Curtea de Apel Brașov obligă Casa de Pensii la plata indemnizației de 0,5 pentru un copil de erou martir al revoluției

Actualizare (22 ianuarie 2018 ora 17,50): Și la Curtea de Apel Alba Iulia există un precedent judecătoresc (linc) prin care s-a acordat indemnizație de 0,5*salariul mediu pentru un copil de erou martir. În acest caz și prima instanță – Tribunalul Hunedoara – acordase indemnizația. Hotărîrea Curții de Apel Alba Iulia s-a pronunțat în 5 decembrie 2017.

De multă vreme am scris pe acest blog că atitudinea Caselor de Pensii, de a refuza să plătească indemnizații pentru copii eroilor martiri ai revoluției care realizează venituri, deși aceste indemnizații sînt prevăzute de OUG 95/2014, este nelegală. Am îndemnat copiii de eroi martiri să depună cereri către Casele de pensii și, în caz de refuz, să se adreseze instanțelor judecătorești. Vezi:
–  Model de cerere pentru primirea indemnizației pentru copiii de eroi martiri
– Model revizuit de cerere pentru copiii de eroi martiri ai revoluției care vor să primească indemnizație

O confirmare a faptului că am avut dreptate a venit de la Tribunalul București, care prin Sentința 11111 din 5 decembrie 2016 a acordat pentru 3 copii de erou martir (frați) drept la indemnizație lunară de 2020 lei FĂRĂ condiția de a nu realiza alte venituri (linc).

Recent un caz asemănător dar nu identic s-a înregistrat la Curtea de Apel Brașov, unde un alt copil de erou martir a obținut o hotărîre judecătorească prin care i se dă dreptul la o indemnizație de 0,5 din cîștigul salarial mediu pe economie, începînd cu anul 2016 (linc).

În cazul din București s-a cerut și s-a obținut o indemnizație de 2020 lei/lună fără condiția de a nu realiza alte venituri în temeiul OG 1/2015, ca urmare a faptului că între cele 2 condiții prevăzute în OG 1/2015 pentru ca copiii de eroi martiri să primească indemnizație, respectiv a nu realiza nici un fel de venituri din motive neimputabile și a nu urma nici o formă de învățămînt, există conjuncția „ori”, așadar este destul ca doar una din aceste condiții să fie îndeplinită.

În cazul acesta s-a cerut și obținut indemnizație de 0,5 din cîștigul salarial mediu, în temeiul OUG 95/2014. Inițial, la judecata de fond, cererea a fost respinsă, dar la apel a fost admisă.

Remarc în motivarea hotărîrii următoarea frază: „stabilirea drepturilor cuvenite urmașilor eroilor martiri nu intervine de drept, ci la cerere, conform prevederilor Legii nr. 263/2010, la care face trimitere Legea nr. 341/2004, adică începînd cu data înregistrării cererii sau luna imediat următoare celei în care a fost înregistrată cererea”.

Redau această hotărîre judecătorească:

Dosar 997/62/2016
ROMÂNIA
CURTEA DE APEL BRAȘOV
SECȚIA CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ Nr. 2067/Ap.
Ședința publică de la 07 decembrie 2017

Completul compus din:
Președinte: Anca Pîrvulescu
Judecător: Robert Marius Cadea
Grefier Mihaela Cîrstoiu

Pentru astăzi fiind amînată pronunțarea asupra apelului formulat de reclamantul Frâncu Claudiu împotriva sentinței civile nr. 871/MAS din 22 mai 2017, pronunțată de Tribunalul Brașov în dosarul nr. 997/62/2017.

Dezbaterile în cauza de față au avut loc în ședința publică din data de 23 noiembrie 2017 cînd părțile prezente a pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de ședință din acea zi.

Instanța, avînd nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul dispozițiilor art. 396 (1) Cod procedură civilă a amînat pronunțarea pentru astăzi 7 decembrie 2017.

CURTEA

Deliberînd asupra apelului civil de față, constată că prin Sentința civilă nr. 871/MAS din data de 22.05.2017 a Tribunalului Brașov s-a dispus respingerea acțiunii formulate de reclamantul FRÂNCU CLAUDIU împotriva pîrîtei CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII BRAȘOV.

Pentru a pronunța această soluție, prima instanță a reținut că reclamantul avea la data formulării cererii de acordare a indemnizației lunară reparatorie, respectiv 22.12.2015, vîrsta de 43 de ani și 11 luni.

La data formulării cererii erau incidente dispozițiile art. II alin. (1) din OUG 1/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 341/2004: „În anul 2015 copiii eroilor martiri, indiferent de vîrstă, dacă nu sînt încadrați în nici o formă de învățămînt ori nu realizează venituri din motive neimputabile lor beneficiază de o indemnizație lunară reparatorie în cantm de 2020 lei”.

Potrivit disp. art. L 341/2004, modificată prin OUG 1/2015, art. 4 lit. c „copil al eroului martir – un coeficient de 1,10 pînă la majorat sau pînă la terminarea studiilor, fără a depăși vîrsta de 26 de ani, indiferent în întreținerea cui se află și un coeficient de 0,50, după vîrsta de 26 de ani”.

Conform OUG 57/2015, art. 12 alin. 2 „În anul 2016, indemnizațiile stabilite în baza Legii (…) 341/2004 (…) se acordă în cuantumul cuvenit sau aflat în plată în luna decembrie 2015”.

În considerarea acestor texte de lege, instanța de fond a reținut că reclamantul nu a mai fost încadrat în nici o formă de învățămînt și nici nu a dovedit că nu realizează venituri din motive neimputabile lui.

Așa fiind, la data formulării cererii erau incidente disp. OUG 1/2015, care impuneau condiții temporare și restrictive pentru beneficiul indemnizației reparatorii lunare, condiții pe care reclamantul nu le-a îndeplinit și care nu pot fi extinse și pentru anul 2016.

Instanța de fond a apreciat că aceste limitări legale au fost cunoscute de către reclamant, din moment ce acesta a înțeles să formuleze în cursul judecății o nouă cerere în acest sens adresată pîrîtei, la data de 15.07.2016, astfel cum a recunoscut în nota de ședință, fila 34 dosar, tocmai pentru că, pentru anul 2016, nu i se mai opun restricțiile de acordare a indemnizației din anul 2015, prev de OUG 1/2015.

Față de aceste considerente, tribunalul a respins acțiunea, ca neîntemeiată.

Împotriva acestei sentințe a declarat apel în termen legal reclamantul Frâncu Claudiu, solicitînd schimbarea în tot a sentinței atacate și pe fond, admiterea acțiunii astfel cum a fost formulată și precizată, cu cheltuieli de judecată.

În dezvoltarea motivelor de apel, s-a învederat că potrivit prevederilor art. 12 alin. 2 din OUG 57/2015, în anul 2016 indemnizațiile stabilite în baza legii recunoștiinței cu modificările și completările ulterioare se acordă în cuantumul cuvenit sau aflat în plată în luna decembrie 2015.

Se atrage atenția că cele două sintagme „cuantumul cuvenit” și „aflat în plată” sînt legate prin conjuncția sau, nu prin conjuncția și, fapt care arată intenția legiuitorului de a acoperi ambele situații și nu reprezintă în nici un caz o limitare legată de aplicarea concomitentă a acestor sintagme.

Cererea de apel nu a fost întemeiată în drept.

Cererea de apel este scutită de plata taxei judiciare de timbru conform dispozițiilor art. 157 din Legea nr. 263/2010.

Intimata pîrîtă Casa Județeană de Pensii Brașov a depus întîmpinare (f. 12-14) prin care a solicitat respingerea apelului formulat și menținerea sentinței apelate ca fiind legală și temeinică, întrucît reclamantul nu a mai fost încadrat în nici o formă de învățămînt și nici nu a dovedit că nu realizează venituri din motive neimputabile lui.

În apel nu au fost administrate alte probe noi.

Analizînd sentința apelată în raport de probele administrate în cauză și dispozițiile legale incidente, curtea constată că cererea de apel este fondată.

Astfel, conform art. 4 alin. 2 lit. c din Legea (…) nr. 341/2004, în forma în vigoare la data de 01.01.2015 și la data de 01.01.2016 „persoanele care au obținut titlurile prevăzute de art. 3 indice 1 lit. b primesc o indemnizație lunară reparatorie, calculată pe baza coeficienților de multiplicare ce sînt aplicați asupra cîștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, astfel:

c) copil al eroului martir – un coeficient de 1,10 pînă la majorat sau pînă la terminarea studiilor, fără a depăși vîrsta de 26 de ani, indiferent în întreținerea cui se află și un coeficient de 0,50, după vîrsta de 26 de ani.

Potrivit art. 3 ind. 1 lit. b din actul normativ menționat „în sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații… b) urmaș de erou martir – persoanele îndreptățite să beneficieze de prevederile acestei legi, după caz, soțul supraviețuitor, părinții celui decedat și copiii acestuia”.

În speță, reclamantul a obținut certificat de urmaș al eroului martir Frâncu Dumitru – f. 12 dosar fond.

Art. II din Ordonanța nr. 1/2015 pentru modificarea și completarea Legii (…) nr. 341/2004, în vigoare începînd de la 22 ianuarie 2015, prevede că „ (1) în anul 2015, copiii eroilor martiri, indiferent de vîrstă, dacă nu sînt încadrați în nicio formă de învățămînt ori nu realizează venituri din motive neimputabile lor eneficiază de o indemnizație lunară reparatorie de 2020 lei”.

Conform art. 12 alin. 2 din Ordonanța de urgență nr. 57/2015 (…) „în anul 2016, indemnizațiile stabilite în baza Legii (…) 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, se acordă în cuantumul stabilit sau aflat în plată în decembrie 2015”.

Din analiza acestor reglementări se reține că pentru anul 2016 nu au fost edictate norme similare în materie de stabilire a drepturilor cuvenite în temeiul Legii nr. 341/2004.

Astfel, articolul sus-menționat din OUG nr. 57/2015 face referire doar la indemnizațiile deja stabilite sau care urmează a fi stabilite, iar OG nr. 1/2015 cuprinde și prevederi temporare, doar pentru anul 2015, nu și pentru anul 2016.

Deoarece prin OG nr. 1/2015 se introduc condiții temporare și suplimentare pentru stabilirea drepturilor, deci excepționale de la normele de drept comun, curtea apreciază că acestea sînt de strictă interpretare și aplicare, astfel că nu pot fi extinse în cazul de față și pentru anul 2016, indiferent dacă intenția legiuitorului cînd a edictat OUG nr. 57/2015 ar fi fost aceeași, deoarece avea posibilitatea de a introduce aceleași reglementări, prin modificarea în mod corespunzător a L. nr. 341/2004.

Prin art. 12 alin. 2 din OUG nr. 57/2015, legiuitorul a reglementat numai modul de plată al acestor indemnizații, nu și cel de stabilire, precizînd în mod expres că indemnizațiile se datorează în cuantumul cuvenit sau aflat în plată în luna decembrie 2015, fără să se mai facă trimitere la condițiile de acordare menționate în OG nr. 1/2015, act normativ valabil numai pentru anul 2015.

De altfel, chiar instanța de fond reține că dispozițiile OUG nr. 1/2015, care impunea condiții temporare și retrictive pentru beneficiul indemnizației reparatorii lunare, nu pot fi extinse și pentru anul 2016 însă constată că acestea erau în vigoare la data depunerii cererii de către reclamant.

Este adevărat că reclamantul a depus cererea în luna decembrie 2015, însă a solicitat în mod expres acordarea acestei indemnizații începînd cu data de 01.01.2016 (f. 13 dosar fond).

În speță, stabilirea drepturilor cuvenite urmașilor eroilor martiri nu intervine de drept, ci la cerere, conform prevederilor Legii nr. 263/2010, la care face trimitere Legea nr. 341/2004, adică începînd cu data înregistrării cererii sau luna imediat următoare celei în care a fost înregistrată cererea, potrivit art. 107 alin. 5 din L. nr. 263/2010.

Față de considerentele expuse și în raport de prevederile art. 490 alin. 2 C. pr. civ., se impune admiterea cererii de apel formulate de reclamantul Frâncu Claudiu și schimbarea în tot a sentinței atacate în sensul admiterii cererii de chemare în judecată introduse de către reclamant.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE:

Admite cererea de apel formulată de către apelantul Frâncu Claudiu, în contradictoriu cu intimata Casa Județeană de Pensii Brașov, împotriva Sentinței civile nr. 871/MAS din data de 22.05.2017 a Tribunalului Brașov, pe care o schimbă în tot și pe cale de consecință:

Admite cererea de chemare în judecată formulată de către reclamantul Frâncu Claudiu în contradictoriu cu pîrîta Casa Județeană de Pensii Brașov.

Obligă pîrîta la punerea în plată în favoarea reclamantului a indemnizației reprezentînd aplicarea coeficientului de 0,5 asupra cîștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, începînd cu luna ianuarie 2016.

Definitivă.

Pronunțată în data de 07.12.2017, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

Președinte, Anca Pîrvulescu
Judecător, Robert Marius Cadea
Grefier, Mihaela Cârstoiu

Mai citește:
–  Model de cerere pentru primirea indemnizației pentru copiii de eroi martiri
– Model revizuit de cerere pentru copiii de eroi martiri ai revoluției care vor să primească indemnizație
Tribunalul București confirmă dreptul copiilor de eroi-martiri la indemnizație de 2020 lei/lună FĂRĂ condiția de a nu realiza alte venituri

2 gânduri despre „Curtea de Apel Brașov obligă Casa de Pensii la plata indemnizației de 0,5 pentru un copil de erou martir al revoluției

  1. Buna ziua. Daca prin decizia Curtii de Apel Brașov , obliga Casa de Pensii Brașov , sa recalculeze indemnizatia de urmas aplicând 0,5 din venitul mediu brut national, începând cu 01.01.2016, de ce nu se aplica același mod de calcul pentru toate indemnizatiile, asa cum sunt stipulate in Legea 341/2004? Nu stipulează Constitutia României ca: ,, Legea se aplica unitar, pe întreg teritoriul României, fara discriminări ?

    1. Decizia Curții de Apel Brașov se aplică doar părților din proces.
      Am mai spus că pentru obținerea indemnizațiilor prevăzută de OUG 95/2014, dacă Casa de Pensii refuză plata acesteia (ceea ce e cazul), copii de eroi martiri trebuie să dea în judecată Casa de Pensii. Am făcut și un model de chemare în judecată pentru cei interesați: https://mariusmioc.wordpress.com/2018/07/09/model-de-chemare-in-judecata-a-casei-de-pensii-pentru-copii-de-eroi-martiri-ai-revolutiei-carora-li-se-refuza-indemnizatia-prevazuta-de-oug-95-2014/
      Nu e nici o discriminare. Cei care dau în judecată Casa de Pensii cîștigă. Cei care nu fac nimic așteptînd să le pice para mălăiață, nu primesc indemnizații. Sînt situații diferite.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.