Hotărîrea judecătorească în cazul Marin Oană contra SSPR. „Obligaţia motivării actului administrativ reprezintă o condiţie de legalitate a acestuia, sancţiunea pentru nemotivarea actului administrativ neputînd fi decît anularea lui (…) Curtea apreciază ca fiind de respins capătul doi de cerere, vizînd obligarea SSPR să propună reacordarea titlului către reclamant, întrucît nu se poate stabili în acest moment dacă sînt îndeplinite de către reclamant condiţiile pentru a-i fi acordat titlul solicitat”

DecizieOana1În 9 iunie, cînd am fost la Bucureşti, am izbutit în sfîrşit să obţin hotărîrea judecătorească în procesul deschis de generalul Marin Oană împotriva SSPR cu scopul de a reprimi certificat de revoluţionar, proces despre care am mai scris pe acest blog. După mai bine de un an hotărîrea judecătorească a fost în sfîrşit redactată. Lucrul s-a întîmplat după ce în 22 mai, la precedenta mea vizită la Bucureşti, am depus o cerere prin care am cerut urgentarea redactării hotărîrii. Interesant în această hotărîre este că, pe de o parte anulează hotărîrea SSPR de a anula certificatul de revoluţionar a lui Marin Oană, cu motivaţia că hotărîrea SSPR nu era motivată, dar pe de altă parte respinge capătul de cerere a lui Marin Oană ca SSPR să propună Administraţiei Prezidenţiale reacordarea titlului de revoluţionar (care a fost retras prin decret prezidenţial de Traian Băsescu). Aşadar, Marin Oană a rămas într-o situaţie ambiguă, pe de o parte are certificat de revoluţionar valabil, că anularea certificatului a fost anulată, dar titlul de revoluţionar nu-l are, căci decretul prezidenţial de retragere a titlului rămîne valabil şi SSPR (acum SSRMLÎRC) nu e obligat să propună Preşedinţiei reacordarea titlului. Cred că SSRMLÎRC ar trebui să emită o nouă hotărîre de anulare a certificatului lui Oană Marin, care să fie însă şi motivată corespunzător. Propria sa declaraţie – prezentată şi pe acest blog (linc) – arată că în 21 decembrie 1989 Oană a organizat deplasarea de forţe de represiune din cadrul regimentului pe care îl comanda cu scopul ca aceste forţe să fie folosite pentru dispersarea manifestanţilor (cum au şi fost folosite), a propus a se trimite 3 tancuri împotriva baricadei ridicate de manifestanţi (propunere pusă în practică), ceea ce a avut ca efect dispersarea manifestanţilor şi a înlesnit arestarea ulterioară a unora dintre ei, ceea ce reprezintă acţiuni împotriva revoluţiei. În conformitate cu art. 8 din legea 341/2004, respectivele fapte îl fac pe domnul Oană Marin incompatibil cu dobîndirea certificatului de revoluţionar. La procesul cu Oană eu am prezentat respectiva declaraţie dar ea nu a putut fi invocată de SSPR ca motiv al acţiunii administrative de anulare a certificatului căci SSPR nu era în posesia respectivei declaraţii în momentul cînd a anulat certificatul lui Oană.

Redau mai jos hotărîrea Curţii de Apel Bucureşti (folosesc prescurtările SSPR şi CPRD pentru Secretariatul de Stat pentru problemele Revoluţionarilor respectiv Comisia parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989):

ROMÂNIA
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI
SECŢIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

DOSAR NR. 3761/2/2011*

DECIZIA CIVILĂ NR. 2986
ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE 10.04.2014
CURTEA CONSTITUITĂ DIN:
PREŞEDINTE: POGORAN OANA DANIELA
JUDECĂTOR: CANACHEU CLAUDIA MARCELA
JUDECĂTOR: GRECU GHEORGHE
GREFIER: CONSTANTIN DOINA

Pe rol se află pronunţarea asupra recursului formulat de recurentul-reclamant OANĂ MARIN împotriva sentinţei civile nr. 6182 / 31.10.2012 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a CAF în dosar 3761/2/2011 în contradictoriu cu intimaţii-pîrîţi SSPR şi CPRD şi intimaţii-intervenienţi în numele altei persoane ASOCIAŢIA 21 DECEMBRIE 1989 şi MIOC MARIUS REMUS avînd ca obiect „anulare act administrativ”.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 20.03.2014 fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată care face parte integrantă din prezenta decizie, cînd Curtea, avînd nevoie de timp pentru a delibera a amînat pronunţarea pentru data de 27.03.2014, 03.04.2014 şi 10.04.2014, cînd a pronunţat următoarea decizie:

CURTEA

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Bucureşti -Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal la data de 20.04.2011, reclamantul Oană Marin în contradictoriu cu pîrîtul SSPR a solicitat anularea deciziei pîrîtului de anulare a certificatului seria LRT-O nr. 00002 şi obligarea pîrîtului să propună Instituţiei Prezidenţiale reacordarea titlului de „Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 – Luptător Rănit” cu repunerea în toate drepturile anterioare, conform Legii nr. 341/2004.

În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că a participat la Revoluţia Română din Decembrie 1989, în calitate de comandant al unei unităţi militare şi a fost rănit prin împuşcare în data de 24 decembrie 1989 în timp ce se afla în incinta Televiziunii Române, în misiune de apărare a acestei instituţii, aşa cum rezultă din actele medicale anexate cererii, fiind încadrat în gradul III de invaliditate.

DecizieOana2Prin sentinţa civilă nr. 6182 / 31.10.2012 Curtea de Apel Bucureşti a respins excepţia lipsei procedurii administrative prealabile, a respins acţiunea reclamantului Oană Marin, a admis cererile de intervenţie în interesul pîrîtului formulate de intervenienta Asociaţia 21 Decembrie şi intervenientul Mioc Marius Remus. Prin aceeaşi hotărîre a obligat reclamantul către intervenientul Mioc Marius Remus la plata sumei de 229,30 lei reprezentînd cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această hotărîre Curtea, instanţa de fond, a reţinut că în ceea ce priveşte excepţia lipsei procedurii administrative prealabile invocată de pîrîta CPRD este neîntemeiată întrucît în speţă reclamantul a obţinut preschimbarea certificatului nr. 117/16.05.1991 eliberat în baza Legii nr. 42/1990 cu certificatul seria LRT-O nr. 00002, astfel că nu este aplicabilă procedura de contestaţie a listelor finale conform Legii nr. 341/2004.

S-a reţinut că reclamantul a formulat o plîngere prealabilă conform art. 7 din Legea nr. 554/2004, solicitînd pîrîtului să revoce actul pe care îl contestă în prezenta cauză şi, pentru aceste considerente, Curtea a respins ca neîntemeiată excepţia lipsei procedurii administrative prealabile.

Pe fondul cauzei, s-a reţinut că din actele aflate la dosar rezultă că SSPR a dispus anularea certificatului seria LRT-O nr. 00002 prin procesul-verbal nr. 18/13995/19.11.2010 (fila 109) semnat de preşedintele George Costin şi membrii Comisiei Ilie Drăgulin, Blujdea Răzvan, Gadină Mihai, Claudia Mărăşescu şi Tania Alexandru (fila 111).

Conform Legii nr. 341/2004, art. 8, nu pot beneficia de prevederile acestei legi persoanele care sînt dovedite a fi fost implicate în activităţile fostei Securităţi ca poliţie politică, precum şi persoanele care au organizat, au acţionat, au instigat şi au luptat sub orice formă împotriva Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

S-a avut în vedere că Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 341/2004, aprobate prin HG nr. 1412/2004, astfel cum au fost modificate prin HG nr. 1707/2006 la art. 49 prevăd că: „1) în cazul în care, pe baza unor elemente de noutate, constatate din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane fizice ori juridice de drept public sau privat, reiese faptul că noile tipuri de certificate au fost eliberate unor persoane care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 341/2004 cu modificările şi completările ulterioare, sau de prezentele norme metodologice, SSPR va proceda la anularea certificatelor respective şi va propune Preşedintelui României retragerea titlurilor atribuite în baza acestora.

2) Analiza elementelor de noutate şi decizia cu privire la anularea certificatelor sînt de competenţa comisiei prevăzute la art. 13, pînă la expirarea termenului de preschimbare a certificatelor, iar după acest termen competenţa revine unei comisii formate din angajaţi ai SSPR, numiţi prin ordin al secretarului de stat.

3) Anularea certificatelor şi înaintarea propunerii de retragere a titlurilor se fac de către SSPR, cu avizul CPRD.

4) Comisia prevăzută la art. 13 sau, după caz comisia constituită conform alin. 2) are obligaţia ca, înt ermen de 10 zile de la anularea certificatului şi retragerea titlului atribuit în baza acestuia, să comunice acest fapt plătitorului de drepturi”.

DecizieOana3S-a reţinut că în speţă, SSPR a emis Ordinul nr. 73 la data de 30.04.2010, cînd a încetat activitatea Comisiei prevăzute la art. 13, prin care a numit componenţa Comisiei constituite conform art. 49 pentru analizarea elementelor de noutate apărute după preschimbarea certificatelor doveditoare conform Legii nr. 341/2004, în cazul unor persoane nominalizate în contestaţiile formulate de intervenienţii din prezenta cauză: Asociaţia 21 Decembrie 1989 şi Mioc Marius Remus din Timişoara.

Comisia constituită conform art. 49 din Normele Metodologice a înştiinţat CPRD despre elementele de noutate apărute, iar CPRD a retras avizul acordat pentru preschimbarea certificatului seria LRT-O nr. 00002.

Prin Procesul-verbal nr. 18/13995/19.11.2010 Comisia a hotărît anularea Certificatului seria LRT-O nr. 00002 emis pe numele revoluţionarului Oană Marin.

În raport de dispoziţiile legale incidente s-a constata că art. 8 din Legea nr. 341/2004 prevede că nu pot beneficia de această lege persoanele care „au acţionat, au instigat şi au luptat sub orice formă împotriva Revoluţiei”.

Din înscrisul depus de CPRD (fila 98), extras din Registrul istoric al UM 01210 Bucureşti rezultă că lt. col. Oană Marin la acel moment a acţionat şi a luptat contra manifestanţilor din Decembrie 1989.

Împrejurarea că, pînă la sfîrşitul Revoluţiei Române din Decembrie 1989, forţele armate din care a făcut parte şi reclamantul au fost de partea manifestanţilor au fost de partea manifestanţilor nu înlătură încadrarea acţiunilor iniţiale ale reclamantului în categoria celor îndreptate împotriva Revoluţiei, din moment ce legea prevede „sub orice formă” şi nu menţionează excepţii de la interdicţia de a beneficia de această lege instituită pentru cei care au întreprins asemenea acţiuni.

În privinţa formei actului administrativ prin care s-a dispus anularea certificatului seria LRT-O nr. 00002 emis pe numele reclamantului, printr-un proces verbal în care s-a consemnat hotărîrea comisiei constituită potrivit art. 49 alin. 2 din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 1412/2004, modificate şi completate prin HG nr. 1707/2006 se constată că Legea nr. 341/2004 nu prevede modalitatea de punere în executare a art. 8 din lege şi nici nu impune o anumită formă pe care trebuie să o aibă decizia Comisiei.

De asemenea Normele metodologice care pun în aplicare şi execută prevederile art. 8 din Legea nr. 341/2004 lasă la aprecierea Comisiei constituită din angajaţii SSPR „analiza elementelor de noutate şi decizia cu privire la anularea certificatelor” (art. 49 alin. 2).

S-a apreciat că criticile reclamantului în sensul că decizia de anulare a certificatului său de revoluţionar este nelegală pentru că a fost luată fără să fie citat şi fără să aibă posibilitatea să se apere în faţa Comisiei se constată că nu pot fi reţinute ca motive de nelegalitate ale actului contestat.

S-a reţinut că legea sau normele metodologice menţionate anterior nu prevăd o procedură jurisdicţională în emiterea deciziei de anulare a certificatelor care ar genera obligaţia audierii persoanelor ale căror certificate se analizează de către Comisie.

Împotriva acestei hotărîri a declarat recurs Oană Marin criticînd sentinţa ca fiind netemeinică şi nelegală şi invocînd dispoziţiile art. 304 pct. 7 şi 9 Cod proc. civ.

DecizieOana4În motivarea cererii de recurs reclamantul arată că în fapt, a participat la Revoluţia Română din decembrie 1989, în calitate de comandant al unei unităţi militare şi am fost rănit prin împuşcare, în data de 24 decembrie 1989, în timp ce se afla în incinta TVR, în misiune de apărare a acestei instituţii, aşa cum rezultă din actele medicale anexate prezentei, fiind încadrat în gradul II de invaliditate.

Ca urmare a participării sale la Revoluţia Română din Decembrie 1989, prin Decretul nr. 110/1991, preşedintele României i-a fost acordat titlul de „Luptător Pentru Victoria Revoluţiei  Române din Decembrie 1989” şi mi-a fost eliberat Certificatul nr. 117/16.05.1991, în conformitate cu prevederile Legii nr. 42/1990, pentru cinstirera memoriei eroilor martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989.

Ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 341/2004 (legea recunoştiinţei faţă de eroii martiri şi de luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989), a solicitat preschimbarea vechiului certificat, fiindu-mi eliberat certificatul seria LRT.O nr. 00002 din data de 23.12.2005, care făcea dovada deţinerii titlului de „Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 – Luptător Rănit”.

La data de 28.02.2011, prin Decretul prezidenţial nr. 237, i-a fost retras titlul de „Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 – Luptător Rănit”, subsecvent anulării de către SSPR a certificatului seria LRT-O nr. 00002 din data de 23.12.2005.

A contestat în faţa SSPR decizia de anulare a certificatului, împlinind astfel procedura prealabilă prevăzută de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

I s-a răspuns, prin adresa nr. 18/2247/31.03.2011, că anularea certificatului sus-menţionat s-a făcut ca urmare a aplicării prevederilor art. 8 din Legea nr. 341/2004, fără să se precizeze care dintre cazurile prevăzute de art. 8 a fost avut în vedere şi care sînt elementele concrete, de noutate, care au condus la anularea certificatului.

Împotriva deciziei abuzive de anulare a certificatului seria LRT-O nr. 00002 / 23.12.2005, prin care i-a fost acordat titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 (Luptător Rănit), s-a adresat instanţei de contencios administrativ competentă, căreia i-a solicitat anularea deciziei de retragere a titlului, precum şi obligarea SSPR să facă instituţiei prezidenţiale propunerile necesare în vederea reacordării acestuia.

A arătat, pe fond, că decizia a cărei anulare a solicitat-o este abuzivă, lpsită de orice justificare, de fapt sau de drept, precum şi că participarea sa la Revoluţia din Decembrie 1989, în calitate de comandant al unităţii militare care a asigurat paza Televiziunii Române (circumstanţe în care am fost şi rănit) este de notorietate.

În acest sens a depus, în cadrul probei cu înscrisuri, Adresa nr. 97/P/1990 emisă de Parchetul de pe lîngă ÎCCJ la 19.12.2006, prin care mi s-a comunicat că, din cercetările efectuate de această instituţie, a rezultat că am asigurat condiţiile transmiterii către ţară a evenimentelor petrecute în timpul Revoluţiei Române în Bucureşti şi în ţară, ocazie cu care am fost rănit prin împuşcare de persoane rămase necunoscute pînă în prezent. Totodată se face precizarea că nu a desfăşurat activităţi cu caracter terorist.

DecizieOana5Nu mai puţin, porin Decizia nr. 3068 / 04.10.2007 a Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii s-a stabilit că nu a fost agent sau colaborator al poliţiei politice comuniste.

Ambele documente au fost eliberate pentru a servi în faţa SSPR şi a CPRD în scopul preschimbării certificatului nr. 117/16.05.1991, conform prevederilor Legii nr. 341/2004.

Hotărîrea instanţei de fond este practic nemotivată, limitîndu-se să constate, lapidar şi generic, că „din înscrisul depus de CPRD (fila 98), extras din Registrul istoric al UM 01210 Bucureşti, rezultă că lt. col. Oană Marin la acel moment a acţionat şi a luptat contra manifestanţilor din Decembrie 1989”.

Judecătorul fondului nu a reuşit să identifice, în concret, acţiuni de luptă împotriva manifestanţilor care ar fi fost apte să atragă incidenţa prevederilor art. 8 din Legea nr. 341/2004.

Art. 8 din Legea nr. 341/2004, a recunoştiinţei faţă de eroii martiri şi de luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decmbrie 1989, precizează că nu vor beneficia de prevederile sale persoanele „care sînt dovedite a fi fost implicate în activităţile fostei securităţi ca poliţie politică, precum şi persoanele care au organizat, au acţionat, au instigat şi au luptat, sub orice formă, împotriva Revoluţiei”.

Hotărîrea atacată concluzionează fără temei că subsemnatul ar fi acţionat şi ar fi luptat împotriva manifestanţilor din Decembrie 1989 (şi nu împotriva Revoluţiei din Decembrie 1989), fără a fi indentificat şi dovedit în prealabil care au fost şi în ce au constat pretinsele acţiuni de luptă.

Extrapolînd de la cazul individual la situaţia „forţelor armate din care a făcut parte şi reclamantul”, judecătorul fondului încearcă să eludeze necesitatea de a stabili, pe bază de probe, dacă anularea certificatului seria LRT-O nr. 00002 / 23.12.2005, care s-a hotărît prin Procesul Verbal nr. 18/13995 din 19.11.2010 al Comisiei din cadrul SSPR, a avut la bază elementele de noutate cerute de art. 49 din HG nr. 1412/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 341/2004.

În realitate, Comisia din cadrul SSPR nu a avut niciodată la dispoziţie alte documente decît cele care au fost analizate cu ocazia preschimbării certificatului, decizia de anulare a acestuia fiind fundamentată exclusiv pe baza avizului CPRD.

Administraţia Prezidenţială a solicitat SSPR să documenteze propunerea de retragere a titlului reclamantului, urmînd să fie indicat motivul acestei măsuri, precum şi hotărîrea judecătorească definitivă şi irevocabilă care ar putea să facă dovada implicării subsemnatului în activităţi de poliţie politică ori acţiuni contrare Revoluţiei.

SSPR a dezinformat în mod deliberat Administraţia Prezidenţială, afirmînd în adresa nr. 18/15071/11.12.2011 că „anularea certificatului seria LRT-O nr. 00002 a parcurs etapele prevăzute de lege”, fapt care a condus la emiterea Decretului prezidenţial privind retragerea titlului.

DecizieOana6Pîrîtul SSPR a recunoscut prin întîmpinare că „nu se afla în posesia documentelor care au stat la baza retragerii avizului de către CPRD, motiv pentru care am solicitat transmiterea către Administraţia Prezidenţială a înscrisurilor care au stat la baza anulării certificatului de revoluţionar al domnului Oană Marin avînd în vedere că aceste înscrisuri sînt calificate ca fiind documente clasificate”.

La rîndul său, avizul CPRD în vederea preschimbării certificatului a fost retras, potrivit propriilor susţineri din întîmpinarea depusă la dosarul cauzei (fila 95), ca urmare a adresei nr. DL/S/160/11.06.2007 a Ministerului Apărării Naţionale, înregistrată la CPRD sub nr. 42/12/06.2007, princ are s-ar fi comunicat că subsemnatul ar fi acţionat împotriva Revoluţiei.

La dosarul cauzei CPRD a depus, în schimb, un extras din Registrul istoric al U.M. 01210 Bucureşti, purtînd nr. DL/S/160/31.05.2007 (fila 98) – alt document decît adresa invocată în întîmpinare – care reprezintă o sinteză a jurnalului de luptă al acestei unităţi din perioada decembrie 1989.

Din acest document, invocat de instanţa de fond ca temei al respingerii acţiunii, rezultă că el a fost înaintat în gradul următor, la data de 10.01.1990, „conform ordinului M.Ap.N. MC 771/30.12.1989 pentru înaltul patriotism, curajul, abnegaţia şi spiritul de sacrificiu în acţiunile de luptă desfăşurate în scopul anihilării bandelor teroriste şi în îndeplinirea idealurilor Revoluţiei”.

Tot din cuprinsul extrasului mai reiese şi că pe data de 22.12.1989, la ora 10:25, a ordonat retragerea în unitate a efectivelor de militari şi a tehnicii de luptă, mai bine de o oră înainte de fuga dictatorului Ceauşescu.

Extrasul din jurnalul de luptă al unităţii, care reprezintă în sine numai o interpretare sintetică a documentului original, nu face vorbire de nici o acţiune îndreptată împotriva manifestanţilor, şi cu atît mai puţin împotriva Revoluţiei Române.

De altfel, SSPR nu a avut la dispoziţie nici măcar acest extras în momentul în care a hotărît retragerea titlului, iar CPRD face trimitere la alt document care ar fi stat la baza retragerii avizului pentru preschimbarea certificatului, înscris care nu a putut fi prezentat instanţei de judecată.

Cercetarea judecătorească, la rîndul său, a fost incapabilă să identifice, şi cu atît mai puţin să probeze, împrejurări de natură să conducă la concluzia că el nu ar fi îndeplinit condiţiile prevăzute de Legea nr. 341/2004 pentru eliberarea certificatului care face dovada deţinerii titlului de „Luptător Pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 – Luptător Rănit”.

Pentru toate aceste considerente, solicită ca în temeiul art. 312 C. Proc. civ. să se admită recursul formulat, să se dispună casarea hotărîrii atacate şi rejudecînd să se admită acţiunea aşa cum a fost formulată, urmînd să fie anulat în parte Procesul verbal nr. 18/13995 din 19.11.2010 al Comisiei din cadrul SSPR, sub aspectul deciziei de retragere a titlului, precum şi să fie obligat SSPR să facă Instituţiei Prezidenţiale propunerile necesare în vederea reacordării acestuia.

În drept a invocat:

– art. 299 şi urm. C. proc. civ., art. 312 C. proc. civ.;

– Legea nr. 554/2004 a contenciosului adminsitrativ, modificată;

– Legea nr. 341/2004 a recunoştiinţei faţă de eroii martiri şi de luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989;

– Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 341/2004, aprobate prin HG nr. 1412/2004, modificate prin HG nr. 1707/2006

DecizieOana7Recursul a fost înregistrat iniţial pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care, prin încheierea de şedinţă nr. 1584 pronunţată la 25.02.2013, în raport de dispoziţiile art. 26 din Legea nr. 341/2004, introdus prin art. V din Legea nr. 2/2013, în baza art. XXIII alin. 2 şi 4 din Legea nr. 2/2013 a dispus scoaterea cauzei de pe rolul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi trimiterea dosarului, pe cale administrativă, la Curtea de Apel bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, instanţa devenită competentă să îl soluţioneze.

Recursul a fost înregistrat pe rolul acestei instanţe sub nr. 3761/2/2011*.

În faţa Curţii de Apel Bucureşti MIOC MARIUS REMUS a forulat întîmpinare prin care a solicitat respingerea ca neîntemeiat a recursului. Tot prin întîmpinare intimatul a invocat excepţiile autorităţii de lucru judecat, excepţiile lipsei calităţii procesuale pasive ale SSPR şi CPRD şi lipsei procedurii plîngerii prealabile pe care le-a invocat şi în faţa instanţei de fond.

SSPR a formulat întîmpinare prin care a solicitat respingerea ca nefondat a recursului apreciind că sentinţa nr. 6182/31.10.2012 este temeinică şi legală.

Intimatul Oană Marin a depus la data de 06.02.2014 excepţie de neconstituţionalitate a prevederilor art. XXIII, alin. 1-4 din Legea nr. 2/2013. În motivarea excepţie de neconstituţionalitate arată că consecinţa directă a punerii în aplicare a acestor dispoziţii este aceea că îi sînt încălcate drepturile prevăzute atît de Constituţia României, cît şi de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, precum şi de carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, privitoare la dreptul de a beneficia de un proces echitabil şi de exerciţiul unei căi de atac efective şi eficiente împotriva unei hotărîri judecătoreşti princ are s-a dispus cu privire la încălcarea drepturilor civile ale sale.

A fost admisă şi administrată proba cu înscrisuri.

Analizînd excepţia de neconstituţionalitate a art. XXIII alin. 1-4 din Legea nr. 2/2013 sub aspectul admisibilităţii, Curtea constată că în cauză sînt întrunite condiţiile de sesizare a Curţii Constituţionale pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate invocate, conform prevederilor art. 29 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 47/1992.

Astfel, excepţia a fost invocată de una din părţi, respectiv de către recurentul-reclamant, textele de lege criticate au legătură cu soluţionarea cererii deduse judecăţii, actul normativ în care sînt cuprinse aceste texte legal[e] este în vigoare, iar Curtea Constituţională nu a constatat anterior necontituţionalitatea normelor în discuţie.

În ceea ce priveşte temeinicia excepţiei, opinia Curţii este în sensul că prevederile art. XXIII alin. 1-4 din Legea nr. 2/2013 sînt constituţionale.

Aşa fiind, văzînd şi prevederile art. 29 alin. 4 şi 5 din Legea nr. 47/1992, Curtea va admite cererea reclamantului şi va sesiza Curtea Constituţională cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate ridicată de acesta.

Analizînd recursul de faţă Curtea constată că este întemeiat pentru următoarele considerente:

În acest sens, Curtea examinînd actul contestat, respectiv decizia SSPR de anulare a certificatului seria LRT-O nr. 00002 / 23.12.2005, constată că aceasta este menţionată în procesul-verbal din data de 19.11.2010 depus la dosar – f. 109-111.

DecizieOana8Analizînd procesul verbal din data de 19.11.2010, Curtea constată că măsura anulării certificatului de revoluţionar nu este motivată nici în fapt nici în drept, singurele menţiuni referitoare la reclamant fiind următoarele: „CPRD a retras avizul, Comisia a luat act conform art. 49 din legea nr. 341/2004, se anulează certificatul LRT-O şi se propune Preşedinţiei României retragerea avizului. Anexat sinteza Comisiei. Comisia a solicitat documente, documentele sînt clasificate, Jurnalul acţiunilor de luptă este nevoie să fie citit de persoane capabile să înţeleagă ce citesc. A se lua legătura cu Asociaţia 21 Decembrie pentru a ne pune la dispoziţie jurnalele acţiunilor de luptă desecretizate”.

Aceste menţiuni nu pot fi considerate în nici un caz ca reprezentînd o motivare a actului administrativ de anulare a certificatului de revoluţionar, neputîndu-se identifica în concret motivele ce au stat la baza anulării certificatului.

Obligaţia autorităţii emitente de a motiva actul administrativ constituie o garanţie contra arbitrariului administraţiei publice, fiind necesară justificarea raţiunilor de fapt şi de drept care au stat la baza adoptării lui.

Pentru a-şi exercita atribuţia de control al legalităţii actelor administrative, instanţa de judecată trebuie să cunoască raţiunile pentru care emitentul actului, în îndeplinirea puterii sale discreţionare, a ales soluţia criticată de cel vătămat, iar această motivare trebuie să fie intrinsecă actului administrativ.

În consecinţă, avînd în vedere necesitatea cunoaşterii raţiunii emiterii actului administrativ atît de către destinatarul acestuia, cît şi de către instanţă, obligaţia motivării actului administrativ reprezintă o condiţie de legalitate a acestuia, sancţiunea pentru nemotivarea actului administrativ neputînd fi decît anularea lui.

Avînd în vedere motivul de nelegalitate a actului administrativ reţinut de instanţă, respectiv nemotivarea actului, Curtea apreciază ca fiind de respins capătul doi de cerere, vizînd obligarea SSPR să propună reacordarea titlului de către reclamant, întrucît nu se poate stabili la acest moment dacă sînt îndeplinite de către reclamant condiţiile pentru a-i fi acordat titlul solicitat, nefiind cunoscute motivele pentru care SSPR a considerat că se impune anularea certificatului de revoluţionar deţinut de reclamant.

Pe cale de consecinţă, urmează a fi respinse cererile de intervenţie accesorie formulate în cauză.

Soluţia de respingere a excepţiei lipsei procedurii administrative prealabile urmează a fi respinsă avînd în vedere că aceasta nu a fost recurată, intrînd în puterea lucrului judecat.

Faţă de cele expuse, Curtea în temeiul art. 312 Cod procedură civilă (1865), va admite recursul, va modifica în parte sentinţa în sensul că va admite în parte acţiunea, va anula decizia SSPR de anulare a certificatului seria LRT-O nr. 00002 / 23.12.2005, va respinge ca neîntemeiat capătul 2 de cerere, va respinge cererile de intervenţie accesorie şi va menţine soluţia de respingere a excepţiei lipsei procedurii administrative prealabile.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE

DecizieOana9Sesizează Curtea Constituţională cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a disp. art. XXIII alin. 1-4 din Legea 2/2013.

Admite recursul formulat de recurentul-reclamant OANĂ MARIN împotriva sentinţei civile nr. 6182/31.10.2012 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a CAF în dosar 3761/2/2011 în contradictoriu cu intimaţii-pîrîţi SSPR şi CPRD şi intimaţii-intervenienţi în numele altei persoane Asociaţia 21 Decembrie şi Mioc Marius Remus.

Modifică în parte sentinţa în sensul că admite în parte acţiunea.

Anulează decizia SSPR de anulare a certificatului seria LRT-O nr. 00002 / 23.12.2005.

Respinge ca neîntemeiat capătul 2 de cerere.

Respinge cererile de intervenţie accesorie.

Menţine soluţia de respingere a excepţiei lipsei procedurii administrative prealabile.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 10.04.2014.

PREŞEDINTE Pogoran Oana Daniela
JUDECĂTOR Canacheu Claudia Marcela
JUDECĂTOR Grecu Gheorghe
GREFIER Constantin Doina

Vezi pe acest blog evoluţia procesului dintre generalul Oană şi SSPR:
Generalul Marin Oană a dat în judecată SSPR pentru a obţine certificat de revoluţionar
Procesul Marin Oană contra SSPR: Am făcut cerere de intervenţie
Procesul Marin Oană contra SSPR. Cererea mea de intervenţie admisă în principiu, dar numai în interesul SSPR
Procesul cu Marin Oană: cererea mea de probatoriu a fost respinsă
Procesul Marin Oană – SSPR: Instanţa a amînat pronunţarea pentru o săptămînă
Generalul Marin Oană pierde procesul cu mine şi cu SSPR
Hotărîrea judecătorească din procesul dintre generalul Marin Oană cu mine şi SSPR
Recursul generalului Marin Oană în procesul cu SSPR – amînat pentru 6 februarie 2014
Întîmpinarea mea de la recursul procesului generalului Oană cu SSPR
Generalul Oană invocă neconstituţionalitatea art. XXIII alin. 1-4 din Legea 134/2013. Procesul legat de certificatul său de revoluţionar – amînat pentru 20 martie
Instanța a rămas în pronunțare în procesul generalului Marin Oană cu SSPR
Generalul Oană cîştigă recursul în procesul cu SSPR

Mai citeşte despre cazul Oană:
Preschimbarea certificatelor, studiu de caz: Marin Oană şi Ion Suceavă
O scrisoare dubioasă primită de mine de la CPRD
Din arhiva CPRD au dispărut documente. Cazul Marin Oană
Locotenent colonel Oană, trimis împotriva demonstranţilor în 21 decembrie 1989, vajnic apărător al televiziunii în 22 decembrie 1989 (video)
Investigaţiile procuraturii despre luptele de la Televiziune
SSPR sfidează comisia parlamentară a revoluţionarilor?
Încercări ale CPRD de a schimba înţelesul art. 8 din Legea 341/2004
Adrian Viorel Nicolaescu, noul şef al SSPR, are dosar penal în lucru
Uslaşul Trosca şi alţi 4 rămîn fără certificat de revoluţionar. Necesitatea publicării dosarului generalului Militaru
Discuţii la CPRD despre impostori, şedinţa Colegiului Revoluţionarilor, Teodor Mărieş, procesul SSPR cu Preşedinţia şi “activitatea criminală” a lui Marin Oană
Document M.Ap.N. despre revoluţia din Bucureşti
NUP al Parchetului pentru şeful SSPR Adrian Viorel Nicolaescu. Lista finală a revoluţionarilor din Monitorul Oficial “nu a produs consecinţe juridice”
Fostul şef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu scapă de plîngerea penală legată de lista revoluţionarilor din Monitorul oficial
Hotărîrea judecătorească referitoare la fostul şef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu
Generalul Marin Oană – relatare despre revoluția din București

Un gând despre „Hotărîrea judecătorească în cazul Marin Oană contra SSPR. „Obligaţia motivării actului administrativ reprezintă o condiţie de legalitate a acestuia, sancţiunea pentru nemotivarea actului administrativ neputînd fi decît anularea lui (…) Curtea apreciază ca fiind de respins capătul doi de cerere, vizînd obligarea SSPR să propună reacordarea titlului către reclamant, întrucît nu se poate stabili în acest moment dacă sînt îndeplinite de către reclamant condiţiile pentru a-i fi acordat titlul solicitat”

  1. In finali sa retras certificatul si toate drepturile s-au nu.Un lucru este cert in 21 dec 89 a actionat impotriva demonstrantilor,iar in 22 a ordonat soldatilor care chipurile aparau televiziunea de trupele lui ceausescu care ar fi pe cale sa atace televiziunea sa traga in oricine ar incerca sa intre in televiziune,iar Teodor Brates facea apel la populatie sa vina sa apere televiziunea.Si uite asa au mai aparut si alte victime si pe 22 din cauza acestor doua personaje.CCR daca se pronunta in acest caz sa ne spuna si noua daca a fost tradare sa stim si noi nu-i asa Conule Iancu,ca doar toate astea sunt de actualitate si acum,DACA-I TRADARE SA STIM SI NOI,din Caragiale pentru CCR,Parlament si alte organe ale statului.Doru Draghici

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.