Decizia ÎCCJ referitoare la dreptul de indemnizație al copiilor de eroi martiri ai revoluției

În Monitorul Oficial nr. 490 din 14 iunie 2018 a apărut Decizia nr. 23 din 19 martie 2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, conform căreia dreptul la indemnizație al copiilor de eroi martiri ai revoluției este necondiționat. Decizia a fost dată pentru dezlegarea unei chestiuni de drept și este obligatorie pentru toate instanțele de judecată din momentul publicării în Monitorul Oficial.

Am mai scris despre această problemă. Vedeți articolele anterioare:
– Înalta Curte de Casație și Justiție urmează să hotărască situația indemnizațiilor copiilor de eroi martiri ai revoluției
– Practica judecătorească în problema indemnizațiilor copiilor de eroi-martiri ai revoluției stabilite prin OUG 95/2014
ÎCCJ s-a pronunţat: dreptul la indemnizaţie al copiilor de eroi martiri e necondiţionat

Prezint acum hotărîrea completă a ÎCCJ. Observ că ÎCCJ stabilește că inclusiv în anul 2015, cînd a fost în vigoare OG nr. 1/2015, a existat dreptul de indemnizație de 0,5 din salariul mediu pentru copiii de eroi martir, necondiționat, prevederile OG 1/2015 referitoare la indemnizația condiționată de 2020 lei coexistînd în acel an cu prevederile OUG 95/2014, nicidecum înlocuindu-le (vezi pct. 81 din hotărîrea ÎCCJ). Constat identitatea deplină între felul cum interpretează legea 341/2004 Înalta Curte și intepretările pe care le-am exprimat pe acest blog după apariția OUG 95/2014. În ceea ce privește indemnizația condiționată de 2020 lei/lună, ÎCCJ afirmă (punctul 75) că aceasta era valabilă doar în anul 2015, perioada de aplicare a OG 1/2015.

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT

DECIZIA NR. 23 din 19 martie 2018
Dosar nr. 3340/1/2017


Iulia Cristina Tarcea, președintele Înaltei Cruți de Casație și Justiție, președintele completului
Lavinia Curelea, președintele delegat al Secției I civile
Rodica Dorin pentru președintele Secției a II-a civile
Ionel Barba președintele Secției de contencios administrativ și fiscal
Aurelia Rusu judecător la Secția I civilă
Beatrice Ioana Nestor judecător la Secția I civilă
Bianca Elena Tandarescu judecător la Secția I civilă
Paula C. Pantea judecător la Secția I civilă
Simona Lala Cristescu judecător la Secția I civilă
Paulina Lucia Brehar judecător la Secția a II-a civilă
Iulia Manuela Cîrnu judecător la Secția a II-a civilă
Verginia Florentina Dumineca judecător la Secția a II-a civilă
Cosmin Horia Mihaianu judecător la Secția a II-a civilă
Claudia Marcela Canacheu judecător la Secția de contencios administrativ și fiscal
Cezar Hîncu judecător la Secția de contencios administrativ și fiscal
Viorica Trestianu judecător la Secția de contencios administrativ și fiscal
Eugenia Marin judecător la Secția de contencios administrativ și fiscal
Carmen Maria Ilie judecător la Secția de contencios administrativ și fiscal

(…) [probleme prealabile pe care nu le mai transcriu]

III. Expunerea succintă a procesului

5. Prin sentința civilă nr. xxxx din 5 mai 2017, Tribunalul Ilfov Secția civilă a respins excepția inadmisibilității invocată de către pîrîtă, a admis cererea formulată de reclamanta X în contradictoriu cu pîrîta Casa Județeană de Pensii Ilfov, a obligat pîrîta să emită o decizie prin care să acorde reclamantei, începînd cu data de 1 ianuarie 2015, indemnizația reparatorie prevăzută de art. 4 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 341/2004, calculată prin aplicarea coeficientului de 0,50 asupra cîștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului în care se face plata; a obligat pîrîta la actualizarea sumelor acordate cu indicele de inflație la data plății.

6. În considerente, a reținut în esență următoarele: reclamanta, născută la data de 15 noiembrie 1980, deține titlul de „Urmaș de Erou Martir al Revoluției Române din Decembrie 1989”, astfel cum rezultă din certificatului depus în copie la dosar.

7. Prin cererea de față, reclamanta solicită instanței obligarea pîrîtei la emiterea unei decizii privind acordarea indemnizației lunare reparatorii prevăzute la art. 4 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 341/2004, precum și la plata acesteia începînd cu data de 1 ianuarie 2015.

8. Tribunalul a reținut că, prin OUG 95/2014, a fost modificată și completată Legea nr. 341/2004. Astfel, pe de o parte, a fost introdus art. 3 indice 1, care definește noțiunea de „urmaș de erou martir” ca fiind, după caz, soțul supraviețuitor, părinții celui decedat și copiii acestuia, iar pe de altă parte, a fost modificat art. 4 alin. 2 lit. c), în sensul că primește o indemnizație lunară reparatorie copilul eroului martir, raportat la un coeficient de 1,10 pînă la majorat sau pînă la terminarea studiilor, fără a depăși vîrsta de 26 de ani, indiferent în întreținerea cui se afla și raportat la un coeficient de 0,50, după vîrsta de 26 de ani.

9. Ținînd seama de data nașterii reclamantei și de titlul deținut de aceasta, tribunalul a reținut că face parte din categoria de beneficiari ai legii care au depășit vîrsta de 26 de ani și pentru care acordarea indemnizației nu este condiționată de nici un criteriu.

10. De asemenea, a reținut că, prin art. 12 alin. 2 din OUG nr. 57/2015 (…) s-a prevăzut că, în anul 2016, indemnizațiile stabilite în baza Legii nr. 341/2004 se acordă în cuantumul cuvenit sau aflat în plată în luna decembrie 2015.

11. Din reglementarea de mai sus rezultă doar faptul că indemnizația, în anul 2016, va avea același cuantum ca în anul 2015, nicidecum că nu se acordă o asemenea indemnizație sau că se acordă doar persoanelor din care face parte și reclamanta, cu condiția de a nu realiza venituri din motive neimputabile. Nu se poate interpreta scopul edictării unui act normativ prin adăugare la lege, așa cum pretinde pîrîta.

12. Pentru motivele de fapt și de drept arătate, avînd în vedere că la data de 30 decembrie 2014 (data publicării în Monitorul Oficial a OUG 95/2014) s-a născut dreptul reclamantei la plata indemnizației reparatorii prevăzute de art. 4 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 341/2004, calculată prin aplicarea coeficientului de 0,50 asupra cîștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului pentru care se face plata, tribunalul a apreciat cererea reclamantei ca fiind fondată și a admis-o, obligînd pîrîta să emită o decizie prin care să acorde reclamantei, începînd cu data de 1 ianuarie 2015, indemnizația reparatorie prevăzută de art. 4 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 341/2004. De asemenea, a obligat pîrîta să plătească reclamantei retroactiv, începînd cu data de 1 ianuarie 2015, sumele datorate, actualizate cu indicele de inflație la data plătții efective.

13. Împotriva acestei soluții a formulat apel Casa Județeană de Pensii Ilfov.

(…) [nu mai transcriu restul desfășurării procesului, în cursul apelului s-a ajuns la trimiterea cauzei la ÎCCJ pentru dezlegarea chestiunii de drept; deasemeni e descrisă sesizarea făcută de Curtea de Apel București către ÎCCJ, punctele de vedere ale părților și a titularului sesizării – completul de judecată al Curții de Apel București, jurisprudența în materie, jurisprudența Curții Constituționale; pînă la urmă ceea ce contează este concluzia la care a ajuns ÎCCJ, nu alte păreri pe această temă]

IX. Raportul asupra chestiunii de drept

49. Prin raportul întocmit, conform art. 530 alin. 8 din Codul de procedură civilă, judecătorii-raportori au apreciat că dispozițiile art. 4 alin. 2 lit. c) ultima teză din Legea nr. 341/2004, astfel cum a fost modificată și completată prin OUG 95/2014, nu impun nicio condiție pentru acordarea indemnizației lunare reparatorii copilului eroului-martir după vîrsta de 26 de ani.

X. Înalta Curte de Casație și Justiție

50. Examinînd sesizarea în vederea pronunțării unei hotărîri prealabile, raportul întocmit de judecătorii-raportori și chestiunea de drept ce se solicită a fi dezlegată, constată următoarele:

51. Prealabil oricărei analize, ÎCCJ – completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept observă că Legea nr. 341/2004 a suferit modificări succesive, inclusiv în ceea ce privește titlul.

Astfel, în forma inițială, publicată în M.O. nr. 654 din 20 iulie 2004, s-a numit Legea recunoștiinței față de eroii martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004.

Ulterior, prin art. I din OUG nr. 6/2008 (…) titlul legii a devenit Legea recunoștiinței față de eroii martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au pierdut viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004.

Prin art. I din OUG 95/2014 (…) s-a dispus, din nou, modificarea titlului, care a devenit Legea recunoștiinței pentru victoria Revoluției Române din decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004.

Prin articolul unci pct. 1 din Legea nr. 199/2016 (…) titlul legii a devenit Legea recunoștiinței pentru victoria Revoluției Române din decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului Lupeni august 1977 nr. 341/2004.

În cuprinsul prezentei decizii toate trimiterile la Legea nr. 341/2004 se fac la forma actului normativ astfel cum a fost modificat și completat prin OUG nr. 95/2014. De aceea și titlul legii va fi acela cuprins în titulatura OUG nr. 95/2014 [în această transcriere eu nu voi repeta titlul complet al actelor normative ci voi da doar tipul și numărul acestora]

Asupra admisibilității sesizării:

52. Prealabil analizei în fond, ÎCCJ completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept trebuie să verifice dacă, în raport de întrebările formulate de titularul sesizării, sînt îndeplinite cumulativ condițiile de admisibilitate pentru pronunțarea unei hotărîri prealabile, în conformitate cu dispozițiile art. 519 din codul de procedură civilă.

53. Potrivit acestor dispoziții legale „dacă, în cursul judecății, un complet de judecată al ÎCCJ, al curții de apel sau al tribunalului, investit cu soluționarea cauzei în ultimă instanță, constatînd că o chestiune de drept de a cărei lămurire depinde soluționarea pe fond a cauzei respective, este nouă și asupra acesteia ÎCCJ nu a statuat și nici nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluționare, va putea solicita ÎCCJ să pronunțe o hotărîre prin care să dea o rezolvare de principiu chestiunii de drept cu care a fost sesizată”.

54. Prin urmare, pentru declanșarea acestei proceduri, legiuitorul, în cuprinsul art. 519 cod procedură civilă a instituit condițiile de admisibilitate ce trebuie îndeplinite cumulativ, respectiv:

existența unei cauze aflate în curs de judecată, în ultimă instanță;

cauza care face obiectul judecății să se afle în competența legală a unui complet de judecată al ÎCCJ, al curții de apel sau al tribunalului investit să soluționeze cauza;

ivirea unei chestiuni de drept de a cărei lămurire depinde soluționarea pe fond a cauzei în curs de judecată;

chestiunea de drept a cărei lămurire se solicită să fie nouă;

chestiunea de drept să nu fi făcut obiectul statuării ÎCCJ și nici obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluționare.

55. Verificarea admisibilității sesizării, din această perspectivă, relevă îndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute de lege.

56. Astfel, litigiul în legătură cu care s-a formulat sesizarea este în curs de judecată, titularul sesizării, Curtea de Apel București Secția a VII-a privind conflicte de muncă și asigurări sociale, investit cu calea de atac a apelului, urmează să soluționeze cauza în ultimă instanță, prin pronunțarea unei hotărîri judecătorești care, potrivit art. 634 alin. 1 pct. 4 din Codul de procedură civilă, este definitivă, cauza care face obiectul judecății se află în competența legală a unui complet de judecată al curții de apel investit să o soluționeze, iar sesizarea are ca obiect o chestiune de drept de a cărei lămurire depinde soluționarea pe fond a cauzei.

57. În egală măsură este îndeplinită și condiția referitoare la noutatea chestiunii de drept care formează obiectul sesizării.

58. Evaluarea acestei condiții, în absența unei definiții a noutății chestiunii de drept și a unor criterii de determinare a acesteia în cuprinsul art. 519 din Codul de procedură civilă, revine ÎCCJ, astfel cum s-a statuat în jurisprudența constantă a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, cu mențiunea că noutatea poate fi generată nu doar de o reglementare nou intrată în vigoare, ci și de una veche, cu condiția însă ca instanța să fie chemată să se pronunțe asupra respectivei probleme de drept pentru prima dată.

59. Această cerință este îndeplinită, întrucît chestiunea de drept își are izvorul în modificări relativ recente ale unui act normativ din 2004 (Legea nr. 341/2004), această lege avînd conținut diferit față de norma inițială, fără să existe o jurisprudență suficient cristalizată asupra problemelor de drept pe care le ridică noile dispoziții legale.

60. De asemenea, este important de precizat că problema de drept este reală, întrucît reglementarea legală în cauză a suscitat interpretări diferite sau contradictorii prin raportare la alt text de lege prin care norma de drept a suferit noi modificări și prezintă un grad de dificultate suficient de mare, astfel încît instanța de sesizare să considere că, pentru a înlătura orice incertitudine referitoare la securitatea raportului juridic dedus judecății, este necesară declanșarea procedurii prevăzute de art. 519 din Codul de procedură civilă, prin pronunțarea unei rezolvări de principiu.

61. Sub acest aspect, din încheierea de sesizare, întocmită conform art. 520 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă, rezultă că analiza dispozițiilor legale ce formează obiectul sesizării se impune, fiind susceptibile de interpretări diferite în privința caracterului condiționat sau necondiționat al împrejurării acordării indemnizației lunare reparatorii copilului eroului martir după vîrsta de 26 de ani.

62. În consecință, se constată că în cauză sînt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute de art. 519 din Codul de procedură civilă în vederea pronunțării unei hotărîri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept.

Asupra fondului sesizării

63. ÎCCJ a fost sesizată pentru a se pronunța asupra următoarei chestiuni de drept: Interpretarea dispozițiilor art. 4 alin. 2 lit c) ultima teză din Legea nr. 341/2004, astfel cum a fost modificată și completată prin OUG nr. 95/2014, pentru a stabili dacă textul trebuie înțeles în sensul că nu impune nicio condiție pentru acordarea indemnizației lunare reparatorii copilului eroului martir după vîrsta de 26 de ani.

64. Dezlegarea acestei probleme de drept pornește de la examinarea evoluției în timp a prevederilor legale care reglementează indemnizația lunară reparatorie acordată copilului eroului martir, ca beneficiu care face parte dintr-un ansamblu de măsuri instituite de lege pentru cinstirea memoriei celor care și-au jertfit viața și în semn de gratitudine față de cei care au luptat pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989.

65. Potrivit art. 4 alin. 1 din Legea nr. 341/2004 în forma inițială, fiecare dintre copiii celui decedat are calitatea de urmaș al eroului martir și este îndreptățit să beneficieze de prevederile legii. Astfel, conform art. 4 alin. 2 lit. c), în această calitate, fiecare dintre copiii eroului martir are dreptul la o indemnizație lunară reparatorie, calculată pe baza coeficientului de multiplicare de 1,10 aplicat asupra salariului mediu brut pe economie din luna anterioară celei în care se face plata, pînă la majorat sau pînă la terminarea studiilor, fără a depăși vîrsta de 26 de ani, indiferent în întreținerea cui se afla.

66. Teza întîi a alin. 4 din art. 4 prevede ca de o indemnizație lunară reparatorie, calculată prin aplicarea coeficientului de 1,10 la salariul mediu brut pe economie din luna anterioară celei în care se face plata, beneficiază și persoanele care au obținut titlurile prevăzute la art. 3 alin. 1 lit. b) pct. 3 din lege, numai dacă au un venit mai mic decît salariul mediu brut pe economie. Teza a doua prevede că de aceleași drepturi și în aceleași condiții, beneficiază copiii eroilor martiri, indiferent de vîrstă, dacă nu sînt încadrați în nici o formă de învățămînt ori nu realizează venituri din motive neimputabile lor.

67. Astfel, în aplicarea principiului respectului și gratitudinii față de eroii martiri ai Revoluției din decembrie 1989, legiuitorul a acordat urmașilor acestora o indemnizație lunară reparatorie, în condițiile și criteriile stabilite pentru fiecare categorie în parte, în funcție de situația diferită a fiecărei categorii, chiar dacă evenimentul care a determinat acordarea indemnizației, decesul eroului martir, este același pentru toate categoriile de urmași.

68. Astfel, în ce privește indemnizația acordată fiecăruia dintre copii, legiuitorul a folosit un raționament similar celui din reglementarea în materia dreptului familiei, pornind de la prezumarea stării de nevoie în care se află copiii, pînă la majorat. În consecință, s-a reglementat acordarea indemnizației pînă la majorat sau pînă la terminarea studiilor, fără a depăși vîrsta de 26 de ani, prezumîndu-se că acesta este momentul pînă la care se află în incapacitate de muncă, astfel cum părintele decedat ar fi fost obligat să le acorde întreținere, în temeiul relației de filiație. Totodată, printre beneficiarii indemnizației au fost incluse alte două categorii de copii ai eroilor martiri, respectiv: 1. cei care nu sînt încadrați în nici o formă de învățămînt, indiferent de vîrstă, cu condiția ca aceștia să obțină venituri din muncă mai mici decît salariul mediu brut pe economie și 2. cei care nu realizează venituri din motive neimputabile lor. Prin „motive neimputabile”, conform art. 28 alin. 2 (abrogat prin articolul unic pct. 21 din HG 99/2015) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 341/2004, aprobate prin HG nr. 1412/2004, cu modificările și completările ulterioare, se înțelege situația în care se află copiii eroilor martiri, indiferent de vîrstă, care: a) și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă; b) nu le sînt oferite de agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, în a cărei rază teritorială de competență își au domiciliul, un loc de muncă corespunzător capacității de muncă sau pregătirii profesionale; c) sînt refuzați de angajatorul postului oferit de agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, în a cărei rază teritorială de competență își au domiciliul.

69. Acestor două din urmă categorii de copii ai eroilor martiri, mai sus menționate, le-a fost suspendată plata indemnizației, trei ani consecutiv, prin art. II art. 18 din OUG nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din OUG nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 283/2011, cu modificările ulterioare (abrogat prin art. 44 pct. 27 din Legea-cadru nr. 153/2017), art. 9 din OUG nr. 84/2012, aprobată prin Legea nr. 36/2014 (abrogat prin art. 44 pct. 29 din Legea-cadru nr. 153/2017), cu modificările ulterioare, și, respectiv, art. 6 din OUG 29/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 168/2014, cu modificările ulterioare, dispoziții normative cu aplicablitate temporară, în cursul anilor 2012, 2013 și 2014, criticate ca fiind neconstituționale și asupra cărora Curtea Constituțională s-a pronunțat prin Decizia nr. 721 din 9 decembrie 2014 (…) în sensul respingerii excepției, statuînd că persoanele încadrate în ipoteza art. 4 alin. 4 din Legea nr. 341/2004 se află într-o situația obiectiv diferită față de celelalte persoane care continuă să beneficieze de indemnizația reparatorie prevăzută de aceeași lege, astfel că instituirea unui tratament juridic diferit nu poate primi semnificația încălcării principiului egalității în drepturi a cetățenilor.

70. În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 969 din 30 decembrie 2014, a fost publicată OUG nr. 95/2014.

71. Din expunerea de motive rezultă că adoptarea acestui act normativ s-a impus pentru a conține prevederi clare, fără echivoc, pentru respectarea adevărului istoric, în vederea acordării recunoștiinței statului român numai față de persoanele care au avut rol determinant la victoria Revoluției române din decembrie 1989, implicînd reluarea plăților cu un efort bugetar redus față de cel existent, descurajarea abuzurilor, a încălcării prevederilor legale. Urgența actului normativ a fost justificată și de reluarea plăților privind indemnizațiile reparatorii pentru toate categoriile de beneficiari, conform prevederilor Legii nr. 341/2004, începînd cu luna ianuarie 2015. Se mai arată că Legea nr. 341/2004 nu mai corespunde realităților social-politice și economice actuale, că aplicarea greșită sau abuzivă a generat inechități și multiplicarea numărului beneficiarilor, ceea ce a condus la stoparea plăților, începînd cu anul 2012, pentru persoanele prevăzute la art. 4 alin. 4 din lege.

72. Prin OUG 95/2014 s-a modificat art. 4 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 341/2004, în sensul următoarelor prevederi: „Persoanele care au obținut titlurile prevăzute la art. 3 indice 1 lit. b) primesc o indemnizație lunară reparatorie, calculată pe baza coeficienților de multiplicare ce sînt aplicați asupra cîștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, astfel: … c) copil al eroului martir un coeficient de 1,10 pînă la majorat sau pînă la terminarea studiilor, fără a depăși vîrsta de 26 de ani, indiferent în întreținerea cui se afla și un coeficient de 0,50 după vîrsta de 26 de ani”.

73. Sesizarea de față vizează lămurirea ultimei teze, respectiv dacă textul trebuie înțeles în sensul că nu impune nici o condiție la acordarea indemnizației beneficiarului titlului. Problema de drept s-a ridicat în contextul în care, la data de 22 ianuarie 2015, a intrat în vigoare OG nr. 1/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 341/2004.

74. Art. II alin. 1 din OG nr. 1/2015 prevede următoarele: „În anul 2015 copiii eroilor martiri, indiferent de vîrstă, dacă nu sînt încadrați în nici o formă de învățămînt ori nu realizează venituri din motive neimputabile lor beneficiază de o indemnizație lunară reparatorie de 2020 lei”.

75. Se observă că norma vizează doar anumiți subiecți de drept, similar reglementării inițiale cuprinse la art. 4 alin. 4 din Legea nr. 341/2004, care, însă, nu a mai fost păstrată prin OUG nr. 95/2014, iar o altă observație esențială are în vedere caracterul temporar, doar pentru anul 2015, al acestei reglementări, cu consecința că, după expirarea duratei pentru care a fost edictată, urmează a fi aplicate în întregime dispozițiile art. 4 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 341/2004, astfel cum a fost modificată și completată prin OUG nr. 95/2014.

76. Prin urmare, reglementarea cu caracter temporar cuprinsă la art. II alin. 1 din OG nr. 1/2015 este, în parte, derogatorie, deoarece curpinde soluții legislative diferite în raport cu reglementarea-cadru, pentru o parte dintre subiecții de drept vizați de norma generală, care își păstrează caracterul său general obligatoriu pentru toate celelalte cazuri, inclusiv în anul 2015. Este vizată ipoteza nerealizării de venituri de către copiii eroilor martiri, după vîrsta de 26 de ani, situație care trebuie să fie determinată de existența unor motive neimputabile.

77. De asemenea, textul de lege sus-menționat completează art. 4 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 341/2004, în sensul că reglementează și situația copiilor între 18 și 26 de ani, care nu participă la vreo formă de învățămînt. Pentru această din urmă categorie, cu privire la care se presupune că ar trebui să desfășoare o activitate aducătoare de venituri, indemnizația remuneratorie este reglementată sub condiția ca persoanele în discuție să nu realizeze venituri din motive neimputabile.

78. Interpretînd sistematic dispozițiile art. 4 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 341/2004, astfel cum a fost modificată și completată prin OUG nr. 94/2015 [greșeală în text, e de fapt OUG 95/2014], combinat, pentru anul 2015, cu art. II alin. 1 din OG nr. 1/2015, rezultă că acei copii ai eroilor martiri care au vîrsta peste 26 de ani și obțin venituri vor beneficia de o indemnizație în coeficient de 0,50, în aplicarea primului dintre textele de lege enumerate.

79. Reluînd argumentele exprimate în precedent, în norma cu caracter general cuprinsă în reglementarea art. 4 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 341/2004, astfel cum a fost modificată și completată prin OUG nr. 95/2014, stabilește indemnizația lunară reparatorie calculată pe baza coeficienților de multiplicare ce sînt aplicați asupra cîștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului pentru care se face plata, și prevede pentru copilul eroului martir un coeficient de 1,10 pînă la majorat sau pînă la terminarea studiilor, fără a depăși vîrsta de 26 de ani, indiferent în întreținerea cui se afla și un coeficient de 0,50, după vîrsta de 26 de ani, fără nicio condiționare legată de vreun criteriu pe care trebuie să-l îndeplinească persoanele care au obținut titlurile prevăzute la art. 3 ind. 1 lit. b), respectiv de urmaș de erou martir.

80. Din aceeași perspectivă, textul de lege este fără echivoc, clar și precis redactat, astfel ca, între formularea textului și cazurile din practică ce se încadrează în ipoteza sa, există concordanță, nefiind motive, prin urmare, nici de a extinde nici de a restrînge aplicarea dispoziției în cauză.

81. În ceea ce privește norma juridică cu aplicabilitate temporară, în cursul anului 2015, aceasta derogă de la norma generală și prevede o indemnizație reparatorie fixă de 2020 lei lunar pentru copiii, indiferent de vîrstă, care nu sînt încadrați în nici o formă de învățămînt ori nu realizează venituri din motive neimputabile lor. Prin urmare, în cursul anului 2015 cele două reglementări coexistă, în sensul că tuturor celorlalți copii ai eroilor martiri, cu excepția celor vizați de de art. II alin. 1 din OG nr. 1/2015, li se aplică dispozițiile generale cuprinse în art. 4 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 341/2004, astfel cum a fost modificată și completată prin OUG nr. 95/2014.

82. Nu se poate reține că, pentru anul 2015, copiii la care se referă reglementarea din OG nr. 1/2015 sînt singurii îndreptățiți la indemnizația reparatorie, după cum nu se pot adăuga la normele generale criterii sau condiții pe care legiuitorul nu a înțeles să le prevadă expres.

83. Aceste concluzii rezultă din considerente de tehnică legislativă, conform cărora elementul structural de bază al părții dispozitive a actului normativ îl constituie articolul. Potrivit art. 47 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă (…), articolele se numerotează în continuare, în ordinea din text, cu cifre arabe. În cazul actelor normative care au ca obiect modificări sau completări ale altor acte normative, articolele se numerotează cu cifre romane, păstrîndu-se numerotarea cu cifre arabe pentru textele modificate sau completate.

84. OG nr. 1/2015 este structurată în trei articole: art. I, care prevede modificările aduse unor articole din Legea nr. 341/2004, fără ca acestea să privească și art. 4 alin. 2 lit. c); art. II care conține cinci alineate, iar la alin. 1 este prevăzută norma cu aplicabilitate temporară în discuție și art. III referitor la abrogarea unei reglementări.

85. În concluzie, în interpretarea dispozițiilor art. 4 alin. 2 lit. c) ultima teză din Legea nr. 341/2004, astfel cum a fost modificată și completată prin OUG nr. 95/2014, urmează a se stabili că textul legal trebuie înțeles în sensul că nu impune nici o condiție pentru acordarea indemnizației lunare reparatorii copilului eroului martir după vîrsta de 26 de ani. În ceea ce privește situația temporară, reglementată pentru anul 2015 prin OG nr. 1/2015. aceasta vizează doar o chestiune de aplicare a normelor de drept ce urmează a fi evaluate în fiecare caz concret în parte.

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
În numele legii
DECIDE:

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel București Secția a VII-a pentru conflicte de muncă și asigurări sociale, în dosarul nr. 2307/93/2016 privind pronunțarea unei hotărîri prealabile și, în consecință, stabilește că:

Dispozițiile art. 4 alin. 2 lit. c) ultima teză din Legea (…) nr. 341/2004, astfel cum a fost modificată și completată prin OUG nr. 95/2014, nu impun nici o condiție pentru acordarea indemnizației lunare reparatorii copilului eoului martir după vîrsta de 26 de ani.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. 3 din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi 19 martie 2018.

PREȘEDINTELE ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
IULIA CRISTINA TARCEA

Magistrat-asistent,
Elena Adriana Stamatescu

Mai citește:
– Înalta Curte de Casație și Justiție urmează să hotărască situația indemnizațiilor copiilor de eroi martiri ai revoluției
– Practica judecătorească în problema indemnizațiilor copiilor de eroi-martiri ai revoluției stabilite prin OUG 95/2014
– ÎCCJ s-a pronunţat: dreptul la indemnizaţie al copiilor de eroi martiri e necondiţionat
– Model de cerere pentru primirea indemnizației pentru copii de eroi martiri
– Model revizuit de cerere pentru copiii de eroi martiri ai revoluției care vor să primească indemnizație
– Curtea de Apel Brașov obligă Casa de Pensii la plata indemnizației de 0,5 pentru un copil de erou martir al revoluției
– Tribunalul București confirmă dreptul copiilor de eroi-martir la indemnizație de 2020 lei/lună FĂRĂ condiția de a nu realiza alte venituri
– Guvernul schimbă legea revoluţionarilor printr-o ordonanţă de urgenţă. Răniţii fără invaliditate şi reţinuţii rămîn fără indemnizaţii. Cresc indemnizaţiile părinţilor de eroi-martiri. Apare o nouă tagmă – “luptători cu rol determinant”. Noiembriştii braşoveni vor trebui confirmaţi de SSRMLÎRC
– Comunicat SSRMLÎRC: Omiterea indemnizațiilor răniților fără grad de invaliditate și reținuților în OUG 95/2014 a fost o „regretabilă eroare”
– Nouă ordonanţă despre revoluţionari. Răniţii fără invaliditate şi reţinuţii primesc indemnizaţii
– Guvernul Grindeanu susține adoptarea fără schimbări a OUG 95/2014. Comisia pentru buget-finanțe a propus un amendament
– Curtea Constituțională respinge excepția de neconstituționalitate a OUG 95/2014. Dreptul la indemnizație reparatorie nu reprezintă un drept fundamental, legiuitorul are libera apreciere asupra instituirii unor astfel de beneficii și a stabilirii criteriilor de acordare
– Corpul de control al primului ministru despre indemnizațiile de revoluționar. Cea mai spectaculoasă creștere a numărului revoluționarilor indemnizați – în președinția lui Traian Băsescu
– Cheltuielile bugetare pentru diferite tagme beneficiare de legi speciale
– Participanții la greva minerilor din Valea Jiului, din 1977 și membrii familiilor acestora – incluși în legea revoluționarilor
– Asociaţia „17 Decembrie” Timişoara se adresează parlamentarilor în problema OUG 95/2014

11 gânduri despre „Decizia ÎCCJ referitoare la dreptul de indemnizație al copiilor de eroi martiri ai revoluției

 1. Buna ziua. Daca ICCJ a stabilit ca indemnizatia pentru copii eroilor trebuie plătită in cuantumul prevazut de Legea 341/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si de OUG 95/2014, asa cum de fapt a stabilit si Curtea de Apel Brașov , atunci de ce indemnizatiile Determinantilor si indemnizatiile de 0,6 ale pensionarilor se plătesc la nivelul salariului mediu brut din 2010? Constituita României nu prevede ca legile trebuie aplicate unitar la nivelul întregii tari? Cum se găsesc sumele necesare pentru mărirea, chiar dublarea unor salarii, pensii si alte venituri, numai revolutionarilor li se acorda drepturile avute in 2010? Aceasta nu este o discriminare a grupurilor sociale? Domnul Mester

  1. Eu nu sînt domnul Meșter și acest blog nu e locul unde să adresați întrebări domnului Meșter. Folosiți adresa de e-mail a secretariatului de stat pentru întrebări pentru domnul secretar de stat.
   Pot totuși să vă răspund cum văd eu problema pe care o ridicați. Indemnizațiile revoluționarilor sînt calculate conform salariului mediu din 2010 pentru că, pe lîngă legea 341/2004, se aplică și ordonanțele de urgență succesive care au plafonat aceste indemnizații la nivelul din 2010.
   În cazul copiilor de eroi martiri ai revoluției de peste 26 de ani, a căror indemnizație de 0,5 din cîștigul salarial mediu a fost stabilită prin OUG 95/2014, consider că trebuie luat în calcul cîștigul salarial mediu din 2015, căci OUG 95/2014 aplicîndu-se doar din 2015 nu se pot aplica ordonanțele de urgență de plafonare de dinaintea acestui an. Deci indemnizația lor, care e necondiționată cum am explicat în repetate rînduri pe acest blog și acum confirmă și ÎCCJ, trebuie să fie 0,5 * 2415 (cîștigul salarial mediu brut conform bugetului asigurărilor sociale din 2015) = 1207 lei (din care poate se reține 10% CASS, rezultînd 1086 lei net).
   Legat de problema discriminării, Curtea Constituțională a stabilit că nu poate fi discriminare un tratament diferit aplicat unor grupuri diferite, cîtă vreme aceste grupuri se află în situații diferite, legiuitorul avînd dreptul să stabilească regulile care se aplică.
   De remarcat că copiii de eroi martiri, chiar dacă indemnizația lor se socotește cu salariul din 2015 și nu din 2010, vor avea indemnizație mai mică decît luptătorii „determinanți”.

 2. pe scurt: Admite în parte acţiunea. Obligă pârâta să emită o decizie prin care să stabilească şi să pună în plată indemnizaţia cuvenită reclamantului în temeiul art.4 alin.2 lit.c din Legea nr.341/2004 cu modificările şi completările ulterioare, retroactiv începând cu data de 01.05.2018, pe baza unui coeficient de 0,5 aplicat asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata. Obligă pârâta la plata către reclamant a indemnizaţiei stabilite conform prezentei sentinţe, retroactiv, începând cu data de 01.05.2018 la zi, sume ce se vor actualiza cu rata inflaţiei, de la data scadenţei, până la data efectuării plăţii. Respinge celelalte pretenţii, ca neîntemeiate. Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VIII-a Conflicte de muncă şi Asigurări sociale. Executorie. Pronunţată astăzi, 14.02.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei. 
  Document: Hotarâre  846/2019  14.02.2019

   1. Domnul Valentin ne poate spune care este suma pe care o primeste in urma hotararii instantei de judecata ???/ Cum a fost calculat coeficientul de o,50 la câştigului salarial mediu brut pe anul 2015 sau 2010??? Multumim de raspuns!!

 3. Buna ziua ,astazi am avut procesul tot pentru indemnizatie urmas copil erou martir ,acum ne-a sunat avocatul si ne-a spus ca am castigat procesul la judecatoria Bucuresti , vineri o sa vedem pronuntarea, dar el a zis ca am castigat.Tot asa o sa ne dea din urma de la data formularii cererii la casa de pensii.Deci se castiga in instanta acest drept . Revin cu pronuntarea.Multumim din suflet pentru ajutor.

 4. Din păcate am pierdut procesul La judecătoria București. Avocatul ne spusese ca e ok ca am câștigat.ieri am primit pronuntarea. Nu știm care este motivul. O sa aflam peste 30 zile. Nu mai rămâne decât sa facem apel. Știți cumva motivul pt care ne a respins??? Mai sunt și alte cazuri???

   1. Am primit raspunsul de la instanta, acum mergem mai departe in Apel. Nu stiu cum va pot comunica motivarea 8 pagini ca sa vedeti cum se judeca in secolul 20 . Intrucat din calcule suma cuvenita pt urmasii peste 26 ani ar fi mai mare decat suma primita de urmasii eroilor martiri pana in 26 ani cica nu e echitabil si mai bine se respinge cererea si nu se da deloc indemnizatie.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.