1987. După moartea fostului preot Leo Peuker, Laszlo Tokes preia conducerea parohiei reformate din Timișoara

4906scrisoaretokespapp200287maghLeo Peuker a fost preotul parohiei reformate din Timișoara în momentul în care a fost mutat aici Laszlo Tokes, ca preot suplinitor. A fost așadar șeful direct a lui Laszlo Tokes, pînă la moartea sa, din ianuarie 1987. Relațiile dintre cei doi n-au fost prea bune.

După moartea lui Leo Peuker, Laszlo Tokes a rămas singurul preot al parohiei reformate din Timișoara-Cetate, dar tot cu statut de preot suplinitor, episcopul Laszlo Papp refuzînd să-l numească preot paroh. Văduva lui Leo Peuker a trimis o scrisoare episcopului, deja prezentată pe acest blog (linc), în care se plîngea despre felul cum e tratată de noua conducere a parohiei. Episcopul Papp s-a interesat de aceste probleme, iar Laszlo Tokes i-a trimis un răspuns, la care a anexat și scrisoarea pe care o trimisese văduvei Peuker, cît și un proces verbal al ședinței consiliului parohial în care se discută preluarea gestiunii parohiei după moartea preotului Leo Peuker. Prezint acum aceste documente. Tălmăcirea în românește a fost făcută de domnul Zoltan Makkai, ziarist la săptămînalul de limbă maghiară Heti Uj Szo din Timișoara.

Scrisoare a lui Laszlo Tokes către episcopul Laszlo Papp:

Parohia Reformată Timişoara
Nr. înreg.: 17/1987

Preaonoratului domn episcop
D.Papp László
Oradea

Avînd în vedere complicaţiile situaţiei de la Timişoara, şi faptul că domnul inspector principal local acordă o atenţie sporită şi permanentă situaţiei – mai cu seamă familiei Peuker – în scopul informării consider oportun a vă trimite copia procesului verbal al şedinţei consiliului parohial care a avut loc în data de 15 februarie a.c. şi a scrisorii înregistrate cu nr. 16/1987 adresată familiei Peuker .

Timişoara, 20 februarie 1987

Cu tot respectul
Tőkés László
preot suplinitor (semnătură olografă)

Anexate 6 file

Scrisoare a lui Laszlo Tokes către văduva preotului Leo Peuker:4907scrisoaretokespeuker200287magh

Parohia Reformată Timişoara
Nr. înreg: 16/1987

Doamnei Peuker
şi domnului Peuker Leó jr.
Timişoara

În calitate de reprezentant al parohiei care v-a adresat în 20 ianuarie şi în 14 februarie a.c rugăminţile cuprinse în prezentul înscris, vă informez despre deciziile consiliului parohial adoptate în şedinţa din 15 februarie a.c. cu rugămintea luării la cunoştinţă şi a îndeplinirii acestora:
1/ În conformitate cu decizia 8/1987 a consiliului parohial, vă rugăm să ne predaţi exemplarele aflate la Dvs. ale publicaţiilor abonate de către parohie (Református Szemle, Igaz Szó, Korunk, Revista Cultului Mozaic). Totodată vă solicităm să întreprindeţi toate demersurile necesare în vederea transferării celor 11 publicaţii abonate de către parohie la adresa acesteia.
2/ În conformitate cu aceeaşi decizie începînd cu 1 februarie a.c. parohia renunţă la serviciile stimatei Peuker Mária şi o scoate din rîndul angajaţilor plătiţi.
3/ Decizia de mai sus prevede inspectarea şi preluarea cantităţii de material combustibil aflat în proprietatea parohiei. În vederea realizării acestei decizii solicităm cu respect cooperarea familiei Peuker.
4/ În conformitate şi în condiţiile prevăzute în decizia nr. 11/1987 a consiliului parohial, parohia pune la dispoziţia doamnei Peuker apartamentul nr. 2 din imobilul amplasat în str. T. Cipariu nr. 1 şi o rugăm să binevoiască să semneze Contractul de închiriere anexat prezentei.
5/ Referitor la solicitarea doamnei Peuker adresată parohiei privitor la rambursarea cheltuielilor de înmormîntare a defunctului preot al parohiei, vă informăm că consiliul parohial a răspuns la această solicitare prin decizia nr. 12/1987.

În continuare vă informez cu respect despre următoarele:
6/ După ce în cadrul procedurii de predare-primire a bunurilor parohiei am preluat din partea familiei cărţile numerotate cu nr. 86, 87, 88, 89 în inventarul bibliotecii parohiei, am găsit şi cartea cu nr. 50, prin urmare lipseşte din inventar numai cartea numerotată cu nr. 51.
7/ Procesul verbal încheiat cu prilejul controlului din cadrul parohiei ce a avut loc în data de 6 februarie a.c. – dealtfel transmis şi Dvs. – prevede următoarele, citez: „1/ Preotul paroh al parohiei Peuker Leó a decedat în data de 18 ianuarie 1987. Drepturile băneşti pentru perioada 1-18 ianuarie în valoare de 2358 lei cu titlu de bani de concediu i se cuvin văduvei sale. Parohia se obligă să plătească. 2/ Cu prilejul predării provizorii a patrimoniului parohiei efectuată în ianuarie 1987, banii din caseria parohiei nu au fost predaţi reprezentantului împuternicit, respectiv preotului suplinitor Tőkés László. Pentru îndreptarea situaţiei suma de 2329 lei se va preda preotului suplinitor. Predarea-preluarea sumei se va face conform instrucţiunilor anexate. Semnează: Borsi Zsigmond şi Tőkés László”. Citat încheiat. Conform celor de mai sus o rugăm pe doamna Peuker să binevoiască a semna chitanţa de mînă (anexată) despre primirea sumei de 2358 lei şi preotul suplinitor îi va plăti diferenţa dintre cele două sume, mai precis 29 lei.
Pentru conformitate anexez copia procesului verbal al şedinţei consiliului parohial din data de 15 februarie a.c. „Instrucţiunile” menţionate pot fi consultate în oficiul parohial.
Timişoara, 20 februarie 1987
Cu respect,
Tőkés László, preot suplinitor

4908pvtm150287 4909pvtm150287 4909pv150287bis 4910pvtm150287 4911pvtm150287Ședința consiliului parohial din 15 februarie 1987

PROCES VERBAL

Încheiat azi 15 februarie 1987 cu ocazia şedinţei Consiliului parohial al Parohiei Reformate Timişoara.

Preşedinte de şedinţă: Tőkés László, preot suplinitor. Secretar: Bencsik Zsuzsanna, consilier parohial.

Sînt prezenţi: Szalai Gusztáv epitrop, Lehőcz Károly, Pataki Károly, Ardelean Viktória, Kalamár István, Tajti Illés, Szép György, Sutka Erzsébet, Huszák Béla, Kiss Ilona, Korneth József, Ördög Imréné, Muțiu Lívia, Sepsy Béláné.

După citirea unui pasaj din Biblie şi cîntarea unui cîntec, preşedintele de şedinţă constată că aceasta s-a convocat în mod statutar şi întruneşte cvorumul necesar pentru luarea deciziilor. Pentru autentificarea prezentului înscris se desemnează consilierii parohiali Lehőcz Károly şi Huszák Béla.

7/ Bencsik Zsuzsanna citește procesul verbal al şedinţei Consiliului parohial din data de 13 ianuarie 1987. Consiliul parohial consideră autentic procesul verbal care este semnat spre autentificare de către Sepsy Béláné şi Pataki Károly.

8/ Preotul informează Consiliul parohial despre finalizarea în data de 6 februarie 1987 a predării/preluării inventarului şi patrimoniului parohiei. Procesul verbal întocmit cu prilejul predării/preluării inventariază amănunțit toate bunurile mobile şi imobile, sumele din gestiunea parohiei, clădirile din patrimoniu precum şi toate documentele din arhiva parohiei. Preotul subliniază că prin rememorarea evenimentelor importante din ultimele luni doreşte informarea corectă a celor prezenţi şi nu doreşte să genereze noi conflicte. În mod spontan mai mulţi dintre cei prezenţi susţin această atitudine împăciuitoare, subliniind necesitatea unui nou început în cadrul parohiei. Pe baza procesului verbal de predare/primire preşedintele de şedinţă informează următoarele:

a/ S-au predat/preluat toate bunurile mobile şi imobile conform statutului bisericii, fără lipsuri, dar în stare generală precară. Iniţial au lipsit din inventar mai multe cărţi, dar pînă la urmă s-a consemnat lipsa a doar două cărţi. Colecţia publicaţiei Református Szemle este incompletă. S-a constatat că mai multe publicaţii şi cărţi (catehisme, Viaţa lui Iisus, şi altele) recepţionate în tiraje destul de mari, zac de ani de zile în arhivă fără a fi folosite. Preotul informează cu bucurie despre găsirea unei părţi importante a bibliotecii Asociaţiei Tineretului Creştin (Ifjúsági Keresztyén Egyesület, IKE) crezute pierdute, respectiv despre existenţa unor obiecte de mobilier primite prin donaţii, despre care sînt martori care susţin că reprezintă proprietatea parohiei, dar nu s-au trecut în inventarul acesteia.

b/ Referitor la situaţia materială preotul îşi manifestă totalul dezacord cu practica preotului anterior conform căreia Consiliul parohial şi epitropul erau excluşi din administrarea avuţiei parohiei, deciziile erau luate exclusiv de preot. Pentru exemplificare preşedintele de şedinţă a arătat că decontările privind plăţile efectuate – obligatorii la jumătatea şi la finalul anului – de multe ori s-au întocmit avînd la bază documente, procese verbale fictive, uneori semnate de alte persoane şi nu de epitrop sau prim-epitrop. Preotul Péter Iván din Chişoda se ocupa de treburile financiare şi avea drept de semnătură alături de preotul paroh, ori conform Statului bisericii aceste atribuţii şi drepturi revin epitropului sau prim-epitropului. Mai mult preotul Péter Iván nu deţinea nici împuternicire din partea Consiliului parohial şi nici nu era angajatul parohiei, pentru a desfăşura activităţile menţionate. Datorită acestei situaţii aveau acces la valorile băneşti ale parohiei în mod exclusiv preotul paroh şi preotul Péter Iván, Consiliul parohial neluînd parte la deciziile privind plăţile efectuate în numele parohiei, de exemplu acordarea de ajutoare băneşti, plata diferitelor lucrări şi altele.

Pentru a exemplifica preşedintele de şedinţă a menţionat:
S-au decontat pe baza unor bonuri de mînă foarte multe lucrări minore cu titlul de „lucrări exterioare” executate de persoane fizice, dar pentru care s-au plătit sume relativ mari, plătindu-se şi impozitul de 33%. În anul 1984 s-au plătit 16.150 lei, sumă la care se adaugă şi 4833 lei valoarea impozitului, în 1985 – 15.655 lei, plus impozit 4823 lei.

S-au plătit sume însemnate tot pe baza unor chitanţe de mînă cu titlu de „renovare”:
anul 1982: 35.447 lei la care s-au plătit impozit 10.556 lei,
anul 1983: 4.750 lei (impozit 1.625 lei),
anul 1984: 8.015 lei (impozit 2.127 lei)
anul 1985: 6.200 lei plus impozit 1.734 lei.
Adunînd sumele de mai sus rezultă că parohia a plătit în anii menţionaţi 54.412 lei pentru renovări şi 16.042 lei cu titlu de impozit.

Adică în patru ani s-au plătit mai bine de 70.000 de lei pentru „renovări” şi cu toate acestea clădirile parohiei sînt într-o stare deplorabilă – a apreciat preotul.

Preşedintele de şedinţă a exemplificat şi un caz cu multe semne de întrebare. O persoană total necunoscută, care nu era membră a parohiei, pe numele de Petcu Elisabeta a încasat în anul 1985 în şase tranşe suma de 1.030 lei, în anul 1986 în şapte tranşe 965 de lei la care se adaugă impozitul aferent în valoare de 333, respectiv 321 lei cu titlul de „întreţinerea casei de rugăciuni”. Tot persoana menţionată a încasat în anul 1985 cu titlul de „plată utilităţi” 672 lei, iar în anul 1986 cu titlul de „ajutoare” suma de 500 de lei. În urma cercetărilor făcute s-a constatat că persoana numită, pe care nimeni nu a văzut-o vreodată la casa de rugăciuni, este nora îngrijitoarei Don Erzsébet.

Situaţia cheltuielilor privind materialele combustibile, respectiv a lemnelor de foc şi a cantităţilor de cărbune achiziţionate de către parohie se prezintă în felul următor:
– în anul 1982 s-au achiziţionat 7000 kg cărbune şi 3000 kg lemne de foc în valoare totală de 5646 lei la care se adaugă cheltuielile de transport şi manipulare în valoare de 4462 lei.
– în anul 1983 s-au achiziţionat 5000 kg cărbune şi 2000 kg lemne de foc în valoare totală de 5920 lei la care se adaugă cheltuielile de transport şi manipulare în valoare de 4136 lei.
– în anul 1984 s-au achiziţionat 4500 kg cărbune şi 4500 kg lemne de foc în valoare totală de 7020 lei la care se adaugă cheltuielile de transport şi manipulare în valoare de 7026 lei.
– în anul 1985 s-au achiziţionat 5600 kg cărbune şi 5300 kg lemne de foc în valoare totală de 8665 lei la care se adaugă cheltuielile de transport şi manipulare în valoare de 7246 lei.
– în anul 1986 s-au achiziţionat 9000 kg cărbune şi 5500 kg lemne de foc în valoare totală de 9851 lei la care se adaugă cheltuielile de transport şi manipulare în valoare de 6395 lei.
Din prezentarea de mai sus se poate observa creşterea continuă a cantităţilor şi a cheltuielilor de transport şi manipulare pentru care de asemenea s-a plătit şi cota aferentă de impozit. Pe de altă parte este inimaginabil consumul unor cantităţi atît de mari pentru încălzirea bisericii, a casei de rugăciuni şi a biroului parohial. Mai mult, în spaţiile menţionate era în mod constant frig pe timpul iernii! În contextul consumului de cărbuni şi lemne de foc se poate constata că preotul paroh folosea materialele parohiei şi pentru consumul propriu. Cu ocazia predării/primirii bunurilor mobile şi imobile precum şi a inventarului parohiei, la capitolul cheltuieli cu salariile atrag atenţia următoarele două poziţii: îngrijitoarea casei de rugăciuni, Don Erzsébet, a încasat 562 de lei cu titlu de salariu şi i s-a plătit cca. 2000 de lei pe an pentru abonament pe mijloacele de transport în comun, iar nora sa Petcu Elisabeta a încasat ocazional diferite sume cu titlu de „întreţinere casă de rugăciuni”. Soţia preotului decedat, doamna Peuker încasează suma de 371 lei, adică o fracţiune de normă, pentru activitatea de funcţionar. Preşedintele de şedinţă menţionează că nu cunoaşte ce fel de activitate desfăşoară numita în cadrul parohiei.
– Un capitol aparte dintre cheltuieli este reprezentat de  abonamentele de presă. Fostul preot a încheiat ani de zile abonamente la 11 ziare şi reviste pe banii parohiei, după cum urmează: Scînteia, Előre, Drapelul Roşu, Szabad Szó, România Literară, A Hét, Utunk, Igaz szó, Korunk, Neuer Banater Zeitung, Revista Cultului Mozaic. Interesul pentru cultură al preotului a costat parohia 8-9 mii de lei în ultimii cinci ani, sumă plătită fără acordul Consiliului parohial.
– În privinţa veniturilor parohiei provenite din închirieri, este necesar a se menţiona că familia preotului a folosit în scop personal ori a ţinut gol apartamentul nr. 2 din imobil timp de trei ani, în timp ce preoţii suplinitori erau nevoiţi să  închirieze locuinţă. Din aces motiv parohia a pierdut în jur de 7 mii de lei.

c/ Clădirile predate/preluate sînt într-o stare deplorabilă,  în consecinţă în loc de reparaţii minore, cu costuri uriaşe se impune urgent o renovare generală.

d/ Arhiva parohiei prezintă lipsuri majore iar evidenţa actelor parohiei este total întîmplătoare, multe acte lipsesc, unele nu sînt înregistrate sau sînt înregistrate eronat, dosarele nu sînt în ordine. Procesele verbale ale şedinţelor Consiliului parohial sînt întocmite pe foi volante, la întîmplare, în unele cazuri prezintă lipsuri, stare de fapt care denotă că rolul consiliului era pur formal.

În urma prezentării situaţiei generale de către preşedintele de şedinţă, Consiliul parohial a luat următoarele decizii:
– cărţile găsite se vor înregistra în biblioteca parohiei fiind declarate bunuri inalienabile ale acesteia.
– La propunerea lui Pataki Károly, în scopul păstrării păcii în cadrul parohiei, aceasta nu va emite pretenţii privitoare la dreptul de proprietate asupra elementelor de mobilier găsite şi neînregistrate în inventarul parohiei.
– Se va formula o solicitare către familia preotului decedat în vederea completării colecţiei de publicaţii Református Szemle în cazul în care dumnealor mai deţin exemplare ale publicaţiei.
– Dispune inventarierea lemnelor de foc şi a tuturor materialelor combustibile achiziţionate în anul 1986.
– Începînd cu data de 1 februarie se renunţă la serviciile văduvei preotului Peuker Leó.
– Familia preotului decedat este rugată să restituie spre păstrare parohiei colecţiile revistelor Igaz Szó, Korunk, Revista Cultului Mozaic.

9/ Preotul informează Consiliul parohial despre întocmirea, afişarea şi înregistrarea în registrul parohiei cu nr. 892 a Tabelului nominal al membrilor cu drept de vot, care în anul precedent, contrar obligaţiilor, nu s-a întocmit. Tabelul poate fi vizionat în perioada 4-14 februarie. După ce se vor efectua corecţiile ce se impun, propune închiderea tabelului. Consiliul parohial acceptă propunerea preotului şi va încheia tabelul nominal cu nr. de înregistrare………. [lipsă număr]

10/ Consiliul parohial şi preotul în total consens şi în interesul bunului mers al treburilor din parohie consideră necesară stabilirea tarifelor pentru serviciile specifice ce se vor efectua. Astfel, după deliberări s-au stabilit următoarele tarife:
– Pentru înmormîntări se va încasa 300 lei
– Pentru cununii 300 lei
– Pentru botez se va încasa 100 lei.

11/ Doamna Peuker s-a angajat să elibereze pînă în data de 1 martie a.c locuința parohială, fapt menţionat şi în procesul verbal de predare/primire – totodată a depus şi o cerere pentru obţinerea apartamentului nr. 2 din clădirea parohiei. Preşedintele de şedinţă informează pe cei prezenţi asupra dreptului suveran al Consiliului parohial în privinţa acordării sau nu a locuinţei solicitate. Mai mulţi dintre cei prezenţi au menţionat că preotul decedat a deţinut şi un imobil proprietate personală, iar consilierul parohial Szalay Gusztáv informează pe cei prezenţi despre faptul că locuinţa solicitată cu cele două încăperi este improprie pentru solicitantă şi pentru fiul său împreună cu familia acestuia. Mai mulţi şi-au exprimat părerea conform căreia ar fi benefic pentru parohie amenajarea unei locuinţe pentru preoţii suplinitori, ştiut fiind că de fiecare dată a constituit o mare problemă pentru parohie asigurarea locuinţei pentru aceştia. Consilierul parohial Szép György atrage atenţia asupra condiţiilor improprii în care locuieşte actualul preot paroh suplinitor. Preotul preşedinte de şedinţă aminteşte despre hotărîrea consiliului parohial nr. 4/1975 prin care a fost desemnată drept locuinţă a preoţilor suplinitori locuinţa în cauză, pe care a folosit-o preotul Péter Iván. Prin urmare există o decizie în acest sens, dar este inexplicabil cine a avut interesul să modifice această stare a faptelor, deoarece prin hotărîrea nr 4/1976 şi nr. 8/1977 se modifică destinaţia spaţiului menţionat. Mai mult Episcopia a delegat o comisie pentru verificarea situaţiei însă hotărîrea Consiliului parohial nr. 8/1977 exprimă în mod explicit obligaţia preoţilor suplinitori „de a închiria o locuinţă în oraş” şi prin aceaşi hotărîre se decide desfiinţarea destinaţiei spaţiului menţionat. Ca şi o curiozitate se arată că procesul verbal al şedinţei în care s-au luat printre altele hotărîrile de mai sus nu este semnat şi nici nu este autentificat de nimeni. Avînd în vedere cele de mai sus, preotul solicită Consiliului parohial o hotărîre care să rezolve pentru totdeauna situaţia locuinţei preoților suplinitori, accentuînd că această solicitare s-a formulat şi din partea inspectorului de la culte, care este la curent cu această problemă. Totodată propune consiliului aprobarea solicitării văduvei Peuker, privind acordarea unui spaţiu locativ, chiar şi din respect faţă de preotul decedat. După deliberări Consiliul parohial acceptă soluţia propusă de Pataki Károly:
– apartamentul nr. 2 se desemnează drept locuinţă de serviciu pentru preoţii suplinitori, dar avînd în vedere că în viitorul apropiat parohia nu va avea şansa de a primi vreun preot suplinitor, locuinţa i se va acorda în chirie văduvei Peuker. Consiliul împuterniceşte pe preotul suplinitor şi pe prim-epitropul parohiei în vederea întocmirii contractului de închiriere cu respectarea tuturor prevederilor legale. Contractul se va încheia cu data de 1 martie 1987 pentru o perioadă de un an. În cazul în care nu va fi necesară eliberarea apartamentului în favoarea unui eventual preot suplinitor, Consiliul parohial va prelungi contractul pentru perioade de cîte un an.
Preşedintele de şedinţă prezintă consiliului cererea formulată în data de 28 ianuarie 1987 de către văduva Peuker: „Adresez onoratului Consiliu parohial rugămintea de a mă sprijini prin achitarea cheltuielilor de înmormîntare ale defunctului preot al parohiei Timişoara, Peuker Leo, pe care le-am suportat din venitul personal. Anexez cererii documentele justificative”. Mai mulţi dintre cei prezenţi amintesc intenţia manifestată de către Consiliul parohial privitor la suportarea cheltuielilor de înmormîntare, dar familia preotului decedat a manifestat un comportament neprincipial faţă de parohie, nici măcar nu au anunţat în mod oficial decesul, demersurile privind înmormîntarea au fost întreprinse de terţe persoane.
Consiliul parohial ia act de cererea văduvei şi ca un gest de bunăvoinţă hotărăşte renunţarea la încasarea sumei de cca. 7000 de lei care i s-ar cuveni drept compensare pentru folosirea îndelungată şi în scop personal de către preotul decedat a apartamentului nr. 2 din imobil.

12/ Fără a insinua vreun conflict personal, preotul preşedinte de şedință informează consiliul parohial despre faptul că „un grup de enoriaşi” a formulat o scrisoare anonimă pe care a transmis-o Episcopiei din Oradea. În această scrisoare este acuzat că ar fi responsabil de moartea preotului anterior, este denumit „putere satanică”, încercîndu-se prin acest mod blocarea numirii sale în funcţia de preot paroh. Totodată informează depre faptul că în repetate rînduri este apelat la telefon şi admonestat drept „criminal blestemat” de către o voce necunoscută, şi a aflat că mai multe persoane din anturajul preotului decedat transmit zvonuri şi bîrfe defăimătoare la adresa sa. Preotul consideră că aceste demersuri neprincipiale afectează informarea corectă, pacea şi unitatea enoriaşilor.
Consiliul parohial îşi exprimă profunda indignare privitor la acţiunile de defăimare şi hotărăşte adoptarea unui punct de vedere cuprins într-un document scris. Pentru redactarea acestuia sînt desemnaţi prim-epitropul Unterwéger Tibor şi epitropul Szalay Gusztáv.
Neavînd alte subiecte de discutat după cîntarea unui cîntec şi rugăciune comună preotul preşedinte de şedinţă încheie şedinţa.
K.M.F.
Semnează
Tőkés László
preot suplinitor
Unterwéger Tibor
prim-epitrop
Semnează pentru autenticitate: Lehőcz Károly și Huszák Béla

Mai citește:
– Interviu cu Laszlo Tokes în 2001. Playlist pe youtube cu tot interviul: http://www.youtube.com/view_play_list?p=5A3DA51FBE9684FE
Discuţiile preliminare ale interviului cu Laszlo Tokes (video)
Interviu cu Laszlo Tokes anul 2001 – partea 1 (video)
Laszlo Tokes: Nu mi-am putut închipui ca preot simplu reformat să lupt pentru eliberarea ţării de sub dictatură (video)
Cum a ajuns în 1989 interviul cu Laszlo Tokes la televiziunea maghiară (video)
Cazul Laszlo Tokes: moartea lui Erno Ujvarossy – crimă sau sinucidere?; agresiunea din noiembrie 1989 (documente, video)
Încercarea securităţii de a-l racola ca informator pe Laszlo Tokes (facsimile, video)
Cum au reacţionat alţii despre cazul Tokes (video)
Cazul Laszlo Tokes: Chitanţa de 20000 de lei şi ajutorul de la HEKS (deasemeni: înregistrare video cu explicaţiile lui Tokes)
Arestarea lui Laszlo Tokes şi semidetenţia de la Mineu (video)
Laszlo Tokes: S-a pretins că au apărut elicoptere şi pe cerul Mineului (video)
Cazul Laszlo Tokes: Şedinţa organizată de autorităţi pentru destituirea lui Tokes
Cazul Laszlo Tokes: cererea de evacuare şi sentinţa Judecătoriei Timişoara
Cazul Laszlo Tokes: Procesul verbal al şedinţei consiliului parohial reformat din 16 martie 1989
Trupa de teatru în limba maghiară „Thalia” şi securitatea română. „Încercarea lui Tokes Laszlo de a atrage sub influenţa sa unii tineri de naţionalitate maghiară a fost contracarată”
Aluzii la problemele familiale ale lui Laszlo Tokes din perioada 1988-1989, în arhiva parohiei reformate din Timişoara
Trupa de teatru Thalia – declaraţii video ale celor implicaţi
Caracterizarea lui Laszlo Tokes de către episcopul Laszlo Papp (14 august 1989)
– Astăzi la Tribunalul Bucureşti: proces deschis de Laszlo Tokes împotriva lui Filip Teodorescu, Ioan Talpeş, Mihai Gâdea şi TV Antena 3
Scrisoarea lui Laszlo Tokes către Nicolae Ceaușescu, 15 octombrie 1989
– Scrisoarea fostului episcop reformat Laszlo Papp către Petre Roman, 19 martie 1990. Tokes a luat contact cu „elemente partizane ale naționalismului utopic”
– 1988. Alianța Mondială a Bisericilor Reformate îi scrie lui Ceaușescu
Congresul Alianței Mondiale Reformate din 1988 și problema satelor românești
– 1988. Episcopii reformați din România scriu Alianței Mondiale a Bisericilor Reformate
– 18 decembrie 1989. Episcopia reformată ungurească din Oradea îl felicită pe Ceaușescu
– Dosarul procesului din 1989 de evacuare a lui Laszlo Tokes – disponibil pe internet
Procesul de evacuare a lui Laszlo Tokes din 1989
Ciornele chemării în judecată a lui Laszlo Tokes în 1989
Ședințele consiliului parohial al bisericii reformate din Timișoara (unde a fost preot Laszlo Tokes), perioada 29 decembrie 1988 – 27 ianuarie 1990, integral pe internet
Procesele verbale ale consiliului parohial al bisericii reformate din Timișoara (unde era preot Laszlo Tokes), 29 decembrie 1988 – 27 ianuarie 1990
Evacuarea lui Laszlo Tokes din locuința parohială, în decembrie 1989. Dosarul de executare al sentinței – integral pe internet
Dosarul de executare a hotărîrii judecătorești de evacuare a lui Laszlo Tokes
– Decembrie 1989: Evacuarea lui Edith Tokes, soția lui Laszlo Tokes
– Ianuarie 1990: Procurorul general Gheorghe Robu declară recurs extraordinar în procesul legat de Laszlo Tokes. Decizia Curții Supreme
– Cariera lui Laszlo Tokes de la venirea sa la Timișoara
– 1987. Văduva preotului reformat Leo Peuker scrie episcopului Laszlo Papp, plîngîndu-se de Laszlo Tokes: „adresez rugămintea Preaonoratului Domn Episcop de a-l pedepsi în mod exemplar şi public pe actualul preot”

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.