Hotărîrea Tribunalului Bucureşti cu privire la Gelu Voican Voiculescu, în procesul celor 748000 de euro

HotJudGVV10În 2011 am publicat articolul Tribunalul Bucureşti confirmă că Gelu Voican Voiculescu a fost un borfaş de drept comun. Noi aberaţii conspiraţioniste în „Adevărul” (linc), în care explicam hotărîrea Tribunalului Bucureşti în procesul deschis de fostul viceprimministru FSN-ist Gelu Voican Voiculescu în temeiul legii 221/2009, cît şi dezinformările despre asta din ziarul „quality” „Adevărul”.

La procesul legat de lămurirea colaborării sale cu securitatea, Gelu Voican Voiculescu a înfăţişat instanţei şi hotărîrea judecătorească din acest proces, pe care o înfăţişez acum în extenso cititorilor, pentru spulberarea oricăror îndoieli. Mă întreb dacă ziarul „Adevărul” va publica dezminţire la articolele sale mai vechi legate de acest caz şi îşi va cere scuze faţă de cititori.

ROMÂNIA
TRIBUNALUL BUCUREŞTI – SECŢIA A III-A CIVILĂ

DOSAR NR. 63354/3/2010

SENTINŢA CIVILĂ NR. 2219

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE 21.12.2011
TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN:
PREŞEDINTE – CORNELIA TELECHI
GREFIER – MIHAELA POPOVICI

Din partea Ministerului Public – Parchetul de pe lîngă Tribunalul Bucureşti, participă procuror Voicu Sorin Cezar.

Pe rol se află pronunţarea asupra cererii de chemare în judecată formulată de reclamantul GELU VOICAN VOICULESCU în contradictoriu cu pîrîtul STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, avînd ca obiect pretenţii întemeiate pe dispoziţiile Legii nr. 221/2009.

Dezbaterile în fond şi susţinerile orale ale părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 19.12.2011, încheiere ce face parte integrantă din prezenta decizie civilă, cînd tribunalul, avînd nevoie de timp pentru a delibera şi pentru a da posibilitate părţilor să depună concluzii scrise a amînat pronunţarea la data de 21.12.2011, cînd a decis următoarele:

TRIBUNALUL

Prin acţiunea înregistrată la data de 29.12.2010 la Tribunalul Bucureşti, reclamantul GELU VOICAN VOICULESCU a chemat în judecată pe pîrîtul STATUL ROMÂN REPREZENTAT DE MINISTERUL DE FINANŢE şi a solicitat următoarele:
1. să se constate caracterul politic al măsurii administrative a exmatriculării sale în anul 1959 de la Institutul de Petrol Gaze şi Geologie.
HotJudGVV112. să se constate caracterul politic al urmăririi sale informative în perioada 1965-1989.
3. să se constate caracterul politic al reţinerii sale, ca arestat şi anchetat timp de aproape 3 luni între 6 mai 1970 – 22 iulie 1970 de către Consiliul Securităţii Statului.
4. să se constate caracterul politic al condamnării sale de drept comun, la 1 an şi 6 luni din care a executat 11 luni, între 16 iulie 1985 – 11 iunie 1986.
5. să fie înlăturate toate efectele hotărîrii judecătoreşti de condamnare cu caracter politic.
6. să fie obligat pîrîtul să-i achite echivalentul în lei la data efectuării plăţii, al sumei de 748000 euro cu titlul de despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit ca urmare a încălcării drepturilor şi lbiertăţilor fundamentale, după cum urmează:
a) pentru exmatricularea din 1959 datorită căreia a terminat facultatea cu un an întîrziere – 100000 euro.
b) pentru privarea de libertate din 1970, 1985 şi 1986, în total 408 zile – 408000 euro.
c) pentru urmărirea informativă între 1965-1989, prin filaj, interceptări – 240000 euro.
TOTAL 748000 euro.

În motivarea acţiunii s-a arătat că la data de 13.03.1959, petentul a fost exmatriculat din anul II al Facultăţii de Geologie şi la care fusese admis pe bază de examen în septembrie 1957, această măsură avînd substrat politic şi întemeindu-se pe o serie de acuzaţii, printre care figurau originea burgheză putredă, ostilitatea faţă de învăţămîntul politic, misticism, refuzul de a presta muncă patriotică.

În aceste circumstanţe, reclamantul a fost nevoit să se angajeze ca muncitor sondor la data de 03 iunie 1959 la Întreprinderea de Foraje Bucureşti, iar ulterior după formularea mai multor petiţii către forurile şi instituţiile competente, reclamantului i s-a permis continuarea studiilor universitare, astfel că în anul 1963 a absolvit facultatea, însă cu 1 an mai tîrziu datorită măsurii administrative cu caracter politic luată împotriva sa.

A mai arătat reclamantul că în perioada 1965-1989 a fost urmărit de către organele fostei Securităţi, întrucît era considerat drept agitator periculos în rîndurile tineretului, astfel că i s-a deschis un dosar de urmărire informativă în acest sens, totodată fiindu-i interceptate convorbirile telefonice, reclamantul aflîndu-se permanent sub supravegherea acestui organ de represiune.

HotJudGVV12S-a mai susţinut de către reclamant că în intervalul 18 mai – 22 iulie 1970 a fost arestat din motive politice şi anchetat timp de 3 luni, ocazie cu care organele de represiune ale regimului comunist i-au adus o serie de învinuiri care în final au fost retrase întrucît nu erau întrunite elementele constitutive ale infracţiunilor de săvîrşirea cărora fusese acuzat.

Reclamantul învederează că organele de securitate au continuat activitatea de urmărire şi supraveghere împotriva acestuia, intenţionînd să-l acuze pe reclamant de săvîrşirea infracţiunii de propagandă împotriva orînduirii comuniste, pedepsită de art. 166 C. pen., însă pentru a nu se ajunge la un proces politic care ar fi atras oprobiul statelor din vest s-a recurs la confecţionarea unui dosar ce conţinea acuzaţii de drept comun, respectiv infracţiunile de fals intelectual şi trafic de valută, astfel că prin sentinţa penală nr. 1383/18.11.1985, reclamantul a fost condamnat la o pedeapsă privativă de libertate de 1 an şi 6 luni, dinc are a executat 11 luni în perioada 16 iulie 1985 – 11 iunie 1986, fiind eliberat din detenţie în urma unui decret de graţiere emis de şeful statului din acea vreme.

În cauză au fost administrate de către reclamant probe cu înscrisuri în dovedirea susţinerilor făcute prin cererea de chemare în judecată.

Prin încheierea din 21.11.2011, instanţa nu a admis în principiu cererea de itnervenţie formulată în cauză de către intervenientul Mioc Marius Remus, apreciind că nu sînt îndeplinite cerinţele prev. de art. 49 şi urm. C. pr. civ.

Legea nr. 221/2009 defineşte la art. 1 alin. 1 condamnarea cu caracter politic ca fiind „orice condamnare dispusă printr-o hotărîre judecătorească definitivă, pronunţată în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, pentru fapte săvîrşite înainte de 6 martie 1945 sau după această dată şi care au avut drept scop împotrivirrea faţă de regimul totalitar instaurat la data de 6 martie 1945”, iar la alin. 2 sînt arătate faptele în privinţa cărora condamnarea ce a fost pronunţată constituie de drept condamnare cu caracter politic.

HotJudGVV13De asemenea în această lege, la art. 3 este definită şi măsura administrativă cu caracter politic ca fiind „orice măsură luată de organele fostei miliţii sau securităţi, avînd ca obiect dislocarea şi stabilirea de domiciliu obligatoriu, internarea în unităţi şi colonii de muncă, stabilirea unui loc de muncă obligatoriu, dacă au fost întemeiate pe unul sau mai multe dintre următoarele acte normative…”

Aşa, după cum se arată în art. 4 alin. 2 din lege „persoanele care au făcut obiectul unor măsuri adminsitrative, altele decît cele prevăzute la art. 3 pot, de asemenea, solicita instanţei de judecată să constate caracterul politic al acestora”.

Faţă de aceste norme legale şi în raport de probele cu înscrisuri ce au fost administrate în cauză de către reclamant, instanţa consideră că este întemeiată în parte acţiunea introdusă de reclamant, aşa încît urmează să se constate caracterul politic al măsurii administrative a exmatriculării reclamantului în anul 1959 de la institutul de Petrol Gaze şi Geologie, Facultatea de Geologie Tehnică, al urmăririi informative în perioada 1965-1989, al reţinerii şi arestării abuzive a reclamantului în intervalul 06 mai – 22 iulie 1970.

Nu va putea fia dmisă cererea formulată de reclamant în sensul de a se constata caracterul politic al condamnării sale la o pedeapsă privativă de libertate de 1 an şi 6 luni, dinc are a executat 11 luni în perioada 16 iulie 1985 – 11 iunie 1986, dat fiind faptul că în speţă este vorba de o condamnare pentru infracţiuni de drept comun a căror săvîrşire a fost de altfel recunoscută de către reclamant [vezi pe acest blog hotărîrea penală de condamnare (linc)], ori legea nr. 221/2009 se referă doar la condamnările cu caracter politic aplicate în regimul anterior.

Prin cererea de chemare în judecată reclamantul a solicitat şi acordarea de daune morale în cuantum de 748000 euro date fiind măsurile adminsitrative cu caracter politic şi condamnarea ce i-a fost aplicată sub acest aspect art. 5 alin. 1 lit. a din Lege statuînd că „orice persoană care a suferit condamnări cu caracter politic în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 sau care a făcut obiectul unor măsuri administrative cu caracter politic, precum şi, după decesul acestei eprsoane, soţul sau descendenţii acesteia pînă la gradul al II-lea inclusiv, pot solicita instanţei de judecată, înt ermen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, obligarea statului la: a) acordarea unor despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit prin condamnare…”.

HotJudGVV14Acţiunea promovată de reclamant a fost înregistrată la instanţă la data de 29.12.2010, după adoptarea şi respectiv publicarea la 15.11.2010 în Monitorul Oficial a Deciziei nr. 1358 dată de către Curtea Constituţională şi prin care textul art. 5 alin. 1 lit. a din lege privind acordarea de daune morale a fost declarat ca neconstituţional.

Este cunoscut faptul că potrivit art. 147 din Constituţia revizuită, deciziile adoptate de Curtea Constituţională sînt de la data publicării lor general obligatorii şi au putere numai pentru viitor.

În considerentele acestei decizii, Curtea a reţinut că Statul Român a creat cadrul legislativ favorabil pentru a garanta realizarea dreptului la restituire, fie prin restituirea în natură, fie prin acordarea unei despăgubiri în cazul imposibilităţii de restituire în natură.

Că prin OUG nr. 214/1999 persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvîrşite din motive politice sau supuse din motive politice unor măsuri adminsitrative abuzive în perioada 6 martie 1945 – 14 decembrie 1989, li s-a recunoscut calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă.

Că există o serie de acte normative cu caracter reparatoriu în materia acordării altor drepturi persoanelor care au fost persecutate de regimul anterior, legiuitorul preocupîndu-se constant de îmbunătăţirea legislaţiei în acest sens, putînd fi exemplificat Decretul-lege nr. 118/1990.

Curtea a apreciat că „scopul acordării de despăgubiri pentru daunele morale suferite de persoanele persecutate în perioada comunistă este nu atît repararea prejudiciului suferit, prin repunerea persoanei persecutate într-o situaţie similară cu cea avută anterior – ceea ce este şi imposibil, ci finalitatea instituirii acestei norme reparatorii este de natură a produce o satisfacţie de ordin moral”.

Totodată, Curtea a opinat în sensul că nu poate exista decît cel mult o obligaţie „morală” a statului de a acorda despăgubiri persoanelor persecutate în perioada comunistă.

În materia despăgubirilor pentru daune morale suferite de persoanele persecutate din motive politice în perioada comunistă, Curtea a cosntatat că există două norme juridice – art. 4 din Decretul_lege nr. 118/1990 şi art. 5 alin. 1 din Legea nr. 221/2009 – care au un scop comun, respectiv de a acorda sume de bani persoanelor persecutate din motive politice.

HotJudGVV15Că despăgubirile prevăzute în legea nr. 221/2009, respectiv art. 5 alin. 1 lit. a, avînd acelaşi scop ca şi indemnizaţia stabilită de art. 4 din Decretul-Lege nr. 118/1990, nu pot fi considerate drepte, echitabile şi rezonabile.

Curtea a mai observat şi faptul că prevederile legale supuse analizei instituie pentru prima dată posibilitatea ca moştenitorii de pînă la gradul al II-lea al persoanei persecutate să beneficieze de despăgubiri morale, ceea ce în opinia Curţii a evidenţiat o îndepărtare a legiuitorului de la principiile echităţii şi dreptăţii, întrucît nu se poate considera că moştenitorii au aceeaşi îndreptăţire la despăgubiri pentru daune morale ca şi predecesorii lor.

În urma analizei comparative a mai multor acte normative după cum s-a arătat, Curtea a concluzionat în sensul că în domeniul acordării de despăgubiri pentru daune morale persoanelor persecutate din motive politice în perioada comunistă sînt în vigoare reglementări paralele a căror coexistenţă conduce la creearea unor situaţii de incoerenţă şi instabilitate.

Avînd în vedere aceste considerente, în condiţiile în care cererea de chemare în judecată a fost introdusă după adoptarea deciziei nr. 1358/2010 de către Curtea Constituţională, instanţa apreciază că nu este întemeiată cererea formulată de reclamant cu privire la acordarea de daune morale, aşa încît va fi respinsă.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte acţiunea formulată de reclamantul GELU VOICAN VOICULESCU, cu domiciliul în Bucureşti (…) în contradictoriu cu pîrîtul STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, avînd ca obiect pretenţii întemeiate pe dispoziţiile Legii nr. 221/2009.

HotJudGVV16Constată caracterul politic al măsurii administrative a exmatriculării reclamantului în anul 1959 de la Institutul de Petrol şi Gaze şi Geologie, al urmăririi informative în perioada 1965-1989, al reţinerii şi arestării în perioada 06 mai – 22 iulie 1970.

Respinge capetele de cerere IV, V şi VI ca neîntemeiate.

Cu recurs.

Pronunţată în şedinţă publică azi 21.12.2011.

PREŞEDINTE Cornelia Telechi

GREFIER Mihaela Popovici

Definitivă. Irevocabilă prin respingerea recursuluzi dec. 1806/12 CAB 3 civ [Curtea de Apel Bucureşti secţia 3 civilă]

eliberat 30.01.13

Mai citeşte, din dosarul de la CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu:

Gelu “748000 de euro” Voican: “Despre faptul că falsific deconturile, în afară de şeful meu, mai cunoşteau majoritatea colegilor mei”
“Inculpatul Voiculescu Gelu Voican a dat dovadă de sinceritate în timpul urmăririi penale”
Analiză a Securităţii: “Voiculescu Gelu solicită sarcini pe linie SLOMR, menţionînd pe un ton de reproş că dacă nu-l folosim cîndva se va retrage undeva la ţară şi va creşte păsări”
Gelu Voican Voiculescu, chemat la securitate pentru un presupus plan de părăsire a ţării: “Contactul avut m-a îmbogăţit în viziunea mea asupra unor realităţi sociale, resimţind că realmente există preocuparea de a se veghea asupra destinelor oamenilor”
Gelu Voican Voiculescu, amintiri despre un cetăţean dominican
Securitatea, bănuitoare faţă de Gelu Voican Voiculescu
Istoria lui Gregorian Bivolaru “în toată intimitatea devenirii sale existenţiale”, scrisă pentru securitate de Gelu Voican Voiculescu
Gelu Voican explică securităţii: Gregorian Bivolaru e greu recuperabil prin reeducare. Numai un stagiu militar dur, făcut anume pentru a-l frînge, cu toate asprimile cîmpului de instrucţie la infanterie, l-ar putea lecui
Gelu Voican despre persoana care i-a adăpostit cărţi şi xeroxuri: “Discutînd pe marginea unor aspecte social-economice din ţară sau de ordin cultural, am reţinut că făcea unele aprecieri care puteau fi interpretate ca negative”
Paul Goma, în dosarul CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu
Securitatea despre Gelu Voican Voiculescu: “Se confirmă pe a treia linie că a deconspirat legătura cu organele de securitate”
Departamentul juridic al CNSAS a cerut declararea lui Gelu Voican Voiculescu drept colaborator al securităţii
Nota de constatare a CNSAS în cazul Gelu Voican Voiculescu
Raport al securităţii despre Gregorian Bivolaru
Spicuiri din dosarul CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu, despre Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei
Spicuiri din dosarul CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu, despre Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei (2)
Biblioteca lui Gelu Voican Voiculescu, confiscată şi apoi restituită de securitate

Vezi evoluțiile de pînă acum din procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS, legat de lămurirea relaţiei cu securitatea a lui Gelu Voican Voiculescu:
Yoghinul Gregorian Bivolaru, descris pentru Securitate de Gelu Voican Voiculescu
Decizia CNSAS legată de Gelu Voican Voiculescu, atacată în instanţă din 2 părţi diferite
Evenimentul Zilei relatează despre contestarea în justiţie a adeverinţei CNSAS despre Gelu Voican Voiculescu
Urmările pe care le-au avut turnătoriile lui Gelu Voican Voiculescu
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu – amînat pentru 1 martie
Dosarul Gregorian Bivolaru contra CNSAS a fost conexat la dosarul Marius Mioc contra CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu
Apărarea lui Gelu Voican (1). Lipsa calităţii procesuale active a lui Marius Mioc
Apărarea lui Gelu Voican (2). Lipsa calităţii procesuale pasive a lui Gelu Voican
Apărarea lui Gelu Voican (3). Lipsa calităţii de reprezentant a lui Bivolaru a avocatei Mîţu şi lipsa discernămîntului lui Gregorian Bivolaru
Apărarea lui Gelu Voican (4). Fondul chestiunii
Instanţa a rămas în pronunţare pe excepţii
Instanţa a respins excepţiile şi se va trece la judecarea fondului
Gelu Voican Voiculescu recuză judecătorul la procesul cu CNSAS. Procesul celor 748000 euro – amînat pe 21 noiembrie
Scor 6-0. Cererea de recuzare depusă de Gelu Voican Voiculescu a fost respinsă
Motivarea respingerii excepţiilor ridicate de Voican Voiculescu
Cererea de recuzare şi respingerea ei
Gelu Voican declară fals contractul avocaţial a lui Gregorian Bivolaru, obţinînd astfel o nouă amînare a procesului său
Cererea de înscriere în fals depusă de Gelu Voican Voiculescu – respinsă. Deasemeni, respinsă cererea mea pentru prezentarea restului filelor de la dosarul lui Gelu Voican
Gelu Voican Voiculescu cere suspendarea procesului legat de colaborarea cu securitatea. CNSAS refuză să-mi dea acces la dosarul original a lui GVV
Cererea de suspendare respinsă. Voican Voiculescu a depus o nouă cerere de recuzare
A 2-a cerere de recuzare depusă de Gelu Voican Voiculescu – respinsă. Ce alte procese a mai avut GVV
A 3-a cerere de recuzare a judecătorului Ionel Radu
Gelu Voican Voiculescu, amendat cu 700 lei. Cererea de recuzare – respinsă
Motivele amendării lui Gelu Voican Voiculescu, cel care era cît p-aci să ajungă secretar de stat la SSPR
Instanţa a amînat pronunţarea pe 11 septembrie
Nouă amînare în procesul cu Gelu Voican şi CNSAS: 25 septembrie
Concluziile mele scrise şi soluţia primei instanţe
Sentinţa din procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS
Recursul în procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS – reprogramat pentru 4 martie 2014
Interviu despre procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS (video)
Recursul lui Gregorian Bivolaru în procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu – amînat pentru 16 septembrie. Cerere de intervenţie a unor asociaţii
Procesul cu Gelu Voican Voiculescu și CNSAS – trimis spre rejudecare
ÎCCJ: Stabilirea calităţii de colaborator al securităţii necesită administrarea unui probatoriu complet
Gelu Voican Voiculescu cere revizuirea deciziei ÎCCJ din procesul legat de colaborarea sa cu securitatea
Dovezile a căror înfăţişare a fost dispusă de instanţă
Am mai primit 3,8 kg documente din dosarul de securitate a lui Gelu Voican Voiculescu
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie respinge cererea de revizuire formulată de Gelu Voican Voiculescu
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu – amînat pe 22 septembrie. S-a cerut audierea ca martor a ofiţerului de securitate Moisă

Alte articole despre Gelu Voican Voiculescu:
De aniversarea revoluţiei, Gelu Voican ne serveşte minciuni proaspete
Agenda Zilei: Un ziar care refuză să dea dezminţiri (între timp ziarul respectiv a dispărut de pe piaţă)
Gelu Voican Voiculescu: Gîndul meu se îndreaptă spre cei disimulaţi sub infracţiuni de drept comun. Să se revizuiască situaţiile judiciare! TVR decembrie 1989 (video)
Tribunalul Bucureşti confirmă că Gelu Voican Voiculescu a fost un borfaş de drept comun. Noi aberaţii conspiraţioniste în “Adevărul”
CPRD respinge contestaţia mea legată de Ion Iliescu şi amînă soluţionarea contestaţiilor legate de Gelu Voican Voiculescu şi Constantin Aldescu
Osîndirea lui Gelu Voican Voiculescu din 1985. „Inculpatul a falsificat deconturile prezentînd în 10 cazuri acte justificative nereale”

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.