Procesul pentru amenda din carantină: Apelul Jandarmeriei și întîmpinarea mea din apel

După cum am relatat deja pe acest blog, am cîștigat la primă instanță procesul cu Jandarmeria legat de anularea amenzii care îmi fusese dată pentru faptul că în 14 martie 2021, cînd în Timișoara fusese declarată carantină, am fost depistat în centrul orașului:
– Nouă amendă primită de mine și felul cum am contestat-o. „Sînt cuprins de remușcări pentru faptul că am avut declarație pe proprie răspundere asupra mea”
– Am cîștigat (primă instanță) procesul pentru amenda din carantină

Jandarmeria a depus apel. Față de acest apel eu am răspuns cu o întîmpinare. Încă nu s-a fixat termen de judecată.

Prezint acum cititorilor atît apelul Jandarmeriei cît și întîmpinarea mea.

Apelul Jandarmeriei:

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ
INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN
„General Moise Groza” TIMIȘ (UNITATEA MILITARĂ 0520 TIMIȘOARA)

DOSAR NR. 9255/325/2021
Nesecret
Nr. 3758381 din 03.08.2021

CĂTRE
JUDECĂTORIA TIMIȘOARA

SECȚIA A II-A CIVILĂ

Inspectoratul de Jandarmi Județean Timiș (U.M. 0520 Timișoara), cu sediul în Timișoara, str. Gh. Barițiu, nr. 19-21, judetul Timiș, intimat în dosarul nr. 9255/325/2021, reprezentat legal de col. Slev Nicolae, în calitate de inspector șef și de col. Pirvoni Horia, în calitate de consilier juridic, petent fiind numitul Mioc Marius Remus, cu domiciliul în Timișoara (…), în temeiul dispozițiilor art. 34 alin. 2 din O.G. nr. 2/2001 și art. 466 și urm. Cod de procedura civilă, formulează prezentul

APEL

Împotriva Senținței civile nr. 8952 pronunțată la data de 14.07.2021 și comunicată unității noastre la data de 26.07.2021, prin care instanța a admis plângerea contravențională formulată de către petentul Mioc Marius Remus și a anulat procesul verbal de contravenție încheiat acestuia cu seria JO nr. 2167280 din 14.03.2021, apel pe care vă rugam să-l admiteți și, rejudecând și schimbând în tot hotărârea instanței de fond atacată, să respingeți plângerea contravențională cu consecința menținerii actului de sancționare așa cum a fost întocmit de agentul constatator,   Sentința Judecătoriei Timișoara fiind criticabilă din următoarele

MOTIVE:

Instanța de fond a concluzionat că „petentul a prezentat o declarație pe propria răspundere, agentul constatator are competența de a verifica motivul deplasării sub aspectul existenței sale, a bifării pe declarație și înscrierea lui printre motivele justificate menționate expres, însă, agentul constatator nu are competenta de a verifica realitatea celor consemnate în cuprinsul declarației pe proprie răspundere”, dispunând admiterea plângerii și anularea procesului verbal de contravenție.

– Opinia instanței de fond este una mai mult decât discutabilă, întrucât persoanele competente să verifice existența și conținutul înscrisului intitulat „declarație pe proprie răspundere”, au sarcina de a stabili dacă cele consemnate în respectivul înscris corespund realității. Conform opiniei instanței de fond, simpla deținere a declarației și bifării unui punct oarecare din aceasta îndreptățesc persoana în cauză, în contextul instituirii măsurilor privind carantinarea unei localități/unui Municipiu, să se deplaseze/să se afle în orice loc dorește, organelor de ordine publică nefiindu-le permisă verificarea realității celor consemnate în declarație, opinie pe care nu o împărtășim și care nu este în spiritul și litera legii.

– Este real faptul că, atunci când o persoană susține că se deplasează de la domiciliu la un centru comercial, acesteia nu i se solicită date suplimentare cum ar fi deținerea banilor, în numerar sau pe card, cu care să se poată achiziționa bunuri, însă, atunci când respectivul centru comercial se află la distanță mare de domiciliul ori adresa unde locuiește persoana verificată, iar alte magazine similare se situeaza mult mai aproape decât centrul comercial respectiv, persoana în cauza nu-și mai poate justifica prezența în acel loc, intenția legiuitorului fiind, cu certitudine, pentru limitarea deplasării persoanelor, pentru deplasarea acestora cu un motiv justificat.

– Ipotetic vorbind, o persoană ce locuiește în zona nordică a unui oraș în care s-a instituit măsura carantinării, se poate deplasa în partea opusă a orașului pentru achiziționarea unor bunuri/medicamente despre care susține că le găsește exclusiv în zona respectivă, chiar dacă are, în zona nordică, magazine/farmacii, iar persoana competentă să verifice declarația nu s-ar deplasa împreună cu persoana verificată pentru lămuriri suplimentare; însa, în situația în care persoana în cauză s-ar plimba, preț de zeci de minute prin centrul orașului, invocând același motiv menționat mai sus, atunci nu ar mai exista un motiv justificat pentru activitatea pe care o desfășoara. Iată de ce, contrar opiniei instanței de fond, agentul constatator are atât dreptul, cât și obligația de a verifica realitatea celor consemnate în cuprinsul declarației pe proprie răspundere, în caz contrar fiind lipsit de conținut atributul verificării existenței declarației pe proprie răspundere.

– Așa cum s-a consemnat în procesul verbal de contravenție ce face obiectul prezentei cauze, intimatul-petent a staționat/s-a deplasat, în centrul orașului, Piața Victoriei, circa 30 de minute, a participat la activitatea de protest ce se desfășura în Piața Victoriei, activitatea sa neputând fi justificată, plimbarea ori staționarea în centrul Municipiului nefiind printre motivele prevăzute de către legiuitor pentru justificarea prezenței sale în acel loc și în acel interval de timp.

Reiterăm faptul că, începând cu data de 08.03.2021, pentru o perioadă de 14 zile, prin Ordinul D.S.U. nr. 6578 din 06.03.2021, s-a dispus instituirea măsurii de carantină zonală pentru municipiul Timișoara, comuna Moșnița Nouă, comuna Ghiroda, comuna Giroc și comuna Dumbrăvița, județul Timiș, măsurile dispuse prin respectivul act normativ fiind menținute prin Ordinul D.S.U. nr. 6699 din 21.03.2021, cu aplicabilitate începând cu data de 22.03.2021 ora 0.00, pentru o perioadă de 72 de ore, ulterior fiind emis un nou Ordin al D.S.U. (nr. 6743 din 24.03.2021), prelungindu-se, pentru încă 7 zile, măsura carantinării localităților menționate, ordinele respective având în vedere actele normative de nivel superior, precum și situația epidemiologică la nivelul celor cinci unități administrativ teritoriale, în contextul riscului iminent pentru sănătatea publică cauzat de transmiterea și răspândirea intracomunitară extinsă a virusului Sars­ Cov-2.

În împrejurările arătate, în localitățile carantinate erau interzise organizarea și desfășurarea adunărilor publice, circulația și staționarea în spațiile publice fiind permise doar în baza unor motive justificate, fiind necesare documente obligatorii în sensul arătat (legitimație de serviciu, adeverință de la angajator, declarație pe propria răspundere), iar purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, era obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spații publice închise și deschise.

În contextul respectiv, în data de 14.03.2021, s-a constatat, nemijlocit, faptul că o persoană, identificată ulterior ca fiind intimatul-petent, participant la protestul respectiv, a staționat / s-a deplasat în zona menționată circa 30 de minute și, la solicitarea justificată a agentului constatator de a prezenta declarația pe proprie răspundere, a prezentat un înscris în care erau bifate mai multe puncte, fără ca acestea să constituie justificări ale staționării/plimbării sale în Piața Victoriei.

Întrucât legiuitorul a sancționat „nerespectarea de către persoanele fizice a interdicției de ieșire din clădirile, localitățile sau zonele geografice în care a fost instituită carantina potrivit art. 5 alin. (3) lit. c)” – faptă prevăzută de art. 65 lit. o) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, persoanei în cauză i s-a încheiat proces verbal de contravenție, sancțiunea aplicată fiind cea minimă stabilită de către legiuitor, conform art. 66 lit. b). Precizăm că art. 5 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 55/2020 face referire la Măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc, acestea privind „interzicerea ieșirii din zonele stabilite și, după caz, în intervalele orare stabilite sau instituirea carantinei asupra unor clădiri, localități sau zone geografice”.

Învederăm, în sensul celor arătate, dispozițiile din ordinele D.S.U. prin care s-a instituit măsura carantinei în Timișoara și patru localități limitrofe. Astfel, conform prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordinul D.S.U. nr. 6578 din 06.03.2021, „Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 8.03.2021, ora 00,00, pentru o perioadă de 14 zile, până în data de 22.03.2021, ora 00,00, pentru municipiul Timișoara, comuna Moșnita Nouă, comuna Ghiroda, comuna Giroc și comuna Dumbrăvița, judetul Timiș.”

La art. 3 din Ordinul menționat se prevede că „Circulația și staționarea în spațiile publice, din interiorul zonei carantinate, a persoanelor sunt interzise, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza declarației pe propria răspundere, Iegitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator”, iar la art. 4 pct. 3 se dispune că „în intervalul orar 6,00-22,00, în interiorul zonei menționate la art. 1 alin. (2) se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință, gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale, pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani în intervalul 10,00-13,00, iar pentru persoanele cu vârsta mai mică de 65 de ani în intervalele orare 6,00-10,00, respectiv 13,00-20,00;
c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, inclusiv deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARSCoV-2;
d) deplasările scurte în apropierea locuinței/gospodăriei legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), precum și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
e) deplasarea în scopul donării de sânge la centrele de transfuzie sanguină;
f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
g) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate și/sau eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;
j) deplasare în vederea susținerea examenelor pentru obținerea permisului de conducere;
k) participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
l) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu, cu prezentarea unui document justificativ;
m) alte motive justificate precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;”

Nici unul dintre motivele arătate anterior nu pot constitui justificări ale activității/plimbării/staționării intimatului-petent din data de 14.03.2021, în centrul Timișoarei. Mai mult, acesta se contrazice chiar în susținerile sale, arătând că deținea declarație pe proprie răspundere, dar și că, desfășurând activitate pe cont propriu, își elibera singur adeverința de angajator. Or, este evident că cele două înscrisuri sunt distincte. Tot în cadrul plângerii, intimatul-petent susține că „la data de 14 martie, indus în eroare de știrile false din presă, a crezut că nu are voie să se deplaseze în oraș decât cu declarație pe proprie răspundere prin care să justifice prezența sa”, iar, ulterior, „negăsind în Monitorul Oficial nici un act normativ din care să rezulte că în Timișoara exista carantină și că obligația de a avea o declarație pe proprie răspundere la deplasări prin oraș este o realitate juridică, are remușcări pentru faptul că a avut declarație pe proprie răspundere asupra sa.” (?!?).

Totodată, pct. 6 și 7 ale art. 4 din Ordinul menționat stabilesc că:
„6. pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator, cu precizarea programului de lucru, sau o declarație pe propria răspundere, cu precizarea intervalului orar necesar desfășurării activității;
7. pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, Ia cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil;”

De asemenea, art. 13 din respectivul Ordin prevede, cu claritate, faptul că:
„(1) Nerespectarea măsurilor prevăzute de prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal prevăzute de art. 67 din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.”

În consecință, fiind confirmat faptul că intimatul-petent a staționat/s-a plimbat prin Piața Victoriei circa 30 de minute, fără a putea justifica acest lucru, iar o declarație pe proprie răspundere, așa cum a stabilit legiuitorul în această perioadă de restricții, trebuie să conțină aspecte veridice, reale, simplul fapt al existenței/prezentării sale nefiind suficient pentru conformarea cu dispozițiile legale incidente, procesul verbal de contravenție a fost încheiat în mod justificat, starea de fapt reținută în actul de sancționare fiind urmarea unei constatări personale, prin propriile simțuri, a unui jandarm aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu și care a intervenit pentru îndeplinirea unei obligații legate.

Învederăm onoratei instanțe că Ordinul emis de D.S.U. nr. 6578 din 06.03.2021 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 231 din 8 martie 2021.

În concluzie, reieșind, fără dubiu, că probatoriul administrat a confirmat cele reținute în actul de sancționare contestat, iar conduita petentului se circumscrie textului legal conținut de către art. 65 lit. o) din Legea nr. 55/2020, sancțiunea aplicată fiind cea minimă prevăzută de către legiuitor, având în vedere aspectele și argumentele prezentate, solicităm instanței de judecată să admită apelul așa cum a fost formulat.

În probațiune, solicităm proba cu înscrisuri și cu inregistrarea video, probe care au fost administrate și de către instanța de fond.

Înaintăm, alăturat, apelul în două exemplare.

Rugăm onorata instanță să constate că cererea este scutită de obligația timbrării, amenzile contravenționale făcându-se venit la buget.

Solicităm judecarea cauzei și în lipsa reprezentantului unității noastre de la dezbateri.

În drept: art. 466 și urm., art. 476, 480, 411 C.P.C., O.G. nr. 2/2001, Legea nr. 55/2020.

Cu stimă, INSPECTOR ȘEF (semnătură)  Consilier Juridic (semnătură)

Întîmpinarea mea:

Tribunalul Timiș
Dosar 9255/325/2021

Domnule președinte,

Subsemnatul, Mioc Marius Remus, domiciliat în Timișoara (…) în calitate de petent intimat depun această

ÎNTÎMPINARE
față de apelul depus de Inspectoratul de Jandarmi Județean Timiș

Cer respingerea apelului ca neîntemeiat și menținerea dispozițiilor Sentinței nr. 8952 / 14.07.2021.

Motive:

În mod corect prima instanță a concluzionat că „agentul constatator nu are competența de a verifica realitatea celor consemnate în cuprinsul declarației pe proprie răspundere”. După cum am arătat și în plîngerea inițială, constatările agentului sînt doar aprecieri subiective ale sale, care provin probabil din faptul că, fiind o fire mai morocănoasă, nu am dorit să socializez cu jandarmul și să dau explicații suplimentare cu privire la prezența mea în zonă, față de ceea ce deja scria pe declarația pe proprie răspundere. Jandarmul a constatat ex propriis sensibus faptul că eram prezent în zonă și că aveam declarație pe proprie răspundere, dar faptul că ar fi fost nereal ce bifasem pe respectiva declarație nu e o constatare ex propriis sensibus ci o apreciere subiectivă. Pe declarație era trecut, ca loc unde urma să mă deplasez, locul în care am fost depistat de jandarm. Totodată, am avut asupra mea și adeverință de la angajator, eu lucrînd independent ca persoană fizică autorizată și fiind astfel propriul angajator (am alăturat copie înregistrare de la Registrul Comerțului), mi-am eliberat singur adeverință pe toată perioada carantinei. Legea nu prevede vreo altă modalitate de justificare a prezenței într-o anumită zonă, în perioada carantinei, decît declarația pe proprie răspundere în care se bifează anumite puncte, exact cum am făcut eu (este legală și bifarea mai multor puncte în declarație; era chiar recomandat de autorități să se limiteze deplasările afară, deci logic ca cineva care avea mai multe motive de ieșit din casă să facă o singură deplasare în care să-și rezolve toate problemele, nu deplasări separate pentru fiecare motiv în parte).

Dovezile prezentate de pîrîtă, inclusiv înregistrarea video, nu arată nimic altceva decît prezența mea în zona respectivă.

În plîngerea inițială cît și în răspunsul la întîmpinare din fața primei instanțe, am dat explicații suplimentare cu privire la prezența mea în centrul Timișorii în 14.03.2021. Nu le mai repet. Jandarmului nu aveam vreo obligație să-i dau explicații suplimentare. Poate aș fi trecut aceste explicații la rubrica „alte mențiuni” din procesul verbal, dacă acesta mi-ar fi fost prezentat pentru consemnarea obiecțiunilor mele, așa cum cere art. 16 alin. (7) din OG 2/2001, dar, din vina exclusivă a pîrîtei, aceasta nu s-a întîmplat.

Suplimentar față de motivele de anulare a procesului verbal cuprinse în sentință, mai sînt și alte motive care n-au mai fost reținute în sentință probabil fiindcă au fost considerate redundante, în condițiile în care procesul-verbal fusese oricum anulat.

Carantina nu face parte dintre măsurile de prevenire și combatere a pandemiei de covid-19

Acest aspect l-am prezentat deja în „răspuns la întîmpinare”, alăturînd și dovada că în perioada de carantinare a Timișorii din martie 2021 rata de infectare cu virusul SARS-CoV2 a crescut. De îndată ce carantina a fost ridicată, rata de infectare a început să scadă. De menționat că carantina la Timișoara a durat mai mult de 14 zile, cît este considerată durata de incubație a virusului, prin urmare spre sfîrșitul carantinei cazurile depistate, care erau mai numeroase decît cele de dinaintea carantinei, erau infectări care se produseseră în timpul carantinei. Așadar, ordinele D.S.U. de instituire a carantinei în Timișoara nu fac parte dintre măsurile de prevenire și combatere a pandemiei de covid-19 ci dimpotrivă, sînt măsuri de agravare a efectelor pandemiei.

Art. 1 din Legea 55/2020 precizează că legea are ca obiect „prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19”. Prin urmare, măsurile care nu contribuie cu nimic la prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 nu pot fi legale.

Pentru lămurirea faptului că carantina nu face parte dintre măsurile de prevenire și combatere a pandemiei de covid-19, în temeiul art. 330 și următoarele cod procedură civilă solicit efectuarea unei expertize judiciare prin care să se compare efectele pe care le-a avut instituirea carantinei (adică limitarea deplasărilor populației) în România, în diferite zone, începînd din martie 2020 și pînă în prezent.

Totodată, invoc excepția de neconstituționalitate a art. 65 lit. o și a art. 5 alin. 3 din Legea 55/2020, deoarece restrîngerea de drepturi și libertăți pe care o impun nu este proporțională cu eficiența zero a carantinei, eficiență care urmează a fi stabilită și prin expertiza judiciară cerută, în cazul în care instanța consideră că dovezile aflate deja la dosar nu sînt îndestulătoare. Aceasta încalcă art. 53 din Constituție.

Procesul verbal nu este motivat în drept

Ca temei al amenzii este trecut art. 65 lit. o) și art. 66 lit b) din Legea nr. 55/2020, raportate la art. 3 din Anexa 3 de la HG 293/2021. Art. 65 lit. o din Legea 55/2020 vorbește despre „nerespectarea de către persoanele fizice a interdicției de ieșire din clădirile, localitățile sau zonele geografice în care a fost instituită carantina”. Nu există în procesul verbal nici o referire la vreun act normativ din care să rezulte că în zona geografică în care mă aflam fusese instituită carantina.

Este adevărat că în întîmpinare pîrîta a făcut referire la Ordinul DSU nr. 6578 din 6 martie 2021, dar acest ordin nu a fost menționat în procesul verbal. Fără menționarea acestui ordin în procesul verbal nu se poate spune că acesta a fost motivat în drept.

Practica judecătorească a stabilit că este inadmisibilă schimbarea temeiului juridic al amenzii contravenționale față de cel prevăzut în procesul-verbal de contravenție. A se vedea decizia 48/2019 a Tribunalului București: „În cadrul plîngerii contravenționale, instanța este învestită cu cercetarea legalității și temeiniciei procesului-verbal, așa cum acesta a fost încheiat de către agentul constatator, neputînd opera modificări în ceea ce privește încadrarea juridică a faptei. Spre deosebire de procesul penal, în care instanța de judecată poate dispune schimbarea încadrării juridice a faptei, în dreptul contravențional plenitudinea de competență o are doar agentul constatator. Pe cale de consecință, procesul-verbal fiind nul pentru încălcarea principiului legalității, fiind adusă o atingere dreptului la apărare al contravenientului, instanța va admite apelul formulat de apelantul-petent” https://www.legal-land.ro/incadrarea-juridica-gresita-faptei-contraventionale-consecinte/ .

Așadar, adăugarea ulterioară la temeiul juridic al amenzii contravenționale a Ordinului DSU nr. 6578 din 6 martie 2021, care n-a fost pomenit în procesul-verbal a cărui anulare o cer, nu este admisibilă.

Nu s-au respectat prevederile OG 2/2001

– Nu s-au respectat prevederile art. 16 alin. (7) din OG 2/2001„În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoștință contravenientului dreptul de a face obiecțiuni cu privire la conținutul actului de constatare. Obiecțiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica „Alte mențiuni”, sub sancțiunea nulității procesului-verbal”. Nu doar că nu mi s-a adus la cunoștiință că am dreptul de a face obiecțiuni, dar nici măcar faptul că mi se întocmește un proces verbal de amendă nu mi s-a adus la cunoștiință!

– Nu s-au respectat prevederile art. 19 alin. (1) din OG 2/2001 conform cărora „în cazul în care contravenientul nu se află de față, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face mențiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puțin un martor”. Nu există nici un martor care să certifice că am refuzat să particip la întocmirea procesului verbal.

Voința legiuitorului, prin OG 2/2001, a fost ca posibilul contravenient să poată preciza în procesul verbal de contravenție obiecțiunile pe care le are față de acesta, tocmai pentru a se evita abuzurile organelor de ordine care, avînd plan de amenzi de îndeplinit, ar fi tentate să întocmească procese verbale în care să consemneze fapte neadevărate. Neaducerea de îndată la cunoștiința posibilului contravenient a procesului verbal este prevăzută ca o excepție, pentru cazul unor contravenienți de rea credință, care nu vor să semneze de luare la cunoștiință. Dar nu este obiceiul meu să refuz semnarea unui proces verbal de amendă dacă îmi este prezentat. Am dovedit asta prin copiile altor 2 procese verbale ale jandarmeriei în care am semnat de luare la cunoștiință, alăturate odată cu răspunsul la întîmpinare la prima instanță. Aici de rea credință a fost jandarmeria, care deși a avut timp berechet la dispoziție ca să întocmească procesul verbal și să mi-l aducă la cunoștiință (chiar procesul verbal spune că am stat 30 de minute în zonă – de fapt, am discutat cu unele persoane), neexistînd din partea mea nici o încercare de a refuza să iau la cunoștiință un eventual proces verbal de contravenție, a ales calea de întocmire a procesului verbal cu multă întîrziere, la sediul unității, pentru a mă lipsi de dreptul meu de a face obiecțiuni la conținutul acestui proces verbal.

Nerespectarea acestor prevederi ale OG 2/2001 e o cauză de nulitate relativă. Prin această nerespectare s-a adus vătămare dreptului meu la apărare apărare prevăzut de art. 24 alin. 1 din Constituție, prin prezumția de veridicitate care se invocă pentru faptele precizate în acel proces verbal. La discuția mea cu jandarmul nu au fost alți martori, așa că eu n-am cum să dovedesc faptul că nu mi s-a spus că voi fi amendat și nici conținutul acestei discuții nu-l pot dovedi. E adevărat că dreptul la apărare mi-l exercit și pe calea acțiunii în instanță, dar în condițiile în care nu mi s-a dat posibilitatea de a nota obiecțiunile chiar pe procesul verbal de amendă, instanța trebuie să considere criticile mele cu privire la situația de fapt reținută în procesul verbal, exprimate în plîngere, ca fiind echivalente unor obiecțiuni care ar fi fost notate chiar pe procesul verbal, deci să nu acorde mențiunilor jandarmului o prezumție mai mare de veridicitate decît obiecțiunilor mele, pe care neputînd să le notez chiar pe procesul-verbal le-am precizat în plîngerea contravențională. Totodată, necunoscînd faptul că voi fi amendat, nu am păstrat declarația pe proprie răspundere și adeverința de angajator pe care o aveam în momentul supus judecății.

Convingerea mea este că inițial jandarmul nu a avut intenția să mă amendeze, dar după ajungerea la sediul unității unde comunicase numele persoanelor pe care le legitimase în zonă (n-am fost singurul legitimat) a primit ordin să facă acest lucru, deoarece sînt pe lista persoanelor indezirabile din punct de vedere politic pentru guvern și care se dorește a fi hărțuite. Sînt un contestatar al măsurilor guvernamentale de luptă cu pandemia covid-19 încă de la început, din martie 2020, prin articole publicate pe saitul meu https://mariusmioc.wordpress.com/covid-19/. În 7 aprilie 2020 am lansat o petiție în care ceream oprirea isteriei covid-19 și anularea stării de urgență (care era valabilă în acea perioadă), arătînd că măsurile guvernamentale vor duce la pierderea multor vieți omenești: „Isteria COVID-19 provoacă efecte mai rele decît însuși virusul. Măsurile guvernanților sînt de-a dreptul criminale! Oameni cu alte boli decît COVID-19 mor fiindcă nu mai primesc îngrijiri medicale datorită faptului că toate resursele sînt dirijate pentru combaterea covid-19, dar și datorită scăderii generale a resurselor care va veni prin criza economică. Cancerul, diabetul și alte boli fac de sute de ori mai mulți morți decît covid-19. Nu mai sînt fonduri pentru investigații tip tomograf sau RMN și ca urmare mulți oameni vor muri fiindcă nu-și fac investigațiile astea care le-ar descoperi diferite boli. Mai mulți decît cei salvați de moarte prin covid-19” https://www.petitieonline.com/oprii_isteria_covid-19_anulai_de_indat_starea_de_urgen?u=4991994. Cele scrise de mine s-au adeverit, conform datelor Institutului Național de Statistică, au existat în 2020 cu 36358 mai mulți morți în România decît în anul 2019, deși pînă în momentul lansării petiției mortalitatea din 2020 era mai mică decît în 2019.

Mai apoi am scris și publicat cartea „Covid, minciuna veacului” în care am explicat minciunile guvernamentale pe care se întemeiază isteria covid și am participat la mai multe proteste cu privire la felul cum se acționează de către guvern în actuala pandemie, prilejuri cu care am fost deseori legitimat de jandarmi. Nu întotdeauna am primit amenzi, dar sînt convins că am intrat în baza de date a celor care se ocupă cu poliția politică și, cînd la conducerea intimatei s-a aflat că am fost depistat (din nou) în centrul Timișoarei s-a dat ordinul să fiu amendat cu orice preț.

Spre dovedire: Toate dovezile pe care le-am depus deja la primă instanță, expertiză judiciară.

În drept: Legea 55/2020, codul de procedură civilă, OG 2/2001, art. 24 alin. 1 și 53 din Constituție.

Reclamant intimat
Mioc Marius Remus

Mai citește:
– Am fost amendat la mitingul împotriva restricțiilor covid de la Timișoara
– Încă o amendă, primită de mine prin poștă
– Noua amendă primită de mine, ca locțiitor de președinte de secție de votare
– Autoritatea Electorală Permanentă m-a exclus din corpul experților electorali
– Nouă amendă primită de mine și felul cum am contestat-o. „Sînt cuprins de remușcări pentru faptul că am avut declarație pe proprie răspundere asupra mea”
– Azi la Judecătoria Timișoara începe procesul legat de amenda luată de mine ca locțiitor de președinte de secție de votare
– Am contestat în instanță hotărîrea Autorității Electorale Permanente de a mă exclude din corpul experților electorali
– Întîmpinarea jandarmeriei la unul dintre procesele legate de amenzile mele
– Întîmpinarea Jandarmeriei în procesul despre 2 din amenzile mele
– Judecătoria Timișoara respinge plîngerea mea împotriva amenzii luată ca locțiitor de președinte de secție de votare. Textul sentinței
– Am cîștigat (primă instanță) procesul pentru amenda din carantină
– Procesul pentru amenzile din 8 și 15 noiembrie 2020, amînat pentru 3 decembrie. Excepțiile de neconstituționalitate și nelegalitate depuse de mine
– alte articole legate de problema c0r0navirusului la pagina c0vid-19.

5 gânduri despre „Procesul pentru amenda din carantină: Apelul Jandarmeriei și întîmpinarea mea din apel

  1. „în considerarea faptului că statul este garant al dreptului la ocrotirea sănătății publice și trebuie să ia măsuri pentru asigurarea acestui drept,”
    -prin cele TREI PUTERI,
    precum in ceruri asa si pre pamant.

  2. apropos:
    sa citim LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (**republicată**)privind statutul judecătorilor și procurorilor,art.2 alin3.
    (scrie ceva de caile incurcate ale apelului)

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.