Recursul generalului Marin Oană în procesul cu SSPR – amînat pentru 6 februarie 2014

În 12 decembrie a avut loc la Curtea de Apel Bucureşti prima şedinţă la judecarea recursului declarat de generalul Marin Oană în procesul cu SSPR şi CPRD, în care cere să i se restituie titlul de rănit în revoluţie care a fost anulat prin decret al preşedintelui Traian Băsescu (linc), la propunerea SSPR şi CPRD. La acest proces atît eu cît şi asociaţia „21 Decembrie” din Bucureşti avem calitatea de intervenienţi în interesul SSPR, iar la prima instanţă (tot Curtea de Apel Bucureşti) Oană pierduse.

Vezi desfăşurarea de pînă acum a procesului:
Generalul Marin Oană a dat în judecată SSPR pentru a obţine certificat de revoluţionar
Procesul Marin Oană contra SSPR: Am făcut cerere de intervenţie
Procesul Marin Oană contra SSPR. Cererea mea de intervenţie admisă în principiu, dar numai în interesul SSPR
Procesul cu Marin Oană: cererea mea de probatoriu a fost respinsă
Procesul Marin Oană – SSPR: Instanţa a amînat pronunţarea pentru o săptămînă
Generalul Marin Oană pierde procesul cu mine şi cu SSPR
Hotărîrea judecătorească din procesul dintre generalul Marin Oană cu mine şi SSPR

La şedinţa din 12 decembrie s-a prezentat Oană Marin asistat de avocat, eu şi un reprezentant al SSPR. CPRD şi asociaţia „21 Decembrie” au lipsit şi nici n-au depus la dosar vreo întîmpinare. Întîmpinări prin care se cere respingerea recursului lui Oană am depus eu şi SSPR.

Cauza a fost amînată pentru data de 6 februarie 2014 (linc) pentru ca părţile să ia cunoştiinţă de întîmpinările depuse. Totodată instanţa a aprobat cererea mea de a se face o adresă către Judecătoria sectorului 1 Bucureşti pentru a se obţine hotărîrea judecătorească care a respins plîngerea mea penală împotriva lui Adrian Viorel Nicolaescu, fostul conducător al SSPR, pe care îl reclamasem inclusiv pentru eliberarea nelegală a certificatului de revoluţionar a domnului Marin Oană.

Redau mai jos, în scop de comentariu şi analiză, fragmente din motivele de recurs ale lui Oană. N-am eliminat nimic important din ele, doar partea introductivă cu părţile din proces care sînt cunoscute, unele lungiri de frază nenecesare şi am introdus prescurtări precum SSPR şi CPRD pentru Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor respectiv Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor.

MOTIVE DE RECURS

(…) În ceea ce priveşte motivele de recurs pe care se sprijină critica hotărîrii atacate, pe care le voi dezvolta în continuare, acestea se circumscriu cazurilor prevăzute de:

– art. 304 pct. 7 C. proc. civ. – „cînd hotărîrea nu cuprinde motivele pe care se sprijină, sau cînd curpinde motive contradictorii sau străine de natura pricinii”

– art. 304 pct. 9 C. proc. civ. – „cînd hotărîrea pronunţată este lipsită de temei legal ori a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a legii”

cu precizarea că, potrivit dispoziţiilor art. 304/1 C. proc. civ., instanţa poate examina cauza sub toate aspectele, recursul nefiind limitat la motivele prevăzute de art. 304 C. proc. civ.

În fapt, am participat la Revoluţia română din decembrie 1989, în calitate de comandant al unei unităţi militare şi am fost rănit prin împuşcare, în data de 24 decembrie 1989, în timp ce mă aflam în incinta TVR, în misiune de apărare a acestei instituţii, aşa cum rezultă din actele medicale, fiind încadrat în gradul II de invaliditate.

Ca urmare a participării mele la Revoluţia română din decembrie 1989, prin Decretul nr. 110/1991, Preşedintele României mi-a acordat titlul de „Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989”, şi mi-a fost eliberat certificatul nr. 117/16.05.1991, în conformitate cu prevederile Legii nr. 42/1990 (…).

Ulterior intrării în vigoare a legii 341/2004 (…) am solicitat preschimbarea vechiului certificat, fiindu-mi eliberat Certificatul seria LRT-O nr. 00002 din data de 23.12.2005 (…)

La data de 28.02.2011, prin Deccretul prezidenţial nr. 237 mi-a fost retras titlul de „Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 – Luptător Rănit”, subsecvent anulării de către SSPR a certificatului seria LRT-O nr. 00002 din data de 23.12.2005.

Am contestat în faţa SSPR decizia de anulare a certificatului, împlinind astfel procedura prealabilă prevăzută de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ (…).

Mi s-a răspuns, prin adresa nr. 18/2247/31.03.2011 că anularea certificatului sus-menţionat s-a făcut ca urmare a aplicării prevederilor art. 8 din Legea 341/2004, fără să se precizeze care dintre cazurile prevăzute de art. 8 a fost avut în vedere şi care sînt elementele concrete, de noutate, care au condus la anularea certificatului.

Împotriva deciziei abuzive de anulare a certificatului (…) m-am adresat instanţei de contencios administrativ competentă, căreia i-am solicitat anularea deciziei de retragere a titlului, precum şi obligarea SSPR să facă Instituţiei Prezidenţiale propunerile necesare în vederea reacordării acestuia.

Am arătat, pe fond, că decizia a cărei anulare am solicitat-o este abuzivă, lipsită de orice justificare, de fapt sau de drept, precum şi că participarea mea la Revoluţia din Decembrie 1989, în calitate de comandant al unităţii militare care a asigurat paza Televiziunii Române (circumstanţe în care am fost şi rănit) este de notorietate.

În acest sens am depus, în cadrul probei cu înscrisuri, adresa nr. 97/P/1990 emisă de Parchetul de pe lîngă ÎCCJ, prin care mi s-a comunicat că, din cercetările efectuate de această instituţie, a rezultat că am asigurat condiţiile transmiterii către ţară a evenimentelor petrecute în timpul Revoluţiei Române în Bucureşti şi în ţară, ocazie cu care am fost rănit prin împuşcare de persoane rămase necunoscute pînă în prezent. Totodată se face precizarea că nu am desfăşurat activităţi cu caracter terorist.

Nu mai puţin, prin Decizia nr. 3068/04.10.2007 a CNSAS s-a stabilit că nu am fost agent sau colaborator al poliţiei politice comuniste.

Ambele documente au fost eliberate pentru a servi în faţa SSPR şi a CPRD în scopul preschimbării certificatului nr. 117/16.05.1991, conform prevederilor legii 341/2004.

Hotărîrea instanţei de fond este practic nemotivată, limitîndu-se să constate, lapidar şi generic, că „din înscrisul depus de CPRD (fila 98), extras din Registrul istoric al UM 01210 Bucureşti, rezultă că lt. col. Oană Marin la acel moment a acţionat şi a luptat contra manifestanţilor din Decembrie 1989”.

Judecătorul fondului nu a reuşit să identifice, în concret, acţiuni de luptă împotriva manifestanţilor care ar fi fost apte să atragă incidenţa prevederilor art. 8 din Legea 341/2004.

Art. 8 din Legea nr. 341/2004 (…) precizează că nu vor participa de prevederile sale persoanele „care sînt dovedite a fi fost implicate în activităţile fostei securităţi ca poliţie politică, precum şi persoanele care au acţionat, au instigat şi au luptat, sub orice formă, împotriva Revoluţiei.

Hotărîrea atacată concluzionează fără temei că subsemnatul aş fi acţionat şi aş fi luptat împotriva manifestanţilor din Decembrie 1989 (şi nu împotriva Revoluţiei din Decembrie 1989), fără a fi identificat şi dovedit în prealabil care au fost şi în ce au constat pretinsele acţiuni de luptă.

Extrapolînd de la cazul individual la situaţia „forţelor armate din care a făcut parte şi reclamantul”, judecătorul fondului încearcă să eludeze necesitatea de a stabili, pe bază de probe, dacă anularea certificatului seria LRT-O nr. 00002/23.12.2005, care s-a hotărît prin procesul verbal nr. 18/13995 din 19.11.2010 al comisiei din cadrul SSPR, a avut la bază elementele de noutate cerute de art. 49 din HG 1412/2004 (…).

În realitate, comisia din cadrul SSPR nu a avut niciodată la dispoziţie alte documente decît cele care au fost analizate cu ocazia preschimbării certificatului, decizia de anulare a acestuia fiind fundamentată exclusiv pe baza avizului CPRD.

Administraţia Prezidenţială a solicitat SSPR să documenteze propunerea de retragere a titlului reclamantului, urmînd să fie indicat motivul acestei măsuri, precum şi hotărîrea judecătorească definitivă şi irevocabilă care ar putea să facă dovada implicării subsemnatului în activităţi de poliţie politică ori acţiuni contrare Revoluţiei.

SSPR a dezinformat deliberat Administraţia Prezidenţială, afirmînd în adresa nr. 18/15071/11.12.2011 că „anularea certificatului seria LRT-O nr. 00002 a parcurs etapele prevăzute de lege”, fapt care a condus la emiterea Decretului prezidenţial privind retragerea titlului.

Pîrîtul SSPR a recunoscut prin întîmpinare că „nu se afla în posesia documentelor care au stat la baza retragerii avizului de către CPRD, motiv pentru care am solicitat acesteia transmiterea către Administraţia Prezidenţială a înscrisurilor care au stat la baza anulării certificatului de revoluţionar al domnului Oană Marin, avînd în vedere că aceste înscrisuri sînt calificate ca fiind documente clasificate”.

La rîndul său, avizul CPRD în vederea preschimbării certificatului a fost retras, potrivit propriilor susţineri din întîmpinarea depusă la dosarul cauzei (fila 95), ca urmare a adresei nr. DL/S/160/11.06.2007 a Ministerului Apărării Naţionale, înregistrată la CPRD sub nr. 42/12/06.2007, prin care s-ar fi comunicat că subsemnatul aş fi acţionat împotriva Revoluţiei.

La dosarul cauzei CPRD a depus, în schimb, un extras din Registrul istoric al UM 01210 Bucureşti, purtînd nr. DL/S/160.31.05.2007 (fila 98) – alt document decît adresa invocată în întîmpinare – care reprezintă o sinteză a jurnalului de luptă al acestei unităţi din perioada decembrie 1989.

Din acest document, invocat de instanţa de fond ca temei al respingerii acţiunii, rezultă că subsemnatul am fost înaintat în gradul următor, la data de 10.01.1990, „conform ordinului M.Ap.N. MC 771/30.12.1989 pentru înaltul patriotism, curajul, abnegaţia şi spiritul de sacrificiu în acţiunile de luptă desfăşurate în scopul anihilării bandelor teroriste şi îndeplinirea idealurilor Revoluţiei„.

Tot din cuprinsul extrasului mai reiese şi că pe data de 22.12.1989, la ora 10:25, am ordonat retragerea în unitate a efectivelor de militari şi a tehnicii de luptă, cu mai bine de o oră înainte de fuga dictatorului Ceauşescu.

Extrasul din jurnalul de luptă al unităţii, care reprezintă în sine numai o interpretare sintetică a documentului original, nu face referire la nici o acţiune îndreptată împotriva manifestanţilor, şi cu atît mai puţin împotriva Revoluţiei Române.

De altfel, SSPR nu a avut la dispoziţie nici măcar acest extras în momentul în care a hotărît retragerea titlului, iar CPRD face trimitere la un alt document care ar fi stat la baza retragerii avizului pentru preschimbarea certificatului, înscris care nu a putut fi prezentat instanţei de judecată.

Cercetarea judecătorească, la rîndul său, a fost incapabilă să identifice, şi cu atît mai puţin să probeze, împrejurări de natură să conducă la concluzia că subsemnatul nu aş fi îndeplinit condiţiile prevăzute de legea 341/2004 pentru eliberarea certificatului care face dovada deţinerii titlului de „Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 – Luptător Rănit”.

Pentru toate aceste considerente, vă rugăm ca în temeiul art. 312 C. proc. civ. să admiteţi recursul formulat, să casaţi hotărîrea atacată şi rejudecînd să admiteţi acţiunea aşa cum a fost formulată, urmînd să anulaţi în parte Procesul-verbal nr. 18/13995 din 19.11.2010 al comisiei din cadrul SSPR, sub aspectul deciziei de retragere a titlului, precum şi să obligaţi SSPR să facă Instituţiei Prezidenţiale propunerile necesare în vederea reacordării acestuia.

Cu cheltuieli de judecată.

Comentariile mele la aceste motive de recurs sînt practic în întîmpinarea pe care am depus-o la proces, pe care o voi prezenta într-un alt articol. Totodată voi prezenta şi o declaraţie olografă dată de Marin Oană în faţa parchetului, în care descrie amănunţit faptele sale din revoluţie, declaraţie pe care am anexat-o întîmpinării.

Mai citeşte:
Preschimbarea certificatelor, studiu de caz: Marin Oană şi Ion Suceavă
O scrisoare dubioasă primită de mine de la CPRD
Din arhiva CPRD au dispărut documente. Cazul Marin Oană
Locotenent colonel Oană, trimis împotriva demonstranţilor în 21 decembrie 1989, vajnic apărător al televiziunii în 22 decembrie 1989 (video)
Investigaţiile procuraturii despre luptele de la Televiziune
SSPR sfidează comisia parlamentară a revoluţionarilor?
Încercări ale CPRD de a schimba înţelesul art. 8 din Legea 341/2004
Adrian Viorel Nicolaescu, noul şef al SSPR, are dosar penal în lucru
Uslaşul Trosca şi alţi 4 rămîn fără certificat de revoluţionar. Necesitatea publicării dosarului generalului Militaru
Discuţii la CPRD despre impostori, şedinţa Colegiului Revoluţionarilor, Teodor Mărieş, procesul SSPR cu Preşedinţia şi “activitatea criminală” a lui Marin Oană
Document M.Ap.N. despre revoluţia din Bucureşti

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.