Curtea de Apel Timișoara – hotărîre în procesul generalului Marin Oană

Am primit de la Curtea de Apel Timișoara hotărîrea din procesul deschis de mine împotriva SSRMLÎRC și lui Marin Oană, pentru anularea certificatului de revoluționar al generalului Marin Oană. Am mai pomenit pe blog de această hotărîre, prin care procesul a fost trimis spre rejudecare la Tribunalul Timiș (linc). Acum pot prezenta cititorilor motivarea completă a instanței.

Alăturat puteți vedea hotărîrea instanței. Transcriere fac doar pentru partea din hotărîre care relatează ce a reținut Curtea de Apel Timișoara.

ROMÂNIA
CURTEA DE APEL TIMIȘOARA
SECȚIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL
Dosar nr. 431/59/2016* – 22.11.2016

DECIZIA CIVILĂ NR. 1996
ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN 23.03.2017
PREȘEDINTE: COSMIN ȚIFREA
JUDECĂTOR: MARIA-CORNELIA DASCĂLU
JUDECĂTOR: DANA POPEȚI
GREFIER: GABRIELA-CRISTINA GOGOȘIANU

Pe rol fiind pronunțarea asupra plîngerii formulate de recurentul reclamant MIOC MARIUS REMUS împotriva Sentinței civile nr. 1940 / 05.10.2016, pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. 431/59/2016*, în contradictoriu cu intimații pîrîți OANĂ MARIN și SSRMLÎRC, avînd ca obiect anulare act administrativ.

Se constată că mersul dezbaterilor și susținerile părților au fost consemnate în încheierea de ședință din 08.03.2017, ce face parte integrantă din prezenta hotărîre, cînd instanța a amînat succesiv pronunțarea cauzei la data de 22.03.2017, respectiv 23.03.2017.

CURTEA

Deliberînd asupra recursului de față, constată următoarele:

(…) [descriere a fazelor anterioare ale procesului și ale susținerilor părților, pe care nu le mai repet căci le-am mai relatat. La sfîrșitul acestui articol găsiți o colecție de lincuri către alte articole care relatează despre fazele anterioare ale acestui proces]


Analizînd hotărîrea recurată prin prisma motivelor invocate, în conformitate c prevederile art. 499 NCPC, Curtea constată că recursul declarat în cauză este fondat și se impune a fi admis, pentru următoarele considerente:

În esență, prima instanță a admis excepția inadmisibilității și a respins ca atare acțiunea reclamantului, pe considerentul că legiuitorul, prin disp. art. 20 al. 1 și art. 49 alin. 2 din Normele metodologice aprobate prin HG 1412/2004, modificate prin HG 1707/2006, de aplicare a Legii nr. 341/2004, a instituit o procedură specială în materia anulării certificatului de luptător pentru victoria revoluției române din decembrie 1989, atribuind decizia de anulare a unui astfel de certificat exclusiv SSPR (actualmente SSRMLÎRC), cu avizul Comisiei Parlamentare de specialitate, și nu instanțelor judecătorești, necompetente general în materie.

Contrar celor reținute de prima instanță, Curtea constată că, prin disp. art. 26 din Legea nr. 341/2004, prin derogare de la dispozițiile art. 10 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, toate litigiile legate de aplicarea dispozițiilor legii nr. 341/2004, în care acținea este formulată în contradictoriu cu SSPR sau CPRD, fără vreo deosebire în funcție de obiect, se soluționează în fond de secția de contencios administrativ și fiscal a tribunalului, neputîndu-se astfel reține o necompetență generală în materie a instanțelor judecătorești. În același sens sînt de altfel și disp. art. 49 alin. 2 din HG 1412/2004 modificat prin HG 99/2015, unde legiuitorul a prevăzut că SSRMLÎRC poate anula certificate de revoluționar „pe baza unor elemente de noutate”, prin art. 49 indice 1 alin. 2 din HG 1412/2004, introdus prin HG 99/2015 pct. 40 fiind definită sintagma element de noutate astfel: „Prin sintagma elemente de noutate se înțelege:

a) hotărîrile judecătorești definitive prin care se constată încălcarea art. 3 alin. 6 și art. 8 din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;

b) hotărîrile judecătorești definitive, dacă prin acestea se constată încălcarea oricăreia din condițiile pentru obținerea certificatului preschimbat sau a noului certificat ori încălcarea prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;

c) hotărîrile judecătorești definitive, prin care s-a dispus anularea certificatului”,

rezultînd deci că, una din ipotezele care pot apărea la anularea unor certificate de revoluționar o reprezintă hotărîri judecătorești definitive prin care s-a dispus anularea certificatului, astfel încît apare lămurit faptul că instanțele de judecată sînt competente să anuleze certificate de revoluționar.

Mai mult, Curtea va reține și faptul că reclamantul a urmat procedura specială instituită prin Legea nr. 341/2004 cu privire la anularea certificatului de luptător în revoluție a pîrîtului intimat Oană Marin cît timp a formulat contestație la preschimbarea certificatului acestuia în anul 2009 (fila 73 dosar de primă instanță) iar mai apoi, în aprilie 2010 a informat SSPR despre nelegalitatea preschimbării certificatului în cazul pîrîtului (fila 8, 9 dosar de primă instanță), o nouă contestație legată de certificatul pîrîtului fiind înregistrată la CPRD în septembrie 2010 (fila 10 dosar primă instanță), astfel încît nu se poate reține soluția primei instanțe de respingere a acțiunii reclamantului ca inadmisibilă pentru neîndeplinirea procedurilor speciale în materie. De altfel, chiar pîrîtul intimat Oană Marin arată în întîmpinarea formulată în fața instanței de recurs că reclamantul a urmat procedura specială prevăzută de lege, cît timp Certificatul de Luptător pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 – Luptător Rănit, seria LRT-O nr. 00002, emis pîrîtului Oană Marin de pîrîta SSRMLÎRC la 23.12.2005, a fost anterior anulat de instituția emitentă – SSPR (actualmente SSRMLÎRC).

În considerarea celor ce preced, Curtea constată că în mod greșit prima instanță a soluționat procesul doar prin admiterea excepției inadmisibilității acțiunii fără a se pronunța asupra celorlalte excepții invocate în cauză (excluzînd-o pe cea privind necompetența materială) sau asupra fondului litigiului; astfel încît, în speță, este incident temeiul de casare instituit de art. 488 pct. 8 Cod procedură civilă, motiv pentru care va admite ca fondat recursul reclamantului, cu consecința casării hotărîrii atacate, și constatînd că prima instanță a soluționat procesul fără a intra în cercetarea fondului, va dispune trimiterea cauzei spre rejudecare – potrivit dispozițiilor art. 498 alin. 2 Cod procedură civilă.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE:

Admite recursul formulat de recurentul reclamant MIOC MARIUS REMUS, avînd CNP (…), domiciliat în Timișoara (…), împotriva Sentinței civile nr. 1940/05.10.2016, pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. 431/59/2016*, în contradictoriu cu intimații pîrîți OANĂ MARIN, domiciliat în București (…) și SSRMLÎRC, cu sediul în București, Piața Presei Libere nr. 1, corp B etaj 3, sector 1.

Casează sentința recurată și trimite cauza spre rejudecare aceleiași instanțe, Tribunalul Timiș.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică din 23.03.2017.

PREȘEDINTE COSMIN ȚIFREA
JUDECĂTOR MARIA CORNELIA DASCĂLU
JUDECĂTOR DANA POPEȚI
GREFIER GOGOȘIANU GABRIELA CRISTINA

Mai citește, despre acest proces:
– Acțiune în justiție pentru anularea certificatului de revoluționar al generalului Marin Oană
– SSRMLÎRC cere respingerea acțiunii mele în justiție legată de certificatul de revoluționar al generalului Marin Oană
– Întîmpinarea lui Oană în procesul legat de certificatul său de revoluționar. „Vă rog să respingeți acțiunea ca inadmisibilă, prematură, prescrisă, lipsită de interes sau, după caz, nefondată”
– Procesul legat de certificatul de revoluționar al generalului Marin Oană trimis la Tribunalul Timiș. Răspunsul meu la întîmpinări
– Tribunalul Timiș: Instanțele judecătorești nu sînt competente să anuleze certificatele de revoluționar. Procesul cu Oană și SSRMLÎRC
– Recursul meu în procesul cu generalul Marin Oană și SSRMLÎRC
– Cauza legată de certificatul de revoluționar al generalului Marin Oană, trimisă la rejudecare

Citește despre Marin Oană:
Generalul Marin Oană – relatare despre revoluția din București
Preschimbarea certificatelor, studiu de caz: Marin Oană şi Ion Suceavă
O scrisoare dubioasă primită de mine de la CPRD
Din arhiva CPRD au dispărut documente. Cazul Marin Oană
Locotenent colonel Oană, trimis împotriva demonstranţilor în 21 decembrie 1989, vajnic apărător al televiziunii în 22 decembrie 1989 (video)
Investigaţiile procuraturii despre luptele de la Televiziune
SSPR sfidează comisia parlamentară a revoluţionarilor?
Încercări ale CPRD de a schimba înţelesul art. 8 din Legea 341/2004
Adrian Viorel Nicolaescu, noul şef al SSPR, are dosar penal în lucru
Uslaşul Trosca şi alţi 4 rămîn fără certificat de revoluţionar. Necesitatea publicării dosarului generalului Militaru
Discuţii la CPRD despre impostori, şedinţa Colegiului Revoluţionarilor, Teodor Mărieş, procesul SSPR cu Preşedinţia şi “activitatea criminală” a lui Marin Oană
Document M.Ap.N. despre revoluţia din Bucureşti
NUP al Parchetului pentru şeful SSPR Adrian Viorel Nicolaescu. Lista finală a revoluţionarilor din Monitorul Oficial “nu a produs consecinţe juridice”
Fostul şef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu scapă de plîngerea penală legată de lista revoluţionarilor din Monitorul oficial
Hotărîrea judecătorească referitoare la fostul şef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu
– Nouă cerere pentru anularea certificatului de revoluționar al generalului Marin Oană

Despre procesul deschis de Oană împotriva SSPR (actualul SSRMLÎRC) și CPRD, proces la care am avut calitatea de intervenient în interesul SSPR (fiindu-mi respinsă calitatea de intervenient în interes propriu, motiv pentru care hotărîrea nu îmi este opozabilă), citiți:
Generalul Marin Oană a dat în judecată SSPR pentru a obţine certificat de revoluţionar
Procesul Marin Oană contra SSPR: Am făcut cerere de intervenţie
Procesul Marin Oană contra SSPR. Cererea mea de intervenţie admisă în principiu, dar numai în interesul SSPR
Procesul cu Marin Oană: cererea mea de probatoriu a fost respinsă
Procesul Marin Oană – SSPR: Instanţa a amînat pronunţarea pentru o săptămînă
Generalul Marin Oană pierde procesul cu mine şi cu SSPR
Hotărîrea judecătorească din procesul dintre generalul Marin Oană cu mine şi SSPR
Recursul generalului Marin Oană în procesul cu SSPR – amînat pentru 6 februarie 2014
Întîmpinarea mea de la recursul procesului generalului Oană cu SSPR
Generalul Oană invocă neconstituţionalitatea art. XXIII alin. 1-4 din Legea 134/2013. Procesul legat de certificatul său de revoluţionar – amînat pentru 20 martie
Instanța a rămas în pronunțare în procesul generalului Marin Oană cu SSPR
Generalul Oană cîştigă recursul în procesul cu SSPR
– Hotărîrea judecătorească în cazul Marin Oană contra SSPR. „Obligaţia motivării actului administrativ reprezintă o condiţie de legalitate a acestuia, sancţiunea pentru nemotivarea actului administrativ neputînd fi decît anularea lui (…) Curtea apreciază ca fiind de respins capătul doi de cerere, vizînd obligarea SSPR să propună reacordarea titlului către reclamant, întrucît nu se poate stabili în acest moment dacă sînt îndeplinite de către reclamant condiţiile pentru a-i fi acordat titlul solicitat”

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.