Blogul lui Marius Mioc

despre revoluţia din 1989 şi ceea ce a urmat după ea

Otopeni, 23 decembrie 1989. Soldatul Grosu îl omoară pe căpitanul Brebenel martie 31, 2014


OtopeniCondamnGrosuNeculai1Prezint mai jos hotărîrea judecătorească care lămureşte moartea uneia din victimele revoluţiei: căpitanul Vasile Brebenel.

TRIBUNALUL MILITAR BUCUREŞTI
Dosar nr. 297/1993

SENTINŢA NR. 481
Şedinţa publică din 23.08.1993

Tribunalul compus din:
PREŞEDINTE: Maior magistrat POPESCU TRAIAN
JUDECĂTOR: Cpt. magistrat PISTOL ŞTEFAN
PROCUROR MILITAR: Maior magistrat GEANGU DAN
GREFIER: TOGAN FLOAREA

A luat în cercetare cauza privind pe inc[ulpat] sold[at] rez[ervă] GROSU NECULAI, fost militar în termen la U.M. 01668 Otopeni, trimis în judecată prin rechizitoriul Direcţiei Procuraturilor Militare din 11 mai 1993, pentru infracţiunea de ucidere din culpă prev. de art. 178 al. 2 c[od] pen[al].
La apelul nominal au lipsit inculpatul şi partea civilă Brebenel Maria. Au fost prezenţi partea responsabilă civilmente Ministerul Apărării Naţionale, prin reprezentantul său maior de just[iţie] Florea Vladimir şi apărătorul desemnat din oficiu al inculpatului, av. Camburi Hristu.
Procedura îndeplinită.
Grefierul a făcut referatul cauzei, învederînd instanţei că au fost depuse la dosar relaţiile solicitate privind veniturile defunctului Brebenel Vasile.
Procurorul şi apărătorul au arătat că nu au alte probe de propus.
Preşedintele a declarat cercetarea judecătorească terminată şi a dispus trecerea la dezbateri.
Procurorul, după ce a expus situaţia de fapt, a pus concluzii de condamnare a inculpatului, pentru infracţiunea de ucidere din culpă, prev[ăzută] de art. 178 al. 2 c.pen., la o pedeapsă privativă de libertate, orientată într-o primă jumătate a cuantumului prev. de lege, avînd în vedere persoana făptuitorului, fără antecedente penale, şomer, cît şi obligarea la plata cheltuielilor judiciare către stat.
Reprezentantul Ministerului Apărării Naţionale a arătat că este de acord cu prestaţia lunară în măsura în care se justifică.
Apărătorul inculpatului a arătat că în lipsa inculpatului va depune concluzii scrise pînă la sfîrşitul şedinţei.

TRIBUNALUL

Deliberînd asupra cauzei de faţă, constată următoarele: GROSU NECULAI îşi efectua serviciul militar în cadrul UM 01668 Bucureşti-Otopeni, în aceeaşi incintă funcţionînd şi UM 01612 Bucureşti.
Prin rechizitoriul Direcţiei Procuraturilor Militare confirmat potrivit legii, avînd nr. 1022/P/1991 din 11.05.1993, inc. sold. rez. Grosu Neculai fost în U.M. 01668 Bucureşti-Otopeni, fiul lui Neculai şi Cornelia, născut la 19.07.1969 în com. Valea Mărului, jud. Galaţi, a fost trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvîrşirea infracţiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 178 al. 2 din c. pen., reţinîndu-se următoarea situaţie de fapt:

OtopeniCondamnGrosuNeculai2

În ziua de 23.13 [12]. 1989, pe fondul evenimentelor ce se derulau, în zonă efectuîndu-se trageri spre şi dinspre unităţile militare UM 01668 şi UM 01612, ambele funcţionînd în aceeaşi incintă din perimetrul Bucureşti-Otopeni, inculpatul, împreună cu un alt militar în termen, s-a deplasat la fereastra unui dormitor al UM 01612, cu scopul de a riposta cu foc de armă spre pădurea Băneasa, de unde se efectuau trageri spre unitate.
Ulterior, cei doi militari au amplasat în dreptul ferestrei un dulap metalic, iar în jurul orelor 10,00, în dormitor a intrat cpt. Brebenel Vasile – ofiţer în cadrul UM 01612 Bucureşti – care, după ce s-a informat asupra situaţiei a ordonat celor doi militari să riposteze cu foc la eventualele alte trageri dinspre pădure.
În timp ce cpt. Brebenel Vasile se îndrepta spre ieşirea din dormitor, i-a solicitat inculpatului să-şi ia arma de pe genunchi şi să o aşeze în poziţie de tragere pe pervazul ferestrei. Deşi cunoştea că arma avea glonţ pe ţeavă, inculpatul a manevrat-o imprudent, fapt ce a determinat declanşarea focului şi împuşcarea cpt. Brebenel Vasile.
Imediat după declanşarea focului de armă, mai mulţi ofiţeri aflaţi în preajmă – cpt. Florea Bujorel, lt. maj. Raicu George, col. Pretzner Iosif – au procedat la dezarmarea militarului în termen, inc. sold. rez. Grosu Neculai, predarea acestuia la arestul UM 01668 şi transportarea victimei, cpt. Brebenel Vasile, la Spitalul CFR, acesta însă decedînd pe perioada transportării către unitatea spitalicească.
Se mai reţine că datorită evenimentelor ce se derulau, asupra cadavrului nu s-a efectuat examinarea medico-legală însă nu există suspiciuni asupra cauzei morţii, avînd în vedere recunoaşterile sincere ale inculpatului şi declaraţiile martorilor.
Starea de fapt reţinută se probează orin O.Z.U. [ordin de zi pe unitate] nr. 303/23.12.1989 (f. 1), declaraţiile martorilor col. Protzner Iosif (f. 3-4, 43), cpt. Florea Bujorel (f. 8-14, 45), lt. maj. Raicu George (f. 5-6, 46) date în cursul urmăririi penale şi susţinute în faza cercetării judecătoreşti, certificat de îmbălsămare (f. 22), toate coroborîndu-se cu declaraţiile sincere ale inculpatului (f. 26, 27) li menţinute în faza cercetării judecătoreşti (f. 42).

În drept, fapta inculpatului sold. rez. Grosu Neculai care la data de 23.12.1989, prin manevrarea imprudentă a armei l-a împuşcat mortal pe cpt. Brebenel Vasile, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de ucidere din culpă prev. de art. 178 al. 2 c. pen., forma vinovăţiei fiind culpa în accepţiunea art. 19 al. 1 pct. 2 lit. b din c. pen., în sensul că inculpatul nu a prevăzut rezultatul faptei sale – uciderea unei persoane – deşi trebuia şi putea să-l prevadă avînd în vedere gradul de instrucţie al oricărui militar, fapta fiind însă săvîrşită pe fondul evenimentelor specifice zilei de 23.12.1989 precum şi al oboselii, tensiunii psihice ce însoţesc de regulă evenimentele excepţionale în mijlocul cărora s-a aflat inculpatul.
Instanţa urmează a-i aplica inculpatului o pedeapsă care să răspundă cerinţelor prev. de art. 52 c. pen., utilizînd criteriile generale de individualizare a pedepsei prev. de art. 72 c. pen. reţinînd în acest sens că inculpatul este infractor primar, fiind la prima încălcare a legii penale, este căsătorit cu un copil minor în întreţinere, a dat dovadă de maximă sinceritate, recunoscînd şi regretînd săvîrşirea faptei şi mai ales se reţine ambianţa excepţională în care s-a produs fapta.

OtopeniCondamnGrosuNeculai3

În consecinţă, faţă de cele ce preced, instanţa urmează a aplica inculpatului o pedeapsă cu închisoarea în cuantum de trei ani şi apreciază că scopul pedepsei – reeducarea făptuitorului şi prevenirea săvîrşirii altor infracţiuni – poate fi atins chiar şi fără executarea efectivă a acesteia, ceea ce face aplicabilă instituţia suspendării condiţionate a executării pedepsei prev. de disp. art. 81 c. pen.
Suspendarea condiţionată a executării pedepsei urmează a se dispune pe un termen de încercare calculat conf. art. 82 c. pen., care urmează a fi de 5 (cinci) ani, termen ce se va socoti de la data rămînerii definitive a hotărîrii.
În baza art. 359 c. pr. pen. urmează a atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 83 c. pen. privind cazurile de revocare a suspendării condiţionate a executării pedepsei. Se reţine că faţă de inculpat nu au fost luate măsuri preventive (f. 31 verso) din [neciteţ] dosarului nerezultînd privarea de libertatte a inculpatului.

În ce priveşte soluţionarea acţiunii civile exercitată de partea civilă Brebenel Maria – soţia victimei – instanţa reţine următoarele:
Din căsătoria victimei cpt. Brebenel Vasile cu partea civilă Brebenel Maria au rezultat minorii Brebenel Loredana Elena născută la 30.03.1981 şi Brebenel Marian Bogdan, născut la 24.01.1986.
În cursul urmăririi penale, Brebenel Maria – în nume propriu şi ca reprezentantă legală a minorilor – s-a constituit parte civilă, solicitînd 25000 lei reprezentînd cheltuieli de înmormîntare şi stabilirea unei sume lunare cu titlul de prestaţie periodică în favoarea celor doi minori (f. 25).
Ulterior însă, în faţa instanţei a declarat expres că renunţă la suma globală de 25000 lei, cît şi la prestaţia lunară (f. 39) arătînd că primeşte o pensie de urmaş pentru cei doi minori în conf. cu disp. L. nr. 42/1990 privind cinstirea eroilor martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, precum şi răniţilor din timpul Revoluţiei din decembrie 1989.
Deşi conf. art. 11 al. 2 – D. nr. 31/1954, pentru persoanele ce nu au capacitate de exerciţiu, actele juridice se fac de către reprezentanţii legali – în speţă partea civilă Brebenel Maria –  renunţarea la drepturile patrimoniale ale minorilor nu se poate face fără încuviinţarea autorităţii tutelare, astfel cum dispune cu valoare de principiu art. 129 al. 3 c[odul] fam[iliei].
Dealtfel, disp. art. 17 al. ultim c. pr. pen. obligă instanţa ca în cazul persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrînsă, a se exercita chiar şi din oficiu acţiunea civilă.
În consecinţă, faţă de dispoziţiile legale mai sus menţionate, renunţarea la prestaţia periodică cuvenită minorilor apare ca inoperantă în speţă, însă instanţa urmează a da totuşi eficienţă juridică precizărilor părţii civile în sensul unei recunoaşteri [neciteţ] a împrejurării că pensia de urmaş primită este îndestulătoare, acoperă nevoile creşterii şi îngrijirii minorilor fiind cel puţin egală cu contribuţia ce o oferea victima – tatăl minorilor.
În aplicarea acestei concepţii juridice instanţa a dispus ca partea civilă să depună la dosar dovezile necesare soluţionării acţiunii civile (f. 47-52 şi 56-57) din analiza evoluţiei dinamice a cuantumului pensiei de urmaş primită de cei doi minori raportată la veniturile pe care le-ar fi obţinut victima cpt. Brebenel Vasile în perioada 1990-1993 şi cota de contribuţie din aceste venituri pentru creşterea şi educarea minorilor rezultînd că acest cuantum al pensiei lunare este îndestulător situîndu-se între 72% – 42% din venitul lunar ce l-ar fi obţinut victima.

OtopeniCondamnGrosuNeculai4

Dealtfel, urmează a se reţine că pentru viitor, dacă pensia de urmaş poate deveni insuficientă, partea civilă are la dispoziţie acţiunea civilă prev. de art. 20 al. ultim c. pen., în acest fel fiind deplin protejate interesele copiilor minori ai victimei.
În consecinţă, faţă de cele ce preced, instanţa urmează a respinge ca neîntemeiată acţiunea civilă exercitată de partea civilă Brebenel Maria în calitate de reprezentantă legală a minorilor Brebenel Loredana şi Brebenel Marian, prin care solicită obligarea inculpatului la plata unei sume lunare cu titlu de prestaţie periodică în favoarea minorilor.
În baza disp. art. 191 c. pr. pen. urmează a obliga inculpatul la plata către stat a sumei de 10000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare din care 5000 lei reprezintă onorariul apărătorului din oficiu, această ultimă sumă avansîndu-se din fondul Ministerului Justiţiei.

Pentru aceste motive,
TRIBUNALUL
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE

În baza art. 178 al. 2 c. pen., condamnă pe inc. sold. (rez.) GROSU NECULAI fost în U.M. 01668 Bucureşti Otopeni, fiul lui Neculai şi Cornelia, născut la 19 iulie 1969 în com. Valea Mărului jud. Galaţi, studii 10 clase, şomer, căsătorit, are 1 copil minor, cetăţean român, fără antecedente penale, domiciliat în com. Valea Mărului, jud. Galaţi şi cu reşedinţa în oraş Piatra Neamţ str. […], la:
– 3 (trei) ani închisoare pentru săvîrşirea infracţiunii de ucidere din culpă
În baza art. 81 c. pen. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de 5 (cinci) ani, calculat conf. art. 82 c. pen. care se socoteşte de la data cînd hotărîrea a rămas definitivă.
În baza art. 359 c. pr. pen. atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 83 c. pen. privind cazurile de revocare a suspendării condiţionate a executării pedepsei.
Respinge ca neîntemeiată acţiunea civilă exercitată de Brebenel Maria în calitate de reprezentantă legală a minorilor Brebenel Loredana Elena născută la 30.03.1981 şi Brebenel Marian Bogdan, născut la 24.01.1986, prin care se solicită obligarea inculpatului în solidar cu partea responsabilă civilmente Ministerul Apărării Naţionale la plata unei sume lunare cu titlu de prestaţie periodică în favoarea minorilor.
În baza art. 191 c. pr. pen. obligă inculpatul la plata către stat a sumei de 10000 (zecemii) lei cu titlul de cheltuieli judiciare, din care 5000 (cincimii) lei reprezentînd onorariul apărătorului desemnat din oficiu, această ultimă sumă avansîndu-se din fondul Ministerului Justiţiei.

OtopeniCondamnGrosuNeculai5

Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare pentru inculpat, partea civilă şi de la pronunţare pentru procuror şi partea responsabilă civilmente.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 23.08.1993.

PREŞEDINTE Maior magistrat Popescu Traian
JUDECĂTOR Cpt. magistrat Pistol Ştefan
Grefier Togan Floarea

[Menţiune grefier:] Hotărîrea a rămas definitivă prin nerecurare

Mai citeşte:
Ion Niculescu şi evitarea celui de-al doilea măcel la Otopeni (2 video)

 

One Response to “Otopeni, 23 decembrie 1989. Soldatul Grosu îl omoară pe căpitanul Brebenel”


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.