul reclamantului a fost anulat de către Preşedintele României şi nu de către autorităţile pîrîte, motiv pentru care susţine prezenta excepţie.
Avînd cuvîntul în dezbaterea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a autorităţilor pîrîte, reclamantul solicită respingerea acesteia ca neîntemeiată avînd în vedere obiectul acţiunii care reprezintă anularea actului administrativ, respectiv a procesului verbal întocmit de pîrîtul SSPR, acesta fiind actul care a stat la baza decretului emis de Preşedintele României.

SentOana_2

Avînd cuvîntul în replică intervenientul Mioc Marius Remus susţine că în procesul verbal sînt menţionate mai multe persoane, singurul act legat strict de persoana reclamantului fiind decretul emis de Preşedintele României.
Curtea respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive avînd în vedere că SSPR este emitentul actului contestat, iar CPRD este emitentul operaţiunii adminsitrative „retragere aviz” care a stat la baza actului contestat.
Nemaifiind alte cereri de formulat, excepţii de invocat sau probe de administrat, Curtea constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvîntul în dezbaterea cererii de chemare în jduecată.
Pe fondul cauzei reclamantul prin apărător solicită admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată cu consecinţa anulării deciziei SSPR privind retragerea titlului de „Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989” emis pe numele reclamantului.
Deasemenea reclamantul prin apărător arată că, în temeiul art. 49 din normele metodologice de aplciare a Legii nr. 341/2004m analiza şi decizia privind acordarea sau retragerea unui titlu se face de către Comisia prevăzută de art. 13 din lege, în urma analizării tuturor însscrisurilor.
Învederează instanţei că pîrîtul SSPR nu a analizat elemente de noutate şi nici nu s-a aflat în posesia unor înscrisuri din care să rezulte situaţii noi, invocîndu-şi propria culpă, menţionînd că pîrîta CPRD ar fi fost în posesia unor îsncrisuri necunoscute de SSPR.
Arată că însuţi instituţia Preşedintelui României a sesizat SSPR cu privire la existenţa unei hotărîri judecătoreşti irevocabile princ are să se ateste faptele reţinute de pîrît, dar din corespondenţa acestora rezultă că SSPR a declarat că nu deţine alte înscrisuri.
Învederează instanţei că pîrîtul SSPR deşi a solicitat CNSAS verificarea reclamantului cu privire la calitatea acestuia de agent sau colaborator al poliţiei politice, însă Consiliul a răspuns pîrîtului în sensul că nu pot fi reţinute aceste împrejurări cu privire la reclamant.
Deasemenea arată că procesul verbal încheiat de pîrît cu ocazia dezbaterilor nu îmbracă forma prevăzută de lege pentru a fi considerat o decizie.

SentOana_3

Reclamantul prin apărător depune la dosar concluzii scrise, învederînd instanţei că îşi rezervă dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată.
Curtea cosntată că pîrîta CPRD nu a invocat în mod expres excepţia inadmisibilităţii acţiunii în raport de lipsa procedurii administrative prealabile, aceasta a precizat în întîmpinare că reclamantul nu a îndeplinit procedura prealabilă, motiv pentru care acordă cuvîntul în dezbaterea excepţiei inadmisibilităţii acţiunii pentru lipsa procedurii administrative prealabile.
Reclamantul prin apărător solicită respingerea excepţiei ca neîntemeiată, avînd în vedere obiectul acţiunii, în sensul că se solicită anularea actului princ are a fost retras titlul deja acordat de către pîrît.
Intervenientul Mioc marius Remus solicită admiterea excepţiei inadmisibilităţii acţiunii pentru neîndeplinirea procedurii administrative prealabile precizînd că reclamantul nu a obţinut niciodată în mod legal acest titlu.
Pe fondul cauzei intervenientul Mioc Marius Remus solicită instanţei respingerea acţiunii ca neîntemeiată precizînd că la data de 21 decembrie 1989 reclamantul a condus unitatea militară la care era comandant împotriva manifestanţilor, nefiind relevant aspectul că ulterior acesta a aderat la Revoluţie.
Învederează instanţei că, din înscrisurile aflate la filele 72, 98 şi 99 în dosarul cauzei, rezultă că reclamantul a dat ordin să nu li se permită manifestanţilor să pătrundă în zona televiziunii [greşeală a instanţei, nu de zona televiziunii era vorba], menţionînd că şi simplul fapt de a trimite ofiţeri pentru a îngrădi accesul într-o zonă este considerată acţiune împotriva Revoluţiei Române din Decembrie 1989.
De asemenea, intervenientul Mioc Marius Remus solicită instanţei obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată şi depune la dosar înscirsuri în dovedirea efectuăriia cestor cheltuieli.
Curtea pune în discuţia părţilor cererea de intervenţie în interesul pîrîţilor formulată de Asociaţia 21 Decembrie şi Mioc Marius Remus.
Avînd cuvîntul pe cererile de intervenţie intervenientul Mioc Marius Remus solicită admiterea acestora.
Având cuvîntul în dezbaterea cererilor de intervenţie formulate de Asociaţia 21 Decembrie şi Mioc Marius Remus, reclamantul solicită respingerea acestora ca neîntemeiate.
Curtea, în temeiul art. 150 Cod proc. civilă, reţine cauza spre soluţionarea excepţiei inadmisibilităţii acţiunii pentru neîndeplinirea procedurii administrative prealabile invocată de pîrîta CPRD şi în subsidiar pe fondul cererii de chemare în judecată şi pe cererile de intervenţie în interesul părţilor.

CURTEA,
avînd nevoie de timp pentru a delibera, faţă de dispoziţiile art. 260 alin. 1 din codul de procedură civilă,

SentOana_4

DISPUNE:
Amînă pronunţarea pentru data de 31 octombrie 2012.
Pronunţată în şedinţă publică azi 24 octombrie 2012.

Preşedinte Cosma Carmen Valeria
Grefier Aliu Cătălina

SentOana_5

România
Curtea de Apel Bucureşti
Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal
Dosar nr. 3761/2/2011

Sentinţa civilă nr. 6182
Şedinţa publică din data de 31 octombrie 2012
Curtea constituită din:
Preşedinte: Cosma Carmen Valeria
Grefier: Aliu Cătălina

Pe rol se află pronunţarea asupra acţiunii formulată de reclamantul Oană Marin în contradictoriu cu pîrîţii SSPR, CPRD, şi intervenienţii în interesul pîrîţilor Asociaţia 21 Decembrie 1989 şi Mioc Marius Remus, avînd ca obiect „anulare act administrativ”.
Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 24 octombrie 2012, fiind consemnate în cuprinsul încheierii din acea dată, cînd Curtea, avînd nevoie de timp pentru a delibera, faţă, de dispoziţiile art. 260 alin. 1 din Codul de procedură civilă, a amînat pronunţarea cauzei pentru data de 31 octombrie 2012, cînd a hotărît următoarele:

CURTEA,
Deliberînd în condiţiile art. 260 Cod proc. civilă, constată următoarele:
Prin acţiunea înregistrată pe rolul Curţii de AApel Bucureşti – Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal la data de 20.04.2011, reclamantul Oană Marin în contradictoriu cu pîrîtul SSPR a solicitat anularea deciziei pîrîtului de anulare a certificatului seria LRT-O nr. 00002 şi obligarea pîrîtului să propună Instituţiei Prezidenţiale reacordarea titlului de „Luptător pentru Victoria Revoluţiei ROmâne din Decembrie 1989 – Luptător Rănit” cu repunerea în toate drepturile anterioare, conform Legii nr. 341/2004.
În motivarea acţiunii reclamantul a arătat că a participat la Revoluţia Română din Decembrie 1989, în calitate de comandant al unei unităţi militare şi a fost rănit prin împuşcare în data de 24 decembrie 1989 în timp ce se afla în incinta Televiziunii Române, în misiune de apărare a acestei instituţii, aşa cum rezultă din actele medicale anexate cererii, fiind încadrat în gradul III de invaliditate.
Reclamantul a mai arătat că, urmare a participării la Revoluţia Română din Decembrie 1989, prin Decretul nr. 110/1991, preşedintele României i-a acordat titlul de „Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989” şi i-a fost eliberat certificatul nr. 117 / 16.05.1991 – rănit, conform legii nr. 42/1990 pentru cinstirea memoriei eroilor martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor precum şi luptătorilor pentru victoria revoluţiei române din decembrie 1989.

SentOana_6

Conform Legii nr. 341/2004, la solicitarea sa, pîrîtul i-a preschimbat vechiul certificat fiind eliberat certificatul seria LRT-O nr. 00002 din 23.12.2005.
Reclamantul menţionează că, prin decretul prezidenţial nr. 237/28.02.2011 i-a fost retras titlul de „Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 – Luptător Rănit” ca urmare a anulării de către pîrîtul SSPR a certificatului seria LRT-O nr. 00002, în baza art. 8 din Legea nr. 341/2004.
Susţine că decizia pîrîtului este abuzivă, lipsită de orice justificare de fapt şi de drept, participarea sa la Revoluţia Română din Decembrie 1989, în calitate de comandant al unei unităţi militare fiind de notorietate, la fel şi circumstanţele rănirii sale în decursul evenimentelor din Decembrie 1989.
Arată că decizia SSPR a fost luată în lipsa sa, nu a putut să-şi prezinte apărările, neavînd cunoştiinţă nici în prezent de motivele care au stat la baza acestei decizii.
Reclamantula rată că nu a fost implicat îna ctivităţile fostei Securităţi, ca poliţie politică, aşa cum dovedeşte decizia nr. 3068 / 04.10.2007 a CNSAS, iar activitatea sa în timpul Revoluţiei Române din Decembrie 1989 a fost orientată exclusiv în sensul asigurării reuşitei acesteia, fiind de notorietate că a avut misiunea de a apăra instituţia Televiziunii Române, misiune în cursul căreia a şi fost rănit prin împuşcare.
Pentrua ceste motive solicită admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată.
În drept acţiunea a fost întemeiată pe Codul de proc. civilă, Legea nr. 554/2004, Legea nr. 341/2004, Normele metodologice de aplicare a legii nr. 341/2004 aprobate prin HG nr. 1412/2004.
În dovedirea acţiunii reclamantul a depus la dosar înscrisuri.
Pîrîtul a depus întîmpinare şi înscrisuri şi a solicitat respingerea acţiuinii ca neîntemeiată (filele 25-28).
Asociaţia 21 Decembrie 1989 a formulat cerere de intervenţie în interesul pîrîtului la termenul de judecată din 16.11. 2011 (fila 47).
Cererea a fost încuviinţată, în principiu, la termenul din 25.01.2012 (fila 52).
Mioc Marius Remus a formulat cerere de intervenţie în interes propriu şi în interesul pîrîtului şi a solicitat suspendarea judecăţii pînă la soluţionarea plîngerii ce face obiectul Dosarului nr. 3714/P/2011 al Parchetului de pe lîngă Judecătoria sectorului 1 Bucureşti.
La termenul de judecată din 21.03.2012 s-a dispus introducerea în cauză, în calitate de pîrîtă, conform art. 16 prim din Legea nr. 554/2004, a CPRD (fila 88).
Pîrîta CPRD a depus întîmpinare (fila 95) prin care a invocat excepţia lipsei procedurii administrative prealabile şi în subsidiar a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

SentOana_7

La termenul de jduecată din 30.05.2012, Curtea a admis în principiu cererea de intervenţie în interesul pîrîtului formulată de Mioc Marius Remus (fila 106).
Pîrîtul a depus la dosar procesul verbal nr. 18/13995 din 19.11.2010 princ are s-a dispus anularea certificatului seria LRT-O nr. 00002 (fila 109).
Analizînd actele şi lucrările din dosar în raport de susţinerile părţilor şi de prevederile legale incidente în cauză, Curtea reţine următoarele:
Cu privire la excepţia lipsei procedurii administrative prealabile invocată de pîrîta CPRD se constată că este neîntemeiată pentru considerentele ce vor fi arătate în continuare.
CPRD a invocat excepţia lipsei procedurii adminsitrative prealabile în raport de procedura instituită de legea nr. 341/2004 de a depune contestaţie împotriva listei finale pentru rpeschimbarea sau nepreschimbarea certificatului de revoluţionar.
În speţă, reclamantul a obţinut preschimbarea certificatului nr. 117/16.05.1991 eliberat în baza Legii nr. 42/1990 cu certificatul seria LRT-O nr. 00002, astfel că nu este aplicabilă procedura de contestare a listelor finale conform Legii nr. 341/2004.
Reclamantul a formulat o plîngere prealabilă conform art. 7 din legea nr. 554/2004, solicitînd pîrîtului să revoce actul pe care îl contestă în prezenta cauză (filele 7-8).
Pentrua ceste considerente Curtea va respinge ca neîntemeiată excepţia lipsei procedurii administrative prealabile invocată de pîrîta CPRD.
Pe fondul cauzei, se reţine că reclamantul în contradictoriu cu pîrîtul SSPR şi pîrîta CPRD a solicitat anularea actului administrativ prin care s-a dispus anularea certificatului seria LRT-O nr. 00002 emis în baza Legii nr. 341/2004.
Prin actele aflate la dosar rezultă că SSPR a dispus anularea certificatului seria LRT-O nr. 00002 prin procesul verbal nr. 18/13995/19.11.2010 semnat de preşedintele George Costin şi membrii comisiei Ilie Drăgulin, Blujdea Răzvan, Gadină Mihai, Claudia Mărăşescu şi Tania Alexandru (fila 111).
Conform legii nr. 341/2004, art. 8, nu pot beneficia de prevederile acestei legi persoanele care sînt dovedite a fi fost implicate în activităţile fostei Securităţi ca poliţie politică, precum şi persoanele care au organizat, au acţionat, au instigat şi au luptat sub orice formă împotriva Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

SentOana_8

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 341/2004, aprobate prin HG nr. 1412/2004, astfel cum au fost modificate prin HG 1707/2006 la art. 49 prevăd că: „1) în cazul în care, pe baza unor elemente de noutate, cosntatate din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane fizice ori juridice de drept public sau privat, reiese faptul că noile tipuri de certificate au fsot eliberate unor persoane care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 341/2004 cu modificările şi completările ulterioare, sau de prezentele norme metodologice, SSPR va proceda la anularea certificatelor respective şi va propune Preşedintelui României retragerea titlurilor atribuite pe baza acestora.
2) Analiza elementelor de noutate şi decizia cu privire la anularea certificatelor sînt de competenţa comisiei prevăzute la art. 13, pînă la expirarea termenului de prschimbare a certificatelor, iar după acest termen competenţa revine unei comisii formate de angajaţi ai SSPR, numiţi prin ordin al secretarului de stat.
3) Anularea certificatelor şi înaintarea propunerii de retragere a titlurilor se fac de către SSPR, cu avizul CPRD.
4) Comisia prevăzută la art. 13 sau, după caz comisia constituită conform alin. 2) are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la anularea certificatului şi retragerea titlului atribuit pe baza acestuia, să comunice acest fapt plătitorului de drepturi.”
În speţă, SSPR a emis ordinul nr. 73 la data de 30.04.2010, cînd a încetat activitatea Comisiei prevăzută la art. 13, prin care a numit componenţa Comisiei constituite conform art. 49 pentru analizarea elementelor de noutate apărute după preschimbarea certificatelor doveditoare conform legii nr. 341/2004, în cazul unor persoane nominalizate în contestaţiile formulate de intervenienţii din prezenta cauză: Asociaţia 21 Decembrie 1989 şi Mioc Marius Remus din Timişoara.
Comisia constituită conform art. 49 din Normele metodologice a înştiinţat CPRD despre elementele de noutate apărute, iar CPRD a retras avizul acordat pentru rpeschimbarea certificatului seria LRT-O nr. 00002.
Prin procesul verbal nr. 18/13995/19.11.2010 Comisia a hotărît anularea Certificatului seria LRT-O nr. 00002 emis pe numele revoluţionarului Oană Marin.
În raport de dispoziţiile legale incidente se cosntată că art. 8 din Legea nr. 341/2004 prevede că nu pot beneficia de această lege persoanele care „au acţionat, au isntigat şi au luptat sub orice formă împotriva Revoluţiei”.
Din înscrisul depus de CPRD (fila 98), extras din Registurl istoric al UM 01210 Bucureşti rezultă că lt. col. Oană Marin la acel moment a acţionat şi a luptat contra manifestanţilor din decembrie 1989.

SentOana_9

Împrejurarea că, pînă la sfîrşitul Revoluţiei Române din Decembrie 1989 forţele militare din care a făcut parte şi reclamantul au fost de partea manifestanţilor nu înlătură încadrarea acţiunilor iniţiale ale reclamantului în categoria celor îndreptate împotriva Revoluţiei, din moment ce legea prevede „sub orice formă” şi nu menţionează excepţii de la interdicţia de a beneficia de această lege instituită pentru cei care au întreprins asemenea acţiuni.
În privinţa formei actului administrativ princ are s-a dispus anularea certificatului seria LRT-O nr. 00002 emis pe numele reclamantului, printr-un proces verbal în care s-a consemnat hotărîrea Comisiei constituită potrivit art. 49 alin. 2 din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 1412/2004, modificate şi completate prin HG nr. 1707/2006 se cosntată că Legea nr. 341/2004 nu prevede modalitate de punere în executare a art. 8 din lege şi nici nu impune o anumită formă pe care trebuie să o aibă decizia Comisiei.
De asemenea Normele metodologice care pun în aplicare şi execută prevederile art. 8 din Legea nr. 341/2004 lasă la aprecierea Comisie constituită din angajaţii SSPR „analiza elementelor de noutate şi decizia cu privire la anularea certificatelor” (art. 49 alin.2).
Criticile reclamantului în sensul că decizia de anulare a certificatului său de revoluţionar este nelegală pentru că a fost luată fără să fie citat şi fără să aibă posibilitatea să se apere în faţa Comisiei se constată că nu pot fi reţinute ca motive de nelegalitate a actului contestat.
Legea sau normele metodologice menţionate anterior nu prevăd o procedură jurisdicţională în emiterea decizie de anulare a certificatelor care ar genera obligaţia audierii persoanelor a căror certificate se analizează de către Comisie.
Pentrua ceste considerente, Curtea, în baza art. 18 din Legea nr. 554/2004, va respinge acţiunea ca neîntemeiată, urmînd ca în temeiula rt. 274 C. proc. civilă să oblige reclamantul către intervenientul Mioc Marius Remus la plata sumei de 229,30 lei reprezentînd cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE:

Respinge excepţia lipsei procedurii administrative prealabile.
Respinge acţiunea formulată de reclamantul Oană Marin cu domiciliul în Bucureşti […] în contradictoriu cu pîrîţii SSPR […] şi CPRD […], ca neîntemeiată.
Admite cererile de intervenţie în interesul pîrîtului formulate de intervenienta Asociaţia 21 Decembrie şi intervenientul Mioc Marius Remus cu domiciliul în Timişoara […].

SentOana_10

Obligă reclamantul către intervenientul Mioc Marius Remus la plata sumei de 229,30 lei reprezentînd cheltuieli de judecată.
Cu recurs, în termen de 15 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 31 octombrie 2012.

Preşedinte Cosma Carmen Valeria
Grefier Aliu Cătălina

Mai citeşte:
Preschimbarea certificatelor, studiu de caz: Marin Oană şi Ion Suceavă
O scrisoare dubioasă primită de mine de la CPRD
Din arhiva CPRD au dispărut documente. Cazul Marin Oană
Locotenent colonel Oană, trimis împotriva demonstranţilor în 21 decembrie 1989, vajnic apărător al televiziunii în 22 decembrie 1989 (video)
Investigaţiile procuraturii despre luptele de la Televiziune
SSPR sfidează comisia parlamentară a revoluţionarilor?
Încercări ale CPRD de a schimba înţelesul art. 8 din Legea 341/2004
Adrian Viorel Nicolaescu, noul şef al SSPR, are dosar penal în lucru
Uslaşul Trosca şi alţi 4 rămîn fără certificat de revoluţionar. Necesitatea publicării dosarului generalului Militaru
Discuţii la CPRD despre impostori, şedinţa Colegiului Revoluţionarilor, Teodor Mărieş, procesul SSPR cu Preşedinţia şi “activitatea criminală” a lui Marin Oană
Document M.Ap.N. despre revoluţia din Bucureşti

Un gând despre „Hotărîrea judecătorească din procesul dintre generalul Marin Oană cu mine şi SSPR

  1. problema preschimbarii certificatelor de revolutionar eliberate in temeiul legii nr.42/90 si supuse preschimbarii prin legea nr.341/2004,,conditionat de prevederile HG.566/96 si HG.1707 /2006 prin trei declaratii de la revolutionari recunoscuti de o asociatie,sant NE Constitutionale si discriminatorii,pe considerentele prevazute de Constitutie art,15 Universalitatea ,aliniat 2 ..Legea dispune numai pentru viitor,,art,53 al.2 Restrangerea unui drept sau libertati,,numai daca este nediscriminatorie si nu aduce aningere existentei dreptului sau libertatii.. Fapt dovedit prin actiunea Boc-Basescu de eliminarea acestor drepturi in scopul lor de jaf precum si la pensiile celor pensionati cu lg.3/77,care cf.art.7 este IMPRESCRIPTIBILA,,clauza preluata si in Lg.263/2000 a pensiilor..Asta au facut si fac in continuare „”domni hoti guvernanti””care calca pe lespedele mortilor din DEC.89 „”aruncand noroiul jegului comunist,”‘strecurati in institutiile statului sa jefuiasca si sa traiasca in lux,precum si actualii „”MINCINOSI de teapa IOHANIS,, Grav este ca generatia lui 89 mai tanara se complace in starea asta ,iar noi, batranii ca mine la 80 ani,,santem afectati de boli si fara putere sa mai „”rasturman guverne totalitare””precum a fost ceausescu si acum ,Ponta 1-4..asa sa le ajute Dumnezeu,,

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.