Cheltuielile bugetare pentru diferite tagme beneficiare de legi speciale

CasaPensiioct12_0001Actualizare 19 iulie 2018: Înlocuit linc de la sfîrșitul articolului, care nu mai funcționa, cu copia respectivului articol de pe saitul web.archive.org de arhivare a internetului.

În urmă cu cîtva timp am adresat Casei Naţionale de Pensii următoarea scrisoare:

Subsemnatul, Mioc Marius (…), în temeiul art. 6 al Legii nr. 544/2001, vă cer să-mi răspundeţi la următoarea întrebare:

În ultima lună sau într-o altă lună cît mai recentă pentru care aţi finalizat centralizarea datelor contabile, lună pe care vă rog să o indicaţi în răspunsul dv., care au fost sumele plătite de dv. ca urmare a legilor speciale şi numărul de beneficiari pentru fiecare categorie în parte, pentru următoarele categorii:

 1. Deţinuţi politici
 2. Deportaţi în interiorul ţării din motive politice după 6 martie 1945 (de pildă: deportaţi în Bărăgan)
 3. Deportaţi în străinătate
 4. Prizonieri de război în străinătate
 5. Invalizi de război ai armatei române
 6. Veterani de război (neinvalizi) ai armatei române
 7. Văduve de război
 8. Veterani de război şi invalizi de război care au slujit în armate străine (de pildă cetăţeni din Ardealul de Nord înrolaţi în armata Ungariei pe timpul ocupaţiei hortiste)
 9. Persoane care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
 10. Luptători în revoluţia din decembrie 1989 (L341/2004)
 11. Urmaşi ai eroilor martiri ai revoluţiei din 1989
 12. Indemnizaţii restante pentru revoluţionari (OUG 53/2010)
 13. Persoane care au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti de la Braşov din 1987
 14. Urmaşi ai persoanelor care şi-au pierdut viaţa în urma revoltei muncitoreşti de la Braşov din 1987
 15. Persoane care primesc indemnizaţie pentru activitatea de liber-profesionist – artişti interpreţi sau executanţi
 16. Membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
 17. Refugiaţi din Ardealul de Nord ca urmare a celui de al 2-lea război mondial şi a ocupaţiei hortiste
 18. Refugiaţi din Basarabia ca urmare a celui de al 2-lea război mondial
 19. Refugiaţi din Cadrilater
 20. Persoane persecutate pe motive etnice
 21. Membri ai Academiei Române
 22. Membri ai Academiei oamenilor de Ştiinţă din România
 23. Membri ai Academiei de Ştiinţe Medicale sau a Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
 24. Membri ai Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gh. Ionescu-Siseşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (L 45/2009)
 25. Urmaşi ai membrilor Academiei Române sau ai Academiei Oamenilor de Ştiinţă
 26. Beneficiari ai indemnizaţiei de merit (L 118/2002)?

În răspunsul dv., pe care vă rog să-l trimiteţi la adresa mea de domiciliu, vă rog să includeţi numai sumele plătite ca urmare a legilor speciale pentru aceste categorii de persoane, nu şi sumele reprezentînd pensia obişnuită, obţinută de respectivele persoane ca urmare a vechimii în muncă.

CasaPensiioct12_0002Casa de Pensii mi-a trimis următorul răspuns:

Către Domnul Mioc Marius (…)

În urma solicitării dumneavoastră adresată instituţiei noastre, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă comunicăm următoarele:

Conform prevederilor art. 18 din HG nr. 118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de pensii Publice, casele teritoriale de pensii au printre alte atribuţii şi stabilirea şi plata unor drepturi prevăzute de legi speciale, finanţate de la bugetul de stat, după cum urmează:
– Legea nr. 49/1991 şi Legea nr. 44/1994 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 49/1999 privind pensiile IOVR, cu modificările şi completările ulterioare;
– Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituit în prizonieri;
– Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 (…)
– Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 341/2004 – recunoştiinţei faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989;
– Legea nr. 105/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată;
– Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică;
– OUG 53/2010 privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de legea recunoştiinţei faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004;
– Legea nr. 109 din 3 mai 2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din ROmânia;

Faţă de cerinţele prezentate în solicitare vă ataşăm, în copie, documentele în care sînt evidenţiate elementele de interes solicitate, în speţă, categoriile de beneficiari ai sistemului public de pensii care sînt înregistraţi şi se regăsesc în baza noastră de date.

Ataşăm prezentei un nr. de 4 ANEXE.

Cu stimă,
Ioana Ciobanu – responsabil relaţii publice
Director Angelica Mihail

O parte din indemnizaţiile despre care întrebasem (ale membrilor diferitelor academii, ale urmaşilor academicienilor, indemnizaţiile de merit) nu sînt plătite de Casa de pensii, de aceea n-am putut afla date despre acestea. În anexele trimise mi se dau datele pentru luna octombrie 2012, nu chiar atît de amănunţite precum cerusem, precizîndu-se numărul de beneficiari şi valoarea medie a indemnizaţiei. Pentru veterani, invalizi şi văduve de război este o anexă separată unde sînt precizate cheltuielile totale, în restul cazurilor deduc aceste cheltuieli prin înmulţimea indemnizaţiei medii cu numărul de beneficiari.

Nu mi s-a dat separat, în cazul veteranilor de război, valoarea plăţilor făcute pentru veterani ai armatei române şi pentru veterani ai armatelor străine. În cazul refugiaţilor nu apar separat categoriile refugiaţi din Basarabia / Cadrilater / Ardealul de Nord. În cazul beneficiarilor legii 341/2004 datele furnizate pentru octombrie 2012 nu sînt diferenţiate pe categorii (revoluţionari din 1989 – răniţi, reţinuţi, remarcaţi, urmaşi şi noiembrişti braşoveni), dar am primit o anexă separată cu datele din august 2012 unde apare şi împărţirea pe categorii a beneficiarilor legii 341/2004.

CasaPensiioct12_0006În total, în luna octombrie 2012 s-au plătit de către Casa Naţională de Pensii 110,7 milioane lei pentru drepturile cuvenite conform legilor speciale, din care:

– 31,96 milioane lei pentru 115363 persoane conform legii 189/2000 (refugiaţi)

– 24,96 milioane lei pentru 56350 persoane conform Decretului – Lege 118/1990 (deţinuţi politici, deportaţi în Bărăgan, prizonieri în urma războiului)

– 24,09 milioane lei pentru 170626 persoane conform legii 49/1991 şi 44/1994 (veterani de război şi văduve ale veteranilor)

– 15,43 milioane lei pentru 9801 persoane conform Legii 341/2004 (revoluţionari şi noiembrişti din 1987 de la Braşov)

– 7,58 milioane lei pentru 164706 persoane conform Legii 309/2002 (cei care au efectuat stagiul militar la Direcţia Generală a Serviciului Muncii)

– 6,55 milioane lei pentru 10600 persoane conform legii 8/2006 (membri ai uniunilor de creaţie)

– 0,12 milioane lei pentru 395 persoane conform legii 109/2005 (indemnizaţii pentru artişti).

În cazul veteranilor de război, majoritatea banilor (63,46%) se plătesc pentru văduvele veteranilor de război. Invalizii de război primesc doar 1,05%, iar văduvele de război doar 0,62% din cheltuielile bugetare alocate conform legilor 49/1991 şi 44/1994 (am calculat pe baza rubricii „total drepturi lunare” din tabel).

CasaPensiioct12_0005

Marea manifestaţie anticomunistă de la Braşov, din 15 noiembrie 1987

Marea manifestaţie anticomunistă de la Braşov, din 15 noiembrie 1987

În ceea ce priveşte beneficiarii legii 341/2004, nu am primit de la Casa de Pensii situaţia lunii octombrie 2012, ci doar situaţia din august 2012. Conform acesteia au fost 9692 persoane care au încasat indemnizaţii conform legii 341/2004, în valoare totală de 15.033.418 lei. Dintre acestea, 217 persoane cu indemnizaţii totale de 496.930 lei sînt noiembrişti braşoveni din 1987, inclusiv 28 de soţi supravieţuitori şi 1 copil. Interesant că în lucrările care au vorbit despre revolta braşoveană din 1987 (de pildă: Marius Oprea & Stejărel Olaru – „Ziua care nu se uită”, editura Polirom 2002) nu se pomeneşte despre nici o persoană care să fi fost ucisă atunci, dar acum apar în scripte urmaşi ai unor asemenea persoane. Revoluţionarii din 1989 care au încasat indemnizaţii sînt în număr de 9474 (totalul dă 9691, nu 9692, dar aşa apare în tabelul primit de mine) cu indemnizaţii de 14.536.488 lei. Se numără printre beneficiarii de indemnizaţii 300 soţi ai eroilor martiri, 643 părinţi de eroi martiri, 115 copii aflaţi la şcoală şi alţi 18 copii ai eroilor martiri care primesc doar indemnizaţie de pensionar, 1 mare mutilat, 38 invalizi de gradul 1, 212 invalizi de gradul 2, 196 invalizi de gradul 3, 2043 răniţi fără grad de invaliditate şi 5908 luptători remarcaţi care primesc doar indemnizaţie de pensionar. Lipsesc în tabelul primit de la Casa de pensii reţinuţii în revoluţie. Bănuiesc că au fost asimilaţi birocratic cu răniţii fără grad de invaliditate, valoarea şi condiţiile de acordare a indemnizaţiei fiind identice.

Creşterea de la 9691 sau 9692 persoane indemnizate conform legii 341/2004 în august 2012 la 9801 persoane în octombrie 2012 bănuiesc că se datorează ieşirii la pensie pentru limită de vîrstă a unor persoane, poate şi creşterii numărului noiembriştilor braşoveni din 1987 (conform Legii 178/2012 – linc, termenul pînă la care se pot depune acte pentru recunoaşterea calităţii de noiembrist braşovean din 1987 e 31 decembrie 2012).

Produsul intern brut al României în 2012 a fost estimat la 607,5 miliarde lei (linc), adică o medie lunară de 50,625 miliarde lei. Indemnizaţiile pentru revoluţionari reprezintă aşadar aproximativ 0,028% din PIB.

Mai citeşte:
Indemnizaţiile de refugiat, cadouri politice pentru cei născuţi în ’40!

6 gânduri despre „Cheltuielile bugetare pentru diferite tagme beneficiare de legi speciale

 1. Nu mi se pare normal ca cel care lucreaza pentru veterani de razboi pe la birouri sa aibe meritele si drepturile unui veteran de razboi.Beneficiaza de ; legitimatii de calatorie pe tren clasa 1-a si clasa 2-a la nr. de 12 si 24 calatori, atit ei ca salariati cit si cei care sunt mandatati de ei prin procura. Beneficiaza de transport gratuit pe R,A.T.B , LA Metrou, nu platesc impozit la casa si teren, primesc indemnizatii lunare, etc. Vi se pare corect, sau normal, aceasta anomalie? Eu zic ca nu. Rog ca cineva sa se sesizeze si sa sisteze aceste drepturi si facilitati, pt acesti impostori.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.