Sentinţa de condamnare a soţilor Ceauşescu

SentCeausescu01Despre procesul soţilor Ceauşescu s-au spus multe. Înregistrarea video a acestui proces apăruse pe youtube, apoi dispăruse (linc), iar mai nou a reapărut (linc).

Transcrierea discuţiilor de la procesul Ceauşescu am prezentat-o anterior (linc).

Cred că e folositor să prezint şi sentinţa care a urmat acestui proces. Remarc în cadrul sentinţei referirea care se face la hotărîrea din 24 decembrie 1989 a Consiliului Frontului Salvării Naţionale, deşi după cele scrise de Ion Iliescu în cartea „Momente de istorie” (editura Enciclopedică, Bucureşti 1995, pag. 35) prima întrunire în plen a Consiliului Frontului Salvării Naţionale a avut loc abia în 27 decembrie 1989 (fapt care se coroborează cu declaraţii ale Anei Blandiana – linc şi Laszlo Tokes – linc, membri ai CFSN). Totodată, este de remarcat şi folosirea expresiei „revoluţia din 22 decembrie 1989” prin care se acreditează ideea că revoluţia a durat doar o zi (aceea la care a participat şeful CFSN Ion Iliescu), neglijîndu-se rolul evenimentelor din Timişoara şi a celor din 21 decembrie din Bucureşti şi din alte oraşe.

ROMÂNIA
TRIBUNALUL MILITAR TERITORIAL BUCUREŞTI
Dosar nr. 1/1989

SENTINŢA NR. 1
din 25 decembrie 1989

Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti constituit conform legii de organizare judecătorească nr. 58/1968, precum şi în temeiul Hotărîrii din 24 decembrie 1989 a Consiliului Frontului Salvării Naţionale, compus din:

Preşedinte – colonel de justiţie Popa Gică
Judecător – colonel de justiţie Nistor Ioan
Asesori populari – cpt. Sorescu Corneliu
– lt. maj. Condrea Daniel
– lt. Zamfir Ion
Procuror militar – maior de justiţie Voinea Dan
Grefier – plut. maj. Tănasă Jan

s-a întrunit în şedinţă publică pentru a soluţiona cauza privitoare pe inculpaţii Ceauşescu Nicolae şi Ceauşescu Elena, trimişi în judecată prin rechizitoriul Direcţiei Procuraturilor Militare din 24 decembrie 1989, pentru săvîrşirea infracţiunilor de genocid prev. de art. 357 alin. 1 lit. a-c c. pen., subminarea puterii de stat prev. de art. 162 alin. 1 c. pen., acte de diversiune prev. de art. 163 c. pen. şi subminarea economiei naţionale prev. de art. 165 alin. 2 c. pen.

SentCeausescu02

Inculpaţii s-au prezentat în stare de arest, fiind asistaţi de apărătorii din oficiu av. Teodorescu Nicolae şi av. Lucescu Constantin, ambii din Colegiul de avocaţi al Municipiului Bucureşti.

Procedura îndeplinită.

Preşedintele a verificat identitatea inculpaţilor ale căror acte de stare civilă sînt menţionate în declaraţiile anexate la dosarul cauzei.

Inculpaţii au invocat excepţia de necompetenţă a instanţei în faţa căreia au fost deduşi judecăţii, prevalîndu-se de funcţiile şi calităţile oficiale pe care pretind că le mai deţin, excepţie pe care preşedintele completului a pus-o în discuţia părţilor.

Procurorul militar avînd cuvîntul, a precizat că faptele pentru care inculpaţii sînt trimişi în judecată sînt date prin lege în competenţa materială a acestui tribunal militar, potrivit art. 28 pct. 1 lit. b teza a II-a şi lit. c c. pr. pen.

Pe de altă parte, procurorul a arătat că urmare a Revoluţiei victorioase din 22 decembrie 1989, dictatura ceauşistă a fost doborîtă, puterea supremă în stat fiind încredinţată de popor Consiliului Frontului Salvării Naţionale care îne xercitarea atribuţiilor sale a desfiinţat vechile organe ale puterii – Consiliul de Stat şi Marea Adunare Naţională -, iar guvernul, în întregul său, a fost destituit. Pe cale de consecinţă, cei doi inculpaţi nu mai deţin vreo calitate oficială opozabilă normelor de drept material şi procesual, astfel că judecarea lor de către această isntanţă este legală.

Faţă de precizările făcute de procurorul militar, apărătorii inculpaţilor au cerut să se ia act că excepţia de necompetenţă, invocată de inculpaţi, este neîntemeiată, deoarece faptele, prin natura lor, sînt de copmpetenţa materială a acestei instanţe, iar pierderea calităţilor oficiale ce le-au deţinut anterior Revoluţiei din 22 decembrie 1989 fac incidente dispoziţiile procesuale în materie.

SentCeausescu03

Tribunalul, deliberînd asupra excepţiei de necompetenţă, constată că este legal sesizat în legătură cu faptele imputate inculpaţilor, deoarece, potrivit art. 28, pct. 1, lit. b-c c.pr.pen. asemenea fapte sînt de competenţa sa, iar inculpaţii nu mai au vreo calitate oficială, întrucît după victoria Revoluţiei din 22 decembrie 1989 aceştia au fost destituiţi din toate funcţiile ce le-au deţinut pe linie de stat.

Mai mult, o dovadă incontestabilă a acestei stări de lucruri o constituie faptul că la data de 22 decembrie 1989 cei doi inculpaţi şi-au abandonat funcţiile, părăsind pe ascuns Capitala într-un elicopter, cu intenţia vădită de a fugi din ţară, în mod fraudulos, dar au fost depistaţi şi reţinuţi.

În consecinţă, tribunalul  luînd act de concluziile procurorului militar şi ale apărătorilor inculpaţilor, constată că este legal sesizat şi competent să procedeze la judecarea cauzei de faţă.

Preşedintele a dispus apoi citirea actului de sesizare, după care s-a trecut la ascultarea inculpaţilor, răspunsurile acestora fiind consemnate în declaraţiile ataşate la dosar.

La cererea apărătorilor, instanţa a dispus ca aceştia să ia legătura cu inculpaţii, în vederea formulării unor probe în apărare.

Reluîndu-se dezbaterile, avocaţii au informat tribunalul că nu au alte probe de solicitat în apărare cum şi împrejurarea că inculpaţii susţin că au o stare de sănătate corespunzătoare şi că nu au suferit şi nu suferă de vreo maladie psihică care să diminueze discernămîntul, cerînd instanţei să ia act că nu au alte probe de administrat şi că se poate trece la judecarea cauzei în fond.

SentCeausescu04

Tribunalul, deliberînd, ia act că în cauză, atît procurorul militar cît şi apărătorii inculpaţilor, nu au alte probe de solicitat şi în consecinţă dispune trecerea la dezbateri.

Procurorul militar, avînd cuvîntul, a dezvoltat oral rechizitoriul, menţionînd că inculpaţii se fac vinovaţi de grave crime împotriva poporului român şi a minorităţilor naţionale, constînd în aceea că timp îndelungat au acţionat premeditat şi eprseverent în scopul de a distruge fizic şi psihic întreaga colectivitate din ţara noastră, acţiuni ce au culminat în zilele de 16-22 decembrie 1989, cînd pentru a înăbuşi demonstraţiile paşnice ale populaţiei care au avut loc în diverse centre ale României au ordonat forţelor de represiune să deschidă focul asupra demonstranţilor, suprimînd astfel viaţa a mai multor mii de oameni nevinovaţi.

Mai mult, cei doi inculpaţi au iniţiat acţiuni armate de natură a periclita puterea de stat, nou instituită în ţară.

În realizarea acestui scop criminal, inculpaţii au ordonat acoliţilor lor distrugerea, degradarea şi aducerea în stare de neîntrebuinţare a unor obiective vitale ale economiei naţionale, soldate cu pagube incomensurabile pentru avuţia naţională.

Manifestînd o crasă incompetenţă şi megalomanie, inculpaţii au dispus după bunul lor plac de bogăţiile ţării, ordonînd investiţii şi efectuarea unor lucrări care nu erau necesare, producînd astfel prejudicii deosebit de importante pentru economia ţării, ducînd-o în pragul falimentului.

În final, procurorul militar a arătat că probele deja administrate în cauză, precum şi faptele de evidentă notorietate care nu se mai cer a fi dovedite ori demonstrate, conduc la concluzia că inculpaţii au săvîrşit faptele pentru care sînt trimişi în judecată şi anume infracţiunile de genocid prev. de art. 357 alin. 1 lit. a-c c. pen., subminarea puterii de stat prev. de art. 162 alin. 1 c. pen., acte de diversiune prev. de art. 163 c. pen. şi subminare a economiei naţionale, prev. de art. 165 alin. 2 c. pen. şi a cerut condamnarea lor la pedeapsa cu moartea, precum şi confiscarea totală a averii inculpaţilor Ceauşescu Nicolae şi Ceauşescu Elena.

SentCeausescu05

În cuvîntul său, avocatul Teodorescu Nicolae a arătat că din actele şi probele existente la dosarul cauzei şi examinate de apărare, rezultă fără posibilitate de tăgadă că faptele imputate inculpaţilor au fost săvîrşite în totalitatea lor, iar încadrarea juridică reţinută de acuzare prina ctul de sesizare a Tribunalului este legală.

În concluzie, apărătorul, referindu-se la necesitatea ca fiecare să răspundă pentru faptele comise, a ţinut să sublinieze împrejurarea că, soluţionînd cauza, tribunalul va trebui să pronunţe o astfel de pedeapsă care să fie în primul rînd dreaptă şi corespunzătoare gravităţii faptelor comise. De asemenea,a ceasta nu va trebui să reflecte un spirit de vendetă, ci trebuie să fie de natură a-i convinge pe inculpaţi şi pe ceilalţi acoliţi ai lor că astfeld e fapte trebuiesc reprimate cu toată fermitatea, pentru că pun în pericol însăşi existenţa naţiunii noastre.

Avocatul Lucescu Constantin, avînd cuvîntul a arătat că în pofida atitudinii obstrucţioniste adoptate de inculpaţi, evidenţa probelor administrate nu pune la îndoială realitatea faptelor comise de către aceştia. Refuzul inculpaţilor de a coopera cu instanţa şi chiar cu apărătorii lor îngreunează misiunea acestora, care trebuie exercitată în orice împrejurare cu condiţia ca această apărare să se facă în limitele legii.

Faptele imputate sînt dovedite în mod incontestabil, constituind de altfel, activităţi notorii care nici nu mai impun să fie demonstrate.

SentCeausescu06

Cu toate acestea, roagă a se reţine împrejurarea, de altfel singura care le poate fi favorabilă şi anume că cele trei greşeli fundamentale dina ctivitatea lor infracţională săvîrşită în ultimul timp (convocarea mitingului din faţa fostului sediu al C.C., unde dictatorul intenţiona să-şi expună opinia în legătură cu caracterul evenimentelor de la Timişoara, ordinul de a-l ucide ca trădător pe fosul ministru al apărării naţionale, general-colonel Vasile Milea, motivat de faptul că nu a transmis ordinul de a se trage în demonstranţii de la Timişoara, ca şi ordinul de a se trage în tineri manifestanţi de la Bucureşti) au constituit scînteia care a aprins flacăra Revoluţiei din 22 decembrie 1989 şi doborîrea dictaturii ceauşiste.

Preşedintele, acordînd ultimul cuvînt inculpaţilor, aceştia au continuat să se menţină pe poziţia contestării legalităţii instanţei şi a refuzului de a-şi exprima părerea cu privire la faptele imputate, motiv pentru care au şi refuzat să semneze declaraţiile consemnate în şedinţă publică.

Deliberînd asupra cauzei de faţă, în baza actelor şi probelor de la dosar, tribunalul constată următoarele:

Inculpaţii Ceauşescu Nicolae şi Ceauşescu Elena, care au exercitat funcţii deosebit de importante pe linie de stat, datorită victoriei Revoluţiei din 22 decembrie 1989, le-au abandonat în aceeaşi zi, părăsind pe ascuns Capitale cu ajutorul unui elicopter, cu vădita intenţie de a părăsi fraudulos ţara.

Drept urmare, Consiliul Frontului Salvării Naţionale, căruia poporul i-a încredinţat exercitarea puterii supreme în stat, i-au destituit din toate funcţiile pe care le-au deţinut, constatîndu-se că cei doi tirani, timp de peste două decenii au acţionat în mod direct şi premeditat pentru distrugerea lentă dar sigură a poporului român şi a minorităţilor naţionale.

SentCeausescu07

În realizarea activităţii lor criminale, inculpaţii au acaparat puterea politică, aservindu-şi întregul aparat de stat pe care l-au folosit pentru satisfacerea intereselor lor meschine, precum şi pentru reprimarea poporului român.

Astfel, prevalîndu-se de aşa-zisul „program ştiinţific de alimentaţie a populaţiei”, au dispus măsuri de înfometare sistematică a poporului, privîndu-l de cele mai elementare condiţii de viaţă.

Preocupaţi de ideea construirii unor edificii faraonice, cei doi megalomani au întocmit şi pus în aplicare veritabile programe de lichidare a oraşelor şi satelor ţării, cu motivaţia sistematizării localităţilor şi sporirea gradului de confort a populaţiei.

În acest scop, inculpaţii au ordonat şi realizat demolarea a multor vestigii istorice ale poporului român, a sute de mii de imobile, unele dintre acestea veritabile mostre ale stilului arhitectonic autohton, precum şi numeroase lăcaşuri de cult.

Pentru realizarea planurilor lor aberante cei doi tirani au cheltuit fabuloase sume de bani (în lei şi valută), secătuind în mod nejustificat bogăţiile ţării timp în care poporul român avea unul dintre cele mai scăzute nivele de trai din Europa (înfometat, fără căldură, fără lumină etc.).

Obsedaţi de teama poporului, pe care-l urau, cei doi dictatori, paralel cu dezmembrarea armatei române, în care nu aveau încredere, văzînd în aceasta braţul înarmat al poporului, au neglijat deliberat dotarea ei cu tehnică de luptă la nivelul exigenţelor moderne şi au lipsit-o de posibilitatea de a se instrui corespunzător. Concomitent, au folosit-o pentru îndeplinirea unor sarcini ce nu intrau în sfera de preocupări a armatei.

În paralel, cei doi inculpaţi au acţionat pentru a-şi asigura menţinerea puterii şi consolidarea dictaturii personale, recrutînd şi instruind în secret formaţiuni militare înzestrate cu o tehnică de luptă de prim rang şi o pregătire de înalt nivel, pe care să o poată folosi în caz de nevoi împotriva poporului român. Acest prilej a fost oferit de demonstraţiile paşnice ale populaţiei din Timişoara în zilele de 16 şi 17 decembrie 1989, a celor din Capitală, precum şi din municipiul Sibiu, unde dictatorul a ordonat să se tragă asupra demonstranţilor, cu scopul de a distruge colectivităţile existente în aceste localităţi.

SentCeausescu08

Victoria Revoluţiei din 22 decembrie 1989 a condus la răsturnarea dictaturii clanului ceauşist şi curmarea genocidului, practicat de forţele mercenare şi teroriste care au provocat moartea a mii de oameni.

În ura lor furibundă împotriva poporului român, inculpaţii au ordonat distrugerea ori aducerea în stare de neîntrebuinţare a unor importante centre de cultură ca Biblioteca Centrală Universitară, Muzeul Naţional de Artă etc., precum şi a unui însemnat fond de locuinţe.

Ignora[n]ţi, dar snobi, cei doi tirani şi-au împodobit numeroasele reşedinţe pe care le foloseau ca pe propriile lor proprietăţi cu valoroase opere de artă ori cărţi rare, sustrase din patrimoniul unor prestigioase instituţii culturale.

Nemulţumiţi cu spolierea poporului român şi dornici de a-şi crea rezerve valutare necunoscute, inculpaţii au dispus în mod abuziv ca o parte din sumele în valută cuvenite statului român ori unor întreprinderi şi instituţii române provenite din operaţiunile de export-import sau din alte operaţii să fie depuse în cont la bănci străine pe numele lor ori sub alte nume, dar la dispoziţia lor.

Prin asemenea manopere frauduloase şiacţiuni discreţionare au fost sustrase din patrimoniul statului român valori estimate la peste un miliard de dolari SUA, pagubă care a fost de natură să dezorganizeze grav economia naţională, punînd în pericol însăşi existenţa naţiunii, prin înfometarea poporului, penuria de medicamente uzuale pentru populaţie, lipsa de materii prime şi utilaje moderne etc.

SentCeausescu09

În timpul desfăşurării procesului, inculpaţii nu numai că au contestat permanent legalitatea constituirii tribunalului, dar au şi refuzat să răspundă la majoritatea întrebărilor ce li s-au adresat, iar cînd totuşi au acceptat să o facă au negat comiterea vreuneia din faptele ce li se impută prin actul de acuzare, susţinînd că totul este o înscenare de care poporul este străin, popor care în prezent ar lupta pentru a înlătura pe autorii loviturii de stat, sprijiniţi de agenturi străine din Vest şi din Est.

Refuzul inculpaţilor de a coopera cu tribunalul, precum şi poziţia pe care s-au situat de respingere totală a capetelor de acuzare, nu prezintă relevanţă juridică, deoarece ele sînt, pe de o parte, aceste fapte sînt de o asemenea notorietate încît în conformitate cu principiile dreptului penal ele nu mai trebuiesc dovedite.

Astfel fiind, tribunalul reţine că cei doi inculpaţi au săvîrşit cu intenţie directă totalitatea faptelor menţionate în rechizitoriul Direcţiei Procuraturilor Militare.

Pe plan juridic, acestea întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de genocid prev. de art. 357, alini. 1, lit. a-c c.pen., subminarea puterii de stat prev. de art. 162, alin. 1 c. pen, acte de diversiune prev. de art. 163 c. pen. şi subminarea economiei naţionale prev. de art. 165 alin. 2 c. pen., tratamentul sancţionator prevăzut de lege pentru aceste infracţiuni fiind identic, respectiv pedeapsa capitală şi confiscarea totală a averii sau închisoare de la 15 la 20 ani, interzicerea unor drepturi şi confiscarea totală a averii.

SentCeausescu10

Dat fiind caracterul continuat al faptelor săvîrşite de inculpaţi, în condiţiile concursului real de infracţiuni (art. 41 alin. 2 şi art. 33-34 c. pen.), consecinţele deosebit de grave ale acestora, care au pus în pericol însăşi existenţa poporului român, tribunalul apreciază că pedeapsa ce urmează a li se aplica inculpaţilor este pedeapsa capitală şi confiscarea totală a averii pentru fiecare din infracţiunile comise.

Întrucît prin infracţiunea de subminare a economiei naţionale inculpaţii au prejudiciat grav statul român, urmează ca în temeiul art. 998 c. civ., art. 14 şi art. 17 alin. 1 şi 3 c. pr. pen., aceştia vor fi obligaţi să restituie statului toate sumele de bani, metalele preţioase şi orice valori depuse de aceştia, sub orice nume, la bănci străine sau la alte instituţii ori persoane din străinătate, ori să plătească, în solidar, echivalentul lor în dolari SUA.

Deoarece ulterior pot fi descoperite şi alte prejudicii aduse statului român sau oricărei alte persoane, urmează să se rezerve celor păgubiţi dreptul la acţiuni civile distincte.

De asemenea, în scopul asigurării reparării pagubelor şi executării confiscării averii, ionstanţa va dispune, potrivit art. 163 şi art. 357 alin. 2 lit. c c.pr.pen., menţinerea măsurilor asiguratorii instituite în cauză de procuratura militară.

PENTRU ACESTE MOTIVE
TRIBUNALUL
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Cu unanimitate de voturi condamnă pe inculpaţii:

SentCeausescu11

– Ceauşescu Nicolae, fiul lui Andruţă şi Maria, născut la data de 26 ianuarie 1918, în comuna Scorniceşti, judeţul Olt, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, Bulevardul Primăverii nr. 50, sectorul 1, în prezent arestat, şi

– Ceauşescu Elena, fiica lui Nae şi Alexandrina, născută la data de 6 ianuarie 1916, în comuna Petreşti, judeţul Dîmboviţa, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, Bulevardul Primăverii nr. 50, sectorul 1, la

pedeapsa capitală şi confiscarea totală a averii pentru săvîrşirea următoarelor infracţiuni:

– genocid, prev. de art. 357 alin. 1 lit. a-c c.pen.;

– subminarea puiterii de stat, prev. de art. 162 alin. 1 c. pen.;

– acte de diversiune, prev. de art. 163 c.pen.;

– subminarea economiei naţionale prev. de art. 165 alin. 2 c. pen.

toate cu aplicarea art. 33-34 şi 41 alin. 2 c.pen.

În baza art. 998 c.civil şi art. 14 alin. 3 lit. a din Codul de procedură penală, obligă pe inculpaţi să restituie statului român toate sumele de bani, metale preţioase şi orice alte valori depuse de aceştia, sub orice nume, la bănci străine sau la alte isntituţii ori persoane din străinătate sau, potrivit art. 14 alin. 3 lit. b din Codul de porcedură penală şi art. 998 din Codul civil, să plătească statului, în solidar, echivalentul acestor bunuri în dolari SUA.

Potrivit art. 163 şi 357 alin. 2 lit. c din Codul de procedură penală, menţine măsurile asiguratorii luate de Direcţia Procuraturilor Militare asupra tuturor bunurilor aparţinînd inculpaţilor.

SentCeausescu12

Cu drept de recurs.

Pronunţată astăzi, 25 decembrie 1989, în şedinţă publică, în prezenţa inculpaţilor, în garnizoana Tîrgovişte.

PREŞEDINTE
Colonel de justiţie
Gică Popa

JUDECĂTOR
Colonel de justiţie
Ioan Nistor

ASESORI POPULARI
[se observă doar o semnătură, deşi ar fi trebuit să fie trei]

Mai citeşte:
Procesul soţilor Ceauşescu, versiune aproape completă (video)
Videoclipul procesului Ceauşescu, şters de pe youtube pe motiv de încălcare a drepturilor de autor
Măgureanu: La procesul Ceauşescu am fost doar martor, fără nici o implicare (video)
“Ceauşescu nu a murit la stîlpul de execuţie! Au tras într-un mort acolo!”. “E o legendă (…). Expertul acela francez la care vă referiţi era un laborator privat care au fugit în Spania fiindcă au fost prinşi cu escrocherii” (video)
Contestarea certificatului de revoluţionar a lui Ion Iliescu. “Ion Iliescu a subminat puterea de stat a Consiliului Frontului Salvării Naţionale”

10 gânduri despre „Sentinţa de condamnare a soţilor Ceauşescu

 1. Demers de importanta istorica al domnului Gheorghe Bozgan! Citez de pe pagina sa Facebook:

  ”DREPTATE PENTRU TOTI

  Prin Incheierea nr.12 din 09.01.2018, ICCJ a admis in dosarul 4734/2/2017, plangerea Asociatiei „Erori Judiciare” pe care o conduc si a dispus INCEPEREA URMARIRII PENALE impotriva celor implicati in asasinarea sotilor Ceausescu. Criminalii Iliescu, Magureanu, Voiculescu, Voinea, etc sunt din acest moment pasibili de arestare preventiva, pentru ca infractiunea pentru care sunt cercetati, art 358 al 2 lit „e” C.pen din 1968, este considerata o infractiune contra pacii si omenirii „condamnarea sau execuţia fără o judecată prealabilă efectuată de către un tribunal constituit în mod legal şi care să fi judecat cu respectarea garanţiilor judiciare fundamentale prevăzute de lege” atrage pedeapsa DETENTIUNII PE VIATA. Am inceput acest demers in 1992, cand proaspat judecator stagiar am facut un denunt penal la Parchetul Militar in acest sens, cerand tragerea la raspundere penala pentru omor deosebit de grav, in cazul sotilor Ceausescu, de catre Iliescu si tovarasii lui. Am cerut sa fiu audiat si de Comisia parlamentara Decembrie 1989, pe aceasta chestiune. Am fost audiat de Comisie, gest care a innebunit efectiv de draci conducerea Ministerului de Justitie. Efectul: parchetul militar a ignorat denuntul meu, iar Ministerul de Justitie, cu care eram deja in razboi pe alta chestiune, m-a dat afara. In 2008, dupa castigarea unui proces la CEDO, mi se permite in sfarsit sa inregistrez Asociatia „Erori Judiciare” si iar am inceput-o cu… asasinarea sotilor Ceausescu. N-am fost un fan al Ceausestilor, dar am crezut tot timpul ca orice om, indiferent ce pacate are, trebuie sa beneficieze de o justitie DREAPTA. In clipa cand Ceausestilor nu li s-a respectat nici ultima lor dorinta, aceea DE A NU FI LEGATI LA MAINI (ultima dorinta a respectat-o pana si justitia medievala, in cazul lui Horea si Closca), am inteles ca totul este un asasinat politic, unde magistratii fac doar alibiul. Statul de drept si justitia romana nu au nici o sansa cat timp sunt fundamentate pe un ASASINAT, pe care cauta sa-l acopere.”

  1. Pe pagina sa de facebook domnul Bozgan relatează impresii de călătorie din Coreea de Nord. Spre exemplu: „Desi Coreea de Nord aloca doar 1 % din PIB pentru sanatate (30 % aloca apararii si 10 % invatamintului) starea de sanatate a populatiei este excelenta. Spre deosebire de Romania unde 7 romani din 10 sunt bolnavi, in Coreea de Nord doar 1 din 20 coreeni sunt bolnavi.”

   Cred că majoritatea nord-coreenilor mor în perfectă stare de sănătate.
   În altă postare domnul Bozgan își exprimă părerea că (noi românii) „daca suntem cuminti si ascultam de tanti UE, in vreo 25 ani putem ajunge la nivelul lor tehnologic de azi” (al nord-coreenilor)

 2. Noutati de pe pagina Facebook a domnului Gheorghe Bozgan despre demersul judiciar in chestiunea asasinarii sotilor Ceausescu:

  ”SOTII CEAUSESCU……GREU DE UCIS . BREAKING NEWS

  Vineri ,07 septembrie 2018, in calitate de presedinte al Asociatiei „Erori Judiciare”, asociatie care a obtinut hotarare definitiva a ICCJ ca Sectia Parchetelor Militare sa inceapa urmarirea penala in cazul asasinarii sotilor Ceausescu, am fost audiat de procurorul militar instrumentator. Desi ma asteptam la orice fel de porcarie de la Sectia Parchetelor Militare, ca sa ocoleasca sau sa lipseasca de continut decizia ICCJ, am avut supriza placuta sa constat ca dosarul penal al asasinatului, 1/P/2017, se instrumenteaza cu buna credinta, intr-o maniera profesionista si ca dosar DISTINCT (nefiind ,deci, conexat la dosarul complex al Revolutiei). S-au audiat un numar mult mai mare de martori decat speram, ceea ce inseamna un rol activ al procurului in aflarea adevarului, principiu de drept procesual pe care, de regula, 99 % din procurori nu dau doi bani). Asociatia „Erori Judiciare” fiind autoarea sesizarii penale are drepturile procesuale recunoscute de art. 81 C.pr.pen (dreptul de a consulta dosarul, dreptul de a pune intrebari martorilor etc). Acest lucru mi-a permis sa am acces la informatii de INTERES PUBLIC legate de asasinarea sotilor Ceausescu, pe care vi le impartasesc in premiera.

  Opinia publica cunoaste despre asasinarea sotilor Ceausescu doar lucrurile de suprafata: faptul ca sotii Ceausescu au fugit in 22 decembrie 1989, ora 12, din sediul CC Bucuresti si au ajuns 6 ore mai tarziu arestati practic in garnizoana Targoviste, comandata de colonelul Kemenici. Doua zile mai tarziu, la 24 decembrie 1989, din cauza paranoiei revolutionarilor, intr-un WC al MAPN se scrie pe o bucata de hartie Decretul CFSN de infiintare a Tribunalului Militar Exceptional pentru judecata sotilor Ceausescu, iar pe 25 decembrie 1989 la ora 14.50 cei doi sunt impuscati, fara a li se respecta macar ultima lor dorinta: sa nu fie legati la maiini.

  Potrivit declaratiilor stranse pana in prezent la dosarul 1/P/2017, asasinarea sotilor Ceausescu trebuie privita acum si din alt unghi: indata dupa confirmarea de catre colonelul Kemenici a retinerii sotilor Ceausescu la garnizoana Targoviste, acesta a primit ordin a a-i executa imediat. DECI INAINTE DE A APAREA „TERORISTII”. Factorii de putere din acel moment erau extrem de ingrijorati de ceea ce ar putea spune sotii Ceausescu despre ei, incat eliminarea lor era vitala pentru ei. Desi ofiterii si subofiterii unitatii militare erau foarte porniti impotriva lui Ceausescu (cum era de atfel tot poporul roman), in momentul cand li s-a adus la cunostinta ca s-a primit ordin de lichidare imediata a celor doi, NIMENI nu s-a oferit voluntar pentru o astfel de treaba. De darea unui ordin expres din partea comandantului ori comandantilor din Targoviste, catre cadrele militare din subordine nici nu putea fi vorba, ca si cel ce potential putea da ordinul si cel obligat a-l executa sovaiau, ezitau, pentru ca toti se gandeau ca daca in orele sau zilele urmatoare se rastoarna situatia vor da ei de dracu, pentru ca l-au omorat (pana cu o ora inaintea uciderii sotilor Ceausescu, toate cadrele militare din jurul lui Ceausescu vorbeau cu el doar cu „tovarase comandant suprem”. Ba chiar cand vorbeau intre ei, cu referire la Ceausescu, foloseau „tovarasul comandant suprem”. Colonelul Kemenici, comandantul garnizoanei Targoviste, umbla pisat pe el de teama, ca nu stia cum sa iasa din dilema. Bucurestiul il presa cu executia imediata, cadrele militare din subordine nu voia sa se bage in asa ceva. Cum cadrele militare nu voiau sa fie calai, Kemenici a trecut la alt plan: sa bage la inaintare niste soldati idioti, capabili a executa ordinul fara remuscari. Sunt gasiti doi soldati tampiti, inarmati cu pistoale mitraliere si li s-a dat ordin sa intre in camera in care stateau sotii Ceausescu si sa traga in ei. Cei doi intra pregatiti sa traga, dar cand in vad pe Ceausescu incep sa le tremure picioarele si… o rup la fuga. Nu se putea conta nici pe soldati. Trebuia macar prostii astia de soldati motivati sa o faca. Colonelul Kemenici trimite o grupa de soldati pe un bloc vecin sa traga aiurea, iar in cazarma pregatise alti soldati cu misiunea de a-i impusca imeidiat pe sotii Ceausescu, daca ataca… teroristii. Ataca teroristii (aia de pe blocul vecin, care trageau aiurea, in aer), trag si cei din cazarma inspre blocul cu teroristi, dar… nimeni nu voia sa intre in camera, sa ii impuste pe sotii Ceausescu. (Kemenici va face 3 luni mai tarziu niste gauri in peretii cazarmii cu bormasina, ca sa le prezinte urme de gloante teroriste (evident ca in gauri nu s-a gasit nici un glont ramas infipt). Kemenici este nevoit sa informeaza Bucurestiul ca… nimeni nu vrea sa ii execute pe sotii Ceausescu si ca nu se poate conta pe cadre sau militari in termen pentru asa ceva. In asemenea situatie, DUPA DOUA ZILE DE LA RETINEREA SOTILOR CEAUSESCU, cand in Targoviste NIMENI nu voia sa ii execute, Bucurestiul hotaraste schimbarea metodei de a-i ucide, pentru a motiva executantii si anume… punerea in executare o unei hotarari penale definitive de condamnare la moarte, unde cei insarcinati cu executia sa nu mai poata da inapoi, pentru ca riscau ei sa fie trasi la raspundere penala pentru neexecutare de ordin. Hotarea penala definitiva presupunea existenta unui proces, fie el si formal, pentru ca nu procesul conta, ci rezultatul lui, adica hotarea penala de condamnare la moarte care trebuia sa rezulte din el. Procesul penal trebuia sa fie doar alibi pentru aparitia un act care sa justifice uciderea sotilor Ceausescu. Dar, in opinia puterii de la Bucuresti, idiotii aia de militari (cadre si soldati ) de la Targoviste, dupa „antecedente” pareau nesiguri pentru uciderea sotilor Ceausescu, fie ea si in baza unei hotarari judecatoresti de condamnare la moarte, asa ca Stanculescu hotarareste cu doar 4 ore inainte uciderii sa ia cu el la Targovisite si 8 parasutisti de la Boteni, pentru plutonul de executie (INAINTE DE „PROCES”, SE CUNOSTEA DEJA HOTARAREA) parasutisti care netraind in ultimile 3 zile in stresul unitatii de la Targoviste, puteau avea detasarea necesara punerii in executare a sentintei de condamnare la moarte, semnata de magistratimilitari, care, deci, cel putin aparent, isi asumau ei raspunderea.

  x

  Ei, acum, lucrurile se mai complica in dosarul 1/P/2017, pentru autorii asasinatului, pentru ca daca pana acum mai puteau arunca vina pe magistrati, care in prostia lor cica au facut un proces pripit, grabit, acum cand exista declaratii ca procesul a fost varianta ultima, pentru ca doua zile NIMENI DIN TARGOVISTE NU A VRUT SA II IMPUSTE pe sotii Ceausescu, se pare ca nu mai au scapare. In mod normal si legal, acum procurorul militar ar trebui sa treaca de la urmarirea penala „in rem” (a faptei) la urmarirea penala „in personam” (a autorilor asasinatului) adica sa ii invite in fata lui, sa le aduca la cunostinta ca impotriva lor a inceput urmarirea penala, sa le ia o declaratie de suspect si sa propuna judecatorului masura arestului preventiv, dat fiind gravitatea extrema a faptelor (pentru ca sunt doua fapte nu una, fiind doua persoane ucise nu una).

  X X

  In fata procurorului militar, Asociatia „Erori Judiciare” a sustinut ca desi art.2 al Decretului de infiintare a Tribunalului Militar Exceptional prevedea expres ca Judecata se va face cu respectarea dispozitiilor legale penale si procesual penal in vigoare, in cazul sotilor Ceausescu s-au incalcat TOATE principiile fundamentale ale unei judecati, ceea ce exclude eroarea in judecata, mai ales ca erau acolo 6 licentiati in drept, iar in lipsa erorii nu poate exista decat PREMEDITARE, adica ASASINAT cu procesul drept alibi. Este inadmisibil sa se vorbeasca de proces in cazul sotilor Ceausescu. Spre deosebire de Horea si Closca, care au fost executati acum 233 ani, in urma unui proces de aproape un an, cu respectarea tututor garantiilor procesuale din acea vreme, asa cum erau ele prevazute atunci de Codul penal Therezian, cu un dosar penal ce avea 12.000 pagini (majoritatea fiind consemnarea declaratiilor participantilor la rascoala si procese verbale de interogare si confruntare) si cu respectarea cutumei „ultimei dorinte”, sotii Ceausescu au fost „rezolvati” in 40 minute, fara dosar de urmarire penala si administrarea vreunei probe si prin incalcarea cutumei „ultimei dorinte”, in cazul lor aceea de nu fi legati la maiini in momentul impuscarii.”

  https://goo.gl/5dLFLi

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.