Procesul legat de certificatul de revoluționar al generalului Marin Oană trimis la Tribunalul Timiș. Răspunsul meu la întîmpinări

În procesul legat de certificatul de revoluționar al generalului Marin Oană (linc), Curtea de Apel Timișoara a hotărît în 30 mai declinarea cauzei către Tribunalul Timiș (linc). N-am fost prezent la ședința de judecată. Aceasta era programată la ora 9, m-am gîndit că fiind prima ședință de judecată n-o să se discute dosarul chiar la prima oră. Am ajuns abia la ora 9,40, cînd sala de judecată era încuiată, semn că judecătorii isprăviseră toate procesele pe care le aveau pe ziua respectivă. Nu erau decît vreo 6-7 procese pe listă, din experiențele mele anterioare eram obișnuit cu complete de judecată care au cel puțin 20 de procese în ziua de ședință. Oricum mă așteptam la declinarea competenței, care fusese cerută de SSRMLÎRC, căci schimbările la legea 341/2004 au dat într-adevăr tribunalului competența soluționării acestui tip de procese în primă instanță.

Cititorii acestui blog cunosc deja întîmpinarea depusă de SSRMLÎRC (linc) în acest caz, cît și întîmpinarea depusă de Oană (linc). Prezint acum și răspunsul la întîmpinări pe care l-am depus la dosarul cauzei.

Curtea de Apel Timișoara
Dosar 431/59/2016

Domnule președinte

Subsemnatul, MIOC MARIUS REMUS, domiciliat în Timișoara (…), în calitate de reclamant în această cauză depun următorul

Răspuns la întîmpinări și precizare de acțiune

Solicit instanței să anuleze certificatul de luptător pentru victoria revoluției române din decembrie 1989 – luptător rănit (numit mai departe certificat de revoluționar) al numitului Oană Marin și să interzică pîrîtei Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 (numită mai departe SSRMLÎRC) emiterea în viitor al unui alt certificat de revoluționar conform legii 341/2004 pentru Oană Marin, CNP 1460620400200. În subsidiar, solicit instanța să oblige SSRMLÎRC să anuleze respectivul certificat de revoluționar invocînd ca motivare faptul că Oană Marin a avut acțiuni împotriva revoluției prin comandarea unor trupe care în 21 decembrie 1989 au fost trimise împotriva manifestanților și care au fost folosite pentru împrăștierea, intimidarea și stînjenirea mișcărilor acestora, lucru care, conform art. 8 din Legea 341/2004, constituie o acțiune împotriva revoluției incompatibilă cu primirea unui certificat de luptător în revoluție.

Apreciez că instanța, pe baza dovezilor depuse în acest proces, poate în mod direct să anuleze certificatul de revoluționar al numitului Oană Marin, în temeiul art. 1 din Legea 554/2004.

O hotărîre judecătorească care doar ar obliga SSRMLÎRC să anuleze certificatul este de evitat, căci SSRMLÎRC ar putea lua din nou o decizie de anulare nemotivată corespunzător, cum a mai făcut-o, dînd posibilitate lui Oană Marin să obțină anularea deciziei în instanță. Doar în subsidiar, dacă există cumva vreo piedică legală pentru instanță de a anula direct respectivul act (eu nu văd nici o astfel de piedică), cer obligarea SSRMLÎRC de a anula certificatul, cu indicarea motivației în fapt și în drept care trebuie folosită la această anulare.

Instanța competentă

În conformitate cu art. 10 alin. 1 din Legea 554/2004, fiind vorba de un litigiu privind un act administrativ emis de o instituție centrală (Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor, numit mai departe SSPR, prefăcut între timp în SSRMLÎRC conform OUG 11/2014), instanța competentă este Curtea de Apel. Conform art. 10 alin. 3 din Legea 554/2004 este dreptul meu, ca reclamant, să aleg între instanța de la domiciliul meu și cea de la domiciliul (sediul) pîrîtului. Alegerea mea este pentru instanța din Timișoara.

Calitatea procesuală activă

Conform art. 1 alin. 2 din Legea 554/2004 se poate adresa instanței de contencios administrativ și persoana vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept. Așadar, faptul că eu nu sînt titularul actului individual reprezentat de certificatul de revoluționar LRT-O nr. 00002 nu este de natură să îmi oprească dreptul meu de a cere anularea respectivului act.

Conform art. 20 alin. 1 din HG 1412/2004 (normele de aplicare ale legii 341/2004) „persoanele nemulțumite de nepreschimbarea certificatului doveditor sau care consideră, pe baza de probe, că în cazul altor persoane cărora le-a fost preschimbat certificatul doveditor nu au fost respectate prevederile Legii nr. 341/2004 sau ale prezentelor norme metodologice pot face contestație la Comisia Parlamentară, în termen de maximum 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a listei finale prevăzute la art. 19 alin. (1)”.

Lista finală a persoanelor cărora li s-a preschimbat certificatul de revoluționar conform legii 341/2004 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 467 bis din 7 iulie 2010, în această listă apărînd și numitul Oană Marin.

Legiuitorul a prevăzut expres în legea specială dreptul oricărei „persoane nemulțumite” de a face contestație cu privire la preschimbarea certificatelor emise în aplicarea legii 341/2004. Sorocul limită de depunere a contestației din partea unor terți era 6 luni după 7 iulie 2010, adică 7 ianuarie 2011.

Subsemnatul am făcut la CPRD încă din 2009, deci înainte de 7 ianuarie 2011, contestație la preschimbarea certificatului lui Oană Marin, fapt consemnat în procesul verbal al ședinței CPRD din 10 noiembrie 2009 (vezi capitolul „Istoria contestării certificatului lui Oană Marin”). În acest proces urmăresc rezolvarea favorabilă a propriei mele contestații.

Totodată, conform art. 49 din HG 1412/2004: „În cazul în care, pe baza unor elemente de noutate, constatate din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane fizice ori juridice de drept public sau privat, reiese faptul că noile tipuri de certificate au fost eliberate unor persoane care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 341/2004 sau de prezentele norme metodologice, SSPR procedează la anularea certificatelor respective şi propune preşedintelui României retragerea titlurilor atribuite în baza acestora”.

Deci acest articol prevede dreptul „oricărei persoane fizice” să sesizeze „elemente de noutate” pe baza cărora (chiar și după termenul prevăzut de art. 20 din HG 1412/2004) se poate proceda la anularea certificatelor emise conform legii 341/2004.

Conform art. 49 alin. 2 din HG 1412/2004, după cum a fost modificată prin HG 1707/2006, anularea unui certificat de revoluționar se poate face, pe bază de elemente de noutate, și ulterior expirării termenului de preschimbare a certificatelor.

Respectarea dreptului de a contesta certificatul de luptător în revoluție al altuia, drept consființit prin legea 341/2004 și normele metodologice ale acesteia (HG 1412/2004), reprezintă un interes legitim al meu, atît ca urmare a consființirii exprese de către legiuitor al acestui drept, cît și datorită situației mele particulare de revoluționar din 1989.

Subsemnatul am calitatea de luptător în revoluție rănit seria LRT-M nr. 00023 (vezi Monitorul Oficial nr. 467 bis din 7 iulie 2010). În această calitate sînt deranjat de existența unor persoane care ar fi primit certificate de revoluționar fără respectarea prevederilor legale, iar atribuirea unui asemenea certificat unei persoane care a acționat împotriva revoluției este în mod particular deranjantă pentru mine.

De ani de zile în societatea românească se discută despre încălcări ale legii prin care s-au atribuit certificate de revoluționar nelegal, iar în calitate de posesor al unui asemenea certificat am fost eu însumi pus în situația de a-mi fi pusă la îndoială autenticitatea participării mele la revoluție pe motiv că ar fi larg cunoscut faptul că asemenea certificate s-au eliberat nelegal. Aceasta îmi pricinuiește prejudicii morale. Însuși legiuitorul, în preambulul OUG 95/2014 vorbește despre „prejudiciul de imagine” care a fost creat și de „aplicarea greșită sau abuzivă” a legii 341/2004 care „a generat (…) multiplicarea numărului beneficiarilor”. Iată deci, recunoscut și de legiuitor, că „aplicarea greșită sau abuzivă” a legii 341/2004 a creat prejudicii de imagine beneficiarilor acestei legi, printre care mă număr.

Atribuirea unui certificat de revoluționar din 1989 unei persoane care a acționat împotriva revoluției reprezintă o terfelire a idealurilor revoluției, pe care art. 1 alin. 3 din Constituție le pomenește ca principiu de bază al statului român. Prin urmare, apreciez că există și un interes public în demersul meu.

Istoria contestării certificatului lui Oană Marin

În cazul Oană Marin, prima contestație la adresa certificatului său de revoluționar a venit de la Emilian Cutean, care, după ce fusese conducător al SSPR devenise președinte al Comisiei Parlamentare a Revoluționarilor din Decembrie 1989 (numită mai departe CPRD) – comisie care are sarcina stabilită prin legea 341/2004 de a aviza certificatele de revoluționari. În procesul verbal al ședinței CPRD din 9 septembrie 2008, disponibil pe saitul Camerei Deputaților și probabil și în partea de Monitor Oficial cu dezbateri parlamentare, e consemnat:

„În urma verificării dosarului domnului OANĂ MARIN (dosar nr. 172), Subcomisia CPRD 89 a constatat următoarele:
– în timpul Revoluţiei din Decembrie 1989 a fost cadru militar
– a avut acţiuni până în data de 21 Decembrie 1989, care se încadrează în art. 8 din Legea nr. 341/2004, iar verificarea dosarului se face ţinându-se cont de art. 1 indice 2 din H.G. nr. 1707/2006.
– dosarul respectiv nu conţine elementele necesare preschimbării certificatului pentru calitatea solicitată, conform dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările ulterioare;
– a acţionat împotriva revoluţiei, potrivit adresei Ministerului Apărării Naţionale nr. DL/S/160/11.06.2007, înregistrată la CPRD 89 sub nr. 42/445/12.06.07.
Pentru motivele arătate mai sus, Subcomisia CPRD89 propune neacordarea avizului de preschimbare pentru Certificatul de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite al domnului OANĂ MARIN, întrucât se consideră că nu au fost respectate dispoziţiile Legii nr. 341/2004 şi normele de aplicare ale acesteia.
Preşedintele CPRD 89 supune la vot această propunere.
S-a votat în unanimitate”

http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2008/sz0909.pdf (paginile 5-6 din procesul verbal)

Cu toate acestea, SSPR nu a luat nici o măsură pentru intrarea în legalitate. Ca urmare, în 24 februarie 2009, am publicat pe saitul meu „Blogul lui Marius Mioc” articolul „SSPR sfidează Comisia parlamentară a revoluționarilor?” în care-mi exprimam nedumerirea față de faptul că SSPR neglijează hotărîrile CPRD.

https://mariusmioc.wordpress.com/2009/02/24/sspr-sfideaza-comisia-parlamentara-a-revolutionarilor/

Findcă după alegeri componența CPRD se schimbase, SSPR a încercat iar să obțină avizul pentru certificatul lui Oană Marin. Citez din procesul verbal al ședinței CPRD din 29 septembrie 2009:

D. Pentru dosarele domnilor SUCEAVA ION şi OANĂ MARIN, se respinge propunerea SSPR de acordare a avizului favorabil pentru preschimbarea certificatului doveditor a calităţii de revoluţionar pentru a se solicita de la CNSAS dacă aceste persoane au fost colaboratoare ale securităţii în perioada decembrie 1989. (…)
S-a votat cu majoritate de voturi”

http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz0929.pdf (pagina 3 din procesul verbal)

Observînd acest fapt am trimis o contestație către CPRD, conform prevederilor legii 341/2004, în care am arătat că Oană Marin a avut acțiuni împotriva revoluției constatate deja de CPRD, deci acordarea avizului este nelegală, independent de faptul că a colaborat ori nu cu securitatea.

În ședința CPRD din 10 noiembrie 2009 se amintește acea contestație a mea:

„Preşedintele Comisiei a prezentat adresa trimisă la CPRD1989 de domnul Marius Mioc, fiind nemulţumit de faptul că membrii comisiei rediscută cazul domnului Oană Marin, considerînd cazul ca fiind închis, preschimbarea certificatului fiind respinsă.
Doamna Popină Mirela, consilier al SSPR, a menţionat faptul că domnul Oană Marin are avizul ambelor comisii, are titlul acordat, i s-a înmînat certificatul dar acesta cuprindea erori materiale, drept pentru care l-a returnat la SSPR pentru a fi retipărit, după retipărire în momentul transmiterii la CPRD 1989 s-a decis nesemnarea acestuia.
Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a specificat faptul că a fost transmisă la CPRD 1989 de la Ministerul Apărării Naţionale adresa cu caracter secret nr. DL/S/11.06.2007, înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 42/445/12.06.2007 care specifică faptul că acesta a fost colaborator al Securităţii, adresă pe care domnul Emilian Vasile Cutean preşedintele CPRD 1989 la momentul respectiv a prezentat-o membrilor Comisiei în cadrul şedinţei de lucru a CPRD 1989.
Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a menţionat faptul că acea adresă nu se regăseşte în evidenţele CPRD 1989, drept pentru care a propus solicitarea de la Ministerul Apărării Naţionale o copie a adresei menţionate mai sus. Membri Comisiei au fost de acord.”

http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz1110.pdf (pag. 7-8 din procesul verbal)

Ulterior, în ședința CPRD din 9 decembrie 2009 se consemnează:

„Membri Comisiei au discutat situaţia dosarului domnului Oană Marin, avînd în vedere adresa primită de la Ministerul Apărării Naţionale. Faţă de caracterul secret al acestei adrese, preşedintele CPRD, senator Raymond Luca, a invitat numai membri comisiei să analizeze conţinutul acesteia, care, după studierea adresei, au hotărît în unanimitate să acorde aviz negativ pentru preschimbarea noului tip de certificat domnului Oană Marin

http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2009/sz1209.pdf (pag. 6-7 din procesul verbal)

Ulterior am informat și SSPR despre retragerea avizului CPRD în cazul Oană (dar și în cazul Suceavă Ion), prin petiția din 21.04.2010 pe care am depus-o deja la dosar, la care am primit răspunsul datat 05.05.2010, deasemeni depus la dosar.

A urmat publicarea listei finale a celor cărora li s-a preschimbat certificatul de revoluționar conform legii 341/2004 în Monitorul Oficial 467 bis din 7 iulie 2010, cînd am constatat că, în ciuda răspunsului oficial primit de mine de la SSPR, Oană Marin figurează ca avînd certificatul preschimbat. Ca urmare am depus plîngere penală împotriva conducătorului de atunci al SSPR, Adrian Viorel Nicolaescu.

Ulterior respectivei plîngeri penale am primit din partea CPRD adresa din 16 septembrie 2010 (depusă deja la dosar), în care se face referire la petiția mea către SSPR din 21.04.2010 legată de Oană Marin și Suceavă Ion, iar apoi sînt informat că Oană Ion nu apare pe lista din Monitorul Oficial. Eu nu mă referisem la nici un Oană Ion ci la Oană Marin, iar Oană Marin apărea în Monitorul Oficial.

Apoi însă SSPR a luat măsura anulării certificatului lui Oană Marin, fără însă să-și motiveze decizia, cum a constatat Curtea de Apel București. Mă întreb dacă plîngerea penală împotriva lui Adrian Viorel Nicolaescu a cărei cercetare era în curs (finalizată apoi cu NUP) a jucat vreun rol în hotărîrea SSPR.

A urmat decretul 237/28.02.2011 al președintelui României prin care domnului Oană i-a fost retras titlul de luptător în revoluție, iar apoi procesul de la Curtea de Apel București, ale cărui hotărîri judecătorești (primă instanță și recurs) le-am depus deja la dosar.

În cursul procesului de la Curtea de Apel București, în care am avut calitate de intervenient în favoarea SSPR, dar mi s-a respins cererea de intervenție în interes propriu, am depus ca dovezi suplimentare declarația lui Oană de la Parchet, pe care am depus-o și aici, cît și copie după pagini din cartea „Istoria loviturilor de stat în România,vol. IV (II)” de Alex Mihai Stoenescu, editura Rao, București 2005, unde la  pag. 236, 273-275, sînt publicate extrase din Documentarul comandantului, registrul de note ale generalului-maior Gheorghe Voinea, comandantul Armatei 1, care avea în zona de responsabilitate şi Capitala. Citim acolo:

(Ora) 13:53, Mr. Carp raportează au ieşit 13 TAB T R.1 Mc (şi) 15 TAB R 2 Mc, Total 28 TAB + 1 CRMS, Oană.
(Ora) 14:11 – Tov. Ministru lt.col. Oană – să plece la intrarea principală la CC. ptr. a lua leg(ătura) cu tov. Ministru
(Ora) 16:02 – Total 5 CpI (companii de infanterie) + 2 Cp.Tc (companii de tancuri) sînt pregătite (rap. Mr. Carp). T1f Cons.Stat lt.col. Oană – 158453 şi 148110/433 (numere de telefon la care putea fi contactat Oană în sediul Consiliului de Stat; nota lui Alex Stoenescu).
(Ora) 16:37 – Tov. ministru in Piaţa Romană 300 (de) oameni să fie imprăştiaţi de Oană. Intercontinental – Cpt. Marin să-i imprăştie cu TAB. In Piaţa Unirii, aprox. 300 să fie imprăştiaţi (s-a transmis ord. Mr. Carp)
(Ora) 16:48. S-a transmis ordin lt. maj. Dafinescu de la P.C. (punctul de comandă) al lt. col. Oană să ducă 2 TAB la intrarea principală de la CC la dispoziţia tov. ministru.
(Ora) 17:30 Lt. col. Oană raportează că a descongestionat (Bulevardul) 6 martie şi pleacă spre Intercontinental să facă joncţiunea cu cpt. Marin care acţionează pe Magheru.

Respectivele înscrisuri le-am comunicat și SSPR care era parte în proces, și pot fi considerate „elemente de noutate”. Însă, deoarece SSPR nu făcuse referire la respectivele înscrisuri în decizia de anulare a certificatului de revoluționar a lui Oană Marin, nu s-a putut ține seama de ele în acel proces, care avea ca obiect doar decizia SSPR de anulare a certificatului lui Oană, nu propria mea contestație cu privire la acel certificat, contestație depusă în 2009 la CPRD și în 2010 la SSPR.

În ședința CPRD din 03.04.2012 senatorul Raymond Luca, președinte al CPRD, a apreciat activitatea lui Oană Marin din decembrie 1989 drept „criminală”.

http://www.cdep.ro/comisii/revolutionari/pdf/2012/sz0403.pdf (pagina 10 din procesul verbal)

Sînt de acord cu cererea pîrîtului Oană Marin de a se atașa la dosarul cauzei dosarul 3761/2/2011 al Curții de Apel București. Din hotărîrea Curții de Apel București, deja depusă de mine la dosar, se vede fără echivoc că aceasta nu s-a pronunțat cu privire la acuzațiile mele, ci doar cu privire la actul administrativ al SSPR. Totodată, am arătat situația juridică ambiguă în care se găsește pîrîtul Oană, căci decretul prezidențial de retragere a titlului rămîne valabil, retragerea avizului de către CPRD deasemeni rămîne valabilă (acesta e și motivul pentru care eu n-am chemat CPRD în judecată; nu am nici o divergență cu CPRD), iar SSPR nu a fost obligat să facă demersuri pentru a-l repune pe Oană în drepturile prevăzute de legea 341/2004.

Îndeplinirea procedurii de plîngere prealabilă

Prin petiția mea înregistrată la SSPR în 21 aprilie 2010, care e de fapt o continuare a contestației adresată CPRD la care se face referire în ședința CPRD din 10 noiembrie 2009, cît și prin petiția depusă la SSRMLÎRC în 19 ianuarie 2016, care poate fi considerată o petiție nouă ori o revenire la petiția veche, am îndeplinit procedura plîngerii prealabile prevăzută de Legea 554/2004.

La petiția mea din 21 aprilie 2010 SSPR/SSRMLÎRC niciodată nu mi-a trimis vreun răspuns oficial prin care mi-ar fi respins-o, iar din decretul 237/2011 al președintelui României, am tras concluzia că petiția mea a fost rezolvată favorabil. Apreciez că nu este prescrisă acțiunea în justiție în continuarea petiției mele din 2010 cîtă vreme din răspunsul oficial al instituției către mine reieșea că SSPR nu a eliberat certificat lui Oană Marin iar ulterior nu am primit vreun alt răspuns oficial din care să reiasă că petiția mi-a fost respinsă.

Petiția mea din ianuarie 2016 este o continuare a petiției mele din 2010, dar poate fi considerată și o petiție nouă. Între timp comunicasem SSRMLÎRC și elemente de noutate, anume declarația olografă a lui Oană Marin de la Parchet, copie a unor pagini din cartea „Istoria loviturilor de stat în România”, vol. IV (II) de Alex Mihai Stoenescu, cît și  Sentința civilă 6182 din 31 octombrie 2012 și Decizia civilă 2986 din 10 aprilie 2014 a Curții de Apel București, cele 2 hotărîri judecătorești consființind, cu autoritate de lucru judecat, că Oană Marin „a acționat și a luptat contra manifestanților din decembrie 1989”, fapt incompatibil cu eliberarea certificatului de luptător în revoluție, conform art. 8 din Legea 341/2004.

În conformitate cu art. 49 alin. 2 din HG 1412/2004 „în cazul în care, pe baza unor elemente de noutate, constatate din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane fizice ori juridice de drept public sau privat, reiese faptul că noile tipuri de certificate au fost eliberate unor persoane care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de prezentele norme metodologice, SSRMLÎRC va proceda la anularea certificatelor respective și va propune Președintelui României retragerea titlurilor atribuite în baza acestora”.

Luînd act de elementele de noutate pe care i le adusesem la cunoștiință, SSRMLÎRC avea obligația să anuleze respectivul certificat de revoluționar, chiar și în lipsa unei petiții a mele anterioare din 2010. Pîrîta nu și-a îndeplinit această obligație, și nici obligația de a-mi răspunde la petiție în 30 de zile de la data primirii acesteia (art. 2 lit. g din Legea 544/2004).

Fiindcă decretul președintelui României de anulare a titlului de revoluționar a lui Oană Marin e în continuare valabil, apreciez că nu se impune o altă sesizare a Președintelui României pentru retragerea acestui titlu.

Contest înscrisul „Certificat seria LRT-O nr. 00002” cu data eliberării 23.12.2005 depus de pîrîtul Oană Marin la dosar

Numitul Oană Marin are CNP (…), iar CNP-ul trecut pe înscrisul depus la dosar este 146620400200. Așadar, este un alt CNP și nu există siguranța că e vorba de aceeași persoană.

În ședința CPRD din 10 noiembrie 2009 se precizează:

„Doamna Popină Mirela, consilier al SSPR, a menţionat faptul că domnul Oană Marin are avizul ambelor comisii, are titlul acordat, i s-a înmînat certificatul dar acesta cuprindea erori materiale, drept pentru care l-a returnat la SSPR pentru a fi retipărit, după retipărire în momentul transmiterii la CPRD 1989 s-a decis nesemnarea acestuia”.

Așadar vechiul certificat pe numele Oană Marin conținea erori materiale (e vorba anume de CNP-ul greșit) și a fost tipărit un nou certificat, dar după retipărire președintele CPRD n-a mai vrut să semneze noul certificat.

Eu nu cer anularea certificatului cu CNP greșit eliberat în 23.12.2005, căci acela oricum a fost anulat fiindcă avea CNP-ul greșit. Dacă cumva n-a fost anulat, vă rog să considerați faptul că CNP-ul trecut pe certificat e greșit un motiv suplimentar de anulare.

Eu cer anularea noului certificat de revoluționar emis pe numele Oană Marin, care fusese deja retipărit cel tîrziu în 10 noiembrie 2009, după cum e confirmat prin ședința CPRD, dar la acea dată încă nu fusese semnat (deci nu era valabil) și eliberat către pîrît.

În temeiul art. 292 alin. 2  și 304 Cod procedură civilă cer ca numitul Oană Marin să prezinte instanței originalul certificatului de luptător în revoluție emis pe numele său pentru a se constata data eliberării acestuia și dacă corespunde cu copia depusă la dosar.

Totodată cer ca SSRMLÎRC să lămurească problema datei cînd s-a eliberat lui Oană Marin certificatul retipărit cu date corecte, în locul celui cuprinzînd erori materiale care fusese returnat instituției de către Oană Marin, motiv pentru care cer ca SSRMLÎRC să depună certificatul retipărit cu datele corecte și dacă din acest înscris nu rezultă data eliberării cer prezentarea de către instituție a tuturor înscrisurilor legate de retipărirea certificatului lui Oană Marin și eliberarea acestuia. Cer încuviințarea dovezii cu interogatoriul SSRMLÎRC dacă dovezile cerute anterior nu sînt îndestulătoare.

Apreciez că eliberarea către Oană Marin a certificatului retipărit cu date corecte s-a putut face doar după decizia 2986/2014 a Curții de Apel București. În 2009, deși deja retipărit, certificatul nu era semnat de președintele CPRD, iar apoi a existat un litigiu care a împiedicat eliberarea certificatului. Precizez că nici în dosarul Curții de Apel București nu am văzut un certificat a lui Oană Marin cu eroarea materială corectată, a cărui existență este totuși certă, căci e pomenit în procesul verbal al ședinței CPRD din 10 noiembrie 2009.

Problema prescripției

Cer respingerea excepției prescripției dreptului la acțiune deoarece n-am primit răspuns la plîngerea mea prealabilă adresată SSRMLÎRC iar data expirării termenului legal pentru primirea răspunsului a fost 18 februarie 2016. În raport cu această dată chemarea în judecată a fost introdusă în termen.

Precizez că mie nu mi s-a comunicat actul „certificat de luptător în revoluție” a lui Oană Marin decît acum, prin înscrisul alăturat întîmpinării lui Oană Marin pe care l-am contestat, căci ceea ce a comunicat Oană Marin este vechiul certificat cu CNP greșit, nu noul certificat cu eroarea materială corectată, care nu știu dacă și cînd a fost eliberat. Față de faptul că certificatul corectat nu mi-a fost comunicat niciodată, nu se poate pune problema prescipției.

Excepția de nelegalitate

Independent de petiția mea eliberarea certificatului către Oană Marin a fost nelegală chiar de la început.

În ședința CPRD din 9 septembrie 2008, pe lîngă faptul că numitul ar fi avut acțiuni împotriva revoluției, se mai precizează:

„dosarul respectiv nu conţine elementele necesare preschimbării certificatului pentru calitatea solicitată, conform dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 şi H.G. nr. 1412/2004 cu modificările şi completările ulterioare”

De aceea cer prezentarea de către SSRMLÎRC a tuturor actelor care au stat la baza eliberării certificatului lui Oană Marin. În mod special sînt curios să văd dacă există acolo declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat acțiuni împotriva Revoluției din decembrie 1989, pretinsă de art. 1^2 alin. 3 din normele metodologice de aplicare ale legii 341/2004 așa cum au fost modificate prin art. I pct. 2 din HG 1707/2006.

ÎN DREPT:

Legea 341/2004 și normele ei de aplicare HG 1412/2004 în forma din momentul eliberării certificatului de revoluționar a lui Oană Marin și în forma actuală, HG 1707/2006, Legea 554/2004, Codul de procedură civilă.

DOVEZI:

  • Procesele verbale ale ședințelor CPRD din 9 septembrie 2008, 29 septembrie 2009, 10 noiembrie 2009, 9 decembrie 2009, 3 aprilie 2012, disponibile pe saitul Camerei Deputaților cît și, probabil, în partea de Monitor Oficial consacrată dezbaterilor parlamentare. Alătur extrasele relevante din acestea.
  • Certificatul meu de rănit în revoluție eliberat conform legii 341/2004
  • Copie articol „SSPR sfidează Comisia Parlamentară a Revoluționarilor” pe care l-am publicat pe saitul propriu în 24 februarie 2009
  • Adresă din partea Parchetului de pe lîngă Înalta Curte de Casație și Justiție care confirmă că această instituția a cercetat strict faptele cu caracter penal din timpul revoluției.

Reclamant
Mioc Marius Remus

Mai citește, despre acest proces:
– Acțiune în justiție pentru anularea certificatului de revoluționar al generalului Marin Oană
– SSRMLÎRC cere respingerea acțiunii mele în justiție legată de certificatul de revoluționar al generalului Marin Oană
– Întîmpinarea lui Oană în procesul legat de certificatul său de revoluționar. „Vă rog să respingeți acțiunea ca inadmisibilă, prematură, prescrisă, lipsită de interes sau, după caz, nefondată”

Citește despre Marin Oană:
Generalul Marin Oană – relatare despre revoluția din București
Preschimbarea certificatelor, studiu de caz: Marin Oană şi Ion Suceavă
O scrisoare dubioasă primită de mine de la CPRD
Din arhiva CPRD au dispărut documente. Cazul Marin Oană
Locotenent colonel Oană, trimis împotriva demonstranţilor în 21 decembrie 1989, vajnic apărător al televiziunii în 22 decembrie 1989 (video)
Investigaţiile procuraturii despre luptele de la Televiziune
SSPR sfidează comisia parlamentară a revoluţionarilor?
Încercări ale CPRD de a schimba înţelesul art. 8 din Legea 341/2004
Adrian Viorel Nicolaescu, noul şef al SSPR, are dosar penal în lucru
Uslaşul Trosca şi alţi 4 rămîn fără certificat de revoluţionar. Necesitatea publicării dosarului generalului Militaru
Discuţii la CPRD despre impostori, şedinţa Colegiului Revoluţionarilor, Teodor Mărieş, procesul SSPR cu Preşedinţia şi “activitatea criminală” a lui Marin Oană
Document M.Ap.N. despre revoluţia din Bucureşti
NUP al Parchetului pentru şeful SSPR Adrian Viorel Nicolaescu. Lista finală a revoluţionarilor din Monitorul Oficial “nu a produs consecinţe juridice”
Fostul şef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu scapă de plîngerea penală legată de lista revoluţionarilor din Monitorul oficial
Hotărîrea judecătorească referitoare la fostul şef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu
– SSRMLÎRC respinge cererea mea de a se anula certificatul de revoluționar a lui Marin Oană
– Nouă cerere pentru anularea certificatului de revoluționar al generalului Marin Oană

Despre procesul deschis de Oană împotriva SSPR (actualul SSRMLÎRC) și CPRD, proces la care am avut calitatea de intervenient în interesul SSPR (fiindu-mi respinsă calitatea de intervenient în interes propriu, motiv pentru care hotărîrea nu îmi este opozabilă), citiți:
Generalul Marin Oană a dat în judecată SSPR pentru a obţine certificat de revoluţionar
Procesul Marin Oană contra SSPR: Am făcut cerere de intervenţie
Procesul Marin Oană contra SSPR. Cererea mea de intervenţie admisă în principiu, dar numai în interesul SSPR
Procesul cu Marin Oană: cererea mea de probatoriu a fost respinsă
Procesul Marin Oană – SSPR: Instanţa a amînat pronunţarea pentru o săptămînă
Generalul Marin Oană pierde procesul cu mine şi cu SSPR
Hotărîrea judecătorească din procesul dintre generalul Marin Oană cu mine şi SSPR
Recursul generalului Marin Oană în procesul cu SSPR – amînat pentru 6 februarie 2014
Întîmpinarea mea de la recursul procesului generalului Oană cu SSPR
Generalul Oană invocă neconstituţionalitatea art. XXIII alin. 1-4 din Legea 134/2013. Procesul legat de certificatul său de revoluţionar – amînat pentru 20 martie
Instanța a rămas în pronunțare în procesul generalului Marin Oană cu SSPR
Generalul Oană cîştigă recursul în procesul cu SSPR
– Hotărîrea judecătorească în cazul Marin Oană contra SSPR. „Obligaţia motivării actului administrativ reprezintă o condiţie de legalitate a acestuia, sancţiunea pentru nemotivarea actului administrativ neputînd fi decît anularea lui (…) Curtea apreciază ca fiind de respins capătul doi de cerere, vizînd obligarea SSPR să propună reacordarea titlului către reclamant, întrucît nu se poate stabili în acest moment dacă sînt îndeplinite de către reclamant condiţiile pentru a-i fi acordat titlul solicitat”

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.