Întîmpinarea Jandarmeriei în procesul despre 2 din amenzile mele

Filmare cu cuvîntarea mea de la protestul „ilegal” din 8 noiembrie 2020, pentru care am fost amendat
În procesul despre cele 2 amenzi primite de mine pentru participare la protestele din 8 noiembrie 2020, respectiv 15 noiembrie 2020, am primit întîmpinarea jandarmeriei. Amenzile au fost pentru participare la miting neautorizat (8 noiembrie 2020), respectiv pentru că n-aș fi purtat mască (15 noiembrie 2020). Despre protestele respective, dar și despre amenzile primite și contestarea lor în justiție, am mai scris:
– Timișoara, 8 noiembrie 2020. Protest împotriva isteriei covid. Marius Mioc: „Există două tipuri de oameni: care rezolvă problemele și care găsesc scuze și dau vina pe alții… Economia nimic, dar la covid, care e problema lor, ce rezultate au după 8 luni?… Ei spun că e dezastru” (video)
– Nou miting programat la Timișoara: duminică 15 noiembrie ora 16. Filmări de la mitingul din 8 noiembrie (4 video)
Am fost amendat la mitingul împotriva restricțiilor covid de la Timișoara
– Încă o amendă, primită de mine prin poștă
– Am contestat amenzile primite de la jandarmerie. Îl cer ca martor în apărare pe Nelu Tătaru, ministrul sănătății. Deasemeni, cer expertiză judiciară pentru a se stabili dacă obligația de a purta măști în aer liber este o măsură care să micșoreze riscul asupra sănătății populației

Acum, fiindcă am primit întîmpinarea jandarmeriei, e corect față de cititori să prezint și punctul de vedere al instituției. Aceasta poate fi folositor și altora care au procese cu jandarmeria, să știe cam la ce să se aștepte.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
JANDARMERIA ROMÂNĂ
INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN
”General Moise Groza” TIMIȘ
(UNITATEA MILITARĂ 0520 TIMIȘOARA)
Nesecret
Nr. 3710143 din 01.04.2021

DOSAR NR. 31647/325/2020
CĂTRE JUDECĂTORIA TIMIȘOARA
– SECȚIA I CIVILĂ –
Vă înaintăm alăturat, în dublu exemplar, întîmpinarea unității la plângerea contravențională a petentului MIOC MARIUS REMUS, împreună cu:
– exemplarul nr. 1 al actului de sancționare contestat (având seria JO nr. 2078317 din 08.11.2020) și dovada comunicării acestuia (confirmarea de primire), în copie certificată ca fiind în conformitate cu originalul;
– exemplarul nr. 1 al celui de-al doilea act de sancționare contestat (având seria JO nr. 1927896 din 15.11.2020), în copie certificată ca fiind în conformitate cu originalul;
– adresa Comisiei de avizare a adunărilor publice din cadrul Primăriei Mun. Timișoara conținând avizul negativ privind evenimentul / adunarea publică din data de 08.11.2020;
– cinci planșe fotografice realizate prin capturi de pe filmările efectuate la fata locului;
– suportul optic înregistrat sub nr. 831/0520/Juridic, conținând filmări operative efectuate la adunările publice la care a participat petentul;
– rapoartele de serviciu ale agenților constatatori privind procesele verbale de contravenție contestate, spre competentă soluționare.
Cu stimă,
INSPECTOR

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
JANDARMERIA ROMÂNĂ
INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN
„General Moise Groza” TIMIȘ
(UNITATEA MILITARĂ 0520 TIMIȘOARA)
DOSAR NR. 31647/325/2020
CĂTRE
JUDECĂTORIA TIMIȘOARA
– SECȚIA I CIVILĂ –
Inspectoratul de Jandarmi Județean Timiș (U.M. 0520 Timișoara), cu sediul în  Timișoara, str. Gh. Barițiu nr. 19-21, județul Timiș, în calitate de intimat, în temeiul dispozițiilor art. 205 Cod de procedură civilă, formulează prezenta
ÎNTÂMPINARE
Împotriva plângerii contravenționale a petentului MIOC MARIUS REMUS și, pe baza probelor administrate, solicităm să respingeți contestația ca netemeinică și să mențineți sancțiunile aplicate prin procesul-verbal cu seria JO nr. 2078317 din data de 08.11.2020 și prin procesul-verbal cu seria JO nr. 1927896 din data de 15.11.2020.
Întrucât petentul a formulat plângere contravențională împotriva a două procese verbale de contravenție încheiate la un interval de o săpămână, argumentele unității noastre vor viza, punctual, fiecare dintre ele.
1. PRIVIND PROCESUL.VERBAL CU SERIA JO NR. 2078317 DIN DATA DE 08.11.2020:

În fapt: În data de 08.11.2020, jandarmii din cadrul I.J.J. Timiș au asigurat măsuri de ordine publică la o manifestație publică / un protest, mai multe persoane, printre care și petentul Mioc Marius Remus participând la această adunare publică în zona centrală a Timișoarei (Piața Victoriei).
Anterior desfășurării protestului, organizatorii acestuia au formulat, conform prevederilor legale incidente, un demers, în acest sens, adresat Primăriei Timișoara.
Comisia de avizare a adunărilor publice a AVIZAT NEGATIV adunarea respectivă,  decizia fiind comunicată persoanelor organizatoare. Cu toate acestea, ignorând decizia respectivă, precum și atenționările jandarmilor prezenți la fața locului, persoanele  organizatoare ale evenimentului din data de 08.11.2020 s-au deplasat în locația menționată, cu recuzita necesară și specifică (boxe, microfoane, proiectoare, etc.) și s-au adresat, prin mijloace de amplificare, persoanelor prezente, aspecte reieșite, fără echivoc, din filmările efectuate la fața locului.
Petentului i s-a adus la cunoștință faptul că participă la o adunare interzisă și că trebuie să părăsească zona unde se desfășoară acțiunea de protest, însă, în ciuda  avertismentelor transmise către acesta, s-a observat faptul că refuză părăsirea adunării publice interzise și s-a trecut la identificarea și, ulterior, la sancționarea contravențională a acestuia, punându-i-se în vedere faptul că sancțiunea aplicată este pentru  participarea la o adunare publică interzisă, contravenție reglementată de art. 26 alin. (1) lit. d) din Legea 60/1991.
Mai mult, în plângerea formulată, petentul nu neagă participarea sa în cadrul unei adunări publice interzise, însă arată faptul că, abia ulterior evenimentului, în urma demersurilor sale, a aflat despre avizul negativ privind manifestația respectivă, concluzionând că opinia participanților era că adunarea e legală, întrucât refuzul Primarului era nelegal, având la bază o hotărâre a CJSU care fusese abrogată, însă respectiva susținere, chiar reală fiind, nu poate înlătura caracterul contravențional al faptei comisă de acesta.
Având în vedere conduita petentului, neconformarea acestuia la avertizările jandarmilor cu privire la părăsirea zonei, întrucât manifestația primise aviz negativ, aspect reieșit, fără echivoc, din conținutul raportului de serviciu al agentului constatator, în condițiile existenței stării de alertă pe teritoriul României și instituirii măsurilor privind prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în scopul protejării drepturilor la viață, la integritate fizică și la ocrotirea sănătății, inclusiv prin restrângerea exercițiului altor drepturi și libertăți fundamentale, precum și dispozițiile emise de către autoritățile publice locale din Timișoara, în temeiul actelor normative de nivel superior, s-a trecut la identificarea petentului și, ulterior, la întocmirea actului de sancționare.
Întrucât legiuitorul a sancționat „Participarea la adunări publice nedeclarate sau interzise și urmate de refuzul părăsirii Iocurilor de desfășurare a acestora, la avertizările și somațiile organelor de ordine făcute potrivit legii”, conform art.26 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 60/1991, coroborat cu alin. 2 al art. 26 („Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei, iar cele prevăzute la lit. d), e), f), g), h) și i), cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei.”) și în temeiul celor menționate, petentului i s-a incheiat proces verbal de contravenție, amenda aplicată acestuia fiind cea minimă prevăzută de lege, fiind consemnată și posibilitatea achitării a  jumătate din minimul amenzii în 15 zile.
Precizăm că procesul verbal de contravenție este legal întocmit, cu respectarea cerințelor prevăzute de lege, fiind consemnat atât motivul pentru care actul de sancționare nu poartă semnătura unui martor, cât și refuzul petentului de a participa la completarea actului de constatare.
Doar lipsa mențiunilor limitativ enumerate în art. 17 din O.G. nr. 2/2001 atrage nulitatea absolută a procesului verbal de contravenție, nefiind incidente situațiile menționate,  astfel, învederăm lnstanței că procesul verbal de constatare a contravenției seria JO nr. 2078317 este întocmit în conformitate cu prevederile în vigoare.
Onorata instanță trebuie să aibă în vedere și obligația tuturor persoanelor de a respecta normele stabilite de către legiuitor privind organizarea și desfășurarea unor adunări  publice.
Sancțiunea contravențională a fost aplicată ca urmare a comportamentului petentului și poate fi utilă acestuia în reanalizarea conduitei sale în viitor, în societate, atunci când dorește participarea la unele adunări publice.

2. PRIVIND PROCESUL-VERBAL CU SERIA JO NR. 1927896 DIN DATA DE 15.1I.2020:
În fapt: În data de 15.11.2020, jandarmii din cadrul I.J.J. Timiș au asigurat măsuri de ordine publică cu ocazia unei adunări publice organizată în Piața Operei din Timișoara. Pe timpul desfășurării acesteia, s-a constatat, nemijlocit, faptul că o persoană,  identificată ulterior ca fiind petentul, nu purta mască de protecție sau o purta în mod necorespunzător, deși i s-a atras atenția în repetate rânduri, în contextul participării la respectiva adunare si existenței stării de alertă pe teritoriul României și instituirii măsurilor privind prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în scopul protejării drepturilor la viață, la integritate fizică și la ocrotirea sănătății, inclusiv prin restrângerea exercițiului altor drepturi și libertăți fundamentale.
S-a trecut la interceptarea și identificarea petentului și, ulterior, la încheierea actului de sancționare.
Întrucât leqiuitorul a sancționat „nerespectarea de către persoanele fizice a măsurilor individuale de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor, stabilite conform art. 5 alin. (2) lit. d)” – faptă prev. de art. 65 lit. h) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea eflectelor pandemiei de COVID-19, persoanei în cauză i s-a incheiat proces verbal de  contravenție, sancțiunea aplicată fiind cea minimă prevăzută de către legiuitor, conform art. 66 lit. a) din legea nr.55/2020.
Precizăm că art. 5 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 55/2020 face referire la Măsurile pentru asigurarea rezilienței comunităților, acestea privind măsurile de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor, inclusiv instituirea carantinei sau a izolării la domiciliu, textele legale menționate raportându-se și la conținutul H.G. nr. 967/2020, în vigoare la data constatării faptei.
În vederea prelungirii stării de alertă pe teritoriul României, pentru stabilirea măsurilor pe perioada acesteia și aplicarea prevederilor Legii nr. 55/2020, legiuitorul a emis H.G. nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Așa cum prevede art. 4, „Regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor prevăzute în anexele nr. 1-3 este cel stabilit la art. 64-70 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19″.
Astfel, prin actul normativ menționat, se stabilește durata prelungirii stării de alertă, măsurile care se aplică și instituțiile responsabile pentru punerea lor în practică. În anexa nr. 2 la H.G. nr. 967/2020 sunt prevăzute măsurile pentru asigurarea rezilienței comunităților, în art. 1 dispunându-se că „În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) și al art. 13 lit. a) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea  pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, în spațiile publice, spatiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 cu modificările și completările ulterioare.”
Precizăm că procesul verbal de contravenție este legal întocmit, cu respectarea cerințelor prevăzute de lege, fiind consemnate și obiecțiunile petentului.
Motivele conținute de plângerea formulată sunt de circumstanță, încercându-se, în realitate, sustragerea de la răspundere, imaginile filmate la fața locului, realizate în mai multe momente ale desfășurării adunării publice, la momente diferite, confirmând starea de fapt reținută în actul de sancționare, fiind evidentă nesinceritatea petentului.
Doar lipsa mențiunilor limitativ enumerate în art. 17 din O.G. nr. 2/2001 atrage nulitatea absolută a procesului verbal de contravenție, nefiind incidente astfel de situații în prezenta cauză.
Onorata instanță trebuie să aibă în vedere și obligația tuturor persoanelor de a respecta normele de conduită privind prevenirea și combaterea răspândirii bolilor  (coronavirusului), așa cum au fost stabilite de către autorități și instituțiile publice specializate.
Sancțiunea contraventională a fost aplicată ca urmare a comportamentului petentului și poate fi utilă acestuia în reanalizarea conduitei sale în viitor, în societate, neputând fi omise starea de alertă instituită la nivel național și măsurile care au fost dispuse de legiuitor și aplicabile acestei perioade.
În ce privește solicitarea subsidiară a petentului privind înlocuirea amenzilor cu avertisment, o considerăm neintemeiată, conduita nesinceră a acestuia nejustificând o eventuală clemență a instanței de fond, nefiind îndeplinite criteriile expres prevăzute de legiuitor pentru aplicarea avertismentului, sancțiunile care au fost aplicate întrunind exigentele de proporționalitate prevăzute de art. 21 alin. 3 din O.G. nr.2/2001.
În probațiune, pentru ambele cauze, solicităm proba cu înscrisuri și proba cu înregistrarea video.
Solicitării petentului privind audierea unor persoane ne opunem în situația în care respectivele persoane se află în grad prohibit de lege, conform art. 315 CPC. Față de solicitarea petentului privind audierea numiților S. T. și M. B., învederăm onoratei  instanțe faptul că aceștia au fost sancționați în aceeași împrejurare ca și petentul, astfel încât lipsa lor de obiectivitate este evidentă, având aceleași interese.
Proba cu expertiza solicitată de către petent o apreciem ca nefiind utilă soluționării cauzei, neimpunându-se, pentru același motiv, nici audierea fostului ministru al sănătății.
De asemenea, ținând cont că în ambele cauze este vorba de constatări personale ale agenților constatatori – ex propriis sensibus, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, este justificată prezumția de legalitate și adevăr a actului de sancționare, așa cum au apreciat instanțele de judecată, instanța de control constituțional dar și C.E.D.O. Astfel, potrivit jurisprudenței CEDO, în măsura în care procesul verbal de constatare a contravenției nu este afectat de vicii de legalitate, valoarea sa probatorie nu este exclusă. În raport de principiile stabilite de Curte, ar fi lipsit de logică să le fie recunoscut statelor parte la Convenție dreptul de a investi organe administrative cu competența de sancționare a unor fapte minore, fiind conformă convenției procedura de aplicare și executare a unei sancțiuni contravenționale pe baza unui act necontestat în fața instanței, având implicit și valoare probatorie, iar în momentul formulării unei contestații judiciare împotriva unui alt act, de același gen, acordarea unei relevanțe probatorii acestuia să contravină Convenției – Cauza Neața vs. România, Decizia CEDO Camera a III-a/18.11.2008.
Așa cum a statuat Curtea Constitutională, „instanța competentă să soluționeze plângerea îndreptată împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției este obligată să urmeze anumite reguli procedurale, în virtutea cărora sarcina probei aparține celui care afirmă ceva în instanță, iar nu celui care a întocmit procesul-verbal de contravenție” – Decizia nr. 630/2012.
În concluzie, solicităm instanței să respingă cererea petentului ca neintemeiată și să mențină actele de sancționare așa cum au fost întocmite de agenții constatatori.
Solicităm judecarea cauzei și în lipsa reprezentantului unității noastre de la dezbateri.
În drept: art. 205, 315 și 411 CPC, Legea nr. 60/1991, O.G. nr. 2/2OO1, Legea nr. 55/2020, H.G. nr. 856/2020.

Mai citește:
– Am fost amendat la mitingul împotriva restricțiilor covid de la Timișoara
– Încă o amendă, primită de mine prin poștă
– Am contestat amenzile primite de la jandarmerie. Îl cer ca martor în apărare pe Nelu Tătaru, ministrul sănătății. Deasemeni, cer expertiză judiciară pentru a se stabili dacă obligația de a purta măști în aer liber este o măsură care să micșoreze riscul asupra sănătății populației
– Noua amendă primită de mine, ca locțiitor de președinte de secție de votare
– Autoritatea Electorală Permanentă m-a exclus din corpul experților electorali
– Am contestat decizia Autorității Electorale Permanente de a mă exclude din Corpul Experților Electorali
– Nouă amendă primită de mine și felul cum am contestat-o. „Sînt cuprins de remușcări pentru faptul că am avut declarație pe proprie răspundere asupra mea”
– Azi la Judecătoria Timișoara începe procesul legat de amenda luată de mine ca locțiitor de președinte de secție de votare
– Am contestat în instanță hotărîrea Autorității Electorale Permanente de a mă exclude din corpul experților electorali
– alte articole despre problema coronavirusului la pagina covid-19.

3 gânduri despre „Întîmpinarea Jandarmeriei în procesul despre 2 din amenzile mele

  1. Pingback: Întîmpinarea Jandarmeriei în procesul despre 2 din amenzile mele – Stiri Verticale

  2. consilier juridic-„labarel futarel”.
    „în ambele cauze este vorba de constatări personale ale agenților constatatori – ex propriis sensibus, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, este justificată prezumția de legalitate și adevăr a actului de sancționare, așa cum au apreciat instanțele de judecată, instanța de control constituțional dar și C.E.D.O.”-ba nu,aia sunt MILITARI,apartin unei ORGANIZATZII.(nu ai existentza independenta).

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.