Model de chemare în judecată a Casei de pensii pentru copii de eroi martiri ai revoluţiei cărora li se refuză indemnizaţia prevăzută de OUG 95/2014

Notă (actualizare 10 iulie 2018): Modelul cuprins în această cerere e orientativ. O juristă îmi atrage atenția că pot exista particularități în fiecare caz în parte, dacă persoanele în cauză au mai cerut sau nu indemnizație, cînd au formulat acea cerere și dacă au primit răspuns sau nu, dacă răspunsul a fost administrativ sau decizie de respingere, dacă au făcut contestație sau nu, dacă au primit răspuns la constestație deoarece numai într-un anumit termen te poți adresa instanței. Pentru o chemare în judecată adaptată situației concrete în care vă aflați, consultați un avocat.

Aşa cum am arătat deja pe acest blog (linc), în 19 martie 2018 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a pronunţat în problema dezlegării problemei de drept legată de indemnizaţia cuvenită copiilor de eroi martiri ai revoluţiei conform Legii 341/2004, modificată prin OUG 95/2014. Înalta Curte a confirmat interpretarea dată legii de „blogul lui Marius Mioc” conform căreia indemnizaţia respectivă,  de 0,5 din salariul mediu, este necondiţionată (rămîne însă de stabilit: salariul mediu din ce an?, căci ulterior au apărut ordonanţe de urgenţă care au plafonat indemnizaţiile acordate prin legea 341/2004; după părerea mea ar trebui să fie salariul mediu din 2015, anul în care a intrat în vigoare OUG 95/2014). Totodată, a respins interpretarea dată de Casele de pensii, conform cărora indemnizaţia ar fi condiţionată de nerealizarea de venituri din motive neimputabile.

În 14 iunie 2018 Hotărîrea ÎCCJ a fost publicată în Monitorul Oficial (nr. 490) (linc). Din acest moment ea a devenit obligatorie pentru toate instanţele de judecată, conform art. 521 alin. 3 din Codul de Procedură civilă.

Deoarece un mare număr de copii de eroi martiri n-au primit indemnizaţia respectivă, fie pentru că Casele de pensii au refuzat să le-o dea, fie nici n-au cerut-o, descurajaţi anume de faptul că celor care au cerut-o li s-a respins cererea, am întocmit acum, în ajutorul acestora, un model de chemare în judecată a Casei de pensii pentru a o obliga să plătească această indemnizaţie prevăzută de lege. Ţinînd seama de hotărîrea recentă a ÎCCJ, cîştigarea proceselor ar trebui să fie foarte uşoară.

IMPORTANT: Chemarea în judecată se face abia DUPĂ ce s-a depus o cerere la Casa de Pensii pentru primirea indemnizaţiei şi respectiva cerere a fost respinsă, ori nu s-a primit răspuns la ea mai mult de 30 de zile. Dacă daţi în judecată Casa de pensii fără să fi depus anterior o cerere, vi se va respinge cererea.

Către Tribunalul ….. (judeţul dv.)

Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale (dacă nu există secție separată de conflicte de muncă și asigurări sociale scrieți secția civilă, materie: conflicte de asigurări sociale)

Domnule președinte,

Subsemnatul …….., domiciliat în ………, CNP …….

chem în judecată

Casa de Pensii …. (casa de pensii unde aţi depus cererea, din judeţul dv.), cu sediul în ….. (adresa Casei de Pensii) cerînd ca, prin hotărîrea pe care o veţi emite, să obligaţi pîrîta la:

  • emiterea unei decizii prin care să fiu pus în plată cu o indemnizație egală cu 0,5 din cîştigul salarial mediu brut pe economie folosit la fundamentarea bugetului de asigurări sociale de stat pentru anul în care se face plata, retroactiv din data de ….. (data care figurează în cererea depusă la Casa de Pensii; dacă ați depus mai multe cereri la Casa de Pensii dați data cererii celei mai vechi; dacă în cererea depusă la Casa de Pensii ați cerut și indemnizație retroactiv, cereți și acum retroactiv exact cum ați cerut la Casa de Pensii, dar nu înainte de 1 ianuarie 2015 și nu mai mult de 3 ani retroactiv, de la data depunerii cererii la Casa de Pensii; eu am sfătuit să se ceară şi retroactiv, dreptul la indemnizaţie luînd naştere din 1 ianuarie 2015, dar există o practică a instanțelor de judecată să acorde indemnizația doar după data depunerii cererii la casa de pensii; deci e posibil să vă respingă indemnizația pentru perioada din 1 ianuarie 2015 pînă la depunerea cererii către Casa de pensii; mai mult, acum se poate invoca şi prescripţia de 3 ani, deci mai mult de 3 ani retroactiv de la data depunerii cererii sînt slabe şanse să se obţină plata)
  • plata către mine a indemnizaţiei lunare de 0,5 din cîştigul salarial mediu brut pe economie folosit la fundamentarea bugetului de asigurări sociale pentru anul în care se face plata, începînd cu data de …….. (aceeași dată pe care ați precizat-o mai sus), actualizată conform ratei inflației comunicată de Comisia Națională de Statistică, pentru perioada scursă din momentul cînd această indemnizație era datorată pînă la plata efectivă.
  • plata cheltuielilor de judecată

ÎN FAPT:

Subsemnatul sînt copil de erou martir al revoluţiei, ceea ce dovedesc prin certificatul de urmaş de erou martir seria …. nr. … alăturat, fiind fiul/fiica lui ….., erou martir al revoluţiei din decembrie 1989, conform certificatului seria …. nr……

Prin OUG 95/2014 s-a modificat Legea nr. 341/2004 stabilindu-se că copiii de eroi martiri ai revoluției (categorie din care fac parte) au dreptul la o indemnizație lunară de 0,5 din cîștigul salarial mediu brut folosit la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul în care se face plata. Dreptul la această indemnizație prevăzută de OUG 95/2014 a luat naștere din 1 ianuarie 2015.

În data de …. am depus la Casa de Pensii ….., cu numărul de înregistrare ….., o cerere pentru plata indemnizaţiei conform prevederilor OUG 95/2014 (dacă ați depus mai multe cereri către Casa de Pensii, precizați-le pe toate). Alătur copie după respectiva cerere şi numărul de înregistrare. Cu adresa nr. ….. primită de mine în data de ……, a cărei copie o alătur, Casa de Pensii mi-a respins cererea. (sau: Pînă în prezent Casa de Pensii nu a răspuns la cererea mea; dar lăsaţi 30 de zile timp pentru răspuns)

Prin Decizia nr. 23 din 19 martie 2018 pronunţată în dosar nr. 3340/1/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 490 din 14 iunie 2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a stabilit: „Dispoziţiile art. 4 alin. (2) lit. c) ultima teză din Legea nr. 341/2004, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/20 nu impun nicio condiţie pentru acordarea indemnizaţiei lunare reparatorii copilului eroului-martir după vîrsta de 26 de ani”.

Conform art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă, respectiva hotărîre a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie e obligatorie pentru toate instanţele de judecată.

În aceste condiţii, refuzul Casei de Pensii …… e nejustificat şi vă cer emiterea unei hotărîri prin care să o obligaţi la respectarea prevederilor legale.

În ceea ce privește actualizarea sumelor datorate conform inflației, aceasta reprezintă o despăgubire care să compenseze devalorizarea sumelor care mi s-ar fi cuvenit. Inflația fiind un fenomen cert, fapta ilicită a pîrîtei de a refuza să-mi plătească indemnizația după ce am depus cerere, mi-a pricinuit prejudicii prin faptul că puterea de cumpărare a banilor a scăzut. Cer astfel repararea acestei pagube în temeiul art. 1357 și următoarele Cod civil.

ÎN DREPT: Legea 341/2004 aşa cum a fost modificată prin OUG 95/2014, Decizia nr. 23 din 19 martie 2018 a ÎCCJ – completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, Cod procedură civilă, art. 521 alin. 3 Cod procedură civilă, art. 1357 și următoarele Cod civil, legea 554/2004 a contenciosului administrativ.

DOVEZI: Acte, înscrisuri, certificat de erou-martir, certificat de urmaș de erou-martir, certificat de naștere, cererea depusă de mine la Casa de pensii, numărul de înregistrare al cererii, răspunsul casei de pensii, carte de identitate, rata inflației comunicată pe saitul Institutului Național de Statistică http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=IPC101A (puteți copia de pe sait și alătura un tabel printat).

Semnătură

Toate actele și înscrisurile se depun în copie xerox pe care scrieți „conform cu originalul” și semnați. La proces trebuie să aveți la dumneavoastră originalele, fiindcă judecătorul are drept să ceară să le vadă. Depuneți chemarea în judecată și înscrisurile însoțitoare în 2 exemplare (unul pentru instanță, unul pentru Casa de Pensii). Un al treilea exemplar îl țineți pentru dv., pe el vi se pune la registratura Tribunalului ștampila care dovedește că ați depus chemarea în judecată.

Rata inflației în ultimii an nu a fost foarte mare (cînd a scăzut TVA a fost chiar negativă), dv. hotărîți dacă veți include în cerere și actualizarea conform ratei inflației. E totuși prevăzător să se includă și cererea de actualizare fiindcă nu se știe cît va dura procesul și după proces cît va dura pînă la plata efectivă, perioadă în care poate apărea inflație semnificativă.

Cei care n-ați depus încă la Casa de Pensii cerere pentru indemnizație, nu mai stați pe gînduri ci depuneți, și păstrați cu grijă dovada depunerii. Nu încercați să vă adresați instanțelor fără să fi depus întîi cerere la Casa de Pensii fiindcă veți pierde procesul. Vedeți pe acest blog articolul Modele de cerere către Casele de Pensii pentru copiii de eroi martiri care doresc indemnizație, revizuite în urma Deciziei ÎCCJ nr. 23/2018 (linc).

Se poate face o singură chemare în judecată pentru mai mulți copii de eroi martiri, dar atunci toți aceștia trebuie s-o semneze și trebuie depuse actele doveditoare pentru toți. Deasemenea toți trebuie să fi depus în prealabil cerere la Casa de Pensii și fiecare în parte trebuie să-și precizeze pretențiile, care depind și de felul cum au formulat cererea la casa de pensii și de data depunerii cererii acolo.

Cei care ați avut deja proces cu Casa de pensii și l-ați pierdut definitiv, depuneți o nouă cerere acum. La cererea veche, dacă ați pierdut procesul, se aplică autoritatea de lucru judecat, pe care nici măcar hotărîrea ÎCCJ n-o poate anula, deci trebuie să depuneți o cerere nouă și eventual să vă judecați pe o cerere nouă.

Mai citește:
– Decizia ÎCCJ referitoare la dreptul de indemnizație al copiilor de eroi martiri ai revoluției
– Înalta Curte de Casație și Justiție urmează să hotărască situația indemnizațiilor copiilor de eroi martiri ai revoluției
– Practica judecătorească în problema indemnizațiilor copiilor de eroi-martiri ai revoluției stabilite prin OUG 95/2014
– ÎCCJ s-a pronunţat: dreptul la indemnizaţie al copiilor de eroi martiri e necondiţionat
– Model de cerere pentru primirea indemnizației pentru copii de eroi martiri
– Model revizuit de cerere pentru copiii de eroi martiri ai revoluției care vor să primească indemnizație
– Curtea de Apel Brașov obligă Casa de Pensii la plata indemnizației de 0,5 pentru un copil de erou martir al revoluției
– Tribunalul București confirmă dreptul copiilor de eroi-martir la indemnizație de 2020 lei/lună FĂRĂ condiția de a nu realiza alte venituri
– Guvernul schimbă legea revoluţionarilor printr-o ordonanţă de urgenţă. Răniţii fără invaliditate şi reţinuţii rămîn fără indemnizaţii. Cresc indemnizaţiile părinţilor de eroi-martiri. Apare o nouă tagmă – “luptători cu rol determinant”. Noiembriştii braşoveni vor trebui confirmaţi de SSRMLÎRC
– Comunicat SSRMLÎRC: Omiterea indemnizațiilor răniților fără grad de invaliditate și reținuților în OUG 95/2014 a fost o „regretabilă eroare”
– Nouă ordonanţă despre revoluţionari. Răniţii fără invaliditate şi reţinuţii primesc indemnizaţii
– Guvernul Grindeanu susține adoptarea fără schimbări a OUG 95/2014. Comisia pentru buget-finanțe a propus un amendament
– Curtea Constituțională respinge excepția de neconstituționalitate a OUG 95/2014. Dreptul la indemnizație reparatorie nu reprezintă un drept fundamental, legiuitorul are libera apreciere asupra instituirii unor astfel de beneficii și a stabilirii criteriilor de acordare
– Corpul de control al primului ministru despre indemnizațiile de revoluționar. Cea mai spectaculoasă creștere a numărului revoluționarilor indemnizați – în președinția lui Traian Băsescu
– Cheltuielile bugetare pentru diferite tagme beneficiare de legi speciale
– Participanții la greva minerilor din Valea Jiului, din 1977 și membrii familiilor acestora – incluși în legea revoluționarilor
– Asociaţia „17 Decembrie” Timişoara se adresează parlamentarilor în problema OUG 95/2014

Un gând despre „Model de chemare în judecată a Casei de pensii pentru copii de eroi martiri ai revoluţiei cărora li se refuză indemnizaţia prevăzută de OUG 95/2014

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.