Tribunalul Timiș în procesul certificatului lui Oană: Dreptul reclamantului de a solicita anularea certificatului emis pîrîtului Oană Marin s-a născut abia în momentul pronunțării Deciziei Civile nr. 2986 / 10.04.2014 de către Curtea de Apel București… Tribunalul apreciază că prezentul demers judiciar a fost formulat cu încălcarea termenului de prescripție

Despre procesul pe care l-am deschis la Tribunalul Timiș pentru anularea certificatului de revoluționar a lui Marin Oană, comandant al regimentului 1 mecanizat București în decembrie 1989, calitate în care în 21 decembrie 1989 a trimis trupe împotriva manifestanților din Piața Universității iar începînd cu seara de 22 decembrie 1989 a condus apărarea Televiziunii Române de așa-numiții teroriști am mai scris pe acest blog:
– Acțiune în justiție pentru anularea certificatului de revoluționar al generalului Marin Oană
– SSRMLÎRC cere respingerea acțiunii mele în justiție legată de certificatul de revoluționar al generalului Marin Oană
– Întîmpinarea lui Oană în procesul legat de certificatul său de revoluționar. „Vă rog să respingeți acțiunea ca inadmisibilă, prematură, prescrisă, lipsită de interes sau, după caz, nefondată”
– Procesul legat de certificatul de revoluționar al generalului Marin Oană trimis la Tribunalul Timiș. Răspunsul meu la întîmpinări
– Tribunalul Timiș: Instanțele judecătorești nu sînt competente să anuleze certificatele de revoluționar. Procesul cu Oană și SSRMLÎRC
– Recursul meu în procesul cu generalul Marin Oană și SSRMLÎRC
– Cauza legată de certificatul de revoluționar al generalului Marin Oană, trimisă la rejudecare
– Curtea de Apel Timișoara – hotărîre în procesul generalului Marin Oană
– Tribunalul Timiș respinge cererea mea de anulare a certificatului de revoluționar al generalului Marin Oană pe motiv de prescripție

După prima respingere a acțiunii ca inadmisibilă, sentință casată apoi la Curtea de Apel Timișoara, la rejudecare Tribunalul Timiș a respins din nou acțiunea, ca prescrisă. Precizez că am făcut recurs. Deocamdată prezint cititorilor hotărîrea Tribunalului Timiș de la rejudecare.
Dosar 431/59/2016*

ROMÂNIA
TRIBUNALUL TIMIȘ
SECȚIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

SENTINȚA CIVILĂ NR. 694/PI
Ședința publică din data de 19 aprilie 2018

Completul constituit din:
PREȘEDINTE Beatrice-Mihaela Ivancu
Grefier Nicolae-Lucian Buruzan

(…) [nu mai transcriu părțile legate de fazele anterioare ale procesului ci trec direct la constatările instanței de rejudecare]

Prin prezenta acțiune promovată în data de 18.03.2016 și precizată ulterior, reclamantul Mioc Marius Remus solicită în contradictoriu cu pîrîții Oană Marin și SSRMLÎRC, anularea Certificatului de Luptător pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 – Luptător Rănit seria LRT-O nr. 00002 emis pîrîtului Oană Marin, susținînd, în esență, că preschimbarea certificatului a fost nelegală, pîrîtul Oană Marin organizînd acțiuni împotriva revoluției, în data de 21 decembrie 1989 acesta organizînd deplasarea de forțe de represiune din cadrul regimentului pe care-l comanda cu scopul ca aceste forțe să fie folosite pentru dispersarea manifestanților.

Prin întîmpinările formulate, pîrîții au invocat mai multe excepții procesuale, respectiv excepția autorității de lucru judecat, prescripția dreptului de acțiune și excepția lipsei de interes, excepția prematurității cererii și excepția lipsei calității procesuale active a reclamantului.

Soluționînd cu prioritate excepțiile invocate în prezenta cauză în funcție de efectele pe care acestea le produc, în conformitate cu cerințele art. 248 C. pr. civ., tribunalul reține următoarele:

În conformitate cu dispozițiile art. 1 din Legea nr. 554/2004 „(1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanței de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim și repararea pagubei care i-a fost cauzată. Interesul legitim poate fi atît privat cît și public.

(2) Se poate adresa instanței de contencios administrativ și persoana vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept (…)”.

Potrivit art. 7 alin. 1 din același act normativ „Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie să solicite autorității publice emitente sau autorității ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia”.

De asemenea, conform art. 11 din Legea nr. 554/2004: „(1) Cererile prin care se solicită anularea unui act administrativ individual, a unui contract administrativ, recunoașterea dreptului pretins și repararea pagubei cauzate se pot introduce în termen de 6 luni de la:

a) data comunicării răspunsului la plîngerea prealabilă;

b) data comunicării refuzului nejustificat de soluționare a cererii;

c) data expirării termenului de soluționare a plîngerii prealabile, respectiv data expirării termenului legal de soluționare a cererii;

d) data expirării termenului prevăzut la art. 2 alin. 1 lit. h), calculat de la comunicarea actului administrativ emis în soluționarea favorabilă sau, după caz, a plîngerii prealabiile;

e) data încheierii procesului verbal de finalizare a procedurii concilierii, în cazul contractelor administrative.

(2) Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ individual, cererea poate fi introdusă și peste termenul prevăzut la alin. (1), dar nu mai tîrziu de un an de la data comunicării actului, data luării la cunoștiință, data introducerii cererii sau data încheierii procesului verbal de conciliere, după caz.

(2^1) În cazul suspendării, potrivit legii speciale, a procedurii de soluționare a plîngerii prealabile, termenul prevăzut la alin. (1) curge după reluarea procedurii, de la momentul finalizării acesteia sau de la data expirării termenului legal de soluționare, după caz, dacă a expirat termenul prevăzut la alin. (2)”.

Din interpretarea acestor dispoziții legale, se reține că Legea nr. 554/2004 recunoaște dreptul altor persoane decît destinatarul actului administrativ să acționeze în contencios administrativ dacă se consideră vătămat într-un drept sau într-un interes legitim.

Cum în speță, reclamantul a invocat că interesul său în constatarea nulității Certificatului de Luptător pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 – Luptător Rănit – seria LRT-O nr. 00002 emis pîrîtului Oană Marin rezidă în împrejurarea că, în calitate de revoluționar și deținător al unui Certificat de Luptător pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, nu dorește să-i fie asociată această calitate cu cea a unor persoane care ar fi primit certificate de revoluționar fără respectarea prevederilor legale, respectiv cu persoane care au acționat împotriva revoluției, instanța apreciază că reclamantul Mioc Marius Remus are calitate procesuală activă.

Pentru aceste considerente, urmează să respingă ca neîntemeiată excepția lipsei calității procesuale active invocată de pîrîtul SSRMLÎRC.

Prin Decizia de casare pronunțată în primul ciclu procesual, instanța de recurs a constatat cu autoritate de lucru judecat că „reclamantul a urmat procedura specială instituită de Legea nr. 341/2004 cu privire la anularea certificatului de luptător în revoluție al pîrîtului intimat Oană Marin cît timp a formulat contestație la preschimbarea certificatului acestuia în anul 2009 (fila 73 dosar de primă instanță) iar mai apoi, în aprilie 2010 a informat SSPR despre nelegalitatea preschimbării certificatului în cazul pîrîtului (fila 8, 9 dosar primă instanță), o nouă contestație legată de certificatul pîrîtului fiind înregistrată la CPRD în septembrie 2010 (fila 10 dosar de primă instanță), astfel că nu se poate reține soluția primei instanțe de respingere a acțiunii reclamantului pentru neîndeplinirea procedurii speciale în materie”.

Față de aceste rețineri, Tribunalul apreciază că se impune respingerea excepției prematurității acțiunii invocată de pîrîtul Oană Marin, motivat de faptul că reclamantul nu a făcut dovada îndeplinirii procedurii prealabile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 554/2004, în fața autorității emitente – respectiv SSPR – în legătură cu actul individual administrativ contestat, cel tîrziu pînă la data de 23.06.2006.

În ceea ce privește excepția prescripției dreptului material la acțiune invocată de pîrîtul Oană Marin, derinvînd din depășirea fără motive temeinice a termenului de 6 luni pentru formularea acțiunii în contencios administrativ, Tribunalul reține că, în conformitate cu dispozițiile art. 22 alin. 2 ale Legii nr. 341/2004 „Contestațiile privind respingerea cerererilor entru acordarea calităților prevăzute la art. 18 și obținerea certificatului se pot ataca în instanța de contencios administrativ conform prevederilor Legii (…) nr. 554/2004 (…).

Cum Legea (…) nr. 341/2004 face trimitere la prevederile legii contenciosului administrativ care consacră regula prescriptibilității acțiunilor într-un termen general de 6 luni, calculat potrivit art. 11 mai sus reprodus, instanța, față de starea de fapt mai sus reținută, concluzionează:

Urmînd procedura prealabilă instituită de Legea nr. 341/2004 cu privire la anularea certificatului de luptător în revoluție al pîrîtului Oană Marin, așa cum s-a reținut mai sus și cum a statuat instanța de casare, reclamantul avea un termen de 6 luni de la data comunicării răspunsului la plîngerea prealabilă sau de la data comunicării refuzului nejustificat de soluționare a cererii în care să promoveze acțiunea în contencios administrativ.

Este adevărat că, urmare a faptului că SSPR a luat decizia de anulare a acestui certificat la data de 19.11.2010, iar ulterior a demersului judiciar ce a făcut obiectul dosarului  sub nr. 3761/2/2011 al Curții de Apel București în care prezentul reclamant a avut calitatea de intervenient accesoriu, o eventuală acțiune în contencios administrativ a reclamantului ar fi fost lipsită de obiect și interes, astfel că dreptul acestuia de a solicita anularea certificatului (…) emis pîrîtului Oană Marin s-a născut abia în momentul pronunțării Deciziei Civile nr. 2986 / 10.04.2014 de către Curtea de Apel București, cînd prin desființarea deciziei SSPR de anulare, s-a menținut Certificatul seria LRT-O nr. 00002 / 23.12.2005.

Cum însă de la data finalizării acestui litigiu și pînă la data promovării prezentei acțiuni în contencios administrativ, respectiv 18.03.2016, au trecut aproximativ doi ani, Tribunalul apreciază că prezentul demers judiciar a fost formulat cu încălcarea termenului de prescripție al dreptului de acțiune.

Susținerile reclamantului potrivit cărora termenul de prescripție al dreptului de acțiune nu este îndeplinit motivat de faptul că prezenta acțiune vizează Certificatul seria LRT-O nr. 00002 emis pîrîtului Oană Marin ca urmare a îndreptării erorii materiale strecurate în cuprinsul acestuia și care nu i-a fost comunicat niciodată, aflînd despre el cu ocazia depunerii întîmpinării, nu poate fi primită.

Certificatul preschimbat seria LRT-O nr. 00002 emis pîrîtului Oană Marin care atestă titlurile obținute potrivit Legii nr. 42/1990, își produce efectele juridice de la data eliberării, respectiv 23.12.2005, prin îndreptarea erorii materiale din cuprinsul acestuia la data de 06.01.2015, pîrîtul nedobîndind noi titluri sau drepturi ca urmare a acestei îndreptări, pentru a aprecia că de la data luării la cunoștiință a eliberării Certificatului seria LRT-O nr. 00002 corectat ar curge noi termene procedurale de contestare.

Pentru aceste considerente, instanța urmează să admită excepția invocată de pîrîtul Oană Marin și să respingă acțiunea formulată de reclamantul Mioc Marius Remus, ca fiind prescrisă.

În temeiul art. 451-453 C. pr. civ., instanța va lua act [că] pîrîtul și-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂȘTE:

Respinge excepția lipsei calității procesuale active invocată de SSRMLÎRC.

Respinge excepția prematurității acțiunii invocată de pîrîtul Oană Marin.

Admite excepția prescripției dreptului de acțiune invocată de pîrîtul Oană Marin.

Respinge acțiunea formulată de reclamantul Mioc Marius Remus, domiciliat în Timișoara (…), în contradictoriu cu pîrîții SSRMLÎRC, cu sediul în București, Piața Presei Libere nr. 1 corp B etaj 3, cod de identificare fiscală 4266499, și Oană Marin, avînd CNP (…), domiciliat în București (…), ca fiind prescrisă.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea se va depune la Tribunalul Timiș.

Pronunțată în data de 19.04.2018, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

PREȘEDINTE BEATRICE MIHAELA IVANCU
GREFIER NICOLAE LUCIAN BURUZAN

Mai citește despre Marin Oană:
– Generalul Marin Oană – relatare despre revoluția din București
– Preschimbarea certificatelor, studiu de caz: Marin Oană şi Ion Suceavă
– O scrisoare dubioasă primită de mine de la CPRD
– Din arhiva CPRD au dispărut documente. Cazul Marin Oană
– Locotenent colonel Oană, trimis împotriva demonstranţilor în 21 decembrie 1989, vajnic apărător al televiziunii în 22 decembrie 1989 (video)
– Investigaţiile procuraturii despre luptele de la Televiziune
– SSPR sfidează comisia parlamentară a revoluţionarilor?
– Încercări ale CPRD de a schimba înţelesul art. 8 din Legea 341/2004
– Adrian Viorel Nicolaescu, noul şef al SSPR, are dosar penal în lucru
– Uslaşul Trosca şi alţi 4 rămîn fără certificat de revoluţionar. Necesitatea publicării dosarului generalului Militaru
– Discuţii la CPRD despre impostori, şedinţa Colegiului Revoluţionarilor, Teodor Mărieş, procesul SSPR cu Preşedinţia şi “activitatea criminală” a lui Marin Oană
– Document M.Ap.N. despre revoluţia din Bucureşti
– NUP al Parchetului pentru şeful SSPR Adrian Viorel Nicolaescu. Lista finală a revoluţionarilor din Monitorul Oficial “nu a produs consecinţe juridice”
– Fostul şef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu scapă de plîngerea penală legată de lista revoluţionarilor din Monitorul oficial
– Hotărîrea judecătorească referitoare la fostul şef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu
– Nouă cerere pentru anularea certificatului de revoluționar al generalului Marin Oană

Despre procesul deschis de Oană împotriva SSPR (actualul SSRMLÎRC) și CPRD, proces la care am avut calitatea de intervenient în interesul SSPR (fiindu-mi respinsă calitatea de intervenient în interes propriu), citiți:
– Generalul Marin Oană a dat în judecată SSPR pentru a obţine certificat de revoluţionar
– Procesul Marin Oană contra SSPR: Am făcut cerere de intervenţie
– Procesul Marin Oană contra SSPR. Cererea mea de intervenţie admisă în principiu, dar numai în interesul SSPR
– Procesul cu Marin Oană: cererea mea de probatoriu a fost respinsă
– Procesul Marin Oană – SSPR: Instanţa a amînat pronunţarea pentru o săptămînă
– Generalul Marin Oană pierde procesul cu mine şi cu SSPR
– Hotărîrea judecătorească din procesul dintre generalul Marin Oană cu mine şi SSPR
– Recursul generalului Marin Oană în procesul cu SSPR – amînat pentru 6 februarie 2014
– Întîmpinarea mea de la recursul procesului generalului Oană cu SSPR
– Generalul Oană invocă neconstituţionalitatea art. XXIII alin. 1-4 din Legea 134/2013. Procesul legat de certificatul său de revoluţionar – amînat pentru 20 martie
– Instanța a rămas în pronunțare în procesul generalului Marin Oană cu SSPR
– Generalul Oană cîştigă recursul în procesul cu SSPR
– Hotărîrea judecătorească în cazul Marin Oană contra SSPR. „Obligaţia motivării actului administrativ reprezintă o condiţie de legalitate a acestuia, sancţiunea pentru nemotivarea actului administrativ neputînd fi decît anularea lui (…) Curtea apreciază ca fiind de respins capătul doi de cerere, vizînd obligarea SSPR să propună reacordarea titlului către reclamant, întrucît nu se poate stabili în acest moment dacă sînt îndeplinite de către reclamant condiţiile pentru a-i fi acordat titlul solicitat”

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.