Întîmpinarea jandarmeriei la unul dintre procesele legate de amenzile mele

Am primit de la Judecătoria Timișoara întîmpinarea pe care a făcut-o jandarmeria în procesul legat de amenda de 1000 lei primită de mine pentru pretinsa încălcare a carantinei în 14 martie 2021. Am mai scris despre acea amendă și despre faptul că am contestat-o: Nouă amendă primită de mine și felul cum am contestat-o. „Sînt cuprins de remușcări pentru faptul că am avut declarație pe proprie răspundere asupra mea” (linc). Redau respectiva întîmpinare, care e însoțită de un „raport de serviciu” al jandarmului care m-a amendat cît și de planșă fotografică în care, cel puțin la exemplarul pe care l-am primit eu nu se poate distinge nimic (nu știu ce e la dosarul instanței). Bănuiesc că unii dintre cititori au și ei procese pentru amenzi și astfel îi ajut să știe dinainte cam la ce să se aștepte, fiindcă bănuiesc că jandarmeria acționează standard în procese din astea. Recomandarea mea e ca cei aflați în situații asemănătoare, la momentul discutării în instanță a dovezilor să se opună acceptării unui raport de serviciu al jandarmului ca dovadă, fiindcă acest „raport de serviciu” e făcut cu multă întîrziere față de săvîrșirea pretinselor fapte, doar atunci cînd jandarmera își pregătește apărarea în instanță. Se poate argumenta că nu e admisibil ca jandarmeria să adauge cu cîteva luni întîrziere o relatare cu aspecte care n-au fost consemnate în procesul verbal.

Către Judecătoria Timișoara

Inspectoratul de Jandarmi Județean Timiș (UM0520 Timișoara), cu sediul (…), în calitate de intimat, în temeiul dispozițiilor art. 205 cod procedură civilă, formulează prezenta

ÎNTÎMPINARE

împotriva plîngerii convenționale a petentului Mioc Marius și, pe baza probelor administrate, solicităm să respingeți contestația ca netemeinică și să mențineți sancțiunea aplicată pri procesul verbal seria JO nr. 2167280 din data de 14.03.2021.

În fapt: În data de 14.03.2021, în intervalul orar 16,00-17,00, în municipiul Timișoara cîteva persoane au protestat împotriva măsurilor și restricțiilor dispuse de către legiuitor în această perioadă, protestul desfășurîndu-se în centrul Timișoarei, Piața Victoriei.

Acest protest s-a desfășurat în contextul în care era instituită măsura de carantină zonală pentru municipiul Timișoara și alte patru comune limitrofe, dar și existenței stării de alertă pe teritoriul României și instituirii măsurilor privind prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în scopul protejării drepturilor la viață, la integritate fizică și la ocrotirea sănătății, inclusiv prin restrîngerea altor drepturi și libertăți fundamentale.

Astfel, cu data de 08.03.2021, pentru o perioadă de 14 zile, prin Ordinul D.S.U. nr. 6578 din 06.03.2021, s-a dispus instituirea măsurii de carantină zonală pentru municipiul Timișoara, comuna Moșnița Nouă, comuna Ghiroda, comuna Giroc și comuna Dumbrăvița, județul Timiș, măsurile dispuse prin respectivul act normativ fiind menținute prin Ordinul D.S.U. nr. 6699 din 21.03.2021, cu aplicabilitate începînd cu data de 22.03.2021 ora 0,00, pentru o perioadă de 72 de ore, ulterior fiind emis un nou ordin al D.S.U. (nr. 6743 din 24.03.2021), prelungindu-se, pentru încă 7 zile, măsura carantinării localităților menționate, ordinele respective avînd în vedere actele normative de nivel superior, precum și situație epidemiologică la nivelul celor cinci unități administrativ teritoriale, în contextul riscului iminent pentru sănătatea publică cauzat de transmiterea și răspîndirea  intracomunitară extinsă a virusului SARS-CoV-2.

În împrejurările arătate, în localitățile arătate erau interzise organizarea și desfășurarea adunărilor publice, circulația și staționarea în spațiile publice fiind permise doar în baza unor motive justificate, fiind necesare documente obligatorii în sensul arătat (legitimație de serviciu, adeverință de la angajator, declarație pe proprie răspundere), iar purtarea măștii de protecție, astfel încît să acopere nasul și gura, era obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vîrsta de 5 ani, prezente în spații publice închise și deschise.

Jandarmii, conform atribuțiilor conferite de către legiuitor, au asigurat măsurile de ordine publică specifice situației menționate și au constatat nemijlocit, cu acel prilej, diverse încălcări ale normelor legale.

Astfel s-a constat, nemijlocit, faptul că o persoană, identificată ca fiind petentul, participant la protestul respectiv, a staționat în zona menționată circa 30 de minute și, la solicitarea justificată a agentului constatator de a prezenta declarația pe proprie răspundere, a prezentat un înscris pe care erau bifate mai multe puncte, fără ca acestea să constituie justificări ale staționării/plimbării sale prin Piața Victoriei.

Întrucît legiuitorul a sancționat „nerespectarea de către persoanele fizice a interdicției de ieșire din clădirile, localitățile sau zonele geografice în care a fost instituită carantina potrivit art. 5 alin. (3) lit. c)” – faptă prevăzută de art. 65 lit. o) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, persoanei în cauză i s-a încheiat proces verbal de contravenție, sancțiunea aplicată fiind cea minimă stabilită de legiuitor, conform art. 66 lit. b).

Precizăm că art. 5 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 55/2020 face referire la Măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc, acestea privind „interzicerea ieșirii din zonele stabilite și, după caz, în intervalele orare stabilite sau instituirea carantinei asupra unor clădiri, localități sau zone geografice”.

În vederea prelungirii stării de alertă pe teritoriul României, pentru stabilirea măsurilor pe perioada acesteia și aplicarea prevederilor Legii nr. 55/2020 legiuitorul a emis HG nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începînd cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe perioada acesteia pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID-19. Așa cum prevede art. 4, „Regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor în anexele nr. 1-3 este cel stabilit la art. 64-70 din Legea nr.  55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea pandemiei de covid-19”.

Astfel, prin actul normativ menționat, se stabilește durata prelungirii stării de alertă, măsurile care se aplică și instituțiile responsabile pentru punerea lor în practică.

În sensul arătat sînt și dispozițiile din ordinele D.S.U. prin care s-a instituit măsura carantinei în Timișoara și patru localități limitrofe. Astfel, conform prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordinul D.S.U. nr. 6578 din 06.03.2021 „se instituie mnăsura de carantină zonală, începînd cu data de 08.03.2021, ora 0,00, pentru o perioadă de 14 zile, pînă în data de 22.03.2021, ora 0,00, pentru municipiul Timișoara, comuna Moșnița Nouă, comuna Ghiroda, comuna Giroc și comuna Dumbrăvița, județul Timiș”.

La art. 3 al Ordinului menționat se prevede că „Circulația și staționarea în spațiile publice, în interiorul zonei carantinate, a persoanelor sînt interzise, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza declarației pe propria răspundere, legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator”, iar la art. 4 pct. 3 se dispune că „în intervalul orar 6,00-22,00 în interiorul zonei menționate la art. 1 alin. (2) se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:

…, pct. 6 și 7 ale art. 4 din Ordin stabilind că:

„6. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sînt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe proprie răspundere, completată în prealabil.

7. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sînt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe proprie răspundere completată în prealabil”.

Totodată, legat de adunările publice, se prevede, fără echivoc, la art. 5 pct. 5 din ordin, următoarele: „În zona prevăzută de art. 1 alin. (2) se interzic următoarele activități: … 5. organizarea și desfășurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată”.

De asemenea art. 13 din respectivul Ordin prevede, cu claritate, faptul că: „(1) Nerespectarea măsurilor prevăzute în prezentul Ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de covid-19, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Sînt abilitate să verifice repectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal prevăzute de art. 67 din Legea 55/2020, cu modificările și completările ulterioare”.

Precizăm că procesul verbal de contravenție este legal întocmit, cu respectarea cerințelor prevăzute de lege, petentului fiindu-i comunicat faptul că, prin conduita sa, a încălcat normele legale, actul de sancționare fiind încheiat, ulterior, la sediul unității, consemnare aptă să suplinească absența semnăturii unui martor asistent, conform dispoziției legiuitorului.

Plîngerea petentului conține motive de circumstanță, încercîndu-se în realitate sustragerea de la răspundere, fiind invocate diverse aspecte, unele vădit neîntemeiate, fără legătură cu prezenta cauză. Așa cum reiese din conținutul procesului verbal de constatare, precum și din raportul de serviciu al agentului constatator, petentul a staționat / s-a plimbat prin Piața Victoriei circa 30 de minute, fără a putea justifica acest lucru, iar o declarație pe proprie răspundere, așa cum a stabilit legiuitorul în această perioadă de restricții, trebuie să conțină aspecte veridice, reale, simplul fapt al existenței / prezentării sale nefiind suficient pentru conformarea cu dispozițiile legale incidente.

Mai mult, petentul neagă existența unui act normativ prin care a fost instituită carantina zonală la nivelul Timișoarei și altor localități învecinate „fiind cuprins de remușcări pentru că a avut declarație pe proprie răspundere asupra sa”, însă acest aspect nu este scuzabil ori capabil să înlăture caracterul contravențional al faptei, Ordinul emis de D.S.U. fiind publicat în Monitorul Oficial.

Doar lipsa mențiunilor limitativ enumerate în art. 17 din OG nr. 2/2001 atrage nulitatea absolută a procesului verbal de contravenție, nefiind incidente astfel de situații în prezenta cauză.

Onorata instanță trebuie să aibe în vedere și obligația tuturor persoanelor de a respecta normele de conduită privind prevenirea și combaterea răspîndirii bolilor (coronavirusului), așa cum au fost stabilite de către autorități și instituțiile publice specializate.

Sancțiunea contravențională a fost aplicată ca urmare a comportamentului petentului, neputînd fi omise carantinarea unei localități, starea de alertă instituită la nivel național și măsurile care au fost dispuse de legiuitor și aplicabile acestei perioade.

În probațiune, solicităm proba cu înscrisuri și înregistrarea video.

Unei eventuale solicitări a petentului privind audierea unor martori ne opunem în situația în care aceștia se află în grad prohibit de lege, conform dispozițiilor art. 315 Cpc.

De asemenea, ținînd cont că în cauză este vorba de o constatare personală a agentului constatator – ex propriis sensibus, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, este justificată prezumția de legalitate și adevăr a actului de sancționare, așa cum au apreciat instanțele de judecată, instanța de control constituțional dar și CEDO. Astfel, potrivit jurisprudenței CEDO, în măsua în care procesul verbal de constatare a contravenției nu este afectat de vicii de legalitate, valoarea sa probatorie nu este exclusă. În raport de principiile stabilite de Curte, ar fi lipsit de logică să le fie recunoscut statelor parte la Convenție dreptul de a învesti organe administrative cu competența de sancționare a unor fapte minore, fiind conformă Convenției procedura de aplicare și executare a unei sancțiuni contravenționale pe baza unui act necontestat în fața instanței, avînd implicit și valoare probatorie, iar în momentul formulării unei contestații judiciare împotriva unui alt act, de același gen, acordarea unei relevanțe probatorii acestuia să contravină Convenției – Cauza Neața vs. România, Decizia CEDO Camera a III-a/18.11.2008.

Așa cum a statuat Curtea Constituțională, „instanța competentă să soluționeze plîngerea îndreptată împotriva procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției este obligată să urmeze anumite reguli procedurale, în virtutea cărora sarcina probei aparține celui care afirmă ceva în instanță, iar nu celui care a întocmit procesul verbal de contravenție” – Decizia nr. 630/2012.

În concluzie, avînd în vedere cele prezentate, legislația aplicabilă pe perioada stării de alertă instituite la nivel național, într-o localitate unde s-a instituit măsura carantinării, solicităm onoratei instanțe să respingă plîngerea contravențonală ca neîntemeiată și să mențină actul de sancționare așa cum a fost întocmit de agentul constatator.

Solicităm judecarea cauzei și în lipsa reprezentantului nostru la dezbateri.

În drept: art. 205, 315 și 411 Cod procedură civilă, OG nr. 2/2001, Legea nr. 55/2020, HG 293/2001, Ordinele D.S.U. nr. 6578 din 06.03.2021, 6699 din 21.03.2021 și 6743 din 24.03.2021.

(semnături)

La dosar, jandarmeria a adăugat și un „raport de serviciu” al sergentului major Țene Mihai, care a întocmit procesul verbal de amendă, raport datat 6 mai 2021, adică acest raport i-a fost cerut anume în cursul pregătirii de către Jandarmerie a întîmpinării pentru acest proces. Sorocul de judecată s-a fixat în septembrie.

Mai citește:
– Am fost amendat la mitingul împotriva restricțiilor covid de la Timișoara
– Încă o amendă, primită de mine prin poștă
Am contestat amenzile primite de la jandarmerie. Îl cer ca martor în apărare pe Nelu Tătaru, ministrul sănătății. Deasemeni, cer expertiză judiciară pentru a se stabili dacă obligația de a purta măști în aer liber este o măsură care să micșoreze riscul asupra sănătății populației
– Noua amendă primită de mine, ca locțiitor de președinte de secție de votare
Nouă amendă primită de mine și felul cum am contestat-o. „Sînt cuprins de remușcări pentru faptul că am avut declarație pe proprie răspundere asupra mea”
– Azi la Judecătoria Timișoara începe procesul legat de amenda luată de mine ca locțiitor de președinte de secție de votare
– alte articole despre problema coronavirusului la pagina covid-19.

Un gând despre „Întîmpinarea jandarmeriei la unul dintre procesele legate de amenzile mele

  1. Pingback: Întîmpinarea jandarmeriei la unul dintre procesele legate de amenzile mele mariusmioc – Xsmart News

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.