Hotărîrea judecătorească referitoare la fostul şef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu

SentintaGargaleAVNicolaescu_1După cum am mai arătat pe acest blog, în urma publicării în Monitorul Oficial 467 bis din 7 iulie 2010 a listei revoluţionarilor cărora li s-a aprobat preschimbarea certificatelor, am depus o plîngere penală împotriva celui care a publicat lista din Monitorul Oficial, anume fostul şef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu. Vezi articolele anterioare:

Cauza privind lista revoluţionarilor din Monitorul Oficial 467 bis a fost declinată către Parchetul de pe lîngă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
NUP al Parchetului pentru şeful SSPR Adrian Viorel Nicolaescu. Lista finală a revoluţionarilor din Monitorul Oficial “nu a produs consecinţe juridice”
Parchetul respinge plîngerea mea împotriva rezoluţiei de NUP din cazul listei revoluţionarilor din Monitorul Oficial
Procesul fostului şef SSPR Adrian Viorel Nicolaescu – amînat pe 10 aprilie
Fostul şef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu scapă de plîngerea penală legată de lista revoluţionarilor din Monitorul oficial

Am izbutit să fac rost pînă la urmă de hotărîrea pronunţată de judecătoarea Anastasia Gargale de la judecătoria sectorului 1 Bucureşti în această cauză. Prezint hotărîrea mai jos. Am introdus prescurtările SSPR şi CPRD pentru Secretariatul de Stat pentru Revoluţionari respectiv Comisia parlamentară a revoluţionarilor. Cu litere cursive între paranteze drepte sînt inserate comentarii ale mele.

Dosar nr. 6318/P/2013

ROMÂNIA
Judecătoria sectorului 1 Bucureşti
Sentinţa penală nr. 383/2013

Şedinţa publică din 18 aprilie 2013

Completul compus din:
Preşedinte: Anastasia Gargale
Grefier: Mariana Roşu
Ministerul Public – Parchetul de pe lîngă Judecătoria sectorului 1 Bucureşti a fost reprezentat de procuror Zgripcea Mihai.

Pe rol judecarea cauzei Penal privind pe petentul Mioc Marius în contraductoriu cu intimatul Nicolaescu Adrian Viorel, avînd ca obiect plîngere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimiterer în judecată (art. 278 ind. 1 c.p.p.).
Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 10.04.2013 şi au fost consemnate în încheierea din acea dată, cînd instanţa, avînd nevoie de timp pentru deliberare, a amînat pronunţarea succesiv pentru datele din 17.04.2013 respectiv 18.04.2013.
Asupra cauzei penale de faţă

INSTANŢA

Deliberînd asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:
Prin plîngerea înregistrată pe rolul acestei instanţe în data de 06.02.2013, sub nr. 6318/299/2013, petentul MIOC MARIUS REMUS a solicitat, în contradictoriu cu intimatul NICOLAESCU ADRIAN VIOREL, desfiinţarea Rezoluţiei nr. 3714/P/2011 dispusă de către Parchetul de pe lîngă Judecătoria sectorului 1 Bucureşti în data de 22.08.2012.
În motivarea plîngerii, petentul a susţinut că soluţia procurorului de caz este nelegală şi netemeinică, deoarece acesta nu a conexat dosarul 3714/P/2011 cu dosarul în care intimatul este cercetat în raport de numiţii Elefterie şi Olteanu.
De asemenea, petentul a arătat că numiţii Oană Marin şi Suceavă Ion ar fi beneficiat de drepturile derivînd de calitatea de revoluţionar, în condiţiile în care cererea de preschimbare a certificatului a fost respinsă.
În drept, petentul a invocat dispoziţiile art. 2781 c.p.p.

Analizînd actele şi lucrările dosarului, reţine următoarea stare de fapt:

În data de 27.08.2010, petentul Mioc Marius Remus a formulat plîngere penală la Parchetul de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în cadrul căreia a solicitat cercetarea penală a lui Raymond Luca, senator, Preşedintele CPRD, şi a lui Nicolaescu Adrian Viorel, secretar general la SSPR, cu motivarea că în Lista finală publicată în Monitorul Oficial nr. 467 bis din 07.07.2010 apar numele unor persoane care nu întruneau condiţiile legale pentru preschimbarea certificatelor de revoluţionar, şi anume Oană Marin, Suceavă Ion şi Buzgău Pavel. De asemenea, acestora li s-au eliberat certificate de revoluţionar contrar art. 8 din Legea nr. 341/2004, deoarece numiţii Oană Marin şi Suceavă Ion ar fi acţionat împotriva revoluţiei, iar Buzgău Pavel ar fi fost colaborator al securităţii.

Prin ordonanţa nr. 927/P/2010 din data de 26.01.2011, parchetul de pe lîngă ÎCCJ a dispus, în baza art. 228 alin. 6 c.p.p. raportat la art. 10 lit. a C.p.p., neînceperea urmăririi penale faţă de Luca Raymond, sub aspectul săvîrşirii infracţiunilor prev. de art. 246, art. 248 şi art. 289 C.p. Prin aceeaşi ordonanţă s-a dispus disjungerea cauzei în raport de intimatul Nicolaescu Adrian Viorel şi trimiterea dosarului la parchetul de pe lîngă Judecătoria sector 1 Bucureşti, în vederea cercetării acestuia sub aspectul săvîrşirii infracţiunilor prev. de art. 246, art. 248 şi art. 289 C.p.

SentintaGargaleAVNicolaescu_2

Plîngerea penală formulată de către petent împotriva intimatului Nicolaescu Adrian Viorel s-a înregistrat în cadrul Parchetului de pe lîngă Judecătoria sector 1 Bucureşti sub nr. 3714/P/2011.

În data de 02.03.2012, petentul şi-a completat plîngerea, menţionînd că, în data de 21.04.2010, a formulat cerere ca SSPR să se adreseze CPRD sau Ministerului Apărării Naţionale, pentru a obţine copie de pe adresa M.Ap.N. nr. DL/S/160/11.06.2007, pe care să o depună la dosarul nr. 3761/2/2011, aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, în cadrul procesului promovat de numitul Oană Marin. Din cele comunicate de către preşedintele CPRD Raymond Luca, rezultă că SSPR nu s-a adresat CPRD în acest scop.

Petentul consideră că omisiunea intimatului de a conforma cererii sale, de a obţine adresa M.Ap.N. nr. DL/S/160/11.06.2007, constituie infracţiunea de neglijenţă în serviciu.

Prin Rezoluţia nr. 3714/P/2011 din data de 22.08.2012, procurorul de caz a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de intimat, în baza art. 10 alin. 1 lit. a C.p.p., sub aspectul săvîrşirii infracţiunilor prev. de art. 288 C.p., art. 246 C.p. art. 248 C.p. şi art. 249 C.p. Însuşindu-şi argumentele organelor de cercetare penală, procurorul a reţinut că, din precizările SSPR, cît şi din declaraţiile persoanelor audiate, rezultă că la nivelul acestei instituţii au fost efectuate verificări atît la solicitarea CPRD, cît şi a reclamantului, nefiind constatate cazuri de preschimbare a certificatelor de revoluţionar fără respectarea prevederilor legale. [ulterior acestei hotărîri judecătoreşti, după ce Adrian Viorel Nicolaescu n-a mai fost în conducerea SSPR, instituţia a demarat mii de acţiuni în justiţie pentru anularea unor certificate de revoluţionar – linc]

Soluţia procurorului de caz a fost confirmată de prim-procuror prin Rezoluţia nr. 5254/II-2/2012 dispusă în data de 10.01.2013.

Analizînd susţinerile petentului, rezultă că acesta îl acuză pe intimat, în calitate de secretar general al SSPR, că ar fi favorizat trei presupuşi revoluţionari: Oană Marin, Suceavă Ion şi Buzgău Pavel.

În ceea ce-l priveşte pe numitul Oană Marin, instanţa constată că acesta a obţinut titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei, în calitate de rănit, prin intermediul Decretului-Lege nr. 110/1991, publicat în MO nr. 40/1993. Acestuia i s-a eliberat certificatul doveditor nr. 117/1991.

Pentru a i se preschimba certificatul, conform Legii nr. 341/2004, Oană Marin a formulat o cerere, în baza căreia s-a constituit dosarul nr. 483/30.09.2004. Cererea acestuia a fost validată în anul 2004 de către Comisia SSPR şi a primit avizul CPRD. În baza Decretului nr. 1168/2004 al Preşedintelui României, noul certificat (seria LRT-O nr. 0002) a fost tipărit, eliberat (23.12.2005) şi publicat în M.O. nr. 7/05.01.2006 [de fapt, Monitorul oficial e din 5 ianuarie 2005, adică înainte de eliberare].

În şedinţa din data de 09.12.2009, în baza susţinerilor Ministerului Apărării Naţionale, Comisia Parlamentară nu a acordat aviz pentru preschimbarea certificatului privind pe Oană Marin, fără a avea în vedere faptul că, pe numele acestuia, se emisese deja un certificat din 23.12.2005. În aceste condiţii, prin adresa nr. 18/1373/20.10.2010 [ulterior formulării de către mine a plîngerii penale], semnată de către intimat, SSPR solicită CPRD acordarea avizului favorabil, nu în vederea emiterii, deoarece certificatul fusese deja emis, ci în vederea anulării certificatului seria LRT-O nr. 0002, dacă documentul emis de către M.Ap.N. reprezintă un element de noutate, care să ducă la concluzia că numitul Oană Marin nu îndeplineşte condiţiile prev. de Legea 341/2004. De asemenea, s-a solicitat CPRD şi să propună Preşedintelui României retragerea titlului acestuia de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 – Rănit. În urma avizului favorabil emis de către CPRD, certificatul seria/nr. LRT-O 0002 a fost anulat în data de 19.11.2010, prin procesul verbal nr. 18/13995/19.11.2010.

Preşedintele României a primit propunerea de retragere a titlului de luptător pentru victoria revoluţiei. De aceea, prin Decretul Preşedintelui României nr. 237/28.02.2011, numitului Oană Marin i-a fost retras titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

În ceea ce-l priveşte pe numitul Suceavă Ion, instanţa constată că acesta a obţinut titlul de luptător pentru victoria revoluţiei (remarcat prin fapte deosebite), prin Decretul-Lege nr. 226/1992, publicat în M.O. nr. 41/1992. În acest sens i s-a eliberat certificatul doveditor nr. 7434/1992.

SentintaGargaleAVNicolaescu_3

Pentru a i se preschimba certificatul, acesta a formulat cerere, constituindu-se dosarul nr. 1919/13.10.2004. Deşi s-a tipărit certificatul seria LRM-S nr. 00058, acesta nu a fost semnat şi eliberat titularului, deoarece Comisia Parlamentară a reţinut înscrisul, în baza atribuţiilor de control, ocazie cu care a constatat că cererea de preschimbare nu întruneşte condiţiile legale. De aceea, în şedinţa din data de 09.09.2008, Comisia parlamentară a decis să nu acorde avizul.

În şedinţa din data de 29.09.2009, CPRD a reanalizat dosarul şi a luat act de manifestarea lui Suceavă Ion, care a renunţat la cererea de preschimbare.

Atît în cazul lui Oană Marin, cît şi în cazul Suceavă Ion, deşi acestora nu li s-ar fi preschimbat certificatul [în cazul Oană Marin, mai sus instanţa spusese că i s-a preschimbat certificatul], totuşi aceştia figurează în M.O. nr. 467 bis / 07.07.2010 ca beneficiari ai preschimbării.

Ulterior, prin adresa nr. 18/13185/21.10.2010, semnată de către intimat, SSPR a comunicat Parchetului de pe lîngă ÎCCJ că menţionarea lui Suceavă Ion ca benefciar al preschimbării certificatului este o eroare materială care va fi corectată printr-o erată ce se va comunica în M.O. [sîntem în 2014 şi erata respectivă încă nu a apărut în Monitorul oficial]

În ceea ce-l priveşte pe Buzgău Pavel, acesta a obţinut titlul în baza Decretului nr. 37/2000, publicat în MO 100 bis/2000. După ce a formulat cererea de preschimbare a certificatului doveditor, acesta a fost propus de către SSPR pentru acordarea avizului.

În şedinţa din data de 12.09.2006, Comisia parlamentară a acordat avizul pentru preschimbare, fiind tipărit şi semnat certificatul seria LRM-B nr. 00145.

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Bucureşti sub nr. 45293/3/2008, CNSAS a solicitat să se constate calitatea lui Buzgău Pavel de colaborator al securităţii. Prin Sentinţa civilă nr. 1226/24.03.2009, definitivă şi irevocabilă prin nerecurare, Curtea de Apel Bucureşti – secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal a admis acţiunea. Prin urmare, potrivit art. 8 din Legea nr. 341/2004 şi art. 49 din HG 1412/2004, Comisia SSPR, cu avizul Comisiei Parlamentare, a hotărît anularea certificatului seria LRM-B nr. 00145. În urma sesizării Secretariatului, conform adresei nr. 18/4152/17.03.2010, prin Decretul nr. 425/15.04.2010 al Preşedintelui României, s-a dispus retragerea titlului de revoluţionar al numitului Buzgău Pavel şi s-au efectuat demersuri la Casa Naţională de Pensii pentru încetarea plăţii drepturilor ce se acordă în baza Legii nr. 341/2004. Secretariatul a comunicat lui Buzgău Pavel obligaţia de a restitui certificatul anulat [nu există însă dovada că certificatul a fost efectiv restituit].

Prin urmare, deşi petentul susţine că intimatul se face vinovat de eliberarea certificatului preschimbat în favoarea numitului Buzgău Pavel, totuşi după rămînerea irevocabilă a Sentinţei civile nr. 1226/24.03.2009, pronunţată de către Curtea de Apel Bucureşti – secţia de contencios administrativ şi fiscal, acesta a acţionat în conformitate cu art. 8 din legea nr. 341/2004, coroborat cu art. 49 din Normele metodologice de aplicare a legii nr. 341/2004, aprobate prin HG 1412/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Deşi numiţilor Suceavă Ion şi Buzgău Pavel nu mai au calitatea de revoluţionari, totuşi aceştia figurează pe listele publicate în MO nr. 467 bis/07.07.2010, privind persoanele cărora li s-au eliberat noile tipuri de certificate preschimbate, conform Legii nr. 341/2004. Această listă a fost publicată la ordinul secretarului de stat al SSPR, intimatul din prezentul dosar, în data de 07.07.2010, în condiţiile în care cererea de preschimbare a numitului Buzgău Pavel fusese respinsă anterior, iar numitul Suceavă Ion şi-a retras-o. Potrivit adresei emisă de către SSPR la dosarul cauzei, vina menţionării acestora în lista finală a persoanelor cărora li s-au preschimbat certificatele aparţine salariaţilor care au întocmit lista, respectiv Gădină Mihail, Vaida Andrei şi Drăgulin Ilie. În raportul nr. 18/9722/28.06.2010 întocmit de numiţii Gădină Mihail şi Vaida Andrei, în calitate de membri ai secretariatului tehnic al Comisiei SSPR, şi în referatul nr. 18/9722/28.06.2010, întocmit de către Drăgulin Ilie, în calitate de şef serviciu monitorizare, se menţionează că lista finală cuprinzînd persoanele cărora li s-au eliberat noile tipuri de certificate s-a efectuat în urma verificărilor efectuate în baza de date privind validarea de către Comisia SSPR şi avizarea de către CPRD, de către secretariatul tehnic al Comisiei SSPR şi Comisia numită prin ordinul nr. 70/20.04.2010. Potrivit declaraţiilor acestora, intimatului îi revenea obligaţia de a verifica corectitudinea listei finale.

SentintaGargaleAVNicolaescu_4

În urma şedinţei CPRD din data de 07.09.2010, s-au sesizat neconcordanţe între situaţiile CPRD, privind listele de avizare, şi Lista finală publicată de SSPR în M.O. nr. 467 bis/2010. De aceea, SSPR a trecut la verificarea fiecărei poziţii reclamate, efectuînd o analiză comparativă între baza de date a SSPR şi baza de date a CPRD, în urma căreia s-a constatat că numiţii Suceavă Ion şi Buzgău Pavel nu au fost avizaţi de către CPRD. Printr-o notă de serviciu înregistrată la SSPR sub nr. 18/13143/20.10.2010, intimatul a dispus publicarea în M.O. sub formă de erată a unui ordin, prin care să se corecteze neregulile constatate. [nici pînă azi erata respectivă nu s-a publicat]

În ceea ce-l priveşte pe numitul Oană Marin, instanţa constată că certificatul seria LRT-O nr. 00002 emis pe numele acestuia a fost anulat în data de 19.11.2010 (procesul verbal nr. 18/13995 din 19.11.2010), deci ulterior publicării listelor finale în Monitorul Oficial (07.07.2010). La nivelul SSPR, demersurile pentru anularea certificatului preschimbat au început după publicarea listelor, în baza contestaţiei formulate de către petent în data de 21.04.2010 [adică semnalasem neregula înainte de publicarea listelor, şi anume amînarea luării de măsuri pentru anularea certificatelor am apreciat-o abuz şi neglijenţă în serviciu; măsurile ar fi trebuit luate imediat după retragerea avizului CPRD în 2009], potrivit art. 20 din Normele metodologice de punere în aplicare a art. 9 din Legea nr. 341/2004. Titlul acordat acestuia a fost retras prin Decretul Preşedintelui României nr. 237/28.02.2011, la propunerea SSPR.

Din declaraţiile intimatului rezultă faptul că acesta nu a acţionat cu intenţia de a favoriza pe numiţii Suceavă Ion şi Buzgău Pavel. Prezenţa acestora în listele finale publicate în MO nr. 467 bis/07.07.2010 constituie o eroare, generată de baza informatică a SSPR, unde nu se înregistrase faptul că cei doi nu beneficiau de dispoziţiile Legii nr. 341/2004. Declaraţiile acestuia se coroborează cu declaraţiile martorilor Gădină Mihail, Vaida Andrei şi Drăgulin Ilie.

În ceea ce priveşte susţinerile petentului, potrivit cărora intimatul nu ar fi cerut înaintarea de către CPRD sau Ministerul Apărării Naţionale a unei copii de pe adresa M.Ap.N. nr. DL/S/160/11.06.2007, pe care să o depună la dosarul nr. 3761/2/2011, aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti (acţiune promovată de către numitul Oană Marin, prin care acesta a solicitat anularea deciziei de anulare a certificatului de revoluţionar seria LRT-O nr. 00002 şi obligarea SSPR să propună instituţiei prezidenţiale reacordarea titlului de „Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 – Luptător Rănit”), instanţa, analizînd considerentele Sentinţei civile nr. 6182/31.10.2012, constată că CPRD, în calitate de parte în dosar, a depus în isntanţă extras din Registrul istoric al UM 01210 Bucureşti. Din cuprinsul acestui înscris rezultă că lt. col. Oană Marin, la acel moment, a acţionat şi a luptat contra manifestanţilor din decembrie 1989. Deci, atîta timp cît CPRD are calitatea de parte în dosar, în cadrul plîngerii prealabile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 554/2004, în calitate de organ emitent al operaţiunii administrative „retragere aviz”, care a stat la baza anulării certificatului seria LRT-O nr. 00002, SSPR nu avea nici o obligaţie legală să solicite o copie de pe adresa M.Ap.N. nr. DL/S/160/11.06.2007, pe care să o depună la dosarul nr. 3761/2/2011. Prin urmare, nici intimatul, în calitate de secretar general în cadrul SSPR, nu avea obligaţia legală de a solicita acest înscris.

În drept, constată următoarele:

Potrivit art. 9 alin. 1 din legea nr. 341/2004, certificatele doveditoare care, în perioada 1990-1997, au fost eliberate de Comisia pentru aplicarea legii 42/1990 şi de Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor revoluţiei din decembrie 1989, după verificare, potrivit art. 5 alin. (3), (4) şi (5), se vor preschimba, la cererea titularului, de către SSPR, pînă la data de 30 aprilie 2010 inclusiv.

În conformitate cu dispoziţiile art. 9 alin. 2 din Legea nr. 341/2004 persoanele care doresc preschimbarea certificatului trebuie să întocmească un dosar, care va fi verificat de către SSPR şi va fi avizat de către CPRD.

Această procedură a fost urmată şi în cazul numiţilor Suceavă Ion şi Buzgău Pavel, ocazie cu care s-a constatat că aceştia nu îndeplinesc condiţiile legale prev. de Normele metodologice de punere în aplicare a art. 9 din Legea nr. 341/2004, motiv pentru care, la solicitarea SSPR, CPRD nu a avizat cererile de preschimbare. Atîta timp cît SSPR a acţionat potrivit dispoziţiilor legale în materie, nu se poate imputa intimatului vreo culpă în aplicare acestei proceduri.

SentintaGargaleAVNicolaescu_5

Şi în ceea ce-l priveşte pe numitul Oană Marin au fost respectate dispoziţiile legale, deoarece acestuia i-a fost anulat certificatul seria LRT-O nr. 0002, în urma adresei nr. 18/13173/20.10.2010, semnată de către intimat, prin care SSPR solicită CPRD acordarea avizului favorabil în vederea anulării certificatului respectiv.

Deşi petentul susţine că intimatul se face vinovat de publicarea listelor finale în MO nr. 467 bis / 07.07.2010, privind persoanele cărora li-sau eliberat noile tipuri de certificate, conform Legii nr. 341/2004, în condiţiile în care numiţii Oană Marin, Suceavă Ion şi Buzgău Pavel nu deţineau calitatea de revoluţionari, instanţa învederează părţii că această problemă se poate pune doar în raport cu numiţii Suceavă Ion şi Buzgău Pavel, deoarece în ceea ce-l priveşte pe numitul Oană Marin, în momentul respectiv încă nu fusese anulat certificatul seria LRT-O nr. 0002, emis pe numele acestuia, potrivit menţiunilor instanţei de mai sus. [păi exact ăsta era motivul plîngerii mele penale pentru abuz şi neglijenţă în serviciu: că în momentul respectiv – al publicării listei din MO, nu fusese anulat certificatul lui Oană Marin, deşi CPRD anunţase că Oană Marin săvîrşise acţiuni împotriva revoluţiei iar eu îl înştiinţasem personal pe şeful SSPR Adrian Viorel Nicolaescu despre acest lucru, la care el mi-a răspuns mincinos că Oană n-are certificat; abia după ce a văzut că s-a depus plîngere penală împotriva sa, a acţionat SSPR pentru anularea acestui certificat]

Conform art. 17 alin. 1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 341/2004, cu ocazia preschimbării certificatelor SSPR va elibera titularului noului tip de certificat şi legitimaţia. Legitimaţia, însoţită de actul de identitate, este cea care face dovada titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, potrivit art. 17 alin. 2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 341/2004. Din interpretarea per a contrario a acestui text normativ rezultă că publicarea listelor finale în Monitorul Oficial nu este de natură să producă consecinţe juridice în favoarea persoanei care figurează în listă. Legitimaţia este înscrisul care probează calitatea de revoluţionar, cu toate drepturile ce derivă din această calitate. [dar atît Oană cît şi Buzgău au primit legitimaţie şi nu există vreo dovadă că au înapoiat-o; cererea mea de a se verifica dacă au beneficiat de drepturi conform legii 341/2004 nu a fost luată în seamă; în cazul Suceavă, care singur a renunţat la certificat, e posibil să nu fi primit legitimaţie] De aceea, în lipsa legitimaţiei (care se eliberează la rîndul ei în baza certificatului preschimbat), simpla menţiune pe listă a unei persoane nu are altă valoare juridică, decît aceea de opozabilitate. Prin această modalitate, se aduce la cunoştiinţa publicului care sînt persoanele care deţin calitatea de revoluţionar, pentru a da posibilitate efectivă terţilor, care contestă corectitudinea acordării acestei distincţii, să formuleze contestaţie, în termen de maximum 6 luni de la publicare, în baza art. 9 alin. 5 din Legea nr. 341/2004 şi art. 20 alin. 1 din Normele metodologice de aplicare a acestei legi.

Cît priveşte celelalte susţineri ale petentului, din plîngerea completatoare, potrivit cărora intimatul, în calitate de secretar general al SSPR, ar fi trebuit să solicite CPRD-ului sau Ministerului Apărării Naţionale înaintarea unei copii de pe adresa M.Ap.N. nr. DL/S/160/11.06.2007, pe care să o depună la dosarul nr. 37612/2/2011, instanţa constată că acest înscris a fost deja depus de către CPRD, în calitate de parte în dosar, aspect ce se probează cu copia de pe Sentinţa civilă nr. 6182/31.10.2012, pronunţată de către Curtea de Apel Bucureşti – Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal.

În prezentul dosar nu sînt îndeplinite elementele constitutive ale infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art. 246 C.p., abuz în serviciu contra intereselor publice, prev. de art. 248 C.p. şi neglijenţă în serviciu, prev. de art. 249 C.p. Ceea ce au în comun cele trei infracţiuni este urmarea imediată: vătămarea intereselor legale ale unei persoane (infracţiunile prev. de art. 246 C.p. şi 249 C.p.) sau tulburarea însemnată a bunului mers a unui organ sau al unei instituţii de stat dintre cele la care se referă art. 145 C.p. (infracţiunile prev. de art. 248 C.p. şi art. 249 C.p.). În condiţiile în care publicarea listelor finale în Monitorul oficial al României nu este generatoare de drepturi, potrivit menţinuilor instanţei în cele de mai sus, nu se poate susţine că menţionarea din eroare a unor persoane, care nu au calitatea de revoluţionar, în cuprinsul acestei liste, este de natură să vateme interesele legale ale unei persoane sau să producă o tulburare însemnată a bunului mers al unei instituţii publice. Nu în baza listei finale, numiţii Oană Marin şi Suceavă Ion au beneficiat de drepturile derivînd din calitatea de revoluţionar, ci în baza certificatelor preschimbate, care ulterior au fost anulate, urmîndu-se procedura legală în acest sens [în cazul Suceavă Ion nici acum certificatul n-a fost anulat; e adevărat că împricinatul a declarat într-o scrisoare către CPRD că renunţă la certificat, dar Legea 341/2004 nu prevede renunţarea sau demisia din calitatea de revoluţionar, deci în lipsa unei anulări exprese a certificatului de revoluţionar a lui Suceavă Ion, acesta e în continuare valabil din punct de vedere juridic]. Este obligaţia instituţiilor statului, implicate în acordarea drepturilor derivînd din calitatea de revoluţionar către numiţii Oană Marin şi Suceavă Ion, să facă demersurile legale pentru a redobîndi sumele de bani pe care acestea le-au primit în mod nelegal [cererea mea de a se verifica concret dacă şi în ce fel au beneficiat nelegal de drepturi  aceste persoane nu a fost băgată în seamă; în lipsa identificării concrete a drepturilor nelegal acordate, este îndoielnic că se vor recupera aceste sume].

SentintaGargaleAVNicolaescu_6

Însăşi Legea nr. 341/2004 a pornit de la premisa existenţei unor eventuale neconcordanţe între listele finale şi situaţia reală, din moment ce a creat o procedură judiciară specială – „contestaţia la listă” (art. 9 alin. 5 din Legea nr. 341/2004 şi art. 20 alin. 1 din Normele metodologice de aplicare a acestei legi), prin care acestea pot fi remediate.

Nu sînt întrunite nici elementele constitutive ale infracţiunii de fals intelectual prev. de art. 289 C.p., deoarece din declaraţiile intimatului, care se coroborează cu declaraţiile martorilor Gădină Mihail, Vaida Andrei şi Drăgulin Ilie, rezultă că la întocmirea listelor finale s-a avut în vedere baza de date privind validarea de către Comisia SSPR a certificatelor de revoluţionar. Din moment ce aceasstă bază de date nu a fost actualizată, nici numiţii Suceavă Ion şi Buzgău Pavel nu figurau cu cererea de preschimbare respinsă. Aceasta este şi raţiunea pentru care SSPR i-a răspuns petentului că celor doi nu li s-au eliberat certificate de revoluţionar (adresa din 5.05.2010) [adresa din 5 mai 2010 – linc, nu se referă la Suceavă şi Buzgău ci la Suceavă şi Oană, deşi aceştia nu sînt pomeniţi nominal ci doar se vorbeşte de „două persoane” cu referire la propria mea scrisoare; despre Oană instanţa pomeneşte mai sus că i s-a eliberat certificatul şi pentru a nu recunoaşte că e fals în acte ce scrie în adresa SSPR din 5 mai 2010 judecătoarea pretinde că aceasta se referea la Buzgău]– situaţie conformă cu realitatea, în condiţiile în care ulterior (7.07.2010), figurau pe listele finale [cel puţin în cazul Buzgău situaţia nu e conformă cu realitatea căci se pomeneşte că i s-a cerut să restituie certificatul. Dacă nu i s-ar fi eliberat certificat n-ar fi fost motiv să i se ceară restituirea. Nici această restituire a certificatului nu e vreo dovadă că s-a produs]. De aceea, instanţa apreciază că intimatul nu a acţionat cu forma de vinovăţie prev. de art. 289 C.p., şi anume intenţia, atunci cînd i-a menţionat pe cei doi în cuprinsul listelor finale, publicate în Monitorul Oficial.

Instanţa nu va reţine nici argumentele petentului, potrivit cu care, organele de cercetare penală trebuiau să conexeze prezentul dosar de urmărire penală cu dosarul în cadrul căruia se cercetează acelaşi intimat, dar cu privire la alte două persoane trecute în mod greşit în lista finală (şi această plîngere este formulată tot de către petent), deoarece, chiar dacă situaţia de fapt învederată este aceeaşi, totuşi în acest din urmă dosar cercetarea penală se află de-abia la început, ceea ce ar fi fost de natură să ducă la tergiversarea prezentului dosar.

Pentru aceste considerente, în baza art. 2781 alin. 8 lit. a C.p.p., instanţa va respinge plîngerea ca neîntemeiată. Pe cale de consecinţă, în baza art. 192 alin. 2 C.p.p., instanţa va obliga petentul la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat în valoare de 150 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 2781 alin. 8 lit. a C.p.p., respinge ca neîntemeiată plîngerea formulată de către petenta MIOC MARIUS (…) în contradictoriu cu intimatul NICOLAESCU ADRIAN VIOREL, domiciliat în Bucureşti (…).

Menţine Rezoluţia nr. 3714/P/2011 dispusă de către Parchetul de pe lîngă Judecătoria sectorului 1 Bucureşti în data de 22.08.2012.

În baza art. 192 alin. 2 C.p.p. obligă petentul la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat în valoare de 150 lei (Cont …, beneficiar Judecătoria Sector 1).

Definitivă.
Pronunţată în şedinţă publică, azi 18.04.2013.

PREŞEDINTE
Anastasia Gargale

GREFIER
Mariana Roşu

Mai citeşte:
Generalul Marin Oană a dat în judecată SSPR pentru a obţine certificat de revoluţionar
Preschimbarea certificatelor, studiu de caz: Marin Oană şi Ion Suceavă
SSPR sfidează comisia parlamentară a revoluţionarilor?
O scrisoare dubioasă primită de mine de la CPRD
Din arhiva CPRD au dispărut documente. Cazul Marin Oană
Locotenent colonel Oană, trimis împotriva demonstranţilor în 21 decembrie 1989, vajnic apărător al televiziunii în 22 decembrie 1989 (video)
Încercări ale CPRD de a schimba înţelesul art. 8 din Legea 341/2004
Investigaţiile procuraturii despre luptele de la Televiziune
Efectul Adrian Viorel Nicolaescu + Raymond Luca asupra preschimbării certificatelor
Mărieş: Munca lui Raymond Luca şi Adrian Viorel Nicolaescu într-un an o depăşeşte pe a celorlalţi în 5 ani
Adrian Viorel Nicolaescu, noul şef al SSPR, are dosar penal în lucru
Generalul Marin Oană pierde procesul cu mine şi cu SSPR
Hotărîrea judecătorească din procesul dintre generalul Marin Oană cu mine şi SSPR
SSPR vrea să anuleze 2773 certificate de revoluţionar. Vizaţi: militarii nerăniţi, cei care aveau sub 14 ani la revoluţie, colaboratorii securităţii şi alţii
SSPR descoperă problema certificatelor-duplicat şi a eratelor
Generalul Oană invocă neconstituţionalitatea art. XXIII alin. 1-4 din Legea 134/2013. Procesul legat de certificatul său de revoluţionar – amînat pentru 20 martie
Nouă actualizare a listei acţiunilor în justiţie deschisă de SSPR pentru anularea certificatelor de revoluţionar

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.