CNSAS pierde procesul cu mine legat de comunicarea informaţiilor despre pretinsa pregătire a unui miting anticomunist la Iaşi în 14 decembrie 1989

sentintaCNSAS14dec_1Tribunalul Timiş mi-a transmis hotărîrea pe care a luat-o în procesul pe care l-am deschis contra CNSAS, în care ceream comunicarea de informaţii legate de pretinsa pregătire a unui miting anticeauşist la Iaşi, în 14 decembrie 1989. Conform hotărîrii judecătoreşti, care poate fi atacată cu recurs, CNSAS trebuie să-mi comunice informaţiile solicitate, adică să-mi spună dacă are în arhivă vreun exemplar de manifest prin care populaţia Iaşiului a fost chemată la un miting anticeauşist în 14 decembrie 1989 şi dacă da, să-mi transmită copie certificată după respectivul manifest, respectiv dacă există mai multe feluri de asemenea manifeste, cîte o copie după fiecare fel de asemenea manifest.

M-am mai referit pe acest blog la procesul deschis împotriva CNSAS şi la îndoielile legate de pretinsa pregătire a unui miting anticeauşist în 14 decembrie 1989 la Iaşi. Vezi articolele precedente:
Alexandru Tacu despre frauda “revoluţiei” din 14 decembrie 1989 de la Iaşi
Cassian Maria Spiridon l-a dat în judecată pe Alexandru Tacu pentru cartea sa în care contestă acţiunea din 14 decembrie 1989 de la Iaşi
CNSAS nu cunoaşte existenţa vreunui dosar cu priovire la pregătirea unei manifestaţii în 14 decembrie 1989 la Iaşi. Noul meu proces cu CNSAS

Prezint acum hotărîrea Tribunalului Timiş în această chestiune:

Dosar nr. 10555/30/2012
ROMÂNIA
TRIBUNALUL TIMIŞ
SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Sentinţa civilă nr. 1917/2013
Şedinţa publică de la 30 aprilie 2013
Completul constituit din:
PREŞEDINTE GABRIELA BĂRĂGAN
Grefier LIDIA CARMEN DRUŢU

Pe rol se află pronunţarea asupra acţiunii civile formulată de către reclamantul Mioc marius Remus în contradictoriu cu pîrîtul Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, avînd ca obiect – comunicare informaţii de interes public.

Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică din data de 24.04.2013, consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte din prezenta hotărîre, cînd tribunalul, avînd nevoie de timp pentru a delibera, a amînat pronunţarea pentru data de 30.04.2013 cînd, în aceeaşi compunere, a hotărît următoarele:

TRIBUNALUL

În deliberare constată următoarele:

I. Prin plîngerea înregostrată pe rolul Tribunalului Timiş sub nr. 10555/30/06.11.2012, reclamantul Mioc Marius Remus a chemat în judecată pîrîtul Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS), solicitînd instanţei ca, prin hotărîrea ce o va pronunţa, să dispună obligarea CNSAS să răspundă la întrebarea: Există îna rhiva CNSAS vreun exemplar de manifest prin care populaţia Iaşiului a fost chemată să vină la un miting împotriva dictaturii lui Nicolae Ceauşescu în data de 14 decembrie 1989, în Piaţa Unirii? iar dacă răspunsul e afirmativ, să fie obligat CNSAS să îi transmită o copie după respectivul manifest, certificată pentru conformitate cu originalul, ori, dacă există mai multe feluri de asemenea manifeste, să îi transmită copii certificate după fiecare tip de asemenea manifest şi să răspundă la întrebarea: care sînt împrejurările în care SRI şi fosta Securitate a intrat în posesia lor.

S-au solicitat totodată daune de 50 lei/zi întîrziere, calculate începînd de la data acestei chemări în judecată pînă la primirea răspunsului de la CNSAS.

În motivare, arată că, în luna septembrie 2012, s-a adresat CNSAS cu o scrisoare în care solicita respectivele informaţii. Conform confirmării poştale de primire, scrisoarea a ajuns la pîrît în 24 septembrie 2012. În data de 22 octombrie a revenit cu aceeaşi solicitare, însă nu a primit nici un răspuns.

Arată că solicitarea de informaţii către CNSAS s-a făcut după o solicitare adresată Serviciului Român de Informaţii (SRI), care a comunicat că nu deţine în arhivă un asemenea manifest, îndemnîndu-l să ceară informaţii pe acest subiect SRI-ului [greşeală materială: CNSAS-ului].

În drept: art. 6, 7, 22 din legea 544/2001, art. 1 alin. 1 din legea 554/2004.

II. Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii a formulat întîmpinare, solicitînd respingerea cererii de chemare în judecată a CNSAS ca neîntemeiată.

În ceea ce priveşte dorinţa reclamantului de a afla dacă există în arhiva CNSAS vreun exemplar de manifest prin care populaţia Iaşiului a fost chemată să vină la un miting împotriva dictaturii lui Nicolae Ceauşescu, în data de 14 decembrie 1989, în Piaţa Unirii şi de a obţine o copie de pe un astfel de document, se precizează următoarele:

Avînd în vedere obiectul şi complexitatea solicitării reclamantului, adresată instituţiei, instrumentele de căutare pe care le au la dispoziţie, respectiv inventare şi baze de date, nu fac referire în mod expres la existenţa vreunui dosar care să conţină documente de genul celor invocate de către reclamant, astfel că identificarea acestuia este un proces anevoios. De asemenea, dintr-un total de 25 km liniari de documente arhivistice, fondul documentar reprezintă 3,5 km liniari ce însumează 71002 dosare.

sentintaCNSAS14dec_2Pe de altă parte, potrivit art. 28 din OUG 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, reclamantul avea dreptul de a solicita acreditarea ca cercetător în arhiva CNSAS, prevederile la care ne raportăm fiind extrem de clare îna cest sens: „(1) În scopul stabilirii adevărului istoric asupra perioadei dictaturii comuniste, Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii acreditează cercetători, inclusiv din cadrul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, cărora le pune la dispoziţie documente şi informaţii complete cu privire la structura, metodele şi activităţile Securităţii. (2) Cercetătoriia creditaţi pot solicita accesul la documentele şi informaţiile din arhiva fostei Securităţi, pe baza unei cereri în care se menţionează caracterul cercetării – studiu istoric, politologic, psihologic, sociologic -, precum şi forma de valorificare – carte, articol conferinţă, temă de cercetare”.

În calitate de cercetător extern, bazîndu-se pe o temă de cercetare bine definită, reclamantul avea posibilitatea să studieze nemijlocit toate documentele întocmite de fosta Securitate şi regăsite în arhiva CNSAS, ce conţineau date utile studiului său. Or, avînd acest drept de a se acredita ca cercetător în arhiva instituţie[i], drept ce îi asigura accesul neîngrădit la documente, reclamantul nu a ales să facă uz de el;

Obţinerea de copii după documentele întocmite de fosta Securitate şi regăsite în arhiva CNSAS este posibilă doar în temeiul art. 1 alin. 10 din actul normativ invocat anterior, exercitînd dreptul de acces la propriul dosar sau în temeiul art. 28 alin. 5, pe baza căruia „cercetătorii care au consultat documente din arhiva fostei securităţi pot solicita copii după acestea”.

În drept: art. 115-118 Cod de procedură Civilă; OUG nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008; Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, modificată şi completată.

III. reclamantul Mioc marius remus a formulat precizare de acţiune, solicitînd ca pîrîta să-i comunice dacă, pe baza verificărilor efectuate pînă în momentul comunicării, a identificat documente provenind de la fosta securitate care să ateste o încercare de organizare a unui miting împotrivga dictaturii lui Nicolae Ceauşescu, în data de 14 decembrie 1989 la Iaşi, şi dacă printre aceste documente se află vreun manifest care ar fi conţinut o asemenea chemare. În caz afirmativ să mi se transmită o copie a acelui manifest certificată pentru conformitate cu originalul, iar dacă sînt mai multe feluri de asemenea manifeste să mi se transmită cîte o copie certificată după fiecare tip de asemenea manifest. Totodată să se precizeze, din datele care reies din dosar, împrejurările în care fosta securitate ar fi intrat în posesia acelor manifeste.

IV. Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului, instanţa reţine următoarele:

În primul, pentru a analiza cererea reclamantului, trebuie stabilit temeiul juridic al cererii formulate. Astfel, reclamantul Mioc Marius Remus şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile Legii nr. 544/2001, iar pîrîtul a invocat în apărarea sa dispoziţiile OUG nr. 24/2008. Analizînd cererea reclamantului, tribunalul consideră că în cauză nu sînt incidente dispoziţiile OUG nr. 24/2008 care reglementează dreptul de acces la propriul dosar întocmit de Securitate, precum şi la alte documente şi informaţii care privesc propria persoană, în conformitate cu prevederile legii privind protejarea informaţiilor care privesc siguranţa naţională.

Or, în cazul de faţă, reclamantul a solicitat pîrîtului comunicarea de informaţii de interes public, respectiv dacă există în arhiva acestei instituţii vreun manifest prin care populaţia Iaşiului a fost chemată la vreun miting împotriva dictaturii lui Ceauşescu în data de 14.12.1989.

Conform art. 1 din legea nr. 544/2001 accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public constituie unul din principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţi. În sensul art. 2 lit. b prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice.

sentintaCNSAS14dec_3Potrivit art. 2 din Hotărîrea CNSAS nr. 2/2008: „Consiluul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, denumit în continuare CNSAS, este autoritate administrativă autonomă cu personalitate juridică, sub controlul Parlamentului României, avînd sediul în municipiul Bucureşti”. Raportat la acest text legal, tribunalul conchide că pîrîtul are calitatea de autoritate publică în sensul art. 2 alin. 1 lit. a din Legea nr. 554/2001 [greşeală materială – 544/2001].

Avînd în vedere probele administrate în cauză, tribunalul reţine că reclamantul s-a adresat cu o cerere pîrîtului, pentru a-i comunica informaţiile solicitate, cerere căreia CNSAS nu a dat curs, motivat de faptul că identificarea existenţei vreunui dosar care să conţină documentele de genul celor invocat[e] de reclamant reprezintă un proces anevoios. Tribunalul nu va reţine această motivare a pîrîtului pentru a justifica refuzul său de a comunica reclamantului informaţiile solicitate.

Conform art. 6 alin. 2 şi art. 7 alin. 1 din Legea 554/2001 [544/2001], autorităţile şi instituţiile publice sînt obligate să răspundă în scris la solicitările formulate, în termen de 10 zile, sau 30 de zile în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare, obligaţie care nu a fost îndeplinită de către pîrîtul CNSAS.

Faţă de cele ce preced, instanţa consideră că cererea formulată de reclamant este întemeiată, iar potrivit art. 22 din legea 544/2001 va obliga pîrîtul să comunice reclamantului informaţiile solicitate de către acesta.

În ceea ce priveşte solicitarea reclamantului Mioc Marius Remus de a fi obligat pîrîtul la plata daunelor de 50 lei/zi de întîrziere, instanţa constată că potrivit alin. 2 teza a II-a din art. 22, instanţa poate obliga autoritatea publică să plătească daune morale şi/sau patrimoniale. În condiţiile în care nu s-a făcut dovada prejudiciului material sau moral suferit de reclamant şi nici a întinderii acestuia, tribunalul va respinge acest petit al acţiunii.

În temeiul art. 274 C.pr.civ., va lua act că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte acţiunea formulată de către reclamantul MIOC MARIUS REMUS, cu domiciliul în Timişoara (…), în contradictoriu cu pîrîtul CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU STUDIEREA ARHIVELOR SECURITĂŢII, cu sediul în Bucureşti, str. Matei Basarab nr. 55-57, sector 3, avînd ca obiect – comunicare informaţii de interes public.
Obligă pîrîtul să comunice reclamantului informaţiile solicitate.
Respinge în rest acţiunea.
Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa publică de la 30 aprilie 2013.

Preşedinte GABRIELA BĂRĂGAN
Grefier LIDIA CARMEN DRUŢU

Mai citeşte:
Alexandru Tacu despre frauda “revoluţiei” din 14 decembrie 1989 de la Iaşi
Cassian Maria Spiridon l-a dat în judecată pe Alexandru Tacu pentru cartea sa în care contestă acţiunea din 14 decembrie 1989 de la Iaşi
CNSAS nu cunoaşte existenţa vreunui dosar cu priovire la pregătirea unei manifestaţii în 14 decembrie 1989 la Iaşi. Noul meu proces cu CNSAS
Propunere legislativă: Iaşiul – oraş iniţiator al revoluţiei din 1989. Un articol al meu din 2004 despre această problemă

2 gânduri despre „CNSAS pierde procesul cu mine legat de comunicarea informaţiilor despre pretinsa pregătire a unui miting anticomunist la Iaşi în 14 decembrie 1989

  1. Domnule Mioc ; cum pot da in judecata ( SOLICITA ), C.N.S.A.S. -ul pentru a-mi transmite liste cu informatorii care erau infiltrati printre noi in Revolutia din Decembrie 1989.,sau erau activi in 1989 ? Spun acestea deoarece ,acest C,N,S,A,S, NU A AJUTAT CU NIMIC MISCAREA REVOLUTIONARA ,dimpotriva ,prin verdictele sale cat si actiunile in instanta nu a facut decat sa ne arate o activitate ” MURA-N GURA ” ,iau de aici si pun aici ; simplu si la obiect . Nu este corect ca purtatorii de cuvant ai C.N.S.A.S. sa se joace cu cuvintele spunand ca informatorii care au fost abandonati in anii 60-80 puteau fi reactivati in 1989 si din aceasta cauza ” S-AU GANDIT EI- C.N.S.A.S.-UL – ,SA-I BAGE-N OALA CU ABURI FIERBINTI PE TOTI” ,spalandu-se pe maini . Pai ,DOMNILOR DE LA C.N.S.A.S. , nu ne jucam cu viata oamenilor . Atunci asta-i sigur POLITIE POLITICA din partea dumneavoastra . Multi revolutionari sunt dati in judecata astazi de catre C.N.S.A.S.,tocmai pentru ca au fost anchetati de securitate si au dat declaratii ,cu zeci de ani inaintea Revolutiei ,fapt care -i nenoroceste fizic si moral ,fiindca ei au iesit in strada sa aduca libertatea si Democratia , tocmai pentru ca stiau cel mai bine cat de CRIMINALE ERAU ANCHETELE SECURITATII la care au fost si supusi , .Ne-au pus la dispozitie doar liste cu informatori care activau cu mult inaintea Revolutiei si care ne-a bagat in ceata si mai mult .Deoarece Legea 341 /2004 se refera strict la perioada Revolutiei ,Nu este corect; si ar trebui umblat si la acest aspect al legii fiindca nu se specifica exact,concludent ,oferind liberul-arbitru celor care doresc cu ardoare DECIMAREA GUVERNAMENTALA A REVOLUTIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989 .Lor le convine ca in Romania sa ramana cati mai putini Veterani ai Revolutiei Romane de la 1989,ca apoi sa ne rada-n fata spunand ca o mana de oameni nu puteau face o Revolutie si ca ar fi fost o lovitura de stat . Pacat ! Am dus raniti la spital printre gloante ……. mai bine muream atunci, impuscat decat sa apuc timpurile aste umilitoare care sunt mai sadice si mai periculoase decat in timpul dictaturii. .Accept ca oaia spre abator toate ofertele viabile ….Ieri am prelungit viata unui om ,am scos franghia de dupa gatul unui Revolutionar din Braila .care a intrat in desnadejde. Si cati or mai fi …………….Trebuie facut ceva in acest sens neaparat si cat de curand ; C.N.S.A.S.-UL SA IA IN CONSIDERATIE INFORMATORII DIN *89 SAU CHIAR DIN *80 ,pentru a clarifica INFORMATORII INFILTRATI PRINTRE REVOLUTIONARI .Va multumesc Domnule Mioc .

    • Legea CNSAS (OUG 24/2008) prevede stabilirea unui verdict legat de întreaga perioadă comunistă. Nu există în legea CNSAS categoria „colaborator al securităţii în anii ’60”, „colaborator al securităţii în anii ’70” sau „colaborator al securităţii în 1989”. Singurele categorii prevăzute de lege sînt „colaborator al securităţii”, respectiv „lucrător al securităţii”. Din notele de constatare ale CNSAS se pot stabili, pentru fiecare caz în parte, perioada de colaborare. Din punct de vedere legal acest aspect nu are relevanţă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.