Statutul Fundaţiei Transilvania, înfiinţată în 1990 de Laszlo Tokes împreună cu Miklos Nemeth (fost primministru ungar) şi Andras Suto

Pe alt sait al meu, documente1989 (linc) am prezentat arhiva Fundaţiei Transilvania, înfiinţată în 1990 de Laszlo Tokes alături de personalităţi maghiare din Ardeal şi Ungaria, precum Miklos Nemeth (fost primministru al Ungariei) şi Andras Suto (scriitorul tîrgmureşean care şi-a pierdut un ochi în evenimentele din martie 1990). Domnul Istvan Bandi din Budapesta a tălmăcit actul constitutiv al Fundaţiei şi cîteva documente legate de înregistrarea acesteia. Prezint tălmăcirea şi cititorilor acestui blog. Arhiva mai completă a Fundaţiei – anume ce am recuperat de la răposatul Abraham Dezso, secretarul general al Fundaţiei – o puteţi vedea la lincul indicat mai sus.

ACT CONSTITUTIV

Episcopul reformat Tőkés László, scriitorul Sütő András, directorul Ábrahám Dezső prin voinţă comună hotărăsc să creeze

FUNDAŢIA INTERNAŢIONALĂ TRANSILVANIA.

Fundaţia sprijină persoanele care se repatriază în România, iar minorităţilor naţionale care trăiesc acolo le oferă sprijin în domeniul educaţiei, culturii şi reconcilierii sociale.

Fundația este deschisă, în acest fel toți cetățenii maghiari și străini, persoanele juridice și orice comunitate maghiară și străină poate să participe multilateral în atingerea obiectivelor, dacă sînt de acord cu scopurile statutare ale Fundației, sprijinindu-le material sau cu orice alte mijloace materiale și fizice, fie de natură spirituală sau fizică.

Fundaţia este o iniţiativă social-comunitaro-culturală apolitică; pentru îndeplinirea obiectivelor şi sarcinilor este gata să coopereze toate persoanele, organizaţiile, comunităţile care lucrează în vederea atingerii obiectivelor comune.

Activitatea fundaţiei este publică, în munca şi evaluarea activităţilor sale se bazează pe public, pe posibilităţile şi sugestiile controlului social. Fundația este o persoană juridică și este independentă în îndeplinirea sarcinilor sale.

Pentru atingerea scopulilor sale şi pentru a servi publicul, Fundaţia operează un Birou de Informare.

1. Numele Fundaţiei: FUNDAŢIA INTERNAŢIONALĂ TRANSILVANIA.

2. Sediul şi adresa Fundaţiei: 1123 Budapesta, str. Alkotás 11. (Adresa poştală: 1300 Budapesta, C. P. 14. – Telefon: 1569-329)

3. Scopul Fundaţiei: Fundaţia are ca scop să slujească menţinerea maghiarilor transilvăneni în locurile de baştină şi reîntoarcerea emigranţilor – cu respectarea suveranităţii României.

În cadrul normelor universale acceptate ale relațiilor internaționale și în spiritul Convenției de la Helsinki, Fundația noastră intenționează să acorde sprijin moral și financiar maghiarilor transilvăneni care trăiesc în locul lor de baştină, cu credinţa că stoparea exodului şi emigrării se poate realiza în primul rînd prin eliminarea cauzelor declanșatoare.

Sîntem împotriva tratamentului antidemocratic al chestiunii, orice stigmă ideologică sau interdicție externă.

Încurajăm întoarcerea emigranților și refugiaților în patria lor, în condițiile reglementate de statul român și maghiar.

Sprijinim financiar şi moral pe cei care se întorc acasă, în măsura posibilităţilor noastre căutînd chiar şi soluţii economice pentru ajutorarea celor care se repatriază.

Fundaţia se identifică cu idealurile progresiste transilvane care derivă din secolele de toleranţă transilvănească, diversitate etnică şi confesională, coexistenţă paşnică, cunoaştere reciprocă şi respect reciproc. Transilvania; patria comună a românilor, maghiarilor, germanilor, evreilor, saşilor şi altor minorităţi naţionale, diferitelor confesiuni religioase.

În acest spirit, sprijinim nu numai maghiarii, ci și românii, germanii, evreii și toate celelalte naționalități, sperînd că cei năpăstuiţi de soartă pot aduce împreună reconcilierea reală.

Fundația se bazează pe sprijinul internațional cel mai larg posibil, în speţă pe ajutorul organizațiilor de refugiaţi, convinși că soluția problemei refugiaţilor poate fi realizată universal prin eliminarea definitivă a cauzelor exodului.

Pe lîngă acestea, considerăm că este datoria noastră să îi ajutăm pe cei care şi-au părăsit locul de baştină, căminul şi se întorc înapoi.

4. În activitatea sa, pentru atingerea obiectivelor sale Fundaţia:
– îşi administrează patrimoniul şi oferă servicii;
– se bazează pe sprijinul financiar şi în natură oferit de alţii;
– cooperează cu fundaţii similare, cu organizaţii civice şi pe bază de acorduri separate, cu organisme guvernamentale din Ungaria şi România;
– menţine contacte cu fundaţii, instituţii, biserici, organizaţii străine similare.

5. Funcţionarea Fundaţiei:

5. 1. Organismele Fundaţiei;

Organismul suprem de luare a deciziilor al Fundaţiei este Consiliul Director.

Funcţionarea Consiliului Director:

Datoria și responsabilitatea Consiliului Director este asigurarea utilizării în cel mai eficace mod a patrimoniului Fundației, deci este de datoria sa să facă totul pentru a spori patrimoniul Fundației în conformitate cu legile Republicii Ungare și posibilitățile economice legale. Cu toate acestea, veniturile totale pot fi utilizate numai în domeniile și în maniera definite de obiectivele Fundației.

Prin urmare, are dreptul de a decide: cu privire la utilizarea patrimoniului pus la dispoziție. Aceste decizii sînt luate cu o majoritate de 2/3 în raport cu numărul total al membrilor Consiliului Director. Consiliul Director are cvorum dacă jumătate dintre membri sînt prezenţi. Consiliul Director are datoria să dezbată neîntîrziat o moţiune de cenzură îndreptată împotriva oricărui oficial ales sau membru al Consiliul Director, dacă cel puţin o treime din membrii Consiliul Director depun în scris o cerere în acest sens. În acest caz pentru luarea deciziei este necesară o majoritate de 2/3 din numărul total al membrilor Consiliului Director.

Consiliul Director va alege o Preşedinţie formată din 5 membri şi un secretar general, care vor fi desemnaţi pe un mandat de cinci ani.

Preşedinţia formată din cinci membri îndeplineşte sarcinile în perioadele dintre adunările Consiliului Director, hotărîrile şi deciziile fiind luate cu majoritate de voturi. Secretarul general este obligat să execute deciziile luate de Președinție și de Consiliul Director și să îndeplinească sarcinile atribuite.

Fundația poate fi reprezentată de orice membru al Consiliului Director și de secretarul general.

Consiliul Director pe care fondatorii îl vor invita și investi cu încredere pentru o perioadă de 5 ani, va avea grijă de punerea în aplicare a obiectivelor asumate. Fondatorii sînt deasemenea membri ai Consiliului Director. Cîte un reprezentant ai altor Fundaţii – în caz că se alătură acestei Fundaţii – pot deveni în mod automat membri ai Consiliului Director. Oricine poate fi membru al Consiliul Director, indiferent de cetăţenie şi de naţionalitate.

Membrul Consiliului Director care din orice motiv nu participă la 3 şedinţe consecutive, convocate corespunzător, este considerat exclus în mod automat. Fondatorii se îngrijesc de înlocuirea membrului. Membrii Consiliului Director au dreptul la rambursarea cheltuielilor.

Fundaţia operează un Birou de Informare, precum şi alţi prestatori de servicii sau alte sectoare de activitate, în scopul creşterii patrimoniului Fundaţiei. Acestea sînt coordonate de secretarul general.

5. 2. Gestionarea Fundaţiei:

Deciziile despre folosirea patrimoniului Fundaţiei sînt luate de Consiliul Director în conformitate cu dispoziţiile actului fondator şi cu condiţiile stabilite de donatorii care se asociază cu Fundaţia, în cadrul aprobat de către Consiliul Director. Fondatorii împuternicesc Consiliul Director să folosească în scopuri lucrative patrimoniul Fundației, venitul obținut din aceasta slujind atingerea obiectivelor.

În scopul realizării obiectivelor Fundației, din patrimoniul alocat Fundației pot fi atribuite prin concurs sau prin decizie:
a) subvenţie pentru repatriere şi rămînere;
b) bursă de studiu în România;
c) subvenţie pentru instituţii de învăţămînt şi culturale;
d) sprijin confesional;
e) alte granturi stabilite de donatori;
f) sprijin general bazat pe decizia Consiliului Director;
g) stabilirea și acordarea unui premiu din partea Fundaţiei, pentru recunoașterea muncii efectuate în slujba repatrierilor, care poate aduce rezultate semnificative spirituale, teoretice sau financiare în atingerea obiectivului Fundației.

Fundaţia poate fi sprijinită în orice valută din lume. 1/3 din donațiile materiale sau subvențiile băneşti – pentru o perioadă de 3 ani – pot fi utilizate numai pentru majorarea bazei de capital. Cu toate acestea, ratele dobînzilor bazei de capital pot fi utilizate în conformitate cu obiectivele.

Ofertele pentru fundaţie pot fi plătite în conturile băncilor din Ungaria, România, respectiv în conturile băncilor din occident înregistrate de Consiliul Director.

Fondatorii cu Fundaţia actuală vor oferi 100.000 HUF pe persoană Fundaţiei.

6. Fondatorii vor pune la dispoziţia Fundaţiei suma oferită în termen de 15 zile de la înfiinţarea Fundaţiei.

Donațiile băneşti și materiale necondiționate, precum și condiționate ale persoanelor fizice și juridice interne și externe, care aderă la Fundație, devin proprietatea Fundației, dacă acestea sînt acceptate de Consiliul Director al Fundației.

7. Consiliul Director al Fundației informează Fundația și părțile interesate despre activitatea Fundaţiei, după cum este necesar, dar cel puțin o dată pe an. Informațiile pot fi generale prin intermediul mijloacelor de informare în masă, însă la întrebări, respectiv propuneri individuale trebuie furnizate informaţii personalizate solicitanţilor.

8. Fundația este înfiinţată pe o perioadă nedeterminată. În caz de reziliere, activele pure ale Fundației vor fi utilizate pentru a susține persoanele în vîrstă, instituțiile sociale, bisericile, conform hotării fondatorilor. Orice fondator are dreptul de a părăsi Fundația, dar suma introdusă în cadrul Fundației rămîne parte a patrimoniului Fundației.

Acest Act Constitutiv va fi înregistrat obligatoriu la Judecătoria Capitalei.

Budapesta, 29 mai 1990
Fondatori:

Ábrahám Dezső
Sütő András
Tőkés László

Contrasemnat:

Firma de avocatură nr. 4/4. Budapesta
1077 Budapesta, str. Majakovszkij 93.
Telefon: 424-777
administrator:
dr. Kárpáti Péter, avocat

LISTA MEMBRILOR CONSILIULUI DIRECTOR AL FUNDAŢIEI INTERNAŢIONALE TRANSSYLVANIA

1. ÁBRAHÁM Dezső, Budapesta – secretarul general al Fundaţiei

2. BALCZÓ András, Budapesta

3. dr. BARKI Éva, Viena

4. BORBÉLY Ernő, Sfîntu Gheorghe

5. Dr. BOROS Imre, Budapesta

6. BOTOS Katalin, Budapesta

7. CHRUDINÁK Alajos, Budapesta

8. CSOÓRI Sándor, Budapesta – membru al Preşedinţiei Fundaţiei

9. Dr. GYARMATHY György, Zürich

10. GYŐRI Béla, Budapesta

11. Dr. HARASZTI Sándor, Washington

12. JENEY György, Budapesta

13. KONRÁD György, Budapesta

14. MARY György, Budapesta

15. NÉMETH Miklós, Budapesta – vicepreşedintele Fundaţiei

16. SÜTŐ András, Tîrgu Mureş – preşedintele Fundaţiei

17. SZILÁGYI Zsolt, Oradea

18. SZŐCS Géza, Cluj – membru al Preşedinţiei Fundaţiei

19. TEMPFLI József, Oradea

20. TÖRŐCSIK Mari, Budapesta

21. TŐKÉS László, Oradea – membru al Preşedinţiei Fundaţiei

Rezumat

Judecătoria Capitalei

8. Pk. 63. 418/2.

Încheiere

Judecătoria Capitalei în temeiul articolului 74/A. alin. (4) din Legea IV. din 1959 (Cod Civil) cu numărul 422 a luat în evidenţă FUNDAŢIA INTERNAŢIONALĂ TRANSILVANIA.

Sediul Fundaţiei: 1123 Budapesta, str. Alkotás 11.

Numele reprezentantului: Ábrahám Dezső (secretar general)
adresa: 1037 Budapesta

Sütő András (preşedinte)
4300 Tîrgu Mureş

Németh Miklós (vicepreşedinte)
1012 Budapesta

Csoóri Sándor
1024 Budapesta

Tőkés László
1900 Timişoara

Szőcs Géza
5000 Cluj

Scopul Fundaţiei: sprijinirea menţinerii maghiarilor transilvăneni în locurile de baştină şi reîntoarcerea emigranţilor, cu respectarea suveranităţii României.

Budapesta, 13 iulie 1990

Csikyné dr. Szobácsi Juliana s. s.

judecător

Pentru conformitate:
––––––

Printre cei care au aderat la Fundaţie a fost şi cunoscutul fotbalist maghiar Ferenc Puskas (refugiat din 1956), care era atunci în Australia.

DECLARAŢIE

Subsemnatul Puskás Ferenc – la cererea fondatorilor Fundaţiei Internaţionale Transilvania, Tőkés László episcop reformat de Oradea, Sütő András scriitor tîrgumureşean şi Ábrahám Dezső director – accept să devin membru al Consiliului Director al Fundaţiei.

Budapesta, 30 iulie 1990

Puskás Ferenc
12. Farmer Str. Ashwood 3741
Melbourne – Victoria, Australia

Procesul-verbal al întîlnirii constitutive a Fundației Internaționale Transilvania

Întocmită la Budapesta, în biroul Fundaţiei (Bp, XII, str. Alkotás 11.), la 29 mai 1990.

Sînt prezenţi: Tőkés László, Ábrahám Dezső, Sütő András.

Subsemnaţii hotărîm înfiinţarea unei fundaţii cu personalitate juridică independentă sub numele Fundaţia Internaţională Transilvania, în vederea implementării prevederilor prevăzute la punctul 3 al actului constitutiv aprobat şi semnat în acelaşi timp.

Concomitent cu prezenta întîlnire constitutivă semnăm şi aprobăm actul fondator şi în conformitate de cele de mai jos alegem pe o durată de 5 ani Consiliul Director al Fundaţiei ca organ reprezentativ şi preşedenţia sa formată din 5 persoane, conform punctului 5.1 al actului constitutiv.

Concomitent alegem secretarul general al Fundaţiei, care îndeplineşte funcţia organ administrativ al Fundaţiei.

Membrii Consiliului Director al Fundaţiei:

Sütő András scriitor (Tîrgu Mureş), Tőkés László episcop reformat (Oradea), Németh Miklós fost prim-ministru (Budapesta), Csoóri Sándor scriitor (Budapesta), Szőcs Géza secretar general UDMR (Cluj), Tempfli József episcop romano-catolic (Oradea), Ábrahám Dezső director SRL Maghiaro-Americană HUNGAMER, Chrudinák Alajos redactor şef Televiziunea Maghiară (Budapesta), Győri Béla redactor şef Radiodifuziunea Maghiară (Budapesta), Mary György ziarist (Budapesta), Törőcsik Mari actriţă (Budapest), Botos Katalin economistă (Budapesta), Boros Imre director general adjunct MHB (Banca Maghiară de Credit) (Budapesta), Szekeres Zsolt economist (Washington), Balczó András multiplu campion olimpic (Budapesta), Barki Éva juristă (Viena), Szilágyi Zsolt economist (Sfîntu Gheorghe).

Membrii Preşedinţiei Consiliului Director:

Preşedinte: Sütő András scriitor, Tîrgu Mureş

Membrii: Tőkés László, episcop ref., Timişoara

Németh Miklós fost prim-ministru

Csoóri Sándor scriitor, Bpesta

Szőcs Géza poet, Cluj

Secretarul general al Fundaţiei: Ábrahám Dezső director, Bpesta, Pasajul Perényi 11.

Fundația poate fi reprezentată de orice membru al Președinției și de Secretarul General.

Organul administrativ al Fundaţiei:

Secretar general: Ábrahám Dezső, CNP 1-300707-0380, 1037 Budapesta, domiciliat la Pasajul Perényi nr. 11.

În acelaşi timp fondatorii împuternicesc, autorizează membrii Preşedinţiei şi secretarul general să reprezinte Fundaţia.

Împuternicesc secretarul general ca din ziua de azi să efectueze îndatoririle administrative şi în acelaşi timp autorizează să dețină drept individual de semnătură asupra conturilor bancare în forint și în valute străine ale Fundației.

Ábrahám Dezső         Sütő András          Tőkés László

SPECIMEN DE SEMNĂTURĂ

Subsemnatul ÁBRAHÁM DEZSŐ, cu domiciliul III Budapesta, Pasajul Perényi nr. 11. (născut la Őrihodos, în data de 7 iulie 1930, numele mamei: Könye Elvira), ca secretar general al Fundaţiei Internaţionale Transsylvania, prin prezenta certific faptul că semnez în numele Fundaţiei în aşa fel că la numele Fundaţiei ataşez semnătura mea personală, deci după numele Fundaţiei pre-scrisă, pre-ştampilată sau pre-imprimată îmi scriu numele independent după cum urmează, respectiv împreună cu persoanele amintite în Actul Constitutiv, care reprezintă Fundaţia:

Nr. 1568/1992.

Dr. Keresztesi Béláné
notar public din Budapesta
Bp., XIII, Bd. Szent István nr. 4. et. II. ap. 1.
Telefon: 1-110-941
Program: Luni-Joi orele 9-16

Certificare notarială:

Certific că Ábrahám Dezső, cu domiciliul III Budapesta, Pasajul Perényi nr. 11., născut la 7 iulie 1930, a semnat personal acest specimen în faţa mea.

Întocmit la Budapesta, zi 28 august 1992. unamienouăsutenouăzecişidoi

dr. Keresztesi Béláné

Mai citeşte:
– Fundaţia Transilvania, înfiinţată în 1990 de Laszlo Tokes, Miklos Nemeth, Andras Suto şi Abraham Dezso. Arhiva Abraham Dezso
– alte articole legate de activitatea lui Laszlo Tokes la pagina Cazul Laszlo Tokes.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.