Curtea de Apel București: Informațiile furnizate de Gelu Voican Voiculescu securității nu îndeplinesc cumulativ condițiile de denunțare de activități potrivnice regimului și de a urmări îngrădirea drepturilor omului

SentRejudGVV 001Cu întîrziere de peste 7 luni am primit în sfîrșit sentința Curții de Apel București din procesul care urmărește lămurirea relației cu securitatea a fostului viceprimministru FSN-ist Gelu Voican Voiculescu (azi, consilier la Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist).

O prezint și cititorilor acestui blog. Cu litere cursive între paranteze drepte sînt inserate comentarii ale mele.

Cu cîteva luni în urmă am prezentat cititorilor și concluziile mele scrise din proces (linc).

Dosar 5744/2/2010
ROMÂNIA
CURTEA DE APEL BUCUREȘTI
SECȚIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

SENTINȚA CIVILĂ NR. 3458
Ședința publică din 22 decembrie 2015

Completul constituit din:
PREȘEDINTE IONEL RADU
Grefier Mariana Dincă

Pe rol se află rejudecarea cauzei de contencios administrativ și fiscal formulată de reclamanții MIOC MARIUS REMUS și BIVOLARU GREGORIAN, în contradictoriu cu pîrîții CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU STUDIEREA ARHIVELOR SECURITĂȚII și VOICULESCU GELU VOICAN avînd ca obiect „anulare act administrativ”.

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în ședința publică din data de 15 decembrie 2015, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, parte integrantă din prezenta hotărîre, cînd Curtea, avînd nevoie de timp pentru a delibera, a amînat pronunțarea la data de 22 decembrie 2015, cînd, în aceeași compunere, a hotărît următoarele:

SentRejudGVV 002 SentRejudGVV 003 SentRejudGVV 004 SentRejudGVV 005 SentRejudGVV 006 SentRejudGVV 007 SentRejudGVV 008 SentRejudGVV 009 SentRejudGVV 010 SentRejudGVV 011CURTEA

deliberînd asupra cauzei de față, constată următoarele:

(…) [urmează descrierea chemărilor în judecată și a fazelor anterioare ale procesului, pe care nu o repet, căci le-am prezentat pe larg pe acest blog la momentul respectiv – vezi lista de lincuri de la sfîrșitul articolului]

În rejudecare, a fost completat probatoriul conform indicațiilor din considerentele deciziei de casare.

Analizînd actele dosarului în raport cu susținerile reclamanților și considerentele deciziei de casare, Curtea constată că acțiunile conexate sînt neîntemeiate, pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare.

Potrivit art. 2 lit. b din OUG nr. 24/2008, colaborator al securității este persoana care a furnizat informații, indiferent în ce formă, precum note și rapoarte scrise, relatări verbale consemnate de lucrătorii securității, prin care se denunțau activitățile sau atitudinile potrivnice regimului totalitar comunist și care au vizat îngrădirea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Analiza gramaticală a textului citat relevă faptul că informațiile furnizate de un colaborator al securității trebuie să îndeplinească în mod cumulativ două condiții intrinseci, și anume:

– să denunțe activități sau atitudini potrivnice regimului totalitar comunist;

– să vizeze (să urmărească, să aibă ca scop) îngrădirea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Examinînd informațiile furnizate de pîrîtul VOICULESCU GELU VOICAN, Curtea constată că o parte din acestea nu îndeplinesc cumulativ condițiile menționate mai sus, iar o altă parte intră în sfera clauzei de excludere prevăzută de art. 2 lit. b teza a doua din OUG 24/2008.

Astfel, nota informativă din data de 15.12.1981, cu privire la cetățeanul bolivian Antonio Canedo nu conține nici o referire la atitudini potrivnice sistemului politic, ci doar informații cu privire la persoana acestuia.

Nota din data de 18.04.1984, reclamantul [de fapt, pîrîtul] despre Gregorian Bivolaru, cuprinde informații și considerații de ordin subiectiv cu privire la acesta. Însă, din chiar debutul notei reiese că informațiile furnizate de pîrîtul VOICULESCU GELU VOICAN nu au avut ca scop sancționarea penală a acestuia, ci „…înțelegerea dinăuntru a situației la care s-a ajuns în prezent…”.

Similar, în nota din 26.04.1984 pîrîtul Voiculescu Gelu Voican face, cu privire la același reclamant, afirmații care induc ideea că activitatea desfășurată de pîrît în domeniul meditației transcedentale, precum și cunoștiințele sale de yoga ar fi lipsite de consistență. Acest gen de afirmații ar putea fi considerate vexatorii de către reclamant, însă nu pot fi apreciate ca denunțînd atitudini potrivnice regimului totalitar și cu atît mai puțin îngrădirea vreunui drept fundamental. Sub acest din urmă aspect instanța apreciază că mențiunile din nota informativă cu privire la modalitatea de executare a unei pedepse privative de libertate nu pot fi apreciate ca vizînd îngrădirea dreptului la libertate, întrucît pîrîtul nu recomandă aplicarea unei pedepse, ci doar sugerează o modalitate de executare, în cazul în care va fi aplicată.

Celelalte afirmații cuprinse în notă, referitoare la numitul M.S.V., nu se pot încadra în ipoteza art. 2 lit. b din OUG nr. 24/2008, deoarece nu se referă la atitudini potrivnice regimului totalitar, ci constituie o caracterizare a respectivei persoane.

Concluzia cu privire la notele date de pîrît cu privire la reclamantul Gregorian Bivolaru este aceea că, exceptîndu-le pe cele care nu conțin referiri la atitudini potrivnice regimului totalitar, nu au vizat îngrădirea vreunui drept fundamental. Dimpotrivă, aceste note se coroborează cu notele de analiză întocmite de organele de securitate, precum și cu înregistrările T.O. [tehnică operativă, adică ascultarea convorbirilor telefonice], din care reiese că pîrîtul era mai degrabă interesat ca reclamantul să scape de sub ancheta organelor represive, decît să fie condamnat.

În ce privește notele olografe nesemnate, Curtea constată că acestea nu cuprind date cu privire la atitudini potrivnice regimului totalitar comunist. Astfel, nota de la filele 75-84 vol. I conține afirmații cu caracter general referitoare la Paul Goma, dar nici o informație concretă. În mod similar, nota de la filele 150-152 vol. I cuprinde impresii de la călătoria făcută de mama pîrîtului în R.F.G.

Notele dactilografiate și nesemnate, depuse la filele 104-125 vol. I, se referă la relația dintre pîrîtul VOICULESCU GELU VOICAN și un cetățean palestinian. Conținutul acestor note puteau prezenta interes pentru activitatea de contraspionaj din epocă, deoarece tinde să releve interesul cetățeanului palestinian, membru al OEP, pentru comunitățile evreiești din România. Prin urmare, nu se poate aprecia că relatările cuprinse în aceste note ar denunța atitudini potrivnice regimului totalitar, ci mai degrabă ar releva amenințări la adresa securității naționale.

În ceea ce privește informațiile furnizate în anul 1985, Curtea are în vedere înscrisurile depuse la dosar după completarea probatoriului dispusă prin decizia de casare.

Astfel, prin sentința penală nr. 1383 / 18.11.1985, pronunțată de judecătoria sector 1 și rămasă definitivă, pîrîtul VOICULESCU GELU VOICAN a fost condamnat pentru infracțiuni de drept comun, prevăzute de art. 215 combinat cu art. 229 din codul penal atunci în vigoare.

Prin sentința civilă nr. 2219 / 21.12.2011, pronunțată de Tribunalul București, secția a III-a civilă, definitivă și irevocabilă, a fost respinsă cererea reclamantului de a se constata caracterul politic al condamnării dispuse prin sentința penală menționată anterior.

Prin aceeași sentință civilă s-a constatat caracterul politic al măsurii administrative a exmatriculării în anul 1959 de la Institutul de Petrol și Gaze și al urmăririi informative din perioada 1965-1989, precum și al reținerii și arestării din perioada 06.05.-22.07.1[9]70.

Curtea mai reține că, așa cum reiese din înscrisul depus la filele 279-281 din vol. 2 după casare, reiese că în luna iulie 1985 s-a propus sesizarea organelor de miliție pentru a se trece la arestarea și continuarea cercetării pîrîtului în stare de arest în legătură cu fapte pe linie de securitate, printre altele multiplicarea și distribuirea de cărți apreciate ca subversive în epocă.

Din nota nr. 62/10.07.1985, întocmită de DSS – Direcția de cercetări penale, depusă la fila 1 din vol. 3 după casare, la data de 10 iulie 1985 s-a dispus restituirea dosarului la miliție, apreciindu-se că din materialele existente nu reiese că pîrîtul ar fi desfășurat activități de propagandă împotriva orînduirii socialiste și în consecință nu se impun măsuri pe linia organelor de cercetare penală ale securității.

Din nota depusă la fila 21 același dosar reiese că la 23.07.1985 s-a dispus arestarea și începerea urmăririi penale pentru infracțiuni de drept comun, respectiv speculă, fals, uz de fals, înșelăciune în dauna avutului obștesc, precum și pentru deținerea de mijloace de plată străine, rechizitoriul fiind finalizat la data de 10.11.1985.

Din coroborarea aspectelor redate mai sus se reține că, în paralel cu cercetarea penală pentru infracțiuni de drept comun, pîrîtul VOICULESCU GELU VOICAN a fost cercetat de organele specializate ale Securității și cu privire la infracțiuni specifice, îndreptate contra orînduirii socialiste, prin obținerea, multiplicarea și disemniarea acestora în rîndul persoanelor din anturajul său.

În atare situație, Curtea constată că sînt aplicabile prevederile art. 2 lit. b teza a doua din OUG nr. 24/2008, conform cărora persoana care a furnizat informații cuprinse în declarații, procese verbale de interogatoriu sau de confruntare, date în timpul anchetei și procesului, în stare de libertate, de reținere ori de arest, pentru motive politice privind cauza pentru care a fost fie cercetată, fie judecată și condamnată, nu este considerată colaborator al securității, potrivit prezentei definiții, iar actele și documentele care consemnau aceste informații sînt considerate parte a propriului dosar.

Concluzia se impune prin faptul că pîrîtul a fost cercetat pentru infracțiuni contra orînduirii socialiste în aceeași perioadă în care a fost anchetat și pentru infracțiuni de drept comun. Prin urmare, informațiile obținute cu privire la persoanele din anturajul pîrîtului nu pot fi valorificate pentru stabilirea calității de colaborator, ci trebuie considerate ca făcînd parte din propriul dosar de urmărire informativă.

Curtea apreciază ca nerelevantă împrejurarea că reclamantul [de fapt pîrîtul] nu a fost condamnat pentru infracțiuni contra orînduirii socialiste, cîtă vreme legea prevede că este suficient să fi fost cercetat cu privire la aceste infracțiuni. Din această perspectivă este de asemenea lipsit de relevanță faptul că instanța civilă nu a considerat condamnarea de drept comun ca avînd caracter politic. Desigur, cu totul alta ar fi fost situația dacă pîrîtul ar fi fost cercetat exclusiv pentru infracțiuni de drept comun, iar în cursul cercetării / urmăririi penale ar fi furnizat, din proprie inițiativă, informații ce s-ar circumscrie definiției date de art. 1 lit. b din OUG nr. 24/2008. Într-adevăr, într-o atare ipotetică situație pîrîtul nu s-ar fi putut prevala de cauza de excludere prevăzută de textul de lege menționat, deoarece informațiile nu ar fi fost date în cauza pentru care ar fi fost cercetat și prin urmare nu ar fi fost îndeplinită ipoteza legală.

Avînd în vedere considerentele expuse, Curtea constată că informațiile date de pîrîtul VOICULESCU GELU VOICAN nu îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 2 lit. b din OUG nr. 24/2008, așa cum corect s-a apreciat în adeverința contestată.

În ce privește stric procedura de emitere a adeverinței, Curtea constată că, așa cum rezultă din procesul verbal al ședinței CNSAS din data de 23.02.2010, depus la dosar în ședința publică din 10.03.2015, la ședința respectivă au participat 8 membri, adeverința fiind aprobată cu majoritate de 6 voturi. Prin urmare, instanța nu poate reține vreun element de nelegalitate în ce privește procedura de emitere a adeverinței contestate.

În raport cu argumentele expuse mai sus, Curtea constată că acțiunile conexate sînt neîntemeiate, urmînd a fi respinse.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂȘTE

Respinge acțiunile conexate formulate de reclamanții Mioc Marius Remus, domiciliat în Timișoara […] și Bivolaru Gregorian, cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedură la Cabinet de Avocat Mîțu Mihaela, în București […], în contradictoriu cu pîrîții CNSAS cu sediul în București, str. Matei Basarab nr. 55-57, sector 3 și Voiculescu Gelu Voican, domiciliat în București […], ca neîntemeiate.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică azi, 22 decembrie 2015.

Președinte IONEL RADU
Grefier MARIANA DINCĂ

Mai citeşte despre evoluțiile de pînă acum din procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS:
Yoghinul Gregorian Bivolaru, descris pentru Securitate de Gelu Voican Voiculescu
Decizia CNSAS legată de Gelu Voican Voiculescu, atacată în instanţă din 2 părţi diferite
Evenimentul Zilei relatează despre contestarea în justiţie a adeverinţei CNSAS despre Gelu Voican Voiculescu
Urmările pe care le-au avut turnătoriile lui Gelu Voican Voiculescu
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu – amînat pentru 1 martie
Dosarul Gregorian Bivolaru contra CNSAS a fost conexat la dosarul Marius Mioc contra CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu
Apărarea lui Gelu Voican (1). Lipsa calităţii procesuale active a lui Marius Mioc
Apărarea lui Gelu Voican (2). Lipsa calităţii procesuale pasive a lui Gelu Voican
Apărarea lui Gelu Voican (3). Lipsa calităţii de reprezentant a lui Bivolaru a avocatei Mîţu şi lipsa discernămîntului lui Gregorian Bivolaru
Apărarea lui Gelu Voican (4). Fondul chestiunii
Instanţa a rămas în pronunţare pe excepţii
Instanţa a respins excepţiile şi se va trece la judecarea fondului
Gelu Voican Voiculescu recuză judecătorul la procesul cu CNSAS. Procesul celor 748000 euro – amînat pe 21 noiembrie
Scor 6-0. Cererea de recuzare depusă de Gelu Voican Voiculescu a fost respinsă
Motivarea respingerii excepţiilor ridicate de Voican Voiculescu
Cererea de recuzare şi respingerea ei
Gelu Voican declară fals contractul avocaţial a lui Gregorian Bivolaru, obţinînd astfel o nouă amînare a procesului său
Cererea de înscriere în fals depusă de Gelu Voican Voiculescu – respinsă. Deasemeni, respinsă cererea mea pentru prezentarea restului filelor de la dosarul lui Gelu Voican
Gelu Voican Voiculescu cere suspendarea procesului legat de colaborarea cu securitatea. CNSAS refuză să-mi dea acces la dosarul original a lui GVV
Cererea de suspendare respinsă. Voican Voiculescu a depus o nouă cerere de recuzare
A 2-a cerere de recuzare depusă de Gelu Voican Voiculescu – respinsă. Ce alte procese a mai avut GVV
A 3-a cerere de recuzare a judecătorului Ionel Radu
Gelu Voican Voiculescu, amendat cu 700 lei. Cererea de recuzare – respinsă
Motivele amendării lui Gelu Voican Voiculescu, cel care era cît p-aci să ajungă secretar de stat la SSPR
Instanţa a amînat pronunţarea pe 11 septembrie
Nouă amînare în procesul cu Gelu Voican şi CNSAS: 25 septembrie
Concluziile mele scrise şi soluţia primei instanţe
Sentinţa din procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS
Recursul în procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS – reprogramat pentru 4 martie 2014
Interviu despre procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS (video)
Recursul lui Gregorian Bivolaru în procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu – amînat pentru 16 septembrie. Cerere de intervenţie a unor asociaţii
Procesul cu Gelu Voican Voiculescu și CNSAS – trimis spre rejudecare
ÎCCJ: Stabilirea calităţii de colaborator al securităţii necesită administrarea unui probatoriu complet
Gelu Voican Voiculescu cere revizuirea deciziei ÎCCJ din procesul legat de colaborarea sa cu securitatea
Dovezile a căror înfăţişare a fost dispusă de instanţă
Am mai primit 3,8 kg documente din dosarul de securitate a lui Gelu Voican Voiculescu
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie respinge cererea de revizuire formulată de Gelu Voican Voiculescu
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu – amînat pe 22 septembrie. S-a cerut audierea ca martor a ofiţerului de securitate Moisă
Nouă amînare în procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS
Concluziile mele scrise la procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS

Vezi documente din dosarul de la CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu:
Gelu “748000 de euro” Voican: “Despre faptul că falsific deconturile, în afară de şeful meu, mai cunoşteau majoritatea colegilor mei”
“Inculpatul Voiculescu Gelu Voican a dat dovadă de sinceritate în timpul urmăririi penale”
Analiză a Securităţii: “Voiculescu Gelu solicită sarcini pe linie SLOMR, menţionînd pe un ton de reproş că dacă nu-l folosim cîndva se va retrage undeva la ţară şi va creşte păsări”
Gelu Voican Voiculescu, chemat la securitate pentru un presupus plan de părăsire a ţării: “Contactul avut m-a îmbogăţit în viziunea mea asupra unor realităţi sociale, resimţind că realmente există preocuparea de a se veghea asupra destinelor oamenilor”
Gelu Voican Voiculescu, amintiri despre un cetăţean dominican
Securitatea, bănuitoare faţă de Gelu Voican Voiculescu
Istoria lui Gregorian Bivolaru “în toată intimitatea devenirii sale existenţiale”, scrisă pentru securitate de Gelu Voican Voiculescu
Gelu Voican explică securităţii: Gregorian Bivolaru e greu recuperabil prin reeducare. Numai un stagiu militar dur, făcut anume pentru a-l frînge, cu toate asprimile cîmpului de instrucţie la infanterie, l-ar putea lecui
Gelu Voican despre persoana care i-a adăpostit cărţi şi xeroxuri: “Discutînd pe marginea unor aspecte social-economice din ţară sau de ordin cultural, am reţinut că făcea unele aprecieri care puteau fi interpretate ca negative”
Paul Goma, în dosarul CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu
Securitatea despre Gelu Voican Voiculescu: “Se confirmă pe a treia linie că a deconspirat legătura cu organele de securitate”
Departamentul juridic al CNSAS a cerut declararea lui Gelu Voican Voiculescu drept colaborator al securităţii
Nota de constatare a CNSAS în cazul Gelu Voican Voiculescu
Raport al securităţii despre Gregorian Bivolaru
Spicuiri din dosarul CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu, despre Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei
Spicuiri din dosarul CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu, despre Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei (2)
Biblioteca lui Gelu Voican Voiculescu, confiscată şi apoi restituită de securitate
O zi din viaţa lui Gelu Voican Voiculescu
– Procesul Verbal al ședinței colegiului CNSAS în care s-a discutat cazul Gelu Voican Voiculescu

Alte articole despre Gelu Voican Voiculescu:
De aniversarea revoluţiei, Gelu Voican ne serveşte minciuni proaspete
Agenda Zilei: Un ziar care refuză să dea dezminţiri (între timp ziarul respectiv a dispărut de pe piaţă)
Gelu Voican Voiculescu: Gîndul meu se îndreaptă spre cei disimulaţi sub infracţiuni de drept comun. Să se revizuiască situaţiile judiciare! TVR decembrie 1989 (video)
Tribunalul Bucureşti confirmă că Gelu Voican Voiculescu a fost un borfaş de drept comun. Noi aberaţii conspiraţioniste în “Adevărul”
CPRD respinge contestaţia mea legată de Ion Iliescu şi amînă soluţionarea contestaţiilor legate de Gelu Voican Voiculescu şi Constantin Aldescu
Osîndirea lui Gelu Voican Voiculescu din 1985. „Inculpatul a falsificat deconturile prezentînd în 10 cazuri acte justificative nereale”
Hotărîrea Tribunalului Bucureşti cu privire la Gelu Voican Voiculescu, în procesul celor 748000 de euro
Ziarul „Libertatea” dezinformează despre Gelu Voican Voiculescu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.