Blogul lui Marius Mioc

despre revoluţia din 1989 şi ceea ce a urmat după ea

Guvernul Ponta a emis o hotărîre cu privire la funcţionarea SSRMLÎRC (fostul SSPR) august 21, 2014


Guvernul Ponta a emis următoarea hotărîre cu privire la funcţionarea SSRMLÎRC (linc):

Hotărârea nr. 563/2014 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989
În vigoare de la 19.08.2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1.
(1) Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, denumit în continuare Secretariatul de stat, funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care asigură şi coordonează la nivel central aplicarea reglementărilor legale în vigoare referitoare la revoluţionarii din decembrie 1989, la luptătorii în rezistenţa anticomunistă, respectiv la foştii deţinuţi politici, precum şi la persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987.
(2) Categoriile de persoane prevăzute la alin. (1) sunt cele la care se referă prevederile Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu completările ulterioare.

Art. 2.
Sediul Secretariatului de stat este în municipiul Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, corp B, etajul 3, sectorul 1.

Art. 3.
În realizarea obiectului său de activitate, Secretariatul de stat îndeplineşte următoarele funcţii:
a) funcţia de strategie şi reglementare/implementare, prin care asigură fundamentarea, elaborarea şi supunerea spre aprobare Guvernului a actelor normative cu privire la persoanele prevăzute la art. 1;
b) funcţia de autoritate de stat, prin care avizează, coordonează, monitorizează şi controlează aplicarea şi respectarea reglementărilor legale de către instituţiile publice centrale şi locale şi de alte persoane juridice a drepturilor acordate revoluţionarilor din decembrie 1989, luptătorilor în rezistenţă anticomunistă, respectiv foştilor deţinuţi politici, precum şi persoanelor care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987;
c) funcţia de reprezentare, prin care asigură, în domeniul său de activitate, reprezentarea pe plan intern şi extern a Guvernului, în domeniul său de activitate.

Art. 4.
(1) Pentru realizarea obiectivelor sale Secretariatul de stat îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) asigură relaţiile statului cu asociaţiile din România ale revoluţionarilor din decembrie 1989, ale luptătorilor în rezistenţa anticomunistă, respectiv ale foştilor deţinuţi politici, precum şi ale persoanelor care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987;
b) iniţiază, elaborează şi avizează actele normative cu privire la revoluţia şi revoluţionarii din decembrie 1989, la luptătorii în rezistenţa anticomunistă, respectiv la foştii deţinuţi politici, precum şi la persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987;
c) organizează, coordonează şi controlează aplicarea prevederilor legale cu privire la revoluţionarii din decembrie 1989, la luptătorii în rezistenţa anticomunistă, respectiv la foştii deţinuţi politici, precum şi la persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987;
d) monitorizează respectarea drepturilor şi facilităţilor acordate potrivit legii, revoluţionarilor din decembrie 1989, luptătorilor în rezistenţa anticomunistă, respectiv foştilor deţinuţi politici, precum şi persoanelor care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 şi elaborează sau, după caz, avizează metodologiile de implementare a acestora;
e) finanţează şi/sau cofinanţează programe şi proiecte ale revoluţionarilor din decembrie 1989, ale luptătorilor în rezistenţa anticomunistă, respectiv ale foştilor deţinuţi politici, precum şi ale persoanelor care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, precum şi ale asociaţiilor acestora;
f) întocmeşte studii în vederea fundamentării unor măsuri de diversificare a resurselor financiare destinate susţinerii programelor revoluţionarilor din decembrie 1989, luptătorilor în rezistenţa anticomunistă, respectiv foştilor deţinuţi politici, precum şi persoanelor care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987;
g) organizează activitatea de selecţionare, recrutare şi instruire a personalului aparatului propriu;
h) asigură crearea şi dezvoltarea bazei de date referitoare la revoluţionarii din decembrie 1989, la luptătorii în rezistenţa anticomunistă, respectiv la foştii deţinuţi politici, precum şi la persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987;
i) colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţiile publice de specialitate, pentru atribuirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a drepturilor prevăzute de alte reglementări legale aplicabile luptătorilor în rezistenţa anticomunistă, respectiv a foştilor deţinuţi politici;
j) sprijină activitatea organizaţiilor neguvernamentale ale revoluţionarilor din decembrie 1989, ale luptătorilor în rezistenţa anticomunistă, respectiv ale foştilor deţinuţi politici, precum şi ale persoanelor care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, pentru a contribui la consolidarea democraţiei, a statului de drept, precum şi pentru organizarea unor manifestări la nivel naţional şi internaţional;
k) elaborează şi propune Guvernului spre aprobare programe şi proiecte privind cinstirea eroilor-martiri şi sprijinirea revoluţionarilor din decembrie 1989, a luptătorilor în rezistenţa anticomunistă, respectiv a foştilor deţinuţi politici, precum şi a persoanelor care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987;
l) participă la soluţionarea amiabilă a eventualelor conflicte dintre asociaţiile revoluţionarilor din decembrie 1989, ale luptătorilor în rezistenţa anticomunistă, respectiv ale foştilor deţinuţi politici, precum şi ale persoanelor care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987.
(2) Pentru exercitarea atribuţiilor sale, Secretariatul de stat are dreptul să solicite şi/sau să primească, în condiţiile legii, informaţii şi date de la autorităţile administraţiei publice, de la instituţii publice, precum şi de la persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniul său de competenţă.
(3) Secretariatul de stat îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.

Art. 5.
(1) Secretariatul de stat este condus de un secretar de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a primministrului.
(2) Secretarul de stat reprezintă Secretariatul de stat în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate.
(3) Secretarul de stat numeşte şi eliberează din funcţie personalul Secretariatului de stat, în condiţiile legii.
(4) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin secretarul de stat emite ordine şi instrucţiuni în condiţiile legii.
(5) Secretarul de stat îndeplineşte, conform legii, funcţia de ordonator principal de credite.

Art. 6.
Activitatea Secretariatului de stat este finanţată de la bugetul de stat.

Art. 7.
(1) În cadrul Secretariatului de stat se organizează Colegiul Consultativ al Luptătorilor în Rezistenţa Anticomunistă şi Colegiul Consultativ al Revoluţionarilor, ca organe consultative.
(2) Componenţa şi regulamentele de funcţionare ale Colegiului Consultativ al Luptătorilor în Rezistenţa Anticomunistă şi ale Colegiului Consultativ al Revoluţionarilor, care au rol consultativ în emiterea actelor normative cu privire la revoluţionarii din decembrie 1989, la luptătorii în rezistenţa anticomunistă, respectiv la foştii deţinuţi politici, precum şi la persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, se aprobă prin ordin al secretarului de stat.
(3) Colegiul Consultativ al Luptătorilor în Rezistenţa Anticomunistă şi Colegiului Consultativ al Revoluţionarilor se întrunesc la cererea şi sub preşedinţia secretarului de stat.

Art. 8.
(1) Secretarul de stat este ajutat în activitatea sa de un subsecretar de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului.
(2) Subsecretarul de stat exercită atribuţiile stabilite, prin ordin, de secretarul de stat.
(3) Secretarul general al Secretariatului de stat este înalt funcţionar public, numit conform legii.
(4) Secretarul general al Secretariatului de stat îndeplineşte atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. Acesta poate îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al Secretariatului de stat ori încredinţate de secretarul de stat, potrivit art. 49 alin. (3) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9.
(1) Personalul Secretariatului de stat este constituit din funcţionari publici şi personal contractual.
(2) Structura organizatorică a Secretariatului de stat este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul acesteia, prin ordin al secretarului de stat, pot fi organizate compartimente.
(3) Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor din structura Secretariatului de stat se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia.
(4) Numărul maxim de posturi este de 34, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului secretarului de stat.
(5) În cadrul numărului maxim de posturi aprobat sunt cuprinse şi 6 posturi de inspector cu atribuţii de coordonare a activităţii în plan teritorial, care îşi vor desfăşura activitatea în cadrul Secretariatului de stat şi vor avea şi responsabilităţi pe lângă prefecturile judeţelor stabilite prin ordin al secretarului de stat.
(6) Prefecturile vor asigura spaţiul şi condiţiile necesare în vederea desfăşurării activităţii în teritoriu a reprezentanţilor Secretariatului de stat, mandataţi în acest scop.

Art. 10.
Pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 221/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu completările ulterioare, şi ale prezentei hotărâri, Secretariatul de stat poate încheia protocoale de colaborare cu ministerele, cu organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu alte instituţii publice care au atribuţii ce decurg din aplicarea legii.

Art. 11.
Încadrarea în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu procedura aplicabilă fiecărei categorii de personal, prin ordin al secretarului de stat al Secretariatului de stat, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 12.
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 760/2003 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 8 iulie 2003, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989
Adrian Sanda, secretar de stat
p. Ministrul finanţelor publice,
Gyorgy Attila, secretar de stat
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb
p. Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
Shhaideh Sevil, secretar de stat

ANEXĂ
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989
Numărul maxim de posturi: 34, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului secretarului de stat

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.