Evacuarea lui Laszlo Tokes din locuința parohială, în decembrie 1989. Dosarul de executare al sentinței – integral pe internet

img_20161022_0002Începutul revoluției române din 1989 se leagă de adunarea mai multor persoane în jurul casei preotului Laszlo Tokes, cu scopul de a împiedica evacuarea acestuia din locuință. Laszlo Tokes însuși e cel care, la slujba duminicală din 10 decembrie 1989, a anunțat enoriașii că pe 15 decembrie e plănuită evacuarea sa. Cu privire la aceasta, au apărut ulterior diferite speculații. De pildă, Radu Portocală, în maculatura intitulată „România. Autopsia unei lovituri de stat” apărută în Franța în 1990 și tradusă în românește în 1991 (Editura Agora Timișoreană în colaborare cu Editura Continent), scria: Cu o lună mai tîrziu – şi totul conduce la concluzia că ar fi vorba de ramura conspirativă – autorităţile ecleziastice, prin vocea episcopului reformat László Papp, decid mutarea disciplinară a pastorului Tőkés în satul Mineu. (…) Amănunt interesant: în România s-a aflat totdeauna despre cineva că a fost arestat, niciodată că va fi arestat. (…) Miliţia ar fi trebuit să pună în practică executarea sentinţei, dar Securitatea veghează de la distanţă şi lansează zvonul – la începutul lunii decembrie – că pastorul va fi arestat între 15 şi 17 ale aceleaşi luni” (pag. 31-32 la traducerea românească). Antonia Rados, în cartea „Complotul Securităţii. Revoluţia trădată din România”, Editura Saeculum I.O., Bucureşti 1999 (traducere după originalul apărut în Germania în 1990), capitolul „Cine l-a avertizat pe Tőkés?”, pag. 39-40, scria: „Tőkés era un pastor incomod (…) Încă din primele zile ale lunii decembrie i se adusese la cunoştiinţă că urma să fie mutat într-o comună îndepărtată. Dar însuşi faptul de a fi fost informat era cu totul neobişnuit, căci regimul n-avea obiceiul să-şi anunţe planurile de represiune în prealabil, secretul fiind păstrat cu stricteţe”.

Lucrurile sînt mult mai simple decît pretind conspiraționiștii. Nu Securitatea, ci Laszlo Tokes însuși a răspîndit informația despre viitoarea sa evacuare forțată. Această informație nu era zvon ci informație corectă. După ce procesul deschis de Eparhia Reformată din Oradea împotriva lui Laszlo Tokes, prin care se cerea evacuarea acestuia din locuință, a parcurs fazele procedurale și s-a finalizat cu o hotărîre judecătorească, rămasă definitivă în 28 noiembrie 1989 (pe alt sait al meu – documente1989 – am prezentat documentele din dosarul procesului – linc), episcopia a formulat, în 29 noiembrie 1989, o cerere de executare a sentinței, înregistrată la Judecătoria Timișoara în 5 decembrie 1989. Încheierea de investire cu formulă executorie a sentinței este datată 05.05.1989, ceea ce e vădit o greșeală materială, căci sentința este ulterioară, fapt menționat în acea încheiere. Desigur e vorba de 5 decembrie 1989. Aceeași încheiere de investire mai cuprinde o greșeală – e scris că investirea se face la cererea creditorului Laszlo Tokes, cînd de fapt cererea o formulase episcopia reformată din Oradea. Sigur este că în 6 decembrie 1989 Judecătoria Timișoara emite somația nr. 2169 care arată astfel:

Republica Socialistă România
Dosar nr. 2169/1989                                                    Judecătoria Timişoara
Executorul judecătoresc

1989 luna decembrie ziua 6

Somaţie nr. 2169

În baza sentinţei nr. 7190 / 1989 a Judecătoriei Timişoara învestită cu formula executorie şi a deciziei nr. civ. 1474/1989 a Tribunalului Judeţean Timiş, de pe care se alătură copie legalizată, vă somăm ca în termen de 8 zile de la primirea acestora sau lăsarea la domiciliul dv. potrivit art. 387 c. pr. civilă să vă conformaţi în totul dispozitivului din susmenţionatele hotărîri în sensul că:

Să evacuaţi locuinţa din Timişoara str. Timotei Cipariu nr. 1 ap. 1 înscris în CF nr. 4536 oraş Timişoara.

Executarea se va face la stăruinţa creditorului (reclamantului) Eparhia Reformată Oradea.

În caz de neconformare vom proceda la executarea silită, conform legii, urmînd să suportaţi cheltuielile de executare.

Executor Judecătoresc                                      Grefier
Tomi Ioan                                                         [necompletat]

Debitorul László Tőkés localitatea Timişoara str. Timotei Cipariu nr. k [1] ap. 1

img_20161022_0017Somația a fost primită de Laszlo Tokes în 7 decembrie 1989, fiind predată soției sale Tokes Edith (o nouă greșeală pe procesul verbal de predare, unde numele e notat Torok Edith, dar la semnătură se vede Tokes). Nu a fost greu pentru Tokes să facă socoteala că, dacă i s-a dat termen de 8 zile, sorocul executării silite este în 15 decembrie, fapt pe care l-a anunțat enoriașilor.

Regimul comunist a subestimat agitația creată în jurul lui Laszlo Tokes. Fiind vorba de un naționalist maghiar, într-un oraș în care maghiarii sînt mai puțin de 10% din populație și sînt bine integrați în restul societății, reprezentanții regimului nu și-au închipuit că problema Tokes poate reprezenta o primejdie pentru regim.

În final evacuarea lui Laszlo Tokes s-a făcut în noaptea de 16/17 decembrie 1989. Pe spatele filei cu cererea de executare a sentinței formulată de episcopia Oradea, președinta Tribunalului Timiș, Elena Topală (devenită notăriță după revoluție), a scris: „16 XII. Notă telefonică. Tov ministru M. Bobu a dat ordin ca evacuarea să se facă în orice condiții și la orice oră”. M. Bobu era Maria Bobu, ministrul justiției și nevasta membrului C.P.Ex. Emil Bobu, ajuns după 1989 în închisoare pentru aprobarea reprimării revoluției (linc).

Întreg dosarul legat de executarea sentinței de evacuare a lui Tokes, înregistrat cu numărul 2169/1989 la Judecătoria Timișoara, l-am pus recent pe internet, pe alt sait al meu – documente1989.wordpress.com. Puteți vedea documentele scanate din dosar aici (linc). În cartea „Revoluția fără mistere. Începutul revoluției române: cazul Laszlo Tokes” publicată în 2002, am prezentat deja o parte din documente, dar datorită costurilor legate de tipar nu le prezentasem pe toate.

img_20161022_0018Procesul verbal de evacuare sună astfel:

Judecătoria Timişoara
jud. Timiş
Dosar execuţional 2169/89

Proces verbal de evacuare
încheiat azi 16 XII 1989

Subsemnatul Matiş Ioan, executor judecătoresc la judecătoria Timişoara, avînd de executat sentinţa civilă 7190 din 20 X 1989 rămasă definitivă prin decizia 1474 / 28 XI 1989 a Tribunalului Judeţean Timiş.

Azi data de mai sus însoţit fiind de organe a M.I. şi Cons. Pop. Timiş, m-am deplasat în Timişoara str. Timotei Cipariu 1 ap. 1 unde am găsit prezent pe László Tőkés, care ne declară că se opune la executare.

În prezenţa tov. Cumpănaşu, Ţiperdel Mihai şi col. Deheleanu şi [spaţiu necompletat] am procedat la evacuarea pe cale silită a pîrîtului László Tőkés.

Evacuat [semnătură Tőkés L.]

Restul documentelor le găsiți la lincul indicat.

Redau mai jos și textul sentinței civile 7190/1989 a Judecătoriei Timișoara prin care s-a dispus evacuarea lui Laszlo Tokes:

R.S.R.
Judecătoria Timişoara
Dosar 9001/1989

Sentinţa civilă nr. 7190
Şedinţa publică din 20 octombrie 1989

Preşedinte: Dănuţ Diaconescu
Judecător: Dorian Damian
Procuror: Constantin Popa
Grefier: Cornelia Recheşan

Pe rol se află spre soluţionare acţiunea civilă a reclamantei Episcopia Reformată Oradea împotriva pîrîtului Tőkés László, avînd ca obiect evacuare, cererea de intervenţie accesorie în interesul pîrîtului, introdusă de pîrît în numele Parohiei Reformate Timişoara şi cererea de intervenţie în interes propriu, formulată de intervenientul Makay Botond, pentru evacuarea pîrîtului Tőkés László.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă pentru reclamantă avocat Marian Petru din cadrul BCAJ, cu delegaţie la dosar, lipsă fiind pîrîtul Tőkés László şi intervenientul Makay Botond.

Procedură completă.

După deschiderea dezbaterilor s-a făcut referatul cauzei de către grefier, apoi reprezentantul reclamantei a susţinut acţiunea astfel cum a fost formulată şi în scris, a depus la dosar un extras din Statutul Bisericii reformate din România, adresa nr. 939/1989 a Episcopiei Reformate Oradea, procesul verbal din 8 martie 1987 al şedinţei membrilor cu drept de alegere ai Parohiei Reformate din Timişoara, note privind practica în materie a Tribunalului Suprem, a precizat că nu are alte probe de administrat şi a cerut judecarea pricinii.

Procurorul a declarat că nu are alte probe de solicitat.

Instanţa a pus în discuţia părţilor, din oficiu, cererea de intervenţie accesorie în interesul pîrîtului Tőkés László, formulată de pîrîtul Tőkés László în numele Parohiei Reformate Timişoara şi cererea de intervenţie în interes propriu, formulată de intervenientul Makay Botond.

Reprezentantul reclamantei a cerut respingerea în principiu a cererii de intervenţie, formulată de pîrîtul Tőkés László în numele Parohiei Reformate Timişoara, sub motiv că pîrîtul nu are şi nu poate avea mandat pentru a reprezenta în această cauză Parohia Reformată Timişoara, iar intervenţia accesorie introdusă de pîrît este lovită de nulitate absolută, deoarece adunarea presbiterială a fost ilegal convocată şi determinată de pîrît să intervină în proces în interesul lui.

Totodată a cerut şi respingerea în principiu a cererii de intervenţie în interes propriu formulată de intervenientul Makay Botond, întrucît aceasta are acelaşi obiect cu cererea reclamantei şi ca atare se exclud una pe cealaltă.

Procurorul a pus concluzii pentru respingerea în principiu a ambelor cereri de intervenţie, invocînd excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant al pîrîtului, care a fost revocat din funcţia de preot supleant al Parohiei Reformate din Timişoara anterior introducerii de către el a cererii de intervenţie accesorie, pe care a formulat-o în numele respectivei instituţii pe care pîrîtul nu o mai poate reprezenta judiciar, hotărîrea adunării presbiteriale cu privire la cererea de intervenţie în interesul pîrîtului fiind lovită de nulitate absolută.

Cît priveşte intervenţia principală, formulată de intervenientul Makay Botond, procurorul a pus concluzii pentru respingerea ei în principiu, întrucît are acelaşi obiect cu acţiunea reclamantei şi prin urmare se exclud una pe alta.

Instanţa a respins în principiu atît cererea de intervenţie accesorie, în interesul pîrîtului Tőkés László, formulată de acesta în numele Parohiei reformate Timişoara, cît şi cererea în interes propriu, introdusă de intervenientul Makay Botond, a constatat încheiată procedura probatorie şi a acordat cuvîntul în fond.

Reprezentantul reclamantei a solicitat admiterea acţiunii şi evacuarea pîrîtului din locuinţa de serviciu situată în Timişoara str. Timotei Cipariu nr. 1 ap. 1 cu obligarea pîrîtului la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 350 lei reprezentînd taxa de timbru a acţiunii şi onorar de avocat.

Reprezentantul procuraturii a pus concluzii pentru admiterea acţiunii reclamantei, evacuarea pîrîtului din locuinţa de serviciu în litigiu şi obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecată către reclamantă.

JUDECĂTORIA
În deliberare constată:

Prin acţiunea introdusă la această instanţă la 21 septembrie 1989 şi înregistrată sub nr. 9001 / 1989, reclamanta Episcopia Reformată Oradea l-a chemat în judecată pe pîrîtul Tőkés László şi a solicitat ca prin sentinţa ce va fi pronunţată să se dispună evacuarea pîrîtului din locuinţa pe care o ocupă în municipiul Timişoara str. T. Cipariu nr. 1 ap. 1.

În motivarea acţiunii s-a arătat că pîrîtul a beneficiat de folosinţa locuinţei ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de preot supleant la Parohia Reformată din Timişoara, apartamentul respectiv fiind proprietatea acestei instituţii şi constituind locuinţa de serviciu a preotului, ca atare putînd fi ocupabilă numai de preotul care îndeplineşte serviciul religios al comunităţii proprietare.

Deşi i s-a retras autorizaţia de funcţionare, iar în fruntea comunităţii bisericeşti pe care o conduce pîrîtul Tőkés László la data de 20 august 1989 a fost numit un alt preot şi cu toate că a fost somat de Episcopia Reformată Oradea, la data de 1 septembrie 1989 să elibereze locuinţa de serviciu din Timişoara str. T. Cipariu nr. 1 ap. 1, pîrîtul nu a dat curs somaţiei pînă în data de 21 septembrie 1989, cînd reclamanta a introdus împotriva lui acţiunea de evacuare.

În drept s-a invocat prev. art. 55 şi 56 din legea nr. 5/1973 şi practica judiciară în materie.

La 17 octombrie 1989, prin registratura instanţei s-a depus la dosarul pricinii cererea accesorie de intervenţie în interesul pîrîtului Tőkés László formulată de pîrît în numele Parohiei Reformate Timişoara, prin care s-a cerut să se respingă acţiunea reclamantei, invocîndu-se în motivarea cererii hotărîrea nr. 37 din 25 IX 1989 a presbiteriului Parohiei Reformate din Timişoara privind introducerea intervenţiei în interesul pîrîtului şi faptul că pîrîtul este preot legitim al parohiei, prerogative în virtutea cărora deţine în mod justificat şi locuinţa în litigiu.

La 19 octombrie 1989 prin registratura instanţei s-a depus la dosarul cauzei, cererea de intervenţie în interes propriu formulată de intervenientul Makay Gh. Botond, care a solicitat evacuarea pîrîtului Tőkés László din locuinţa menţionată sub motivul că intervenientul Makay Botond a fost numit preot la Parohia reformată din Timişoara, şi în această calitate are dreptul are dreptul să ocupe locuinţa din Timişoara str. Timotei Cipariu nr. 1 ap. 1 iar prin refuzul pîrîtului de a elibera locuinţa, intervenientul este împiedicat să se mute în Timişoara şi să-şi exercite atribuţiile de serviciu.

La cererea de intervenţie în interes propriu a cărei judecată s-a solicitat şi în lipsă s-a etalat hotărîrea din 14 X 1989 a presbiteriului Parohiei Reformate din Timişoara prin care acest organ a luat cunoştiinţă de revocarea pîrîtului Tőkés László şi a solicitat organelor competente, ca postul de preot anterior deţinut de pîrît să fie ocupat în conformitate cu prevederile legale.

Din probatoriul administrat, copia adresei Episcopiei Reformate Oradea nr. 999 / 1989, copia somaţiei 1010 / 1989 a acestei instituţii, extrasul CF 4536 Timişoara, copia adreselor nr. 5241 / 16.08.1989 a Departamentului Cultelor şi nr. 1057 / 1989, 1131 / 1989, 1132 / 1989, 1133 / 1989, 1134 / 1989, hotărîrea nr. 37 din 25 IX 1989 procesul verbal din 14 X 1989 ale Bisericii Reformate Timişoara şi întîmpinarea pîrîtului, instanţa reţine următoarele:

Întrucît titularul postului de preot la Parohia Reformată din Timişoara a fost spitalizat în ultimele zile ale lunii decembrie 1987, cu data de 1 I 1987 [sic], Episcopia Reformată Oradea l-a numit ca preot supleant la Parohia din Timişoara pe pîrîtul Tőkés László, conform copiei actului de numire nr. 1234 / 1986, de la fila 18 a dosarului.

Corelativ acestei calităţi pîrîtului i s-a pus la dispoziţie locuinţa de serviciu, situată în Timişoara str. Timotei Cipariu nr. 1 ap. 1 imobilul fiind compus din casă cu etaj şi curte, în suprafaţa de 1095 m.p. proprietate a Comunităţii Bisericii Evanghelice Reformate din Timişoara, drept dobîndit prin cumpărare în anul 1901 conform extrasului de carte funciară de la f. 5 a dosarului.

Prin adresa nr. 1056 / 1989 f. 8 reclamanta a precizat că pîrîtul nu are contract de închiriere şi nu plăteşte chiria aferentă spaţiului locativ menţionat, ea fiind suportată de comunitatea Bisericească, locuinţa este de serviciu, la dispoziţia celui ce îndeplineşte calitatea de preot autorizat, acesta fiind obligat să o elibereze în situaţia numirii sale în altă localitate sau de ridicarea dreptului de a mai funcţiona ca preot.

Conform adreselor nr. 999/1989, nr. 1010/1989 şi nr. 1157/1989 ale Episcopiei Reformate Oradea (filele 3, 4 şi 30) în urma unor grave abateri săvîrşite ca slujitor al bisericii şi cetăţean al Republicii Socialiste România, preotul Tőkés László a fost revocat din oficiu din funcţia de preot supleant începînd cu data de 1.09.1989 la cererea Eparhiei Reformate Oradea confirmată la Departamentul Cultelor din R.S. România prin adresa 5430/EF/28.08.1989 dos. f. 17.

În baza adresei nr. 939/1989 a Episcopiei Reformate Oradea, f. 6, Departamentul Cultelor a luat act şi a operat în evidenţă transferul numitului Makay Gh. Botond, cu data de 20.08.1989 în postul de preot paroh al Parohiei reformate Timişoara subordonată ierarhic Protopopiatului Timişoara şi Episcopiei (Eparhiei) Reformate Oradea conform schemei de funcţiuni şi personal a episcopiei f. 16, aprobată de departamentul cultelor.

Ca atare, începînd cu data de 1.09.1989, pîrîtul Tőkés László nu mai justifică ocuparea locuinţei din Timişoara str. Timotei Cipariu nr. 1 ap. 1 care este locuinţă de serviciu a preotului astfel cum rezultă din extrasul CF nr. 4536 Timişoara.

Este de principiu că acest caracter de locuinţă de serviciu decurge din locul unde se află, în incinta unităţilor în imediata lor apropiere sau a locului de muncă, din destinaţia ei de serviciu pentru cazarea personalului şi a membrilor de familie, precum şi din nevoia ca persoanele încadrate în unitate să fie prezente în permanenţă în preajma locului de muncă, impusă de natura specifică a acestuia, casele parohiale întrunind aceste caractere.

Potrivit art. 56 alin 2 din legea nr. 5/1973 persoanele încadrate în muncă şi familiile lor care ocupă locuinţa de serviciu pierd dreptul de folosinţă al acestora o dată cu încetarea contractului de muncă.

În întîmpinarea depusă în 17 X 1989, prin registratura instanţei, pîrîtul nu a contestat caracterul de locuinţă de serviciu al spaţiului locativ în litigiu, dar a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei, motiv pentru care a solicitat în principal respingerea acţiunii ca inadmisibile.

În susţinerea excepţiei indicate, pîrîtul a arătat că imobilul în litigiu este proprietatea Parohiei Reformate din Timişoara, care are personalitate juridică  şi este singura îndrituită să exercite atribuţiile dreptului de proprietate, respectiv de a cere evacuarea.

Pîrîtul a invocat şi prev. art. 61 din Statutul Bisericii Reformate din România, aprobat prin Decretul nr. 591/1949, privind exercitarea dreptului şi îndatoriilor parohiei de către presbiteriu, şi a învederat că acest organ nu numai că nu i-a cerut evacuarea, dar în mod expres a solicitat menţinerea sa în locuinţă.

În subsidiar, pîrîtul a cerut respingerea acţiunii ca nefondată sub considerentul că numirea unui alt preot în locul său a avut loc în condiţii nelegale şi în consecinţă, în prezent el deţine în mod legal funcţia de preot la Parohia Reformată din Timişoara, fiind îndreptăţit astfel să ocupe locuinţa din litigiu.

Excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei invocată de pîrît, apare ca neîntemeiată, pentru următoarele motive: legitimarea reclamantei de a formula acţiunea în evacuare este justificată expres de prev. art. 126 pct. 2 lit. a a Statutului Bisericii Reformate din România, potrivit căruia Episcopul, ca preşedinte ecleziastic din eparhie, împreună cu primcuratorul, reprezintă eparhia în faţa guvernului, a judecătorilor, a autorităţilor precum şi în faţa unei a treia persoane.

În baza prevederilor de la lit. „i” din textul de lege enunţat, episcopul „în general, ia măsurile necesare şi procedează în toate afacerile care pe baza regulamentului despre pregătirea şi angajarea preoţilor cad în competenţa sa”. Episcopul este astfel învestit cu drepturi şi atribuţii printre care şi dreptul de a reprezenta eparhia în justiţie prin însăşi sta[tu]tul Bisericii Reformate din România, în temeiul căruia Parohia ca unitate administrativă, este subordonată ierarhic protopopiatului care potrivit art. 77 din Statut, constată că unirea mai multor parohii, în scopul de a forma o autoritate superioară din punct de vedere administrativ, al conducerii şi al orînduirii, iar potrivit art. 115 din acelaşi Statut, unirea mai multor protopopiate din punct de vedere al administraţiei[,] al conducerii[,] al ordinii bisericeşti într-o autoritate superioară formează eparhia”.

În acest context, realizarea administraţiei, conducerii şi a ordinii bisericeşti de către o autoritate superioară cum este eparhia, ca persoană juridică, presupune cu necesitate ca episcopul organ al persoanei juridice să fie învestit prin lege cu atribuţia reprezentării persoanei juridice, el fiind astfel reprezentant legal al acesteia, conform prev. art. 126 alin. 2 lit. a din Statutul Bisericii Reformate.

Introducerea acţiunii în evacuare de către Eparhia Reformată Oradea, ca autoritate ierarhic superioară Parohiei din Timişoara, prin episcop, ca organ de conducere al eparhiei, este fundamentată astfel pe capacitatea de exerciţiu a persoanei juridice, cuprinsă în dispoziţiile de principiu ale art. 35 alin. 1 şi 2 din Decretul nr. 31/1954 „persoana juridică îşi exercită drepturile şi îşi îndeplineşte obligaţiile prin organele sale. Actele juridice făcute de organele persoanelor juridice în limitele puterilor ce le-au fost conferite, sînt actele persoanelor juridice înseşi”.

Această măsură este nu numai necesară, dar şi obligatorie, ea constituie de fapt reprezentarea legală a persoanei juridice, astfel cum a procedat Episcopia Reformată Oradea, în calitate de organ administrativ ierarhic superior Parohiei Reformate din Timişoara, în speţa de faţă.

Apărarea pîrîtului nu este fondată nici în ceea ce priveşte subsidiarul întîmpinării, respectiv susţinerea că şi în prezent el îndeplineşte în mod legal fucţia de preot, reclamanta făcînd dovada concludentă că autorizaţia de funcţionare ca preot supleant a pîrîtului în cadrul Eparhiei Reformate Oradea a fost revocată din oficiu, cu acordul Departamentului Cultelor f. 17.

Prin cererea de intervenţie formulată în numele Parohiei Reformate din Timişoara, pîrîtul a tins să dovedească intervenţia în proces a acestei instituţii în interesul pîrîtului, dar analizînd forma şi considerentele cererii de intervenţie pe care a pus-o în discuţia părţilor conf. art. 52 cod pr. civilă, instanţa a respins în principiu, constatînd că este lovită de nulitate absolută în baza art. 108 cod pr. civilă întrucît a fost introdusă fără respectarea unor condiţii prealabile obligatorii şi ca atare contravine unor dispoziţii legale imperative.

Astfel, potrivit art. 62 din Statutul Bisericii reformate din România, preşedintele presbiteriului este preotul iar potrivit art. 66 din Statut „presbiteriul decide cu vot nominal în legătură cu pornirea proceselor în justiţie”, însă potrivit art. 34 lit. g din Statut adunarea presbiterială şi adunarea generală nu se pot ţine fără preot-preşedinte.

Această prevedere expresă şi dirimantă a fost încălcată de adunarea presbiterială a Parohiei Reformate Timişoara, desfăşurată nelegal sub preşedinţia pîrîtului la data de 25.09.1989, întrucît pîrîtul anterior fiind revocat din funcţia de preot, nu mai putea îndeplini nici funcţia de preşedinte al presbiteriului şi ca atare adunarea presbiterială nu se putea ţine. Corelativ, hotărîrea nr. 37 din 25.09.1989 a acestui organ, prin care preotul şi primcuratorul parohiei au fost îndrituiţi să acţioneze în justiţie în legătură cu pricina privind evacuarea pîrîtului, este lovită de nulitate absolută.

Pentru aceleaşi considerente, pîrîtul nu putea avea mandat spre a reprezenta în justiţie interesele Bisericii Reformate din Timişoara, fiind şi de principiu că cererea de intervenţie voluntară în interesul uneia din părţi nu poate fi făcută de una din părţile din proces, astfel cum nelegal a procedat pîrîtul în numele bisericii reformate din Timişoara.

În consecinţă acţiunea reclamantei este întemeiată, va fi admisă ca atare şi în baza art. 56 alin. 2 din Legea nr. 5/1973 se va dispune evacuarea pîrîtului din locuinţa situată în Timişoara str. Timotei Cipariu nr. 1 ap. 1.

Urmare a admiterii acţiunii reclamantei, apare ca inadmisibilă cererea de intervenţie în interes propriu, formulată de terţul Makay Botond, deoarece avînd acelaşi obiect, se exclud una pe cealaltă.

Fiind în culpă procesuală conf. disp. art. 274 cod pr. civilă pîrîtul va fi obligat să-i plătească reclamantei 350 lei cheltuieli de judecată, reprezentînd taxa de timbru a acţiunii şi onorariul de avocat.

Pentru aceste motive
În numele legii
Hotărăşte

Admite acţiunea reclamantei Episcopia Reformată Oradea, cu sediul în municipiul Oradea str. Craiovei nr. 1 împotriva pîrîtului Tőkés László cu domiciliul în Timişoara str. Timotei Cipariu nr. 1 ap. 1.
Dispune evacuarea pîrîtului din locuinţa situată în Timişoara str. Timotei Cipariu nr. 1 apartamentul nr. 1 imobil înscris în CF 4536 Timişoara.
Respinge cererile de intervenţie formulate de intervenienţii Makay Botond, cu domiciliul în Reşiţa la Biserica Reformată din Reşiţa şi Tőkés László, în numele Parohiei Reformate din Timişoara str. Timotei Cipariu nr. 1 ap. 1.
Obligă pe pîrît să plătească reclamantei 350 lei cheltuieli de judecată.
Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică azi 20 octombrie 1989.

ss Preşedinte         ss Judecător                             ss Grefier
D. Diaconescu         D. Damian                                C. Recheşan

Mai citește:
– Interviu cu Laszlo Tokes în 2001. Playlist pe youtube cu tot interviul: http://www.youtube.com/view_play_list?p=5A3DA51FBE9684FE
Discuţiile preliminare ale interviului cu Laszlo Tokes (video)
Interviu cu Laszlo Tokes anul 2001 – partea 1 (video)
Laszlo Tokes: Nu mi-am putut închipui ca preot simplu reformat să lupt pentru eliberarea ţării de sub dictatură (video)
Cum a ajuns în 1989 interviul cu Laszlo Tokes la televiziunea maghiară (video)
Cazul Laszlo Tokes: moartea lui Erno Ujvarossy – crimă sau sinucidere?; agresiunea din noiembrie 1989 (documente, video)
Încercarea securităţii de a-l racola ca informator pe Laszlo Tokes (facsimile, video)
Cum au reacţionat alţii despre cazul Tokes (video)
Cazul Laszlo Tokes: Chitanţa de 20000 de lei şi ajutorul de la HEKS (deasemeni: înregistrare video cu explicaţiile lui Tokes)
Arestarea lui Laszlo Tokes şi semidetenţia de la Mineu (video)
Laszlo Tokes: S-a pretins că au apărut elicoptere şi pe cerul Mineului (video)
Cazul Laszlo Tokes: Şedinţa organizată de autorităţi pentru destituirea lui Tokes
Cazul Laszlo Tokes: cererea de evacuare şi sentinţa Judecătoriei Timişoara
Cazul Laszlo Tokes: Procesul verbal al şedinţei consiliului parohial reformat din 16 martie 1989
Trupa de teatru în limba maghiară „Thalia” şi securitatea română. „Încercarea lui Tokes Laszlo de a atrage sub influenţa sa unii tineri de naţionalitate maghiară a fost contracarată”
Aluzii la problemele familiale ale lui Laszlo Tokes din perioada 1988-1989, în arhiva parohiei reformate din Timişoara
Trupa de teatru Thalia – declaraţii video ale celor implicaţi
Caracterizarea lui Laszlo Tokes de către episcopul Laszlo Papp (14 august 1989)
Scrisoarea lui Laszlo Tokes către Nicolae Ceaușescu, 15 octombrie 1989
– Scrisoarea fostului episcop reformat Laszlo Papp către Petre Roman, 19 martie 1990. Tokes a luat contact cu „elemente partizane ale naționalismului utopic”
– 1988. Alianța Mondială a Bisericilor Reformate îi scrie lui Ceaușescu
– 1988. Episcopii reformați din România scriu Alianței Mondiale a Bisericilor Reformate
– 18 decembrie 1989. Episcopia reformată ungurească din Oradea îl felicită pe Ceaușescu
– Dosarul procesului din 1989 de evacuare a lui Laszlo Tokes – disponibil pe internet
– Ședințele consiliului parohial al bisericii reformate din Timișoara (unde a fost preot Laszlo Tokes), perioada 29 decembrie 1988 – 27 ianuarie 1990, integral pe internet
Federaţia maghiară pentru drepturile omului şi revoluţia română

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.