Judecătoria Timișoara respinge plîngerea mea împotriva amenzii luată ca locțiitor de președinte de secție de votare. Textul sentinței

Mi-a venit de la Judecătoria Timișoara sentința într-unul din procesele legate de amenzile primite de mine pe motive de purtare de mască – respectiv pentru amenda din 6 decembrie 2020, cînd am fost locțiitor de președinte de secție de votare. Mi s-a respins plîngerea. Am posibilitatea să fac apel, ceea ce și intenționez să fac. Pînă atunci, prezint hotărîrea judecătorească și cititorilor acestui blog. Pentru cei care au amenzi legate de pandemie sentința e o pildă despre cum se judecă. Cei care nimeresc la judecătoarea Ioana Maria Cîmpean cu judecarea unor asemenea amenzi îi sfătuiesc să încerce recuzarea ei. Un motiv de recuzare poate fi antepronunțarea (art. 42 alin. 1 pct. 1 cod procedură civilă) – verificați dacă prin sentința pe care o public acum judecătoarea nu s-a antepronunțat asupra unor probleme care se aplică și la procesul dv.

Articolele anterioare pe acest blog despre acest proces:
– Noua amendă primită de mine, ca locțiitor de președinte de secție de votare
– Azi la Judecătoria Timișoara începe procesul legat de amenda luată de mine ca locțiitor de președinte de secție de votare

Iată ce a hotărît instanța:

Încheiere
Ședința publică din 24.04.2021

Instanța alcătuită din:
Președinte: Ioana Maria Cîmpean
Grefier: Larisa Monica Homorodean
(…)

La interpelarea instanței cu ptivire la excepția de nelegalitate a prevederilor din anexa 3 la HG 967/2020 care impun purtarea măștilor care să acopere nasul și gura, invocată prin plîngerea contravențională, petentul arată că susține această excepție și menționează că purtarea măștii nu face parte dintr-o măsură de protecție a vieții pentru limitarea efectelor tipului de risc și nici de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de covid-19.

Instanța invocă inadmisibilitatea excepției de nelegalitate invocată prin plîngerea prealabilă avînd în vedere că Anexa 2 la HG 967/2020 este un act administrativ cu caracter normativ, iar excepția de nelegalitate poate privi doar un act administrativ cu caracter individual și pune în discuția părților această excepție.

Petentul arată că lasă la aprecierea instanței soluționarea excepției de inadmisibilitate invocată de instanță din oficiu.

Reprezentantul intimatului solicită admiterea excepției de inadmisibilitate și respingerea excepției de nelegalitate ca inadmisibilă.

Instanța constată că, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) teza I din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ „Actele administrative cu caracter normativ nu pot forma obiect al excepției de nelegalitate. Controlul judecătoresc al actelor administrative cu caracter normativ se exercită de către instanța de contencios administrativ în cadrul acțiunii în anulare, în condițiile prevăzute de prezenta lege”. (…) Întrucît în cauză anexa 2 la HG 967/2020 este act administrativ cu caracter normativ, instanța admite excepția inadmisibilității excepției de nelegalitate.

Instanța invocă excepția inadmisibilității excepției de neconstituționalitate a prevederilor din anexa 2 la HG 967/2020 care impun purtarea măștilor care să acopere nasul și gura invocată de petent prin plîngerea contravențională avînd în vedere că, în conformitate cu prevederile art, 146 lit. d din Constituția României „Curtea Constituțională hotărăște asupra excepțiilor de neconstituționalitate privind legile și ordonanțele” și pune în discuția părților această excepție.

Petentul arată că excepția de neconstituționalitate este admisibilă întrucît orice act normativ trebuie să corespundă cu Constituția României, inclusiv o hotărîre de guvern.

Reprezentantul intimatului solicită admiterea excepției de inadmisibilitate și respingerea excepției de neconstituționalitate invocată prin plîngerea contravențională ca inadmisibilă.

Instanța constată că, potrivit Constituției României, excepția de neconstituționalitate poate privi doar legi și ordonanțe, nu și hotărîri de guvern sau ordine de miniștri. Hotărîrile de guvern pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ, în fața instanțelor judecătorești. Avînd aceasta în vedere, în baza art. 29 alin. (1). (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, instanța constată că excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă și respinge cererea de sesizare a Curții Constituționale. Cu recurs în termen de 48 de ore de la pronunțare. Cererea de recurs se depune la judecătoria Timișoara.

Nemaifiind cereri prealabile de formulat sau alte incidente de soluționat, instanța acordă cuvîntul asupra cererilor în probațiune.

Petentul solicită încuviințarea probatoriului formulat prin plîngerea contravențională, respectiv a probei cu înscrisuri, a probei cu înregistrarea video și a probei cu expertiza judiciară.

În ceea ce privește probatoriul solicitat de intimat, petentul arată că raportul întocmit de agentul constatator are o valoare probatoprie mai mică decît procesul verbal de constatare a contravenției, iar proba cu planșele fotografice poate fi încuviințată doar dacă fotografiile au fost realizate la momentul întocmirii procesului verbal contestat.

Reprezentantul intimatului arată că, în principiu, nu se opune pprobelor solicitate de petent și arată că o parte din probele solicitate de petent sînt inutile, spre exemplu proba testimonială cu audierea fostului ministru al sănătății Nelu Tătaru.

Arată că înțelege să renunțe la proba testimonială solicitată prin întîmpinare avînd în vedere proba cu înregistrările video depuse la dosarul cauzei pe suport CD.

Petentu arată că nu are cunoștiință de înregistrările video depuse la dosarul cauzei pe suport CD, întrucît acestea nu i-au fost comunicate.

La interpelarea instanței reprezentantul intimatului arată că înregistrările video depuse la dosarul cauzei pe suport CD au fost depuse într-un singur exemplar.

Petentul solicită comunicarea înregistrărilor video depuse la dosarul cauzei pe suport CD de către intimat și solicită comunicarea acestor înregistrări pe adresa de e-mail …

Instanța procedează la vizualizarea înregistrărilor video depuse la dosarul cauzei pe suport CD de către intimat.

La interpelarea instanței petentul arată că el este cel surprins în înregistrările video și arată că bănuiește că se afla în interiorul secției de votare.

Instanța dispune comunicarea către intimat la adresa de e-mail … a înregistrărilor video depuse la dosarul cauzei de către intimat.

Instanța încuviințează pentru petent și pentru intimat proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei, iar pentru intimat încuviințează și proba cu înregistrarea video și proba cu planșa fotografică depuse la dosarul cauzei pe suport CD.

Instanța respinge proba cu expertiza judiciară propusă de petent ca nefiind pertinentă. Instanța const(at)ă că se solicită informații științifice și statistice și nu lămurirea unor aspecte de fapt din cauză, iar obiectivele formulate sînt abstracte și fără legătură concretă cu această cauză.

Instanța respinge proba cu înregistrările video propuse de petent ca nefiind pertinente și neavînd legătură directă cu cauza.

Instanța respinge proba testimonială cu martorul Nelu Tătaru ca nefiind pertinentă, dat fiind faptul că și proba cu înregistrarea video privind acest martor a fost respinsă.

În ceea ce privește proba testimonială cu martora Cozar Oana Aura instanța respinge această probă ca nefiind utilă prin raportare la probele deja încuviințate.

Instanța învederează că, din motive de siguranță, nu va fi deschis plicul depus de către petent în interiorul căruia se află masca pe care petentul a afirmat că a purtat-o la data întocmirii procesului verbal de constatare a contravenției, avînd în vedere preicolul reprezentat de virusul SarsCov 2 și avînmd în vedere recomandările autorităților medicale. Persoanele au obligația de a arunca la gunoi măștile de protecție deja purtate și de a nu atinge măștile purtate de alte persoane. (…)

Petentul solicită admiterea plîngerii contravenționale astfel cum a fost formulată și anularea sancțiunii amenzii.

În cuprinsul procesului verbal (…) contestat în prezenta cauză este precizat faptul că petentul nu purta mască de protecție care să-i acopere în totalitate nasul și gura.

Or, în cuprinsul textului legal în baza căruia a fost întocmit procesul verbal nu există cuvintele „în totalitate”. Dacă o parte a nasului sau a gurii nu a fost acoperită în totalitate de mască nu are relevanță juridică.

Petentul arată că din întreg probatoriul administrat în cauză reiese că purta mască de protecție în momentul întocmirii procesului verbal de constatare al contravenției, însă i s-a reproșat faptul că masca de protecție purtată nu a fost conformă. Jandarmul care a întocmit procesul verbal de contravenție nu are competența de a constata dacă o mască de protecție este sau nu conformă.

Petentul arată că pe ambalajul unei măști de unică folosință este precizat faptul că acea mască nu protejează împotriva virusurilor sau bacteriilor.

Reprezentantul intimatului solicită respingerea plîngerii contravenționale ca neîntemeiată pentru argumentele prezentate pe larg în cuprinsul întîmpinării depusă la dosarul cauzei. Arată că nu sînt îndeplinite nici condițiile pentru înlocuirea sancțiunii amenzii cu sancțiunea avertismentului. (…)

INSTANȚA (…) amînă pronunțarea hotărîrii.

SENTINȚA CIVILĂ NR. 5767
Ședința publică din 4.05.2021
Instanța constituită din:
Președinte: Ioana Maria Cîmpean
Grefier: Larisa Monica Homorodean (…)

INSTANȚA

Deliberînd asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

I. Procedura

1. Plîngerea convențională
La data de 21.12.2020 petentul Mioc Marius a formulat plîngerea convențională împotriva procesului-verbal de contravenție seria JO nr. 2078178 / 6.12.2020 solicitînd anularea acestui proces verbal și înlocuirea amenzii cu avertisment.
În motivare, petentul a arătat că în data de 6 decembrie 2020, fiind locțiitor de președinte de secție de votare la secția 123 Timișoara, a purtat o mască de protecție la care, pentru a îngădui o respirație mai ușoară și a limita efectele negative asupra sănătății pe care purtarea îndelungată a măștii le are (efecte despre care a vorbit chiar și actualul ministru al sănătății, domnul Nelu Tătaru), păstrase doar una dintre cele 3 straturi originale ale măștii. Un domn jandarm i-a atras atenția petentului că masca nu este corespunzătoare și i-a cerut s-o schimbe, iar petentul a învederat că jandarmeria nu are competența de a aprecia calitatea măștilor. Toate acestea s-au întîmplat în diminața respectivei zile. Seara jandarmul a venit cu procesul verbal în care a consemnat, pe lîngă faptul că masca era ruptă, că aceasta nu acoperea „în totalitate” nasul și gura.
Prin expresia folosită în procesul verbal, Jandarmeria recunoaște că petentul a purtat mască care acoperea nasul și gura, dar pretinde că acestea nu erau acoperite „în totalitate”. Petentul a purtat masca peste vîrful nasului, acoperindu-i nările, nefiind exclus ca în cele aproape 18 ore cît a stat în secția de votare să fi existat perioade în care baza nasului să nu fi fost acoperită de mască. Anexa 2 din HG 967/2020 vorbește despre obligativitatea de a purta mască care să acopere nasul și gura fără să exioste precizarea „în totalitate”. Astfel, prin cuvintele „în totalitate”, intimatul a adăugat la lege.
Independent de faptele relatate, purtarea măștilor faciale de către oameni sănătoși (cum era și petentul în 6 decembrie 2020) nu reprezintă o măsură care ar contribui la „prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19” după cum se cere în art. 1 alin. (1) din Legea 55/2020 ori care s-ar încadra la art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea 55/2020, fiindcă nu este o măsură de micșorare a riscurilor asupra sănătății persoanelor, ci dimpotrivă, o măsură de creștere a riscurilor asupra sănătății. Însuși actualul ministru al sănătății, domnul Nelu Tătaru, a explicat la televiziune că masca purtată de omul sănătos poate face mai mult rău decît bine ceea ce se poate vedea pe internet din înregistrarea depusă la dosar.
Chiar și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului a anunțat, pe site-ul propriu, în 27 noiembrie, că un mare număr de măști aflate pe piață nu îndeplinesc cerințele de sănătate și siguranță.
Datele existente privind pandemia covid-19 arată că purtarea măștilor pe față nu are efect de limitare a răspîndirii bolii. De altfel, faptul că măștile faciale nu ajută în limitarea răspîndirii infecțiilor virale este un lucru de mult cunoscut în literatura medicală, după cum rezultă dintr-un studiu al Centrului de Control al Bolilor din SUA.
Petentul a invocat excepția de nelegalitate a prevederilor din anexa 2 a HG 967/2020 arătînd că restrîngerea drepturilor cetățenești se poate face doar prin lege, nu printr-o hotărîre de guvern, iar această restrîngere se poate face numai dacă este necesară și să fie proporțională cu situația care a determinat-o.
În probațiune, petentul a solicitat administrarea dovezilor cu înscrisuri, înregistrări video, expertiză judiciară, martorii Cozar Oana Aura și Tătaru Nelu.
În drept, petentul a invocat Legea 55/2020, OG 2/2001, HG 967/2020, art. 4 din Legea 554/2004, codul de procedură civilă, Constituția României.

2. Întîmpinarea
Intimatul Inspectoratul Județean de jandarmi Timiș a depus întîmpinare la data de 8.03.2021 prin care a solicitat respingerea plîngerii contravenționale. (…)
La secția de votare nr. 123 din Mun. Timișoara președintele Secției a sesizat Jandarmii cu privire la faptul că locțiitorul secției, identificat ulterior ca fiind petentul, poartă o mască de protecție necorespunzătoare.
Urmare a sesizării, jandarmul aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu s-a deplasat în incinta secției și a constatat, nemijlocit, faptul că cele sesizate se confirmă, o persoană de sex masculin, identificată ulterior ca fiind petentul, purta o mască de protecție ruptă, fiind păstrat doar un strat dee protecție din cele trei originale; mai mult, acesta nu acoperea și nasul.
Inițial, petentului i s-a atras atenția cu privire la conduita sa, acesta refuzînd înlocuirea măștii, motivînd că nu are alta. Ulterior, în repetate rînduri, așa cum reiese din raportul de serviciu al agentului constatator, petentul a fost atenționat să poarte corespunzător masca de protecție, mai ales avîndu-se în vedere calitatea sa (locțiitor al președintelui secției de votare), relaționarea cu numeroase persoane (membri ai secției de vot, votanți), precum și contextul existenței stării de alertă pe teritoriul României și instituirii măsurilor privind prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
Deoarece repetatele demersuri au rămas fără rezultat, petentului i s-a comunicat faptul că, pentru conduita sa, va fi sancționat contravențional. Persoanei în cauză i s-a încheiat proces verbal de contravenție, sancțiunea aplicată fiind cea minimă prevăzută de către legiuitor, conform art. 66 lit. a) din Legea 55/2020. (…)
În vederea prelungirii stării de alertă pe teritoriul României, pentru stabilirea măsurilor pe perioada acesteia și aplicarea prevederilor Legii nr. 55/2020, legiuitorul a emis HG nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începînd cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID-19. Așa cum prevede art. 4, „Regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor prevăzute în anexele nr. 1-4 este cel stabilit la art. 64-70 din Legea nr. 55/2020 (…).
Astfel, prin actul normativ menționat, se stabilește durata prelungirii stării de alertă, măsurile care se aplică și instituțiile responsabile pentru punerea lor în practică. În anexa nr. 2 din HG nr. 967/2020 sînt prevăzute măsurile pentru reziliența comunităților, la art. 2 alin. 1 dispunîndu-se că „în condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020 (…) se stabilesc următoarele măsuri obligatorii:
2. purtarea măștii de protecție, astfel încît să acopere nasul și gura, de către participanții la procesul electoral (alegători, membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare, operatorii de calculator, persoanele acreditate, candidații, delegații acreditați, personalul de pază, personalul tehnic al boriurilor electorale ale secțiilor de votare, informaticieni, personalul centrelor operative de intervenție pentru remedierea disfuncționalităților Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și prevenire a votului ilegal SIMPV, membrii birului electoral de circumscripție ierarhic superior) pe toată perioada în care se află în sediul secției de votare și în localul de vot”.
Procesul verbal de contravenție este legal întocmit, cu respectarea cerințelor prevăzute de lege, fiind consemnate și obiecțiunile petentului.
Doar lipsa mențiunilor limitativ enumerate în art. 17 din O.G. nr. 2/2001 atrage nulitatea absolută a procesului verbal de contravenție, nefiind incidente astfel de situații în prezenta cauză.
Plîngerea petentului conține motive de circumstanță, încercîndu-se în realitate sustragerea de la răspundere.
Întrucît în cauză a existat o constatare personală a agentului constatator, este justificată prezumția de legalitate și adevăr a actului de sancționare, așa cum au apreciat instanțele de judecată, instanța de control consituțional dar și CEDO.
În ceea ce privește solicitarea subsidiară a petentului de nlocuire a amenzii contravenționale cu sancțiunea avertismentului, nu sînt întrunite condițiile legale pentru ca instanța să dea curs acestei solicitări, conduita petentului și lipsa sa de sinceritate venind în contradicție cu cererea menționată.
În drept, intimatul a invocat art. 205, 315 și 411 Cod procedură civilă, O.G. nr. 2/2001, Legea nr. 55/2020, HG nr. 967/2020.
În probațiune,intimatul a solicitat administrarea probelor cu înscrisuri, a probei testimoniale constînd în audierea persoanei menționată la rubrica martorului din actul de sancționare și a celei (cu) înregistrările video efectuate la fața locului.

3. Excepțiile soluționate
La termenul de judecată din 20.04.2020 instanța a invocat și admis excepția inadmisibilității excepției de nelegalitate și a excepției de neconstituționalitate, acestea fiind ridicate de către petent.

4. Probatoriul încuviințat și administrat
Instanța a încuviințat și administrat pentru părți proba cu înscrisuri, precum și proba cu înregistrarea video și planșa fotografică (pe suport CD) pentru intimat.

Analizînd actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

II. Situația de fapt
Prin procesul-verbal de contravenție seria seria PTMX nr. 2078178/6.12.2020 întocmit de Inspectoratul de Jandarmi Județean Timiș, petentul Mioc Marius a fost sancționat contravențional pentru că în data de 6.12.2020, ora 11,00, în secția de votare nr. 123 Timișoara, fiind locțiitor în secția de votare nr. 123 Timișara, între orele 7-11:44 a purtat o mască de protecție ruptă, care nu acoperea în totalitate nasul și gura. Deși i-a fost atrasă atenția în repetate rînduri să schimbe masca de protecție, acesta a refuzat, încălcînd prevederile în vigoare privitoare la combaterea și prevenirea pandemiei de covid19.
S-a reținut că fapta săvîrșită este prevăzută de art. 65 lit. h din Legea nr. 55/2020 rap. la art. 3 alin. (1) pct. 2 din Anexa 2 la HG nr. 967/2020 și sancționată de art. 66 lit. a din Legea nr. 55/2020.

III. Dispozițiile legale incidente
HG nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începînd cu data de 14 noiembrie 2020 precum și stabilirea măsurilor ce se aplică pe perioada acesteia pentru prevenirea și combaterea pandeiei de covid-19.
Anexa 2 Măsuri din 12 noiembrie 2020 pentru asigurarea rezilienței comunităților
Art. 3 (1) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020 (…) se stabilesc următoarele măsuri și acțiuni obligatorii:
2. purtarea măștii de protecție, astfel încît să acopere nasul și gura, de către participanții la procesul electoral (…) pe toată perioada în care se află în secția de votare și în localul de vot;

Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de covid-19
Art. 65 Constituie contravenții, în măsura în care nu sînt săvîrșite în astfel de condiții încît să fie considerate potrivit legii penale infracțiuni, următoarele fapte săvîrșite pe durata stării de alertă: (…) h) nerespectarea de către persoanele fizice a măsurilor individuale de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor, stabilite conform art. 5 alin. (2) lit. d);
Art. 5 (2) Măsurile pentru asigurarea rezilienței comunităților sînt: d) măsuri de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor, stabilite conform art. 5 alin. (2) lit. d);
Art. 66 Contravențiile prevăzute la art. 65 se sancționează după cum urmează: a) cu amendă de la 500 lei la 2500 lei contravențiile prevăzute la art. 65 lit. c), d), e), g), h), k), m), n) și ș)

IV. Soluția instanței de judecată

1. Legalitatea procesului verbal de constatare a contravenției
Instanța constată că procesul-verbal de contravenție contestat în cauză a fost întocmit cu respectarea dispozițiilor prevăzute de art. 17 din OG nr. 2/2001, cuprinzînd toate mențiunile prevăzute de lege sub sancțiunea nulității necondiționate, anume numele, prenumele și calitatea agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, fapta săvîrșită și data comiterii acesteia, precum și semnătura agentului constatator.

2. Temeinicia procesului-verbal de constatare a contravenției
Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal contestat, instanța învederează că atunci cînd fapta antisocială a fost constatată în mod direct și nemijlocit de către un agent cosntatator aflat în exercițiul funcțiunii, se naște o prezumție de veridicitate a celor reținute în actul sancționator. Această prezumție constituie o probă în sine, conform art. 327 C. proc. civ., dar are caracter relativ și paote fi răsturnată prin orice mijloc de probă.
În cauza de față, fapta petentului constînd în nepurtarea măștii de protecție, astfel încît să acopere nasul și gura, pe toată perioada în care se află în sediul secției de votare și în localul de vot, a fost constatată personal de agentul constatator, după cum rezultă din procesul-verbal contestat.
Mai mult, intimatul a depus o înregistrare video și o planșă fotografică realizate în secția de votare în care poate fi observat petentul așezat la o masă și purtînd o mască de protecție de culoare albastru deschis, aproape transparentă, fiind evidentă îndepărtarea unora dintre straturile măștii. De altfel, petentul a confirmat acest aspect prin plîngerea contravențională, arătînd că „pentru a îngădui o respirație mai ușoară și a limita efectele negative asupra sănătății pe care purtarea îndelungată a măștii le are (…) păstrasem doar unul dintre cele 3 straturi originale ale măștii”.
Totodată, din imaginile surprinse din lateralul petentului rezultă că masca purtată de petent era ruptă în părțile laterale și nu acoperea în totalitate nasul petentului.
Din cele de mai sus rezultă cu evidență că la data de 6.12.2020, cu ocazia alegerilor parlamentare, petentul locțiitor în cadrul comisiei electorale în secția nr. 123 Timișoara, în intervalul orar 7:00 – 11:44 a purtat o mască de protecție necorespunzătoare, care nu acoperea în totalitate nasul și gura.
Petentul nu a contestat aceste elemente de fapt, dar a arătat că fapta contravențională nu există decît dacă se probează că nu purta masca în mod corespunzător exact la data de 6.12.2020, ora 11:00, ora la care s-a reținut că fapta petentului ar fi fost săvîrșită.
După cum s-a reținut mai sus, procesul-verbal de contravenție beneficiază de prezumția de temeinicie, astfel că petentului îi revine sarcina răsturnării acesteia. Or, petentul nu a produs probe și nu a indicat elemente din care să rezulte un dubiu serios cu privire la ora/perioada săvîrșirii faptei. Mai mult, petentul nu a indicat eventuala vătămare care ar rezulta din indicarea eronată a orei/perioadei.
Petentul a mai susținut că nu a săvîrșit contravenția imputată întrucît dispozițiile legale nu pretind ca masca de protecție să acopere nasul și gura în totalitate. Astfel, este permisă acoperirea parțială.
Instanța reține că art. 3 alin. (1) pct. 2 din Anexa 2 a H.G. nr. 967/2020 a stabilit obligația purtării măștii de protecție, astfel încît să acopere nasul și gura, de către participanții la procesul electoral (…) pe toată perioada în care se află în sediul secției de votare și în localul de vot.
Dispoziția de mai sus trebuie iterpretată conform regulilor de interpretare gramaticală. Astfel, verbul „a acoperi” semnifică, potrivit Dicționarului explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită, Academia Română, Institutul de Lingvistică, Editura UNivers Enciclopedic Gold, 2009): „A pune ceva peste un obiect sau peste o ființă cu scopul de a le ascunde sau de a le proteja. A acoperi de glorie = a săvîrși fapte mari de arme, a fi foarte viteaz. 2. A pune peste un obiect deschis ceva care să-l închidă, să-l astupe. A pune acoperiș unei clădiri. 3. A aplica un strat de material pe suprafața unui obiect pentru a-l proteja, a-l face mai rezistant la uzură etc. 4. A apăra, a proteja. A acoperi retragerea trupelor. A se pune la adăpost prin măsuri și acte justificative. 5. A ascunde, a tăinui. 6. A depăși în intensitate un zgomot, o melodie, etc.; a înăbuși. 7. A corespunde perfect, a satisface. Expr. A acoperi cheltuielile = a se achita de datoriile făcute. 8. Tranz. (Sport, franțuzism) A străbate o distanță. Expr. A acoperi terenul = a fi permanent prezent pe terenul de joc”.
Din definițiile de mai sus rezultă că acțiunea de a acoperi presupune punerea unui obiect peste un altul într-o asemenea manieră încît în închide sau astupă pe cel de-al doilea. Acoperirea nu poate fi, deci, decît una integrală.
Mai mult, aplicînd metoda de interpretare istorico-teleologică, anume prin raportare la împrejurările social(e) care au stat la baza elaborării și adoptării normei, în cauză, pandemia covid19 care, la data adoptării normei în cauză, cauzase milioane de morți la nivel mondial, se reține că intenția legiuitorului nu a putut fi alta decît aceea de a impune acoperirea în întregime a nasului și gurii pentru a limita răspîndirea virusului SARS-COV2.
Petentul a mai invocat că masca de protecție ar fi periculoasă pentru persoanele sănătoase și inutilă în ceea ce privește limitarea răspîndirii bolii. Aceste aspecte privesc justificarea măsurii obligatorii de purtare a măștii de protecție.
În condițiile în care măsura obligatorie a fost impusă printr-o hotărîre de guvern, act administrativ cu caracter normativ, această instanță nu are posibilitatea cenzurării acesteia.
Mai mult, instanța reține că măsura de mai sus a fost adoptată de autoritățile din cvasiunanimitatea statelor lumii la recomandarea autorităților medicale. De asemenea, există consens în comunitatea medicală cu privire la eficacitatea măștilor de protecție în limitarea transmiterii de infecții respiratorii. Acesta este motivul pentru care, în timpul tuturor intervențiilor chirurgicale, personalul medical poartă mască de protecție.
Avînd în vedere cele de mai sus, instanța constată că procesul-verbal este temeinic, petentul, participant la procesul electoral, săvîrșind contravenția de nerespectare a măsurilor individuale de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor, stabilite conform art. 5 alin. (2) lit. d), constînd în nepurtarea măștii de protecție, astfel încît să acopere nasul și gura, pe toată perioada în care se află în sediul secției de votare și în localul de vot.

3. Individualizarea sancțiunii
Petentul a fost sancționat cu amenda minimă, de 500 lei, limitele sancțiunii fiind 500-2500 lei.
Cu privire la individualizarea sancțiunii, instanța are în vedere prevederile art. 21 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 conform căreia sancțiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ și trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvîrșite, ținîndus0e seama de împrejurările în care a fost săvîrșită fapta, de modul și mijloacele de săvîrșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum și de circumstanțele personale ale contravenientului și de celelalte date înscrise în procesul-verbal.
Avînd în vedere împrejurările concrete ale cauzei, anume că petentul deși a solicitat participarea la procesul electoral în cadrul comisiei electorale, activitate pentru care a fost renumerat, nu a înțeles să respecte o normă de bază în contextul pandemiei covid19 și a pus în pericol pentru o perioadă considerabilă de timp participanții la procesul de votare, instanța observă că agentul constatator a dat dovadă de clemență în ceea ce privește sancțiunea aplicată.
Mai mult, deși a recunoscut săvîrșirea faptei concrete, petentul a contestat contravenția, recurgînd la interpretări vădit neîntemeiate ale dispozițiilor legale.
Din toate acestea rezultă că petentul nu a înțeles consecințele faptelor sale și necesitatea respectării dispozițiilor legale, cu atît mai mult cu cît acestea au ca scop protejarea vieții și sănătății cetățenilor, inclusiv a petentului.
În aceste condiții, instanța apreciază că doar sancțiunea amenzii poate îndeplini rolurile sancțiunii contravenționale, anume de prevenție și îndreptare a conduitei petentului.
Pe cale de consecință, instanța va respinge plîngerea contravențională ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂȘTE:

Respinge plîngerea formulată de petentul Mioc Marius (…) în contradictoriu cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Timiș (…) ca neîntemeiată.
Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea se depune la Judecătoria Timișoara. (…)

Președinte Ioana Maria Cîmpean
Grefier Larisa Monica Homorodean

Mai citește:
– Am fost amendat la mitingul împotriva restricțiilor covid de la Timișoara
– Încă o amendă, primită de mine prin poștă
– Am contestat amenzile primite de la jandarmerie. Îl cer ca martor în apărare pe Nelu Tătaru, ministrul sănătății. Deasemeni, cer expertiză judiciară pentru a se stabili dacă obligația de a purta măști în aer liber este o măsură care să micșoreze riscul asupra sănătății populației
– Noua amendă primită de mine, ca locțiitor de președinte de secție de votare
– Nouă amendă primită de mine și felul cum am contestat-o. „Sînt cuprins de remușcări pentru faptul că am avut declarație pe proprie răspundere asupra mea”
– Azi la Judecătoria Timișoara începe procesul legat de amenda luată de mine ca locțiitor de președinte de secție de votare
Întîmpinarea Jandarmeriei în procesul despre 2 din amenzile mele
– alte articole despre problema coronavirusului la pagina covid-19.

3 gânduri despre „Judecătoria Timișoara respinge plîngerea mea împotriva amenzii luată ca locțiitor de președinte de secție de votare. Textul sentinței

 1. Pingback: Judecătoria Timișoara respinge plîngerea mea împotriva amenzii luată ca locțiitor de președinte de secție de votare. Textul sentinței – Stiri Verticale

 2. „petentul nu a înțeles consecințele faptelor sale”,-CARE?!
  „agentul constatator a dat dovadă de clemență”,-nu la dus pe camp la Jilava/Jimbolia sa-l pishe-n gura ca la Bucuresti,
  „doar sancțiunea amenzii poate îndeplini rolurile sancțiunii contravenționale, anume de prevenție și îndreptare a conduitei petentului”-esti incorigibil,doar pedeapsa cu glontzu patriei te mai face un taliban bun!
  -mare hoashk!
  (a facut avort la Justitie;e fosta procuroare?).

 3. -ce „sedintza publica”?!
  (trebuia „sedintza publica solemna”)
  -„public” apare in Constitutie,nu admite adjectiv,complement sau labaraie,
  exact ca „familie”-nu exista „familie traditionala” sau „familie netraditionala”;
  daca e nevoie de definirea notziunii de „public” atunci TREBUIE REFERENDUUM NATZIONAL!
  („internetu e spatziu public” merge numai la haimanale proaste:numai internet nu aveau romanii pe cap in 2003 la „adoptarea” Constitutiei).
  v-au dat si cod ECLI,
  manca-ti-as!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.