Biblioteca lui Gelu Voican Voiculescu, confiscată şi apoi restituită de securitate

ExpertizaCarti_1Prezint un alt document din dosarul de la CNSAS a fostului viceprimministru FSN-ist Gelu Voican Voiculescu, primit de mine în ultimul lot de 3,8 kg de documente pe care CNSAS l-a prezentat instanţei (linc). La acest lot de documente CNSAS a procedat incorect după părerea mea, cenzurînd nu numai numele terţelor persoane ci şi numele lui Gelu Voican Voiculescu (la primul set de 12 kg documente nu făcuse asta). Astfel, mi-este greu să înţeleg în totalitate acţiunile lui Gelu Voican Voiculescu şi să-mi pregătesc poziţia în proces. Poate în dosarul instanţei numele sînt necenzurate, dar mie de la Timişoara mi-e cam greu să văd ce conţine dosarul instanţei de la Bucureşti. Din context însă deduc că anumite documente se referă la Gelu Voican Voiculescu, unul dintre acestea fiind şi o expertiză a Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste cu privire la cărţile găsite în biblioteca acestuia pe care o prezint alăturat. În condiţiile secetei culturale din regimul comunist Gelu Voican Voiculescu se ocupa de xeroxarea, vînzarea ori schimbul unor cărţi care nu se găseau în librării. Securitatea l-a bănuit de „propagandă împotriva orînduirii socialiste”. A existat o întreagă reţea de persoane care xeroxau cărţi şi alte materiale, unii dintre lucrătorii care lucrau direct la xeroxurile unor întreprinderi de stat fiind trimişi în judecată (în cazul lor fiind vorba şi de folosirea unor bunuri din gestiune – hîrtie, cerneală de xerox – în interes personal, dînşii făcînd copierile contra cost).

În urma unei expertize a Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, care spune că cărţile din biblioteca lui Gelu Voican Voiculescu nu sînt primejdioase pentru regimul comunist, s-a renunţat la acuzaţia de „propagandă împotriva orînduirii socialiste” împotriva acestuia iar cărţile au fost restituite (există şi procesul verbal de restituire a cărţilor în care este trecut fiecare volum; nu-l mai reproduc). Gelu Voican Voiculescu a fost trimis în judecată (şi osîndit) doar pentru falsificarea de deconturi şi operaţiuni cu valută străină. Referatul de terminare a urmăririi penale a lui Gelu Voican Voiculescu, prezentat deja pe acest blog (linc), spunea:

În timpul urmăririi penale de la inculpat au fost ridicate mai multe lucrări tipărite sau xeroxate, filele ……

Specialiştii din cadrul Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste care au examinat aceste lucrări au concluzionat că [sînt] destinate documentării şi informării deţinătorului, fără a avea un caracter nociv din punct de vedere social-politic.

Întrucît în legătură cu aceste lucrări nu s-a stabilit săvîrşirea vreunei fapte prevăzute de legea penală, urmează a fi restituite şi, ca urmare, se propune neînceperea urmăririi penale.

Iată expertiza despre care vorbeam, care ne oferă o imagine a preocupărilor intelectuale ale celui care avea să devină viceprimministru în decembrie 1989.

Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste                     30.08.1985

Concluzii privind expertiza efectuată de organele C.C.E.S. asupra bibliotecii personale a cetăţeanului […] [Pe baza unor indicii din restul dosarului, consider că numele cenzurat de CNSAS este Gelu Voican Voiculescu. Cred că CNSAS nu avea nici un temei legal să cenzureze acest nume, procesul fiind legat anume de persoana lui Gelu Voican Voiculescu a cărui relaţie cu securitatea se doreşte lămurită. Sînt indignat de felul cum a procedat CNSAS: doar la ultimul lot de 3,8 kg documente, iniţial ascuns dar apoi prezentat în proces ca urmare a hotărîrii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, CNSAS a cenzurat numele lui Gelu Voican Voiculescu; la primul lot de 12 kg documente s-au cenzurat doar numele terţelor persoane, numele lui Gelu Voiculescu fiind lăsat citibil]

În urma consultării, la solicitarea organelor de urmărire penală, a bibliotecii susnumite, concluzia generală este că aceasta conţine un fond de carte deosebit, atît prin bogăţia şi diversitatea tematicii, cît şi prin raritatea şi valoarea bibliofilă a unui număr frecvent de volume, româneşti şi străine.

Este o bibliotecă valoroasă care, judecată în sine, poate fi considerată ca aparţinînd unui intelectual de formaţie erudită, unui colecţionar pasionat de carte.

Alcătuirea unei biblioteci de o asemenea factură şi dimensiune (lotul consultat de noi însumează circa 2000 de volume în limbile română, franceză, germană şi engleză) presupune un efort susţinut şi metodic de informare, urmărire şi adunare pe secţiuni şi domenii preferenţiale, în funcţie de formaţia intelectuală şi opţiunile personale ale deţinătorului. Aproximativ jumătate din biblioteca respectivă este formată din reproduceri xerox de lucrări, documente şi extrase din presa românească şi străină, mai veche sau mai nouă. Sursele de achiziţie pot fi diferite. Menţionăm că multe din lucrările în limbi străine cercetate poartă ştampila Bibliotecii franceze din Bucureşti.

Biblioteca nu are deloc un caracter facil, de largă difuzare, nu conţine lucrări de succes de tipul best-seller-ului, după cum nu are nici un caracter de senzaţie, incluzînd o literatură uşor vandabilă. Dimpotrivă, este vorba de o bibliotecă care se adresează unor oameni cu pregătire de specialitate.

Subliniem, în continuare, cîteva din tematicile şi liniile de preocupări pe care le ilustrează biblioteca analizată:

ExpertizaCarti_21. Tematica cea mai vastă şi mai bogat reprezentată printr-o selecţie de lucrări fundamentale apărute în marea majoritate în străinătate, în limbile franceză, germană şi engleză (dar şi lucrări oriiginale şi traduceri apărute în ţară), este consacrată credinţelor mistice, sacre, doctrinelor ezoterice, marile mituri şi tradiţii transmise din generaţie în generaţie, istoricul gîndirii magice la diverse popoare şi în diverse timpuri. Culegerea de cărţi privind aceste tematici este extrem de cuprinzătoare. În cadrul ei istoria religiilor şi istoria miturilor se situează pe primul plan, într-o viziune comparatistă globală, fără vreo preferinţă specială pentru o religie sau alta, pentru o zonă geografică sau o rasă umană anume. În această secţiune apar alături: lucrări de doctrină şi mistică creştină, ortodoxă, catolică şi protestantă; istorie şi mistică iudaică, doctrinele vechi hinduse, brahmane, budhiste, mahomedane şi islamice – cu toate variantele lor (taoismul, tantrismul, doctrina Zen etc.); doctrinele mistice păgîne ale antichităţii greco-romane; religii şi credinţe indo-europene şi traco-dacice; doctrine spiritualizaze occidentale (spiritismul, reîncarnarea etc.). În această secţiune tematică se remarcă o suită de lucrări apărute în România, cuprinzînd atît ediţii vechi din secolul trecut cît şi ediţii mai noi, de după cel de-al doilea război mondial.

În această categorie de lucrări care deschid o perspectivă de ansamblu asupra diverselor forme pe care le-a îmbrăcat sentimentul religios în istoria omenirii, nu apar cărţi referitoare la diferitele secte existente în lumea contemporană, unele din ele chiar pe teritoriul ţării noastre, fie ele recunoscute sau nerecunoscute oficial.

Într-o linie derivată din preocupările pentru istoria religiilor şi activităţii bisericilor şi marilor ordine religioase, se întîlneşte o suită de lucrări care prezintă istoricul, bazele teoretice şi tehnico-organizatorice ale unor societăţi secrete, aşa zise societăţi iniţiatice, născute pe continentul european. Unele dintre ele active şi astăzi, s-au dezvoltat dintr-un nucleu de confrerie religioasă, denaturate însă în evoluţia lor istorică şi devenite nişte societăţi cu activităţi subterane de acaparare şi influenţare a unor zone ale sferei politice. Este vorba de francmasonerie, de Ordinul Templierilor, de societatea secretă Roza-Cruce şi de Mafia. Cărţile analizate, privitoare la aceste societăţi secrete, sînt lucrări cu valoare documentară şi caracter de studiu asupra originii, istoriei şi mecanismului intern de organizare şi funcţionare a acestora, neconţinînd tendinţe de propagandă şi prozelitism. Unele sînt cărţi vechi, rare, cu valoare bibliofilă, cu legături în piele, păstrate în bune condiţii, selecţionate probabil mai mult pe criteriul rarităţii şi al neobişnuitului, asemenea achiziţii formînd un lot aparte de carte bibliofilă preţioasă.

ExpertizaCarti_3În cadrul lucrărilor privind istoria miturilor universale, urmărită din cele mai vechi timpuri şi diverse zone ale lumii, evidenţiem prezenţa masivă a operei lui Mircea Eliade, publicată atît în ţară cît şi peste hotare. Pe linia acestei tematici, se remarcă o predilecţie pentru mitologia şi simbolistica sacră a antichităţii greco-romane şi a zonelor orientului antic, fapt care-i conferă acestei părţi din biblioteca cercetată o valoare deosebită de fond documentar orientalistic, care ar putea folosi unor studii şi cercetări de specialitate.

II. O altă tematică bine reprezentată este cea istorică, sub toate aspectele ei: istoria propriu-zisă a ţărilor şi popoarelor lumii, istoria civilizaţiilor, istoria culturii universale. În acest context, o menţiune specială o impune preocuparea pentru istoria poporului român şi a pămîntului românesc, de la geto-daci şi pînă în zilele noastre, preocupare care îmbrăţişează planurile şi aspectele cele mai diverse.

În ceea ce priveşte istoria propriu-zisă, se evidenţiază un interes deosebit pentru problemele legate de daci, de spiritualitatea şi rolul lor de prim rang în lumea antică, de întinderea teritoriului lor, de cucerirea romană şi de continuitatea daco-romană pe pămîntul strămoşesc. (Dealtfel, această temă constituie şi axul central al unuia din manuscrisele de creaţie originală citite de noi). Continuitatea daco-romană şi apoi etapele istoriei poporului român sînt ilustrate de luicrări vechi şi noi, româneşti şi străine,, din care se degajă un punct de vedere unitar asupra adevărului istoric, al drepturilor şi dreptăţii poporului român în faţa istoriei şi vicisitudinilor prin care a trecut. Acesta este un fir conducător clar în selectarea lucrărilor achiziţionate şi poate fi ilustrat cu exemple concludente de lucrări, din toate epocile, de la o lucrare scrisă în gotică în 1684, pe baza unor documente latine anterioare, pînă la „însemnările” lui Karl Marx, despre români (1964) şi lucrarea privind Conferinţa de pace de la Paris din 1946, apărută sub semnătura lui St. Lache şi Gh. Tuţui la ed. „Dacia” în 1978.

În afara lucrărilor tipărite, există mai multe dosare – conţinînd reproduceri de documente şi manuscrise precum şi decupaje din presa românească şi străină mai veche şi actuală, pe teme de istorie românească. Pentru perioada primului război mondial, sînt adunate într-un dosar o serie de documente de familie şi manuscrise aparţinînd arhivei Octavian Tăslăoanu, alături de decupaje şi reproduceri din ziarele româneşti ale timpului. Ele relevă atitudinea patriotică a unor reprezentanţi ai bisericii oficiale româneşti, îndemnînd la rezistenţă împotriva invadatorului, declaraţiile de sprijinire şi îmbărbătare a luptei confraţilor lor date publicităţii de românii ardeleni şi bucovineni aflaţi pe teritoriul regatului român; diferite acţiuni şi manifestări ale românilor transilvăneni pentru scuturarea jugului austro-ungar şi unirea cu patria-mamă. În acest cadru se înscrie şi manuscrisul volumului cu caracter memorialistic „Valuri politice” semnat de Oct. Tăslăuanu, conţinînd mărturii de martor ocular şi participant activ la evenimentele epocii respective.

ExpertizaCarti_4Preocuparea pentru spiritualitatea românească, pentru valorile tradiţionale de artă, cultură şi civilizaţie în spaţiul românesc, apare în mod constant. Există un fond substanţial de lucrări şi selecţii de etnografie şi folclor, întocmite de autori şi cercetători renumiţi ai domeniului, care tratează teme ca: mituri şi credinţe populare româneşti, sărbători, obiceiuri, datini, legende şi basme, medicina populară la români etc. Între acestea, remarcăm din nou prezenţa unor valoroase lucrări vechi, cum ar fi: „Credinţe, datini, moravuri ale poporului român” apărută în 1874 în cunoscuta colecţie a lui Dem. Teodorescu; Ioan C. Fundescu: „Basme, creaţii, păcălituri şi ghicitori, cu o introducere despre literatura populară de Dl. B.P. Hajdeu”, apărută la Bucureşti în 1897. Semnalăm, deasemenea, prezenţa unor lucrări apărute în occident „La sorcellerie paysanne” (Vrăjitoarea ţărănească) semnată de Florica Elena Lorint şi Jean Barnabe şi apărută la Bruxelles în 1977. Prima parte a acestei lucrări este un studiu asupra medicinei populare româneşti aşa numita „medicină magică” ţărănească, în care intră şi vracii, „vrăjile” şi leacurile băbeşti, autoarea presărîndu-şi textul cu numeroase exemplificări de poezie populară magică (descîntece, blesteme, incantaţii etc.). Şi pentru această secţiune tematică există dosare cu extrase şi reproduceri xerox din presa românească şi străină care se referă la istoria pămîntului şi spiritualităţii româneşti în lumina cercetărilor arheologice, lingvistice, etnografice şi folclorice.

Istoria universală este reprezentată în arie largă, atît în spaţiu cît şi în timp, prin autori şi colecţii de prestigiu şi prin lucrări privind istoria unor popoare şi civilizaţii vechi (cu aceeaşi predilecţie pentru zona orientului), marile confluenţe sau diferenţele esenţiale dintre civilizaţia occidentului şi cea a orientului, diferite personalităţi şi epoci istorice.

Perioada celui de-al doilea război mondial este ilustrată de lucrări, broşuri şi extrase de presă antifasciste, demascatoare. Între acestea se întîlnesc şi cîteva broşuri româneşti apărute în colecţia „Documentele secrete asupra adevăraţilor criminali de război: demascarea hitleriştilor”.

ExpertizaCarti_5Şi în ceea ce priveşte tematica istorică universală se evidenţiază o predilecţie pentru faţa mai neobişnuită, mai insolită şi misterioasă a istoriei lumii, pentru culisele ei secrete şi ciudate. În această categorie preferenţială se înscrie şi o serie de lucrări care tratează istoria şi evoluţia omenirii pe această latură misterioasă, cum ar fi: originea de natură extraterestră a speciei umane, contactele repetate cu civilizaţiile extraterestre evoluate, care au lăsat urma trecerii lor încă din cele mai vechi timpuri, problema fenomenului O.Z.N. în zilele noastre, zone ale lumii unde se întîmplă tot felul de fenomene ciudate, inexplicabile prin datele actuale ale ştiinţei (dispariţiile misterioase din triunghul Bermudelor şi din Marea Diavolului, legendele şi urmele Atlantidei şi a altor continente dispărute etc.). Sursele acestor interpretări speciale sînt foarte diferite, de la Biblie şi vechile texte sanscrite, pînă la sursele contemporane, orientale şi occidentale.

III. Filozofia şi disciplinele ei sînt reprezentate deasemenea prin lucrări valoroase, deseori de tip interdisciplinar (colecţii de filozofia ştiinţelor, filozofia culturii a civilizaţiilor etc.). Cele mai importante şcoli şi curente filozofice majore, din antichitate şi pînă în zilele noastre sînt prezente prin cel puţin o carte, printre ele figurînd şi lucrări de filozofie românească actuală şi dintre cele două războaie mondiale, unele dintre ele (H. Wald, Anton Dumitru) în ediţii contemporane ale editurilor noastre.

Psihologia focalizează un itneres constant, inclusiv cercetările în domeniul parapsihologiei, cu aplicaţiile ei diverse (forţele şi zonele psihicului uman încă neclarificate şi nedefinite cu precizie, hipnoza, telepatia, presimţirile şi premoniţiile, legătura spiritului uman cu forţele încă necunoscute cosmice. Într-o serie de lucrări se discută pe larg şi cu date substanţiale, cunoscute dealtfel în cercurile de specialişti, inclusiv români, despre cercetările de parapsihologie şi experienţele ţărilor estice în acest domeniu, în special în U.R.S.S. (fotografiile făcute la frecvenţă înaltă de către inginerul sovietic Korban, care aduc dovada existenţei unei aure în jurul oricărui organism viu şi presupune deci existenţa unei a 4-a stări a materiei, încă necunoscute; transmisiunile de la distanţă, prin telepatie, de hărţi strategice etc., aplicaţiile în medicină cu rezultate spectaculoase şi altele). În cadrul acestei problematici legate de forţele aşa-zis oculte ale spiritului uman, de posibilităţile de a pătrunde în „tunelul timpului”, în „universurile paralele” şi de a citi în viitor, pe un loc aparte se situează numeroasele ediţii care reproduc şi comentează prezicerile lui Nostradamus. Începînd cu o ediţie din 1611 (reproducere xerox), pînă la ediţii apărute în occident în anii din urmă, sînt urmărite şi adunate lucrări dedicate biografiei lui Nostradamus şi mult discutatei lui opere, interpretată în fel şi chip de chemaţi şi nechemaţi (Asupra acestor probleme vom reveni în alt capitol).

ExpertizaCarti_6Tot în această tematică specială se încadreaqză şi o serie de cărţi care tratează despre fenomenul vrăjitoriei (magicieni şi vrăjitoare, şamanii la vechile popoarele primitive, vînătoarea şi procesele vrăjitoarelor din Evul Mediu etc.), despre alchimia medievală şi despre supravieţuirea spiritului după moartea fizică (lucrări vechi orientale şi occidentale, de valoare bibliofilă, şi lucrări moderne).

IV. Capitolul ştiinţelor exacte, ceva mai restrîns, este prezent prin colecţii româneşti şi străine („Bibliotheque des Sciences humaines” a editurii Gallimard, colecţia „Filozofie şi ştiinţă” a Editurii Politice) şi prin lucrări de fizică, geologie, cosmologie, biologie şi medicină, unele vechi şi valoroase prin raritate.

Mai bine conturate şi repprezentate sînt anumite zone speciale ale ştiinţei, considerate de unii pseudo-ştiinţe, în orice caz domenii controversate, cum sînt astrologia, grafologia, chiromanţia şi sectoarele „magice” ale medicinei populare şi tradiţionale, despre care s-a menţionat. În aceste sector consemnăm multe tratate de astrologie, vechi şi noi, teoretice şi practice, cărţi de zodiacuri şi calcule astrologice (există multe caiete care conţin şi încercări de calcule personale ale posesorului bibliotecii, indescifrabile pentru un specialist). Există, de asemenea, multe tratate de yoga, teorie şi practică, în toate variantele ei, preluate de altfel în bună parte de medicina modernă, alături de tratate de acupunctură şi presopunctură.

V. Cartea rară formează un lot aparte, păstrat în bune condiţii, care trădează grijă şi respect pentru valorile bibliofile. Este recomandabil ca ele să fie mînuite şi depozitate în continuare cu aceeaşi atenţie, întrucît reprezintă bunuri patrimoniale.

VI. Există în cadrul bibliotecii analizate şi un lot de lucrări care ridică unele probleme de natură politică. Cea mai mare parte dintre ele (întregul reprezentînd circa 2-3% din restul bibliotecii) se înscrie în sfera tematicilor preferate ale posesorului bibliotecii. Este cazul, de pildă, a unor ediţii din seria Nostradamus: una din ele, apărută la Bucureşti, în 1941, „Nostradamus prezice viitorul Europei”, este scrisă de astrologul lui Hitler, Karl M. Krafft, bineînţeles în spirit nazist, punîndu-l pe Nostradamus în postura de a prezice victoria Germaniei, pe toate fronturile, în al doilea război mondial, prăbuşirea inevitabilă a Americii şi a aliaţilor ei. O altă carte  de acest gen este cea semnată de un român emigrat, Vlaicu Ionescu, intitulată „Mesajul lui Nostradamus privind era proletară”, apărută la Paris în 1976. În cuprinsul ei autorul îşi plăteşte toate poliţele faţă de „est” interpretîndu-l pe Nostradamus în mod aberant şi tendenţios, atribuindu-i convingeri anticomuniste şi antibolşevice (în sec. 16 !!) şi „descoperind” şi nişte catrene care se referă, chipurile, la „România sub comunism”.

ExpertizaCarti_7O altă lucrare în care apar referiri la ţara noastră, este cartea lui Regis Debray „Critique de la raison politique”, Paris, 1981 (Critica raţiunii politice), în care autorul compară ideologiile moderne cu religiile inventate de om din aceeaşi nevoie de a crede în ceva deasupra lui, care să-l domine şi să-l „dreseze”. În această categorie de noi religii este încadrat şi socialismul, cu varianta lui de comunism estic, care – spune autorul – şi-a creat şi un cult religios al personalităţii.

Alte lucrări atacă formele de totalitarism ale regimurilor şi doctrinelor politice, dezvoltate în evoluţiile istorice ale lumii contemporane, punînd pe acelaşi plan regimurile fasciste şi cele comuniste, teze care apar cu mare frecvenţă în literatura occidentală.

În acest lot de carte de factură politică apare şi o carte a lui Petru Dumitriu, scriitor român transfug, romanul „Incognito” în care autorul „se răfuieşte” cu lumea politică şi literară a anilor ’50, cu oficialităţile române ale acelei vremi, ale căror abuzuri pretinde el că l-au determinat să părăsească ţara.

VII. În urma lecturării caietelor de manuscrise, care reprezintă încercări de contribuţie personală pe marginea unor teme preferate, apreciem că acestea reflectă un proces de acumulare şi chiar de asimilare, a unor lecturi, şi a unor meditaţii asupra acestor lecturi.

Într-unul din manuscrise (în mai multe variante), semnatarul lui combate teoriile ocultiştilor şi neospiritualiştilor moderni, de felul spiritismului şi credinţei în reîncarnare, opunîndu-le, printre altele, concluziile şi tezele ştiinţelor moderne, în special ale biologiei generale şi embriologiei. Din felul în care-şi susţine argumentaţia se vede că semnatarul cunoaşte problematica abordată, stăpînind terminologia de specialitate, operînd cu ea în timpuri istorice diferite, în zone geografice şi de cultură diverse, şi anunţînd puncte de vedere personale, în contradicţie deseori cu filozofii şi exegeţii mai vechi sau mai noi.

ExpertizaCarti_8Într-un alt manuscris, intitulat „Recursul la metodă”, semnatarul îşi propune ca, printr-o metodă strict ştiinţifică şi pe baza moştenirii filozofice raţionaliste rămasă de la gînditorii antichităţii, să reabiliteze astrologia ca ştiinţă adevărată, înlăturînd toate speculaţiile şarlatanilor care au compromis-o.

Cel mai important manuscris este un text care, deşi redus pînă la capăt şi căzînd în final în divagaţii lipsite de miez, reprezintă o încercare de a aplica istoriei noastre străvechi normele unei filozofii a istoriei, în sensul demonstrării relaţiei fundamentale dintre pămîntul românesc, dintre istoria lui glorioasă şi milenară, pornită încă dinaintea dacilor, de la migraţia indo-europeană, şi sufletul, spiritualitatea înaltă a poporului nostru, care marchează destinul oricărui român şi-l leagă de ţară. Semnatarul încearcă o sinteză a esenţelor care stau la temelia poporului nostru şi a spaţiului lui de formare, exprimînd o dragoste şi un respect egal faţă de valoarea aportului dacic şi al celui roman („ne tragem şi de la Rîm, dar aparţinem în mod sigur acestui tărîm”) şi vorbind despre unitatea şi continuitatea acestui popor şi de valorile lui spirituale, bazîndu-se pe surse istorice şi mitologice vechi, pe care le combină într-un mod original. Concluziile sînt întotdeauna în favoarea demonstrării grandorii şi locului de excepţie pe care îl deţine spiritualitatea românească, ca moştenitoare şi continuatoare a valorilor arhaice şi tradiţiilor transmise de marii noştri strămoşi.

Mai sînt şi alte caiete cu notiţe şi adnotări pe marginea unor lecturi, a unor noţiuni de mitologie comparată sau de filozofie, de texte vechi sacre (inclusiv sanscrite, ale căror simboluri şi concepte se pare că le cunoaşte), încercări de stabilire a unor etimologii româneşti încă neclarificate, o seamă întreagă de spicuiri prin tot felul de problematici diverse. Toate la un loc dovedesc că acest colecţionar nu este străin de propria lui bibliotecă, că deţine o bază de informaţie şi şi-a acumulat un fond de cunoştiinţe pe care încearcă să le valorifice printr-o contribuţie personală.

ExpertizaCarti_9Bazîndu-ne pe toate aceste date, furnizate de fondul tematic al bibliotecii cercetate, apreciez că aceasta se înscrie ca o colecţie de cărţi, extrase şi reproduceri care reflectă interesul intelectual al posesorului său. Cu excepţiile semnalate, biblioteca respectivă nu conţine lucrări nocive în plan politic, ea fiind destinată – aşa cum reiese şi din manuscrisele evidenţiate – necesităţilor de informare şi documentare ale deţinătorului. În confruntarea cu unele din aceste materiale, la care face apel în încercările sale ştiinţifice, autorul tinde să-şi constituie şi să-şi cristalizeze un punct de vedere personal, care să aducă o contribuţie originală la aprofundarea cunoaşterii domeniului cercetat.

Mai citeşte, din dosarul de la CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu:
Gelu “748000 de euro” Voican: “Despre faptul că falsific deconturile, în afară de şeful meu, mai cunoşteau majoritatea colegilor mei”
“Inculpatul Voiculescu Gelu Voican a dat dovadă de sinceritate în timpul urmăririi penale”
Analiză a Securităţii: “Voiculescu Gelu solicită sarcini pe linie SLOMR, menţionînd pe un ton de reproş că dacă nu-l folosim cîndva se va retrage undeva la ţară şi va creşte păsări”
Gelu Voican Voiculescu, chemat la securitate pentru un presupus plan de părăsire a ţării: “Contactul avut m-a îmbogăţit în viziunea mea asupra unor realităţi sociale, resimţind că realmente există preocuparea de a se veghea asupra destinelor oamenilor”
Gelu Voican Voiculescu, amintiri despre un cetăţean dominican
Securitatea, bănuitoare faţă de Gelu Voican Voiculescu
Istoria lui Gregorian Bivolaru “în toată intimitatea devenirii sale existenţiale”, scrisă pentru securitate de Gelu Voican Voiculescu
Gelu Voican explică securităţii: Gregorian Bivolaru e greu recuperabil prin reeducare. Numai un stagiu militar dur, făcut anume pentru a-l frînge, cu toate asprimile cîmpului de instrucţie la infanterie, l-ar putea lecui
Gelu Voican despre persoana care i-a adăpostit cărţi şi xeroxuri: “Discutînd pe marginea unor aspecte social-economice din ţară sau de ordin cultural, am reţinut că făcea unele aprecieri care puteau fi interpretate ca negative”
Paul Goma, în dosarul CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu
Securitatea despre Gelu Voican Voiculescu: “Se confirmă pe a treia linie că a deconspirat legătura cu organele de securitate”
Departamentul juridic al CNSAS a cerut declararea lui Gelu Voican Voiculescu drept colaborator al securităţii
Nota de constatare a CNSAS în cazul Gelu Voican Voiculescu
Raport al securităţii despre Gregorian Bivolaru
Spicuiri din dosarul CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu, despre Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei
Spicuiri din dosarul CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu, despre Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei (2)

Vezi și evoluțiile de pînă acum din procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS:
Yoghinul Gregorian Bivolaru, descris pentru Securitate de Gelu Voican Voiculescu
Decizia CNSAS legată de Gelu Voican Voiculescu, atacată în instanţă din 2 părţi diferite
Evenimentul Zilei relatează despre contestarea în justiţie a adeverinţei CNSAS despre Gelu Voican Voiculescu
Urmările pe care le-au avut turnătoriile lui Gelu Voican Voiculescu
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu – amînat pentru 1 martie
Dosarul Gregorian Bivolaru contra CNSAS a fost conexat la dosarul Marius Mioc contra CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu
Apărarea lui Gelu Voican (1). Lipsa calităţii procesuale active a lui Marius Mioc
Apărarea lui Gelu Voican (2). Lipsa calităţii procesuale pasive a lui Gelu Voican
Apărarea lui Gelu Voican (3). Lipsa calităţii de reprezentant a lui Bivolaru a avocatei Mîţu şi lipsa discernămîntului lui Gregorian Bivolaru
Apărarea lui Gelu Voican (4). Fondul chestiunii
Instanţa a rămas în pronunţare pe excepţii
Instanţa a respins excepţiile şi se va trece la judecarea fondului
Gelu Voican Voiculescu recuză judecătorul la procesul cu CNSAS. Procesul celor 748000 euro – amînat pe 21 noiembrie
Scor 6-0. Cererea de recuzare depusă de Gelu Voican Voiculescu a fost respinsă
Motivarea respingerii excepţiilor ridicate de Voican Voiculescu
Cererea de recuzare şi respingerea ei
Gelu Voican declară fals contractul avocaţial a lui Gregorian Bivolaru, obţinînd astfel o nouă amînare a procesului său
Cererea de înscriere în fals depusă de Gelu Voican Voiculescu – respinsă. Deasemeni, respinsă cererea mea pentru prezentarea restului filelor de la dosarul lui Gelu Voican
Gelu Voican Voiculescu cere suspendarea procesului legat de colaborarea cu securitatea. CNSAS refuză să-mi dea acces la dosarul original a lui GVV
Cererea de suspendare respinsă. Voican Voiculescu a depus o nouă cerere de recuzare
A 2-a cerere de recuzare depusă de Gelu Voican Voiculescu – respinsă. Ce alte procese a mai avut GVV
A 3-a cerere de recuzare a judecătorului Ionel Radu
Gelu Voican Voiculescu, amendat cu 700 lei. Cererea de recuzare – respinsă
Motivele amendării lui Gelu Voican Voiculescu, cel care era cît p-aci să ajungă secretar de stat la SSPR
Instanţa a amînat pronunţarea pe 11 septembrie
Nouă amînare în procesul cu Gelu Voican şi CNSAS: 25 septembrie
Concluziile mele scrise şi soluţia primei instanţe
Sentinţa din procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS
Recursul în procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS – reprogramat pentru 4 martie 2014
Interviu despre procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS (video)
Recursul lui Gregorian Bivolaru în procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu – amînat pentru 16 septembrie. Cerere de intervenţie a unor asociaţii
Procesul cu Gelu Voican Voiculescu și CNSAS – trimis spre rejudecare
ÎCCJ: Stabilirea calităţii de colaborator al securităţii necesită administrarea unui probatoriu complet
Gelu Voican Voiculescu cere revizuirea deciziei ÎCCJ din procesul legat de colaborarea sa cu securitatea
Dovezile a căror înfăţişare a fost dispusă de instanţă
Am mai primit 3,8 kg documente din dosarul de securitate a lui Gelu Voican Voiculescu
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie respinge cererea de revizuire formulată de Gelu Voican Voiculescu

Alte articole despre Gelu Voican Voiculescu:
De aniversarea revoluţiei, Gelu Voican ne serveşte minciuni proaspete
Agenda Zilei: Un ziar care refuză să dea dezminţiri (între timp ziarul respectiv a dispărut de pe piaţă)
Gelu Voican Voiculescu: Gîndul meu se îndreaptă spre cei disimulaţi sub infracţiuni de drept comun. Să se revizuiască situaţiile judiciare! TVR decembrie 1989 (video)
Tribunalul Bucureşti confirmă că Gelu Voican Voiculescu a fost un borfaş de drept comun. Noi aberaţii conspiraţioniste în “Adevărul”
CPRD respinge contestaţia mea legată de Ion Iliescu şi amînă soluţionarea contestaţiilor legate de Gelu Voican Voiculescu şi Constantin Aldescu

Un gând despre „Biblioteca lui Gelu Voican Voiculescu, confiscată şi apoi restituită de securitate

  1. Sunt impresionat de preocuparile intelectuale „ca si pasiune in afara serviciului”. Tematicile din biblioteca sa, erau si preocuparile mele de documentare din tinerete. Atunci, cand accesul la „cunoastere” era restrictionat, obtinerea unei carti rare, fie si in format foto copiat echivala cu obtinerea unei masini. Bucuria cunoasterii, pe orice cale, nu poate fi inteleasa de generatia de astazi, money-mutandis. Conexiunile cu securitatea mi se par marginale, daca intelectualul prezenta intradevar interes, prin cunoastere si relatii, probabil ca era normal sa fie exploatat intr-un fel. Atunci erau exploatati zinic fiecare chelner, fiecare vanzator de produse electrocasnice, fiecare ghid turistic, fiecare pastor de suflete, inclusiv LT. Toti la un loc insa, nu cred sa fi facut eforturi pentru a avea o astfel de biblioteca, si asta spune ceva. Din pacate pentru el, rezonantele personale nu l-au ajutat sa fie un erudit, sa fie un guru recunoscut

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.