SSPR vrea să anuleze 2773 certificate de revoluţionar. Vizaţi: militarii nerăniţi, cei care aveau sub 14 ani la revoluţie, colaboratorii securităţii şi alţii

Florin Vieru, supranumit Gavroche al României, apărut pe coperta Paris Match la revoluţie, cînd avea 14 ani.

Florin Vieru, supranumit Gavroche al României, apărut pe coperta Paris Match la revoluţie, cînd avea 14 ani şi 8 luni.

Conform unui comunicat de pe saitul SSPR (linc), instituţia va înainta spre anulare 2773 certificate de revoluţionar. Reproduc comunicatul SSPR. Prevăd un val de procese împotriva SSPR în caz că se va trece la fapte conform acestui comunicat.

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi Comisia constituită în temeiul art. 49 din H.G. nr. 1412/2004, cu completările şi modificările ulterioare, au analizat situaţia certificatelor persoanelor aparţinînd unor categorii care nu se regăsesc în prevederile legale privind preschimbarea titlurilor atribuite în temeiul Legii nr.42/1990 şi ale Legii nr.341/2004

A.     Categoria certificatelor preschimbate fără temei legal pe Legea nr. 42/1990.

Prin art.16 din Legea nr.42/1990 se prevede că ”dispoziţiile Legii nr.42/1990 se aplică în mod corespunzător şi militarilor de orice grad, precum şi personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul de Interne, care şi-au jertfit viaţa sau au fost răniţi în luptele pentru victoria revoluţiei ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din Decembrie 1989, cît şi urmaşilor acestora.”

Aşadar, atribuirea titlului de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite pentru militari de orice grad, precum şi personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul de Interne, s-a făcut fără temei legal. În consecinţă, această categorie de persoane nu a avut ce preschimba în temeiul Legii nr.341/2004.

În această situaţie se află un număr de 422 de persoane din cadrul M.Ap.N, 258 de persoane din cadrul M.A.I. şi 15 persoane din cadrul S.R.I.

Numărul total al acestor persoane este de 695, ale căror certificate vor fi propuse spre anulare.

B.     Categoria certificatelor preschimbate persoanelor care la data limită stabilită de lege (25.12.1989)  erau minori în vîrstă de pînă la 14 ani şi care, conform legii, nu au discernămînt.

Numărul total al acestor persoane este de 107, ale căror certificate vor fi propuse spre anulare.

C.     Categoria certificatelor preschimbate persoanelor în ale căror dosare nu se regăsesc documentele prevăzute de art.10 alin.(3) şi alin.(4) din H.G. 1412/2004 cu completările şi modificările ulterioare.

Numărul total al acestor persoane este de 1884, ale căror certificate vor fi propuse spre anulare.

D.    Categoria certificatelor preschimbate persoanelor cărora, prin sentinţă definitivă şi irevocabilă, le-a fost confirmat statutul de colaborator sau lucrător al fostei Securităţi

Numărul total al acestor persoane este pînă în momentul de faţă de 87, ale căror certificate vor fi propuse spre anulare.

Aşadar, e vorba de 4 categorii de persoane cărora se doreşte să li se retragă certificatele de revoluţionar.

În cazul categoriei a 4-a – cei dovediţi colaboratori ai securităţii, există prevedere legală limpede cu privire la incompatibilitatea între această calitate şi obţinerea unui certificat de revoluţionar. Numărul persoanelor aflate în această categorie – 87 – e destul de mic dacă-l comparăm cu numărul total al certificatelor de revoluţionar emise (peste 20000). Asta infirmă speculaţiile presei că ar fi plin de colaboratori ai securităţii printre revoluţionari.

Ar fi fost mai bine ca acestora să nu li se fi emis certificatele de revoluţionar, în locul situaţiei actuale, cînd certificatele au fost emise şi apoi se iau măsuri pentru anularea lor. În multe cazuri colaborarea cu securitatea era stabilită înainte de publicarea listei finale a revoluţionarilor din Monitorul Oficial, ori fuseseră formulate contestaţii legate de persoanele respective, dar respectivele contestaţii au rămas neanalizate de CPRD (din care făcea parte şi actualul secretar de stat Victor Socaciu). Acum aceleaşi persoane care s-au făcut vinovate de emiterea nelegală a certificatelor vor să corecteze situaţia. Mai bine mai tîrziu decît niciodată, dar este de remarcat modul de acţiune al pompierului-piroman, specific SSPR: întîi se crează o problemă, apoi aceleaşi persoane care au creat problema intervin pentru a o rezolva, obţinînd apreciere pentru intervenţia lor.

Se doreşte totodată eliminarea militarilor dintre luptătorii în revoluţie remarcaţi prin fapte deosebite, dar nu şi dintre cei recunoscuţi ca răniţi sau eroi martiri ai revoluţiei. Se porneşte de la o interpretare a vechii legi 42/1990 – abrogată la intrarea în vigoare a legii 341/2004. În esenţă SSPR afirmă: s-a săvîrşit o ilegalitate pe vremea vechii legi 42/1990 cînd s-au dat certificate de „remarcat” unor militari. Legea 341/2004 prevede preschimbarea vechilor certificate emise conform legii 42/1990, dar dacă vechile certificate erau ilegale, şi astea noi sînt ilegale. Remarc că, din punct de vedere penal, eventualele infracţiuni săvîrşite cînd era în vigoare vechea lege 42/1990, s-au prescris.

În linii mari sînt de acord cu acest raţionament. E o diferenţă între cei care au luptat în revoluţie din proprie iniţiativă şi cei care au primit ordin să se alăture revoluţiei şi au executat ordinul, cum s-a întîmplat cu majoritatea militarilor „remarcaţi prin fapte deosebite”. Caz concret de acest fel – procurorul Tiberiu Niţu (linc). Există însă şi cîteva cazuri – puţine la număr – care s-au alăturat revoluţiei nu în urma unui ordin, ci sfidînd ordinele primite. E de pildă cazul lui Viorel Oancea, care a ţinut un discurs de la balconul Operei din Timişoara în dimineaţa de 22 decembrie 1989, cînd Ceauşescu încă era la putere, sau a lui Nicolae Durac, care, tot în perioada cînd Ceauşescu se mai afla la putere, a raportat superiorului care îi cerea să iasă cu soldaţii împotriva revoluţionarilor că refuză să execute un astfel de ordin. Nu cred că orice militar care putea să tragă în revoluţionari şi n-a făcut-o a săvîrşit o „faptă deosebită”, dar cei care în mod public, făţiş şi nu tacit, s-au împotrivit reprimării, au avut într-adevăr merite. Au fost ei recompensaţi pe linie militară? Cel puţin în cazul lui Nicolae Durac, ştiu că a fost trecut în rezervă de către fostul ministru Stănculescu, dar după lungi procese a izbutit să fie reîncadrat în armată.

O altă categorie care se doreşte eliminată dintre posesorii certificatelor de revoluţionar este cea a minorilor sub 14 ani în momentul revoluţiei. La revoluţie au participat şi copii, cel mai cunoscut fiind Florin Vieru, poreclit „Gavroche” după ce a apărut pe coperta revistei „Paris Match” (Vieru depăşise 14 ani la revoluţie, deci nu ar fi afectat de retragerea titlurilor pusă la cale de SSPR). Şi printre morţii sau răniţii revoluţiei există copii sub 14 ani. La Timişoara, de pildă, cel mai tînăr erou martir este Cristina Lungu, care avea 2 ani. Se vor retrage titlurile şi în cazul copiilor sub 14 ani eroi martiri sau răniţi? Din comunicatul SSPR rezultă că da. Însă, la o contestare în instanţă, nu cred că motivul invocat de SSPR – lipsa discernămîntului – ar rezista. E adevărat că legislaţia, şi acum şi în 1989, prevede că minorii sub 14 ani n-au discernămînt, dar legea 341/2004 nu spune niciunde că discernămîntul este o condiţie necesară pentru a primi certificat de revoluţionar. Există şi părerea că nimeni dintre cei care a ieşit în decembrie 1989 în faţa tancurilor sau militarilor înarmaţi, riscîndu-şi viaţa, nu era întreg la cap, chiar dacă era adult. Minorilor sub 14 ani li s-ar putea anula certificatele dacă faptele săvîrşite de ei nu sînt de natura a ceea ce legea 341/2004 numeşte fapte deosebite în revoluţie. Definiţia din Legea 341/2004 a „faptelor deosebite în revoluţie” este:

– au mobilizat şi au condus grupuri sau mulţimi de oameni,
– au construit şi au menţinut baricade împotriva forţelor de represiune ale regimului totalitar comunist,
– au ocupat obiective de importanţă vitală pentru rezistenţa regimului totalitar şi le-au apărat pînă la data judecării dictatorului,
– au avut acţiuni dovedite împotriva regimului şi însemnelor comunismului între 14-22 decembrie 1989

iar conform normelor de aplicare a legii (HG 1412/2004), titlul de luptător remarcat se atribuie

persoanelor care s-au desprins din rîndul participanţilor şi au avut un rol deosebit, prin contribuţia decisivă, la victoria Revoluţiei, remarcîndu-se prin fapte deosebite în care şi-au pus viaţa în pericol

Un minor mai tînăr de 14 ani puţin probabil că „a mobilizat şi condus grupuri sau mulţimi de oameni”, dar putea să aibe „acţiuni împotriva regimului şi însemnelor comunismului” şi chiar să fie prezent la baricade sau la ocuparea unor „obiective de importanţă vitală pentru rezistenţa regimului comunist”. Asemenea minori puteau să-şi pună viaţa în pericol – dovadă că au existat tineri sub 14 ani omorîţi la revoluţie, dar puţin probabil că „s-au desprins din rîndul participanţilor şi au avut un rol deosebit, prin contribuţia decisivă la victoria Revoluţiei”. Dacă SSPR vrea să anuleze certificate în aceste cazuri, trebuie să-şi întemeieze juridic decizia pe neîncadrarea în definiţia „faptelor deosebite” prevăzute de Legea 341/2004 şi HG 1412/2004 (lucru valabil şi la multe persoane mai bătrîne de 14 ani). O decizie bizuită pe simpla lipsă a discernămîntului ar fi lesne de anulat în instanţă.

Cele mai multe persoane ale căror certificate se intenţionează a fi anulate sînt din categoria celor în ale căror dosare nu se regăsesc documentele cerute de lege. O primă întrebare care apare este: SSPR ce a făcut pînă acum? Funcţionarii publici care au verificat aceste dosare cum de n-au observat că lipsesc anumite documente şi au aprobat preschimbarea certificatelor? Poartă aceşti funcţionari publici vreo răspundere pentru îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor de serviciu?

Art. 12 alin. 3 din HG 1412/2004 prevede: „În situaţiile în care se constată că solicitantul nu a depus documentele prevăzute la art. 11 alin. (1) sau dosarele nu se află la SSPR ori nu cuprind toate documentele, SSPR solicită persoanelor în cauză transmiterea documentelor necesare”. Dacă se descoperă acum, după aproape 9 ani de la intrarea în vigoare a legii 341/2004, că unele dosare sînt incomplete, persoanele în cauză pot invoca neîndeplinirea de către SSPR a obligaţiei expres prevăzute de lege, de a le solicita documentele lipsă. Într-un proces, această invocare ar putea fi însoţită de o cerere de repunere în termen pentru a depune documentele lipsă. În rîndul revoluţionarilor au circulat zvonuri că funcţionari ai SSPR intenţionat au sustras anumite dovezi din dosare sau au mutat hîrtii dintr-un dosar în altul. Nu ştiu cît sînt de adevărate aceste zvonuri, dar e sigur că la conducerea SSPR au fost unele persoane dubioase, printre care un condamnat definitiv la închisoare şi altul arestat care îşi aşteaptă judecata. Practic, în cazul revoluţionarilor, ani de zile lupul a fost pus paznic la oi.

Mai citeşte:
General Mircea Chelaru: „Titlul de revoluţionar e incompatibil cu calitatea de militar sub jurămînt. Nu am avut armate revoluţionare, forţe rebele, grupări paramilitare care l-au răsturnat pe Ceauşescu”
Situaţie actualizată a proceselor dintre CNSAS şi revoluţionari
Revoluţionari, colaboratori ai securităţii, şi reluarea manipulării pe acest subiect
11 colaboratori ai securităţii, propuşi pentru anularea titlurilor de revoluţionar
Uslaşul Trosca şi alţi 4 rămîn fără titluri de revoluţionar. Necesitatea publicării dosarului generalului Militaru
Propuneri SSPR pentru retragerea titlurilor de revoluţionari
Cazul locotenent-colonelului Bînzaru, propus pentru degradare şi trecere în rezervă în decembrie 1989

34 de gânduri despre „SSPR vrea să anuleze 2773 certificate de revoluţionar. Vizaţi: militarii nerăniţi, cei care aveau sub 14 ani la revoluţie, colaboratorii securităţii şi alţii

 1. N-am timp sa va citesc acum comentariile, o sa o fac mai tarziu…sunt convinsa ca in mare parte sunt la subiect si probabil si pertinente(unele). Cert e ca teama din preambulul postarii nu e justificata. Ei da, o sa fie si procese, pe care probabil le vor intenta tupeistii, care nu vor fi de acord sa nu mai primeasca bani nemeritati( si pentru care eu as face eforturi de returnare si a celor primiti pana acum. Da, s-au facut greseli, da s-au facut escrocherii, dar NU fara colaborarea celor care au beneficiat de aceste privilegii!!!). Iar daca vor fi procese, vor fi si sentinte corecte! Eu asa vreau sa cred si acord credit acestor eforturi de curatire a impostorilor, care au intinat, atata amar de vreme, imaginea revolutionarilor autentici.

  • Nu e teamă ci predicţie. Sînt convins că vor exista procese, fiind de altfel un drept al cetăţeanului de a contesta în justiţie hotărîrile administrative.
   SSPR a mai avut mii de procese legate de certificatele de revoluţionar şi în trecut (mare parte începute de asociaţia lui George Costin). Marea majoritate le-a cîştigat, dar deseori pe excepţia prematurităţii, pentru ca ulterior să fie eliberate certificate multora dintre cei care pierduseră procese cu SSPR.
   Consilierul juridic de la SSPR Ilie Drăgulin scria despre 12780 procese, din care 12746 cîştigate de SSPR: http://wp.me/pjejF-3oP

 2. Domnule Mioc,

  Ca de obicei un cometariu interesant. Trebuie insa sa va corectez in privinta unor afirmatii pe care le faceti in cuprinsul textului dvs. Astfe, acuzati comisia parlamentara, inclusiv pe actualul secretar de stat, atunci deputat si membru CPRD’89, ca nu s-a ocupat de contestatiile im potriva acelor persoane, care s-ar fi dovedit ca au facut politie politica. In primul rand, trebuie sa va spun ca astfel de cotestatii au fost foarte putine. In mod firesc, as zice eu. Ori de cate ori cineva cotesta ca altcineva ar fi facut politie politica si deci nu ar merita titlul de revolutionar, comisia nu a facut altceva decat sa indrepte contestatia catre CNSAS, singura institutie care putea sa certifica sau nu o astfel de acuzare. Nu puteti sa acuzati comisia ca nu a lucrat la astfel de contestatii! Estei neserios din partea dvs. Comisia parlamentara, cum bine stiti, nu are nici informatiile si nici acces la dosarele fostei Securitati si nu are mai ales abilitatea legala sa emita verdicte in aceasta privinta. Mai mult, avand in vedere ca desele schimbari de conducere de la SSPR au facut ca demersul cerut de noi, anume sa fie cercetate site-urile Curtilor de Apel pentru a descoperi deciziile definitive in astfel de cazuri, era cand amanat, cand uitat, am procedat noi, CPRD’89, la cercetarea respectiva si aveti pe site-ul comisiei si informatiile le-am transmis SSPR pentru initierea procedurii de retragere a titlurilor ori de cate ori a fost cazul. .
  De acord cu dvs in privinta militarilor si a minorilor sub 14 ani. De altfel, comisia a verificat fiecare dosar, din cele propuse de SSPR in perioada 2009 – 2010, plus la contestatii, a acestor persoane tocmai pentru a determina masura in care faptele acestor minori au fost cu adevarat deosebite in decembrie 1989. A veni acum cu un criteriu care nu este cuprins in lege va conduce la multe procese de pierdut de catre SSPR.
  Chestiunea cea mai sensibila o reprezinta persoanele prevazute a li se retrage titlul de la punctul C si care este si cea mai numeroasa. Motivul pentru care li s-ar retrage acest titlu ridica o problema: toate persoanele propuse pentru aviz la CPRD’89 fusesera in prealabil verificate de comisia speciala a SSPR. Unul din criteriile de verificare este exact cel legat de existenta tuturor documentelor prevazute de lege. Cei mai multi au primit avizul CPRD fiind transmisi pe liste si daca nu se incadrau procedurii noastre de selectare a dosarelor de verificat (minori, contestati, lipsa MO – bonulet, erata MO – duplicat), primeau avizul comisiei. Doar acele dosare care au ajuns la contestatiile dupa aparitia din MO, unele dintre ele nu fusesera verificate de SSPR. Dar in nici un caz ele nu au fost asa de numeroase. Deci ceva nu este deloc in regula in privinta avizului obtinut de anumite dosare la SSPR. Asta este deductia logica. In privinta dosarelor descompletate, sau cu documente apartinand altor dosare, va marturisesc ca am intalnit cateva cazuri: cele mai multe descompletari le-am descoperit la contestatii la cateva zeci de dosare apartinand asociatiei „23 de cembrie metrou”, iar documente ratacite in alte dosare, cred ca am identificat cca. 10 astfel de cazuri. In toate situatiile am atentionat SSPR si verbal in sedinte si in scris asupra acestor situatii.

  • Domnule Luca, cînd spun că fosta comisie parlamentară nu s-a ocupat de unele contestaţii, nu vorbesc din auzite ci din experienţă proprie. Personal am depus la CPRD, în răstimpul legal, mai multe contestaţii la care n-am primit răspuns. Adică am primit un răspuns semnat de dv. prin care confirmaţi înregistrarea contestaţiei şi mă anunţaţi că aceasta va fi analizată ulterior, dar apoi n-am mai primit nici un răspuns cu rezultatul analizei. O parte din aceste contestaţii erau legate de colaborarea cu securitatea. Înainte de expirarea răstimpului legal de depunere a contestaţiilor am cerut CNSAS să-mi spună ce colaboratori ai securităţii au confirmaţi, iar pe baza răspunsului CNSAS am formulat contestaţii individuale, alăturînd şi copie din Monitorul Oficial unde apărea sentinţa judecătorească care stabilea colaborarea cu securitatea, pentru ca CPRD să aibă informaţiile necesare mură-n gură. Efortul meu a fost zadarnic. Unul din cazurile de contestaţii depuse de mine dar neanalizate de CPRD l-am prezentat la http://wp.me/pjejF-3TJ (Dediu Ioan).
   Bilanţul contestaţiilor mele către comisia pe care aţi condus-o este:
   – 1 contestaţie aprobată (Florea Adrian colaborator al securităţii) – am impresia că aprobarea se datorează faptului că, întîmplător şi independent de mine, SSPR a luat iniţiativa anulării acelui certificat.
   – 3 contestaţii respinse
   – 10 contestaţii la care n-am primit răspuns, în ciuda prevederilor art. 20 alin. 4 din HG 1412/2004 care obligă CPRD să comunice răspunsul către contestatar în răstimp de 30 de zile. Din aceste 10 contestaţii, 6 se referă la colaboratori ai securităţii publicaţi deja în Monitorul Oficial şi 1 la un presupus colaborator al securităţii (Gelu Voican Voiculescu), al cărui proces legat de stabilirea colaborării cu securitatea e încă nefinalizat. La 3 din aceste contestaţii fără răspuns am văzut pe saitul Camerei Deputaţilor că au fost analizate de CPRD, fiind fie respinse fie fiind amînată decizia, dar mie nu mi s-a comunicat răspunsul (prevedere expresă a HG 1412/2004), deci tot fără răspuns consider contestaţiile şi aştept răspuns de la noua componenţă a CPRD.

 3. Ideea ca militarii nu meita titlurile prevazute in lege este eronata. As putea aduce nenumarate exemple, atat din experienta personala cat si a colegilor de situatii de interventie a militarilor in sprijinul gruparilor de civili – „revolutionari” care pichetau diverse puncte pe diverse trasee…. luptand din greu cu sticla de vin sau de palinca….
  De exemplu, prin tunelurile de la metrou Grozavesti…. pe acoperisurile cladirilor de la intersectia Liscani-Calea Victoriei… , prin subsolurile si pe acoperisurile blocurilor de vis-a-vis de fostul sediu MApN…., prin cimitir la Ghencea…. , prin subsolurile si acoperisurile cladirilor din jurul Televiziunii…, ba pe la fostul „borcan” de militie de la Chitila cu clopotnita bisericii (unde am luat si un cui ruginit in talpa, da’ degh, m-am bandajat si nu m-am spitalizat) …. , ba prin liziera de la Sabareni, vis-a-vis de gara, …… ca sa nu mai zic de o plimbare nocturna prin jud Dambovita .. pe unde m-am intalnit cu Bobu… si nu ne-am dat doar „Buna Seara”…… ba o noapte „dormita” pe un anumit stadion cu niscai „colete” alaturi …. ni nenumarate altele….
  Apropos, peste tot mi-au fluierat plumbi pe la ureche, uneori prin paftaua de la centura, alteori prin cascheta….
  …….. Si peste tot am intalnit acelasi tip de „revolutionar” civil : cu nasu rosu de la „intaritoare” , clatinandu-se pe picioare datorita „importante” momentului si foarte vigilient in a verifica sacosele , mai ales ale celor care mergeau cu ajutoare …. si bineinteles foarte dornic sa ne indice noua, militarilor, locurile de conflict…..
  Hai sa fim seriosi …. Noaptea de 21 si prima parte a zilei de 22 a „apartinut” cumva „civililor” … In rest, lupta armata si victoria Revolutiei au adus-o militarii.Care in cvasitotalitatea cazurilor, pe langa misiunile efective, si-au pus pielea in batz pentru linistirea si sprijinul „pichetelor” de civili „revolutionari”.
  Lasati ipocrizia domnilor , ar trebui sa va fie rusine celor care ne contestati!

 4. Unde sunt drepturile copilului?

  Toți copii nu au discernământ ?

  De la Revoluția Franceză și la ceea românească, copii au fost în revoluții! Au făcut fapte mărețe, pline de inpirație, care au mobilizat , încuranjat ,într-un mod remarcabil!

  Aici nu au ce căuta copii mici. ținuți în brațe spre intimidarea , forțelor de ordine , firește ei fac voia maturilor și practic fapta lor de,, vitejie,, nu are nici o legătură cu un act de voință asumat, deci practic sunt iresponsabili la actul maturului! , deși practic asupra lor planează un risc tot atât de mare ca cel peste matur.

  Dacă dintr-o nefericită situație , practic nevoit și forțat de împrejurări, răpiți ambii , copil și adult deopotrivă și împotriva și în imposibilitatea de a se apăra, sau de a apăra soarta copilului, copilul este prins într-un act practic total terorist , atunci copilul este practic o victimă , un deținut , alături de adult sau de unul singur, și trebuie să beneficieze ca atare de astfel de gratificare din partea societății, ca și adultul!

  Dar repet , inconștiența adultului responsabil de soarta copilului , nu este bine să fie gratificată în nici un fel , tocmai pentru a descuraja pe viitor astfel de practici odioase la adresa copiilor, împlicarea lor în conflicte de masă , sociale sau politico-armate!

  Ce este rău că au fost folosiți practic ca scut uman și numai inconștienți se pot numi cei care i-au pus în față, mai ales că acești copii nu au venit din proprie intițiativă în acele acțiuni.

  Acesta se poate constitui ca un act practic reprobabil , care mai mult poate stârni regrete și nu trebuie încurajat ca act ,,revoluționar,, , ci mai degrabă terorist, știut fiind că numai ei iau ostatici copii și îi folosesc ca și scut uman și răpitorii drept monedă de schimb .

  Nu este încurajabil și nici scuzabil , nici dacă alții decât părinții lor i-au folosit, sau cu atât mai mult proprii părinți!

  Ca părinte și ocrotitor al tinerelor mlădițe , practic incapabile să se apere singure, ești dator să îi ferești de asemenea momente extreme, care pot genera victime complet nevinovate!

  Practic , dacă copilul a fost inserat într-un grup de factură familială sau grup coordonat de un matur practic conștient , nu se poate spune nici pe departe de inițiativă revoluționară a copilului ci manipularea lui în impsibilitatea copilului de a se apăra sau de ași manifesta cumva voința.

  Copilul atunci devine masă de manevră și scut uman !

  Și punct!

  Deci discriminarea nu trebuie să aibă legătură cu vârsta , ci cu actul inițiat și cordonat de individul însuși !

  Totuși pragul de 14 ani calendaristici este unul pentru a lua buletin și a fi responsabil într-o situație ordinară din punct de vedere legal , dar nu într-una extraordinară , când poate coborâ cu un an, ca an în care maturizarea fiziologică produce și practic trece în adolescență și poate duce la acte responsabile mai ales pentru apărarea propriei vieți cât și a altora , dar și alte inițiative sociale .

  De aceea este nedrept să fie discriminare din cauza vârstei

  și să nu fie gratificat un tânăr adolescent ,

  care a făcut acte exepționale în condiții extraordinare !

  Repet gratificarea , s-ar justifica pentru fapte deosebite asimilabile și proporționate cu cele ale adultului .

  Copilul , putem spune că a acționat conștient abia când poate acționa în afara coordonării unui mediu familiar și familial lui și având inițiative personale remarcabile vârstei sale !

  Cât despre militari-

  Ei sunt luptători de carieră,
  cu statul aparte, drepturi și obligații specifice !
  Și punct!

  Trebuie distincții aparte, merite , gratificări , ca o misiune cu importanța ei în conteextul operațiunilor armate ca obligație de serviciu.

  Cred că apărarea poporului și națiunii este ceva firesc armatei, ca obligație!

  Dacă armata română are alte păreri…

  și că poporul îi ește veșnic dator, se știe!

  Dar repet se mai știe că ,acesta este rolul și funcția armatei să apere ființa națională , în nici un caz să o reprime , cum din ,,eroare,, s-a întâmplat deja și bine că nu a fost mai mult.
  Putem zice astăzi noi cei rămași în viață , care am ieșit cu mâinile goale să ne apărăm în fața propriei armate , până aici !

  Care armată , da , ne putea măcelării până la ultimul ,având mijloacele necesare din sudoarea nostră , dar nu a făcut-o căci printre cei care s-au revoltat și au ieșit în stradă erau părinții și rudele lor!
  Deja era prea mult!

  Faptul că armata română a tras asupra propriilor cetățeni practic la întâmplare sau infiferent cum , este un act regretabil și care oricât l-am comenta și justifica prin obediența la regimul comunist nu justifică încălcarea jurământului militar de a apăra națiunea și ființa națională!

  A trebuit , noi cetățenii neînaimați să ne ridicam singuri …îmi pare o situație …sper pe care armata română să nu o mai repete în veci cu românii , chiar dacă acum suntem și europeni. Oricât de europeni am fi sângele, apă nu este!

  Dar repet, oricare dintre noi puteam fi în locul celor morți atunci și asta nu poate decât să ne aducă un fior pe șira spinării…

  De aceea militari au și alte drepturi decât majoritatea populației și titlul de Luptător în Revoluție este complet artificial .

  O să vedem cu toții privind amputarea acestui număr , cu adevărat fabulos, nu pentru că nu ar fi fost mulți revoluționari , ci pentru că mulți neautenci s-au înscris cu dosar, pentru ,,recunoaștere,, când ei erau în fapt doar ,,cunoscuții ,, ocupând locul celor care nu și l-au revendicat.

  Dar probabil ar mai trebui să fie autentici carenu au revendicat nimic, sau poate nu au fost alțți din moment ce nu și-au dorit recunoscută aceea calitate…dacă cumva ,,exista,,.

  Numai cine nu a vrut , nu a cerut acest titlu, din păcate s-a dat cui nu are nici o legătură sau dimpotrivă.
  Iar faptul că s-a acceptat extinderea legii când deja exista premisa gratificării cu sume de bani, face ca actul selecției să fie unul compromis de considerente bănești și de unele de merit!

  Așa că este compromisă extinderea racolării de noi luptători pe promisiuni ,,bănești,,.

  Desigur că facilități au fost și în legile anterioare, pentru LRMD , dar multe dintre ele chiar nu s-au aplicat, sau partea cea mai consitentă a acelor gratificări , dar includerea unui câștig bănesc clar a influențat și compromis selecția definitiv !
  De aceea avem și starea actuală…

  Cred că dacă nu erau gratificări , doar câțiva doareau să fie recunoscuți și să-și asume responsibilitatea Revoluției ca și act istoric.

  Așa că este corect considerentul că aceeia adăugați , fără să treacă prin 42, să fie de drept compromiși , prin aspectul pecuniar adăugat gratificării specific legii 341/2004, al celor plusați ,care și-au dorit acum recunoașterea drept ,, LRMD,, .

  Este și logic.

  • Faceti o confuzie majora intre obligatiile militarului intr-un context conflictual, dar constitutional si liberul sau arbitru si obligatiile sale morale de cetatean intr-o situatie de vid constitutional.
   „Armata e cu noi” ar putea sa fie exact iniciul ca victoria Revolutiei nu a adus-o mainile populare goale de arme si piepturile de arama rasunatoare ale civililor care strigau!
   In contextul in care ordinele specifice la momentul respectiv nu faceau obligatia militarilor aflati in diverse misiuni sau obiective sa sprijine atat grupurile de „revolutionari” sau pichetele de „vigilenti” iar legislativ nu s-a institutionalizat nimic privitor la militari, asimilarea celor care chiar s-au implicat in victoria Revolutie in Legea 42 sau a Recunostintei este ceva firesc.
   Puterea piepturilor strigatoare paleste in fata unui incarcator de AKM, oricat ati incerca sa argumentati altfel.
   Contestati-ne iar pe viitor Armata Romana va sti ca mai bine sta in banca ei si nu se implica sub nici o forma in „dorintele poporului”.
   Apropos…. In Decembrie ’89 dupa revolta populara a urmat insurectia armata…. comandantul suprem fiind dezavuat de majoritatea militarilor…. Vreti sa mai argumentam? ….
   Mai bine ati implica militarii in forurile de conducere a diverselor asociatii sau comitzii … tinand cont ca nivelul mediu de pregtire al acestora este cu mult superior celui al civililor…
   Un secretar de stat fost militar ar fi „murit” cu Boc de gat si nu s-ar fi intamplat marea porcarie…. si nici aparitia unor revolutionari descoperiti in 2010…

   • DECI ARMATA PLĂTITĂ DE POPOR , AMENINȚĂ POPORUL PENTRU CĂ NU I SE DAU MERITE DEOSEBITE ÎN LUPTA CU PROPRIUL POPOR!?

    .
    .COMANDANTUL SUPREM ESTE POPORUL , VIAȚA ÎNSĂȘI A NAȚIUNII ,NU UN DICTATOR VREMELNIC !

    NU-MI MAI SPUNE DE MILITARI, TE ROG!

    EU ÎN TIMPUL ACELA , AM ÎNTÂLNIT CADRE DISPUSE A CREEA PANICĂ ȘI MINCIUNĂ TOCMAI PENTRU A ARĂTA CE MINUNAȚI SUNT MILITARII!

    Este clar că armata este capabilă de multe răutăți și reacționează bine , numai unsă.

    Și armata nu este mulțumită că și-a îndreptat greșeala? !

    Armata este foarte vinovată ,, că au tras în civili! La rugămințile lumii, armata a cedat ,nici nu trebuia asta să se

    întâmple asta , să cadă în genunchi cetățenii să vă roage să nu trageți!

    Dar că s-a întâmplat este extrem de clar și se pare că este încă posibil să se întâmple….jale….

    Ce primește un militar plătit că merge într-o misiune importantă.și o îndeplinește cu cinste ?.

    ..cam asta ar trebui și aici , nu egalitate cu civilii!

    Ce este ilogic ?

    Că a întors armele…asta intră în discuție?

    Doamne ferește ! Ce gândire! …păi aveați armele către popor!….că stăteți sluj la un dictator!? Dar jurământul către
    popor? Ala e zero?

    Dacă nu murea atăta lume , și era să mai moară ,,. vreți să fiți gratificați că nu ați fost ca armata chineză?

    Eu zic că deja trebuie sesizat , gradul de periculozitate al unor cadre militare în continuare și că ar trebui o lege expresă prin care forțele militare ale României să nu se implice armat niciodată în conflicte sociale în granițele României.. ,

    ,Să nu aibă drept să tragă niciodată împotriva cetățenilor români( ,de parcă ar fi avut….) folosind armament.,decât dacă

    propria viață este amenință. cu arme.

    Vai , Vai Este jale dacă suntem încă înconjurați de o armată care este în stare să atace propriul popor!

 5. Roberta Anastase, la Legea Pensiilor, a numarat picioarele parlamentarilor, in loc sa le numere capetele,[cu toate ca si aici, exista pericolul ca numaratoarea sa dea 240, numaradu-le pe toate cele trei,(care judeca, care rumega si care mai aluneca)],dupa care, guvernarea B.U.B.A.,(Basescu,Udrea,Boc,Anastase),a micsorat pensiile si a TAIAT INTEGRAL INDEMNIZATIILE REVOLUTIONARILOR, pentru a-i da lui tasu 355 milioane, pentru ca dormea intr-un Consiliu de Administratie.

 6. O vorba veche spune intarata-i drace,o alta zice Hotul striga hotii !Pana in 2004 toate bune si frumoase ,revolutionarii au primit certificate,unii au fost contestati in termenul prevazut de lege,s-au retras drepturile,opinia publica ii privea care cu admiratie,care cu indiferenta,cei mai multi cu adversitate.Atunci a aparut sursa vrajbei INDEMNIZATIA !Brusc concetatenii s-au intors cu o ura neimpacata,alimentata de unii formatori de opinie despre a caror competenta si onestitate nu am caderea sa-i apreciez eu.Cert este faptul ca mai ales luptatorii care au dus greul revolutiei si numai Dumnezeu i-a tinut in viata au fost categorisiti cu epitete ca profitori,fripturisti,impostori,gainari,neadevarati, de catre cetateni care au profitat din plin de binefacerile democratiei imbogatitii dar si de catre asistatii sociali care nu ar fi primit atatea feluri de indemnizatii in veci fara jertfa revolutionarilor,umilinta lor a fost totala,nimeni nu a sarit in apararea lor nici SSPR niciCPRD nici un ziarist nici un organ al statului.Campania mediatica de denigrare si distrugere a imaginii si-a atins scopul atunci cand piticul v-a luat renta Exista similitudine cu suferinta si nedreptatea ce s-a facut veteranilor de razboi,dar nu s-a verificat niciodata cati dintre dumnealor nu aveau 14 ani la terminarea ostilitatilor !Acum cand seful guvernului a cerut rerereverificarea dosarelor s-a pornit lupta surda si ilogica dintre luptatori pentru a demonstra ca unii sunt adevarati ,iar toti ceilalti sunt falsi !Un exemplu aveti chiar pe aceasta pagina ,in care o distinsa doamna isi apara copilul-normal-care nu avea 14 ani pentru ca apoi sa atace categoria militarilor niste imbecili care cu unele exceptii au intors armele si nu au executat ordinele criminale procedand ca buni romani si patrioti,pactizand inca din 19 dec in orasul martir Timisoara,ulterior in toata tara ,mai ales dupa asasinarea lui Milea. Scumpa doamna democratia ne da dreptul sa emitem tot felul de opinii,care de care mai aberante,dar sa acuzi in bloc armata,securitatea,militia,fara nici un fel de argument,cand este de notorietate faptul ca dupa crimele din 17 armata a adoptat o alta atitudine,dovada cele cateva zile in care nu s-a mai tras in civilii romani demonstranti,luptatorii timisoreni iesiti cu miile strigau Ceausescu vinovat pentru sangele varsat !Sa fie judecat aicea in Banat!Armata e cu noi!Azi in Timisoara maine in toata tara!Stimata doamna dv chiar credeti ca ofiterii au rumegus in loc de creier?chiar nu sunt testati psihologic ?placerea de a umili intre ei a romanilor este proverbiala Fereste-ma Doamne de prieteni ca de dusmani ma feresc eu !Regulile nescrise prevad ca sa nu se traga in oameni neinarmati,iar daca esti roman adevarat nu tragi in compatriotii tai.Cei care au facut-o au fost damascati de militarii din subordine,au fost judecati si condamnati.Suferinta familiior celor ucisi nu poate fi stinsa niciodata,nimeni dintre dv revolutionarii asa zis autentici nu s-a opus suprimarii drepturilor orfanilor revolutiei categoria cea mai nedreptatita!RUSINE!Iubiti compatrioti daca noi nu ne iubim ,cum sa ne iubeasca strainii!Domnilor revolutionari locul dv este in istoria neamului,meritati tot respectul si gratitudinea noastra,sunteti cei mai onorabili dintre romani,dar va rog sa ma iertati ca-mi dau cu parerea ,in opinia mea nu este corect ca revolutionarii sa fie judecati si etichetati de catre persoane care nu au participat direct ca martor in momentele extrem de dure si dureroase prin care a-ti trecut pentru ca astazi eu sa ma exprim liber pe forumul distinsului domn Mioc,iar ziaristii ce va denigreaza,ar fi scris articole omagiale tovarasului si tovarasei.Dumnezeu sa va dea sanatate siputere sa treceti de umilintele la care sunteti supusi si nu va mai erijati in atotcunoscatori cind aruncati cu noroi in ceilalti revolutionari,sa va primiti drepturile pe care le meritati din plin.Imi cer totodata iertare nostalgicilor care nu sunt de acord cu mine,si o sa va injure necontenit,Iarta-i Doamne ca nu stiu ce fac !

 7. Armata a fost sau nu a fost plătită în vidul constituțional de care vorbiți? A fost plătită cu minimul pe economie , sau fiecare cadeu militar cu gradul său? Noi nu trebuia să ajungem să luptăm cu mâinile goale. Au atentat la viața românilor cei înarmați-adică din armată , sau noi cei neînarmați? Cei care au fost alături de civili , au îndreptat erorile făcute de cei care au tras. Armata noastră se pare că la acel moment a vrut să-și verifice capacitățile de luptă pe propriul popor.

  Eu cred că este suficent un titlu ,și îl au prin legea 42,, medale,o primă dacă nu au primit-o deja prin ridicări în grad ,și altele specifice forțelo armate.

  Eu am cunoscut situații în care militarii din aceea perioadă nu au fost chiar atât de sfinți și dacă au fost cadre cu adevărat de caracter este un lucru care poate fi gratificat cum am zis.

  . Cei care au făcut nenorociri plătesc și vor plăti până la urmă…

  Cum sună ofițer în forțele armate, luptător cu merite deosebite în Revoluție?

  Adică ce i se conferă unui civit , i se atribuie unui militar? este de tot hazul !

  MEDALIE, DA! FRUMOS! rEGRETABIL A FOST CE A SPUS , SE ȘTIER CINE, PE UN POST DE TELEVIZIUNE

  CĂ DACĂ TRĂGEA CU ADEVĂRAT ARMATA ERAM MORȚI TOȚI !,

  .ACUM ,TITLURILE DE LUPTĂTOR REMARCAT CU MERITE DEOSEBITE SE ATRIBUIE PRIN INTIMIDARE

  CELOR DIN ARMATĂ?

  ADICĂ SĂ ZICEM MERSI CĂ NU NE-AU CIURUIT PE TOȚI, ÎN ASTA CONSTĂ MERITUL LOR?

  URÂT, ÎNFIORĂTOR DE URÂT !

 8. Oare?

  ce ar fi să privești din prizma celui care niciodată nu a purtat arme…să vedem cât de mic și fără putere te vezi?

  Tu vremelnic esți militar,,obișnuit,,….dar într-o zi …în această viață sau în alta va trebui să trăiești cu glonțul la cap….îți va conveni? să fi ….poporul?…

  Din prizma celui care are un ascendent de putere pretinzi…Ce făceai dacă nu aveai armă?,,,,Mai ieșeai în stradă?

  Eu cred că nu ! …tu nu lupți nerempensat pentru popor niciodată !

  Ori a lupta pentru alții presupune să ieși la luptă , fără promisiunea unei recompense!

  Tu , ca militar obișnuit,,, ai ieși la luptă…dar nu neplătit!

  …de aceea ți-ai și ales meseria de militar,,obișnuit,,.ca să ieși numai plătit…și ai fost mereu plătit… ca să ieși la luptă!

  Cred că am dat …prea multe argumente , de ce și cum…pentru cine mai poate judeca

  Iar în timpul Revoluției , ai fost plătit -ca militar ,,obișnuit,, deja!

  Dar nu, tu vrei și mai mult!

  …Faptele de vitejie pe care le presupune însăși funcția cde militar,,obișnuit,,.probabil nu le-ai fi făcut , dacă ereai civil…tocmai pentru că nu erai plătit pentru ele,

  Din moment ce nu iți ajunge că ești plătit, tu vrei răsplătit!

  Eu cred că titlu de luptător în revoluție deja există și pentru militari, s-au dat grade , etc …ce nu ați luat? drepturile cuvenite civililor? Și pe astea le meritați?

  Atunci să fiți degradați , căci nu sunteți demini de grade militare , și să vă faceți civili , dacă e mai bună perspectiva de a fi civili !

  Dacă ești militar , nu înseamnă că ești mai mai deștept , nici mai frumos samd , încât să sugerezi că am avea nevoie de cineva din armată , musai să conducă asociații de revoluționari.

  Eu cred că se va pune corect problema , căci deja s-a și pus , nici nu mai era nevoie de comentarii.

  Dar au fost pentru cine nu a înțeles , rațiunile.

  Dacă din rațiuni de intimidare , se cedează …nu e bine….pentru cine va ceda.

  • Stimabila si venerabila interlocutoare,
   Dumneata pe timpul evenimentelor din decembrie ti-ai primit salariul? Sau ti-ai luat concediu fara plata, sau de odihna, sau medical, motivand ca mergi „la rivulutzie”?
   Armata si-a facut mai mult decat datoria fata de popor…. N-a invadat nimeni Romania, nu s-au produs pierderi teritoriale, s-a intervenit acolo unde era risc iminent de catastrofa/dezastru.
   Ar fi trebuit mai mult? Nu , dupa logica dumitale sau eventual da, dupa legile comuniste, si anume in a face totul sa nu se poata striga „Armata e cu noi!”.
   Daca intelegi, bine, daca nu, iarasi bine.
   … Si nu cumva mergi pe logica „Lasa, sa le ia la aia drepturile , ca si mi le dea mie”?
   …. Ca incep si eu sa imi amintesc de multi participanti pe la CC care s-au dus sa-i caute linguritele de aur ale lui Ceausescu sau sa umble prin ghivecele de flori dupa dolari….
   …. Sau isi inchipuie cineva ca Militia si Securitatea nu puteau rezolva „problema” in situatia in care militarii obisnuiti nu fraternizau cu poporul, obligandu-si astfel comandantii sa produca insurectia armata din ziua de 22?
   …………………………………………….. mai multe nu mai adaug, cine vrea sa priceapa, pricepe, cine nu, nu va pricepe pe motiv ca „asa vrea mujkii lui” .

   • am luat salariu , dar nu aveam ca atribuție a funcție apărarea poporului, dar tu ai avut-o!..Eu am facut mai mult decât serviciul , tu ai făcut serviciul!
    Tu nu ai riscat să fi dat afară de la serviciu , eu da! și nu mai zic să mă omoare , nu ca atribuție de serviciu. Așa că eu nu am făcut Revoluția la serviciul meu!

 9. Și să știi că nu mi-am luat nici voie , nici cfs , nici medical, Dacă se întorcea Ceaușescu mă făcea una cu pământul , ca pe mulți civili .

  Dacă armata nu voia să pice Ceaușescu ca și restul națiunii, nu acționa împotriva lui deloc.

  Dar ,majoritatea asta au văzut ca soluție și asta au făcut.

  Numai că armata a acționat la postul său , dar revoluționarii cât au acționat, au lăsat serviciul lor , casa și familia lor.

  Eu asta am făcut 7 zile și 7 nopți , fără să dorm încontinuu., am acționat aproape fără oprire.

  Crezi că mi-a mai păsat de serviciu?
  Nu!
  Mi-a păsat de poporul meu care nu se oprea din A MURII!

  Și cine a tras ?

  Cine a omorât ROMÂNI ÎN PATRIA LOR?

  Cel mai sigur se știe că a tras ARMATA……TRAGIC…DAR ADEVĂRAT…ȘI TRIST!

 10. Stimata doamna este de admirat indarjirea ,ura,fanatismul prin care atacati Armata una din institutiile fundamentale ale oricarui stat din lumea asta.Va admir peroratia ,sunteti o luptatoare,democratia ne-a dat libertatea de a exprima orice idei si macar pentru acest lucru multumim eroilor revolutiei.Statul socialist avea cateva sute de mii de militari ,la modul general vorbind,fara indoiala ca o parte infima au tras in situatiile limita asupra concetatenilor nostri.Nu trebuia sa se intample aceasta tragedie,nu exista nici o scuza,chiar daca au fost atacati sau provocati,au fost multe diversiuni,nu le iau apararea ,dar absolut toate situatiile cu morti au fost anchetate ,judecati si condamnati .Nu am caderea sa ma pronunt asupra sentintelor.Tragedia petrecuta atunci a mutilat sufletele familiilor si apropiatilor celor ucisi,a lasat multi orfani,parinti distrusi,dar cel mai mult conteaza ca vietile atator tineri s-au sfarsit dureros de prematur.Au murit de-a valma civili si militari,barbati si femei,tineri si mai putin tineri,chiar si straini,vinovatiiau fost pedepsiti mai mult poate justitia divina.Stimata doamna nu am pretentia sa fiti de acord cu mine,nu este moral sa acuzati toti militarii de- valma ,militarii,judecatorii,preotii,doctorii,vacarii,politistii,profesorii,minerii,taranii,oricare profesie are demnitatea ei nimeni nu poate umili militarii unui stat,este de preferat ca un militar sa fie executat in piata publica decat sa-si piarda onoarea militara.Nu cred ca intelegeti asta,va rog in genunchi opriti-va in a mai ataca armata in bloc,atacati militari individual daca aveti motive .Militarii sunt singura profesie din lumea asta care isi pun inima si viata in slujba apararii tarii in mod neconditionat.Cine ataca armata unui stat ataca indirect statul insusi.In viata nu sunt toate albe sau negre,mai sunt si gri,nu ne iubeste toata lumea,nici noi nu-i putem iubi pe toti ,oricat am incerca,sa fim mai toleranti,altfel vom muri cu totii de inima rea.Va rog sa ma iertati pentru interventia mea ,nu vreau sa ganditi ca mine,Dumnezeu sa va dea sanatate si liniste sufleteasca!

  • Domnule, v-am mai cerut să vă alegeţi un singur nume cu care să comentaţi pe acest blog. Pînă acum aţi comentat cu numele Costescu Vladimir, zagbearta iftode, Arhimede Visarion, Mardeiasu Rodion, Marmelagiu Adamo şi acum closetaru veronel.

   • Mea culpa ,stimate domnule eram incredintat ca urmariti ca pe blogul dv sa nu se denigreze imaginea revolutiei si a celor care au infaptuit-o,respectarea L341,sa nu se propage ura de rasa,nazismul,negarea holocaustului,sovinismul,propaganda comunista, nu va deranjat jignirea revolutionarilor ,publicarea de liste cu revolutionari proscrisi,dezonorarea militarilor,provocarile de tot felul de acuze nefondate ,umilirea revolutionarilor in primul rand de cei care ar trebui sa-i apere SSPR,luptele intestine dintre revolutionari ,notorietatea pe care au obtinut-o unii revolutionari ,nu pentru ce-au facut la revolutie ,ci pentru galagia pe care o fac la diversele adunari ale revolutionarilor,linsajul mediatic asupra revolutionarilor,multimea lucrarilor despre revolutie declansate de L 341,miile de certificate obtinute de anumite asociatii,unitati ale statului in care au obtinut certificate majoritatea salariatilor,cazurile cunoscute de presedinti de asociatii care si-au promovat rudele si prietenii,cu sau fara spaga ,publicate sau nepublicate in presa,despre care opinia publica vuieste?.Pe vremuri de cenzura se ocupa tovarasul Dulea sau altul de-i spuneau Dumnezeu,daca am incalcat legislatia aveti posibilitatea sa ma actionati in judecata.Faceti cum credeti ca este mai bine si asa suntem umiliti de catre toti neavenitii,macar dv sunteti un revolutionar cu notorietate,nu pot sa ma supar niciodata pe dv.

 11. Eu nu am acuzat Armata în bloc , ci faptul că unor militari, care și așa legile și statutul pentru misiunile îndeplinite le asigură titlurile corespunzătoare prin legi ale armatei , uite că vor ce au și civili ……este cam prea mult!

  În timpul Revoluției noi am plecat la serviciu , voi ați stat la serviciu…
  Cinste fiecăruia !

  Voi cu drepturile voastre , noi cu ale noaste!

  Atunci ce ar fi să avem și noi civilii , gratificări militare…ar fi o idee…pentru cazuri excepționale, cum este Revoluția …merităm! înmormântări cu drapel …salve șamd că nu le știu , dar sunt ele mai multe …nuuuuuu?

  • C.G. spune; Doamna Cojocaru Liliana – dumneavostra faceti niste subpozitii referitor la militarii din timpul revolutiei indiferent de gradul lor, ar fi fost bine s-a fi fost si dumneata militar in termen cum eram eu, sa umbli cu munitia in ciorapi din bunbac ,intrucat cutiile din hartie sau facut fleasca din cauza apei inghet dezghet sa mananci mancare inghetata din gamela sa ai hainele inghetate toaca cite-o noapte intreaga sa-ti suere gloantele pe dupa cap sa ai si citeva zeci de cutii cu munitie pentru AG-9 langa tina daca stii ce inseamna,si mai gindestete ca eram doar niste copii,daca ai fi avut un copil in armata in acea perioada tot la modul negativ ai fi discutat si despre el, asa ca masoarati cuvintele fata de MILITARI.

 12. și nu avem .nici un copil la Revoluție …cum a afirmat , cineva prin comentarii.

  Și fratele meu a făcut armata…dar , nu a stat ca mine expus .după ce a fost la manifestație , după care a ajuns acasă….Eu am luptat…ca români să nu mai moară…a luptat să schimbăm lipsa puterii de a vorbi liber și sincer , ceea ce și fac.A luptat pentru dreptul la opinie și opțiune politică, Pentru ca națiunea să nu ducă un război fraticid…..O luptă pentru nonviolență .O luptă pentru libertate spirituală!

  Ce crezi că făceai dacă ereai acasă, când pe un blog nu ai curaj să ai nume de om( , tu folosești inițialele…cui? Oricui.)

 13. Cind am vazut cine critica si birfeste militarii revolutionari am incremenit. In structurile militare au fost destui ciocoi comunisti inraiti care simteau ca le fuge scaunul de sub picioare, fiind bine instalati in functii dar in acelasi timp, erau destui care urau cu vehementa regimul comunist si atrocitatile dictatoriale din tara si chiar din armata Ati uitat cum s-a ajuns la un grad de umilinta inspaimintator pentru un ofiter, maistru militar, subofiter sa stea la coada pentru 20 litri benzina pe luna, pentru 1 kg carne etc.??????? pentru a fi proprietarul unei locuinte, al unui autoturism?? o fi uitat unul ca Gen. CHELARU si alti lingai, pupincuristi de atunci si acum. Nu toti militarii au iesit la revolutie cu intentia de a executa ordinile unora care tineau de functii si scaune. ATI FOST TRADATI DIN INTERIOR, daca era dupa capul unora care acum isi da cu presupusul se ajungea la razboi civil, dar o mare parte din militari s-au aliniat revolutionarilor ne mai executind ordinele primite. Intimplator, citind citeva comentarii despre tara ROMANIA si despre REVOLUTIONARI imi dau si eu cu parerea la fel ca toate mintile astea minunate de pe acest forum. O tara democratica libera si independenta in lume, ca a noastra dupa parerea unor timpiti este bine reprezentata prin numarul de cersetori, de prosti, inculti, handicapati,de prostituate, ciini vagabonzi, puturosi, betivi etc…………. Noi trebuie sa fim asa reprezentati , ca o turma de oi condusi de o haita de ciini turbati, ne dam cu parerea .ROMANIA dupa parerea unor copete pline cu BORHOT, TARITE, cacat nu are nevoie de REVOLUTIONARI; DE VETERANI; DE ELITE DE OAMENI CAPABILI DE ISTORIE. “ BRAVO MAAAI “ tineti-o tot asa, iar viitorul va fi cel meritat. O tara este ca o familie, cind toti comenteaza dupa cum ii duce tarita din capul lor se alege praful. Lasati oameni cu minte, istorici, politicieni sa vorbeasca si voi mascaricilor care nu stiti de voi, sunteti niste rime tiritoare, puneti mina la treaba, mintea la contributie si faceti ceva, pentru tara, macar cit revolutionarii care au facut ceva; v-au redat voua libertatea sa mincati ca–at. PENTRU STINTA VOASTRA; un razboi , o victorie se poate obtine intr-o ora , o zi, o luna, sau o generatie. REVOLUTIA a fost o lupta cistigata care a schimbat un regim.

  • Da este un adevar care zugraveste societatea noastra.Toti suntem manipulati prin aceasta tehnica ,de Abuz Emotional,CARE ESTE CEA MAI PERICULOASA TEHNICA ,cand victima isi pierde increderea in fortele proprii ,considerand ca nu este buna de nimic.
   Poate sunt lucruri de care si noi revolutiopnari ne facem vinovati,si toti stim acest lucru ca la un momendat am fi putut interveni sa nu se ajunga aici? Acum asta e ,asteptam sa se reglementeze situatia ,ramasi cu aceasta pata ,pata de care suntem responsabili ,trebuia sa facem noi curat in ograda nu sa lasam uzurpatori printre noi.

 14. Constantin B ITA
  Daca exista revolutionari care au certificate si dosarul nu contine toate piesele legale, a cui este vina ca s-a eliberat certificatul, daca dosarul nu era complet. Stiu, ca se comporta o corespondenta scrisa cu cei care nu aveau dosarul complet. DAR, daca in goana epurarii si eliminarii numarului de revolutionari promis lui ponta, de 6000 – 6500, cei direct interesati, vor sustrage acum documente din dosare, ca sa fie chipurile necomplete??????????????
  CINE garanteaza ca ACUM nu s-au sustras acte din dosarele complete, ca apoi sa se sustina ca dosarul nu a fost complet.??????
  STIU, ca fiecare dosar pentru care s-a eliberat certificatul, o comisie legala, a analizat cu mare raspundere, fiecare dosar si fiecare piesa din dosar. Daca acum se invoca lipsa unor piese din acele dosare propuse spre anularea certificatelor numai pe acest temei, INSEAMNA CA CINEVA A SUSTRAS PIESE DIN DOSARE!!!!!!!. Cine a avut interes sa faca acest lucru?
  CUNOSC cel putin o persoana, care umbla prin dosare cand dorea si facea ce vroia invocand lipsuri de piese , ca apoi sa fie cautata……..
  Ca avocat, invat persoanele care se afla in aceasta situatie, sa invoce in instanta Procesul Verbal de analiza a dosarului, la data cand s-a eliberat certificatul vechi sau preschimbat.
  EU am avuut o adeverinta in loc de certificat vechi, iar cand in iulie 2012 am solicitat o copie de pe acea adeverinta, nici pana azi nu am primit. Desi am revenit in aprilie 2013 la adresa din iulie 2012, acum in iunnie 2013, mi s-a comunicat ca dosarul meu este complet si nu se pot elibera copii xerox de pe piesele din dosar.
  CULMEA ca am aflat de la alti colegi, ca numele meu s-ar afla la Tribunalul Bucuresti.
  COMENTATI

 15. Fratilor ce naivi sunteti nu realizati ca nu se vrea sa se mai dea nici un ban pe motivul ca inca nu sa terminat curatenia atit cu dosarele din instanta, cit si cu cele care o sa mai apara . Ca sigur va mai apare si alte dosare cu alti revolutionari fie ei autentici sau impostori cum sunt numiti. Un proces poate dura cel putin 7 ani si in fiecare an cu siguranta va mai aparea alte dosare ca sa poata prelungi agonia si ne plata a acestor indemnizatii reparatorii catre revolutionari .Acum nu trebuie invocat faptul ca era minor sau major are toti pasii urmari are crtificat legal de ce facem discriminari? Daca stam in fata calculatorului si nu mergem in strada sau, sa solicitam la forurile superioare europene aceste drepturi le vom pierde de finitiv. Acesti noi comunisti sunt fii, nepotii,fostilor comunisti si vor sa-i razbune pe acei comunisti dati jos de la putere ce nu intelegeti?Acestia ne vor vinde cu tara cu tot. Noi nu trebuie sa-i lasam sa-si faca jocul.Haideti sa ne unim fortele inca o data daca vrem binele acestei tari. Sa facem front comun de cel putin 10.000 de revolutionari daca vrem sa avem cistig de cauza daca nu nu mai iesim de loc, si va rog sa stati in banca voastra ca nu vom mai cistiga nimic.Mare minune de nu o sa ne ia si acel 06% daca vom iesi 15-30 de revolutionari si ii vom jigni ii vom insulta, mai rau ne facem . Mai bine stam dracului in banca noastra daca mai vrem macar acel coieficient de 06%, daca nu nu .

 16. Republica Moldova Liuba pe litoralul MĂRII NEGRE DE LA COSTINEȘTI am cunoscut UN REVOLUȚIONAR PE NUME MIHAI.
  AM ÎTRAT PUȚIN ÎN DISCUȚII CU EL,ÎNSĂ NU AM DISPUS DE TIMP. ARE DOI FII DE 19 ȘI 23 ANI

  AM MAI REȚINUT CĂ ESTE ACTOR DE TEATRU,ROG SĂ-MI EXPEDIEAȚI NUMELE DE EMAIL A LUI MIHAI.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.