Plîngerea mea împotriva ordonanței de clasare în cazul fostului șef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu

Am prezentat deja ordonanța de clasare emisă de Parchetul de pe lîngă Judecătoria sectorului 1 București, după 6 ani întîrziere, la reclamația mea împotriva fostului șef al SSPR din guvernarea PDL Adrian Viorel Nicolaescu (ajuns în guvernarea PSD prefect de Constanța): Clasare și la al doilea dosar penal al fostului șef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu. Procuroarea Florina Sîrbu constată prejudiciu de 171671 lei, dar stabilește că nu există vinovați și nici nu ia măsuri de recuperare a prejudiciului ori intrare în legalitate. „Așa cum reiese din Decizia Curții Constituționale nr. 405/2016 nu se poate reține existența infracțiunii de abuz în serviciu… Nu rezultă că aspectele hotărîte la data de 27.06.2012 în ședința CPRD au fost comunicate SSPR pentru a putea îndeplini procedura retragerii certificatelor celor două persoane” (linc). Față de respectiva ordonanță de clasare am făcut plîngere pe care am adresat-o tot Parchetului de pe lîngă Judecătoria sectorului 1 București. Prezint această plîngere și cititorilor. Amintesc că anterior făcusem și 2 reclamații la Inspecția Judiciară legate de tărăgănarea de atîția ani a acestui dosar, amîndouă aceste reclamații fiind respinse.

PLÎNGERE
față de Ordonanța de clasare din 25.10.2018 emisă în dosar 12287/P/2012
primită de mine în 23.11.2018

Subsemnatul, Mioc Marius, domiciliat în Timișoara (…), formulez plîngere împotriva ordonanței de clasare din dosarul sus-menționat, din următoarele motive:
1. Ordonanța se referă doar la infracțiunea de „abuz în serviciu”, omițînd să analizeze dacă faptele constatate nu îndeplinesc elementele constitutive ale altor infracțiuni, și anume „neglijență în serviciu” și „fals intelectual”.

Conform art. 321 Cod penal „falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, de către un funcţionar public aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea cu ştiinţă de a insera unele date sau împrejurări, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani”. Prevederi asemănătoare existau și în art. 289 vechiul cod penal, dacă acesta este aplicabil, acolo pedeapsa fiind de la 6 luni la 5 ani.
Fapta de a trimite Comisiei parlamentare a revoluționarilor din decembrie 1989 (numită mai apoi CPRD) o listă în care este trecut Elefterie Lucian că ar fi fost avizat favorabil de către comisia SSPR pentru preschimbarea certificatului, deși acest lucru nu era adevărat, respectiva comisie respingînd preschimbarea, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals intelectual. Această faptă nu a fost săvîrșită de „comisia SSPR” despre care se vorbește în ordonanță, ci numai de către persoana care a iscălit lista trimisă CPRD – bănuiesc conducătorul de atunci al instituției, înaltul funcționar public Adrian Viorel Nicolaescu. În acest caz nu funcționează nici scuza că a fost o confuzie datorată existenței unei alte persoane cu același nume, cum e cazul Olteanu Ilie.
Dar în amîndouă cazurile trebuie analizată încadrarea faptelor la „fals intelectual” (precizez: săvîrșit nu de întreaga comisie SSPR ci doar de persoana care a iscălit adresa către CPRD), fiindcă este vorba de atestare a unor fapte legate de însăși activitatea instituției (respectiv dacă instituția a aprobat sau nu preschimbarea certificatelor) și nu de analiza activității din revoluție a persoanelor respective, care se face pe baza unor documente depuse de petenți pentru a căror eventuală lipsă de corectitudine nu se poate reține vinovăția funcționarilor publici din cadrul instituției.
Legat de lipsa vinovăției constatată de procuror, aceasta este infirmată de faptul că, nici după ce a devenit cunoscut faptul că s-a săvîrșit o greșeală cu eliberarea certificatelor către cele 2 persoane, în atîția ani nu s-a luat măsura de a anula respectivele certificate. Nu se poate primi susținerea procurorului că nu există vinovăție în aceast caz deoarece CPRD nu a comunicat SSPR retragerea avizului, deoarece sinteza ședințelor CPRD în care se iau hotărîri legate de preschimbarea certificatelor de revoluționar se publică, pe lîngă saitul Camerei Deputaților, și în partea de Monitor Oficial cu dezbateri parlamentare. Or, e de principiu faptul că un act publicat în Monitorul Oficial se prezumă cunoscut, iar urmărirea activității CPRD intră anume în preocupările normale de serviciu ale conducătorului SSPR.
Precizez că, după părerea mea, nu există vinovăție penală a tuturor membrilor Comisiei SSPR pentru analiza elementelor de noutate ci numai a șefului acesteia, care e și conducătorul instituției, datorită faptului că șeful stabilește care anume cazuri se discută în comisie, un membru simplu al comisiei neputînd influența ordinea de zi, cît și a ascendentului moral pe care un șef îl are față de subalterni. Vinovăția penală a membrilor simpli ai comisiei există doar dacă cazurile de ilegalități au fost discutate în comisie dar aceștia au acționat nelegal ori dacă au acționat pentru eliminarea de pe ordinea de zi a comisiei a cazurilor de ilegalități.
Pe lîngă încadrarea faptelor la „fals intelectual” și „abuz în serviciu”, procurorul ar fi trebuit să cerceteze și încadrarea la „neglijență în serviciu” prevăzută de art. 298 cod penal (și de art. 249 vechiul cod penal): „Încălcarea din culpă de către un funcţionar public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă”. Eu am precizat de la început neglijența ca infracțiune care trebuie cercetată. În acest caz nu e necesară vinovăția ci doar o culpă, cît și condiția cumulativă de a se pricinui o pagubă unei persoane fizice sau juridice. După cum rezultă din ordonanță, Casa de Pensii a Municipiului București a suferit o pagubă de 105019 lei prin plata indemnizației către Elefterie Lucian și 66652 lei prin plata indemnizației către Olteanu Ilie. Deci cel puțin 171671 lei pagubă. Dar această pagubă ar putea fi mai mare, căci certificatele nefiind anulate nici în prezent drepturile se acordă în continuare.

2. Ordonanța nu analizează fapta reclamată de mine de emitere a unei adrese către CPRD care atestă în mod neadevărat că preschimbarea certificatelor lui Elefterie Lucian și Olteanu Ilie a fost aprobată de SSPR
Anume pe baza acelei adrese, în care s-au săvîrșit infracțiunile de abuz în serviciu și fals intelectual, s-a acordat avizul CPRD. În fapt, în cazul Elefterie Lucian comisia SSPR respinsese preschimbarea certificatului, iar în cazul Olteanu Ilie se pare că se aprobase preschimbarea certificatului pentru un alt Olteanu Ilie decît cel prevăzut în adresă. Preschimbarea certificatelor pentru cele 2 persoane pe care o analizează procurorul a fost doar o nelegalitate suplimentară, ulterioară, care este o urmare a nelegalității inițiale.
Amintesc că încă de la început am cerut să se depună la dosarul cauzei adresele prin care SSPR a cerut către CPRD avizarea preschimbării certificatelor lui Elefterie Lucian și Olteanu Ilie, indicînd și numerele posibile de înregistrare ale acestor adrese (înregistrare CPRD nr. 42/311/30.03.2010 sau 42/390/09.04.2010 – în cazul Elefterie; 18/6812/30.04.2012, 18/6801/30.04.2012, 18/6640/30.04.2012; 18/6720/30.04.2012 sau 18/6443/26.04.2012 – în cazul Olteanu, posibil ca aici să fie numere de înregistrare de la SSPR). Dacă cumva aceste adrese lipsesc de la dosarul cauzei e vorba de o neglijență inadmisibilă a procurorului de caz, în condițiile în care cercetările au durat peste 6 ani.

3. În ciuda afirmațiilor din Ordonanță, vinovăție există și pentru infracțiunea de abuz în serviciu
Faptul că, nici după ce a devenit cunoscut că s-a săvîrșit o greșeală cu eliberarea certificatelor către cele 2 persoane, nu s-a luat măsura de a anula respectivele certificate arată că eliberarea nelegală a certificatelor în aceste cazuri a fost cu intenție. Nu se poate primi susținerea că nu există vinovăție deoarece CPRD nu a comunicat SSPR retragerea avizului, deoarece sinteza ședințelor CPRD în care se iau hotărîri legate de preschimbarea certificatelor de revoluționar se publică, pe lîngă saitul Camerei Deputaților, și în partea de Monitor Oficial cu dezbateri parlamentare. Or, e de principiu faptul că un act publicat în Monitorul Oficial se prezumă cunoscut, iar urmărirea activității CPRD intră anume în preocupările normale de serviciu ale conducătorului SSPR.
Mai mult, chiar și fără retragerea avizului CPRD, SSPR avea obligația de a proceda la anularea certificatelor, deoarece avizul CPRD este pur consultativ. În acest sens, a se vedea Sentința civilă nr. 1074/2018 a Tribunalului București – secția a 2-a de contencios administrativ și fiscal, prin care deși se constată că CPRD a dat aviz de preschimbare a certificatului de revoluționar, tribunalul respinge cererea de a se elibera certificat deoarece „nu poate verifica îndeplinirea condițiilor impuse de Legea nr 341/2004 pentru atribuirea titlului”, aceste condiții urmînd a fi verificate de SSRMLÎRC (urmașul juridic al SSPR). Deasemenea, Decizia nr. 1445/R/2018 a Curții de Apel Brașov – secția de contencios administrativ și fiscal, prin care se constată că admiterea unei contestații de către CPRD „nu conduce automat la formularea și înaintarea propunerii de atribuire a titlului către președintele României”. Asemănător, Decizia nr. 1477/R/2018 a aceleiași Curți de Apel Brașov stabilește că refuzul SSRMLÎRC de a elibera certificat de revoluționar pentru cineva care primise aviz favorabil de la CPRD nu constituie un refuz nejustificat. Toate aceste hotărîri judecătorești se pot vedea pe saitul SSRMLÎRC la http://sspr.gov.ro/docs/comunicate/992_comunicat.pdf (cu datele părților anonimizate). Solicit să se ceară instanțelor respective copii după aceste hotărîri pentru lămurirea faptului că factorul de decizie în problema certificatelor de revoluționar este doar Secretariatul de Stat, care are dreptul inclusiv să ignore punctul de vedere al CPRD dacă acesta nu este întemeiat. Dreptul acesta, dar și responsabilitatea exclusivă a secretariatului de stat în problema eliberării certificatelor de revoluționar, există indiferent dacă angajaților secretariatului le convine sau nu, dacă recunosc sau nu că au aceste drepturi, fiindcă parlamentarii nu pot fi trași la răspundere pentru votul lor.

4. Procurorul a omis întreprinderea demersurilor pentru anularea actelor a căror ilegalitate a fost constatată
Conform art. 1 alin. 4 și 5 din Legea 554/2004, Ministerul Public are obligația sesizării instanței de contencios administrativ pentru anularea actelor care au vătămat un interes legitim public. Deși în cuprinsul ordonanței se constată nelegalitatea emiterii de certificate de revoluționar pentru Olteanu Ilie și Elefterie Lucian, cît și faptul că după atîția ani de la momentul în care a fost cunoscută de către instituția emitentă – SSPR – această nelegalitate încă n-a fost îndreptată, Ministerul Public nu a luat măsurile necesare anulării acestor acte nelegale, ci doar explică nevinovăția celor care știau de nelegalitate, era în atribuțiile lor de serviciu să o îndrepte dar n-au îndreptat-o nici după 6 ani. Faptul are ca urmare păgubirea considerabilă a bugetului de stat, prin continuarea acordării de drepturi conform legii 341/2004 unor persoane neîndreptățite.
Pentru evitarea continuării păgubirii bugetului de stat este necesar ca Ministerul Public să-și exercite atribuțiunile prevăzute de art. 1 alin. 4 și 5 din Legea 554/2004. Chiar și împotriva voinței Secretariatului de Stat!

5. Stabilirea pagubelor rezultate din faptele săvîrșite s-a făcut superficial și nu s-au luat măsuri de recupare a pagubelor
În cuprinsul ordonanței se stabilește că s-a produs Casei de Pensii București o pagubă de 171671 lei, anume 105019 lei prin plata indemnizației către Elefterie Lucian și 66652 lei prin plata indemnizației către Olteanu Ilie. În cazul Olteanu Ilie se precizează că paguba a fost stabilită pe baza cupoanelor de pensii depuse chiar de acesta în momentul audierii.
Am cerut ca stabilirea pagubelor să se facă prin adresă a Casei de Pensii și nu prin audierea beneficiarilor de drepturi. Acest lucru e necesar mai ales că după momentul audierii drepturile au continuat să fie acordate deci paguba a crescut.
Totodată e nevoie ca Ministerul Public să ia măsuri de recuperare a pagubelor. Dacă s-a prescris posibilitatea de recuperare a pagubelor de la beneficiarii indemnizațiilor acordate nelegal, e nevoie să fie atrasă răspunderea înalților funcționari publici vinovați de pagubă. Această răspundere poate fi atrasă chiar dacă nu se poate reține vinovăția acestora din punct de vedere penal.

Reclamant
Mioc Marius

Mai citeşte:
– Efectul Adrian Viorel Nicolaescu + Raymond Luca asupra preschimbării certificatelor
– Mărieş: Munca lui Raymond Luca şi Adrian Viorel Nicolaescu într-un an o depăşeşte pe a celorlalţi în 5 ani
– Adrian Viorel Nicolaescu, noul şef al SSPR, are dosar penal în lucru
– Cauza privind lista revoluţionarilor din Monitorul Oficial 467 bis a fost declinată către Parchetul de pe lîngă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
– NUP al Parchetului pentru şeful SSPR Adrian Viorel Nicolaescu. Lista finală a revoluţionarilor din Monitorul Oficial “nu a produs consecinţe juridice”
– Parchetul respinge plîngerea mea împotriva rezoluţiei de NUP din cazul listei revoluţionarilor din Monitorul Oficial
– Procesul fostului şef SSPR Adrian Viorel Nicolaescu – amînat pe 10 aprilie
– Fostul şef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu scapă de plîngerea penală legată de lista revoluţionarilor din Monitorul oficial
– Hotărîrea judecătorească referitoare la fostul şef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu
– Inspecţia Judiciară, cu privire a tărăgănarea cauzei privind fostul şef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu: „Cercetările au fost supravegheate, succesiv, de 6 procurori. (…) Nu se poate pune în discuţie existenţa unor indicii care să ducă la concluzia că procurorii … au manifestat dezinteres”
– Fostul şef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu, numit prefect de Constanţa
– Inspecția Judiciară găsește iar justificări pentru tărăgănarea rezolvării dosarului legat de Adrian Viorel Nicolaescu, fost șef al SSPR, acum prefect de Constanța
– Reclamația la adresa polițiștilor care tărăgănează dosarul penal al fostului șef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu, rămasă fără rezultat
– Clasare și la al doilea dosar penal al fostului șef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu. Procuroarea Florina Sîrbu constată prejudiciu de 171671 lei, dar stabilește că nu există vinovați și nici nu ia măsuri de recuperare a prejudiciului ori intrare în legalitate. „Așa cum reiese din Decizia Curții Constituționale nr. 405/2016 nu se poate reține existența infracțiunii de abuz în serviciu… Nu rezultă că aspectele hotărîte la data de 27.06.2012 în ședința CPRD au fost comunicate SSPR pentru a putea îndeplini procedura retragerii certificatelor celor două persoane”

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.