Tribunalul Timiș menține amenda pentru participare la protest neaprobat în 8 noiembrie 2020. „Argumentele apelantului prin care este invocată pe fond nelegalitatea actului administrativ (de neaprobare a adunării de protest) nu pot fi analizate nici în apel”

Cu multă întîrziere am primit în sfîrșit hotărîrea Tribunalului Timiș prin care s-a respins apelul meu la sentința Judecătoriei Timișoara care menținea amenda primită de mine pentru participarea în 8 noiembrie 2020 la o adunare de protest cu privire la restricțiile sub pretext covid pe care Primăria Timișoara (primar Dominic Fritz) refuzase să o aprobe. În procesul respectiv contestasem 2 amenzi – una pentru participare la această adunare din 8 noiembrie 2020 considerată ilegală (vedeți mai sus filmare cu cuvîntarea ținută de mine la acea adunare) și alta pentru nepurtarea măștii la protestul de după o săptămînă, din 15 noiembrie 2020, acest al doilea protest fiind aprobat de primărie. Judecătoria Timișoara a anulat amenda pentru nepurtarea măștii dar a păstrat-o pe cea pentru participare la adunare nelegală. Am făcut apel cerînd ca și cea de-a doua amendă să fie anulată, dar acest apel a fost respins.

Prezint acum decizia din apel a Tribunalului Timiș. O mare parte din decizie repetă desfășurarea de pînă atunci a procesului, pe care am prezentat-o deja pe acest blog în articole anterioare. Vedeți articolele:
Timișoara, 8 noiembrie 2020. Protest împotriva isteriei covid. Marius Mioc: „Există două tipuri de oameni: care rezolvă problemele și care găsesc scuze și dau vina pe alții… Economia nimic, dar la covid, care e problema lor, ce rezultate au după 8 luni?… Ei spun că e dezastru” (video)
Nou miting programat la Timișoara: duminică 15 noiembrie ora 16. Filmări de la mitingul din 8 noiembrie (4 video)
Am fost amendat la mitingul împotriva restricțiilor covid de la Timișoara
Încă o amendă, primită de mine prin poștă
Am contestat amenzile primite de la jandarmerie. Îl cer ca martor în apărare pe Nelu Tătaru, ministrul sănătății. Deasemeni, cer expertiză judiciară pentru a se stabili dacă obligația de a purta măști în aer liber este o măsură care să micșoreze riscul asupra sănătății populației
Procesul pentru amenzile din 8 și 15 noiembrie 2020, amînat pentru 3 decembrie. Excepțiile de neconstituționalitate și nelegalitate depuse de mine
Procesul pentru amenzile din 8 și 15 noiembrie 2020. „Salvarea de vieți omenești puse în primejdie de politicile sanitare dezastruoase ale guvernului cît și apărarea Constituției și a legalității sînt interese publice majore iar apărarea acestora este legitimă, ceea ce exclude caracterul contravențional al faptei”
Cum a pierdut organizatoarea mitingului din 8 noiembrie 2020 procesul cu Primăria Timișoara
Sentința Judecătoriei în procesul amenzilor din 8 și 15 noiembrie 2020
Apelul meu legat de amenda din 8 noiembrie 2020. Tribunalul Timiș l-a respins

Scorul proceselor mele cu Jandarmeria Timișoara este 4-2, adică din 6 amenzi contestate în instanțele timișorene am izbutit anularea a 4, iar 2 amenzi au fost menținute.

În cadrul acestui proces eu am invocat o excepție de nelegalitate a hotărîrii primăriei de a refuza aprobarea adunării de protest din 8 noiembrie 2020, dar nici Judecătoria Timișoara și nici Tribunalul Timiș nu au analizat pe fond această excepție, ci au declarat-o inadmisibilă. Mă gîndesc să încep un proces separat cu Primăria Timișoara pentru a obține anularea actului prin care au refuzat aprobarea acelui miting, pretinzînd și despăgubiri egale cu valoarea amenzii plătite și a cheltuielilor de judecată din acest proces. Astfel aș putea obține o judecare pe fond a legalității acțiunii primarului Fritz, iar cerînd despăgubiri nu mi se va mai putea opune excepția lipsei de interes, cu care a pierdut un proces similar cea care făcuse cererea de aprobare a mitingului din 8 noiembrie 2020.

Ce mi s-a părut ciudat la acest proces e că s-a dat pronunțarea imediat, în aceeași zi cu ședința finală de judecată, pe cînd în toate celelalte procese ale mele se dădea cel puțin o amînare înaintea pronunțării. Dar, dacă pronunțarea s-a făcut de îndată, redactarea hotărîrii a durat 4 luni.

Dau mai jos transcrierea deciziei tribunalului. Omit partea în care se povestește ce au susținut părțile și prima instanță, fiindcă acelea le-am prezentat deja în articolele anterioare despre acest proces.

ROMÂNIA
TRIBUNALUL TIMIȘ
SECȚIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

DECIZIE Nr. 1114/2022
Ședința publică din 18 noiembrie 2022
Completul compus din:
Președinte Ovidiu Călin Roman
Judecător Gabriela Bărăgan
Grefier Adnana Cristina Floroiu

Pe rol soluționarea cererii de apel formulată de apelantul petent Mioc Marius împotriva Sentinței civile nr. 14201 / 06.07.2022 pronunțată de Judecătoria Timișoara în dosar nr. 31647/325/2020, în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Jandarmi Județean Timiș, în cauza avînd ca obiect anulare proces verbal de contravenție JO 1927896.

La apelul nominal se prezintă apelantul personal, identificat cu (…), lipsind intimatul.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că apelantul a depus, prin serviciul registratură, răspuns la întîmpinare.

Instanța acordă cuvîntul asupra probelor.

Apelantul solicită încuviințarea probei cu martori, prin care dorește să demonstreze faptul că apelantul a crezut că manifestația la care a participat este una legală, întrucît martorul propus i-a spus asta.

Instanța respinge proba testimonială, față de teza probatorie formulată, apreciind-o ca nefiind relevantă în soluționarea cauzei.

Apelantul solicită instanței să ceară de la Curtea de Apel Bacău hotărîrea prin care au fost anulate unele acte emise de guvern, relevante pentru prezenta cauză.

Instanța respinge cererea petentului, față de împrejurarea că hotărîrea indicată de reclamant poate fi accesată de instanța de judecată.

Apelantul subliniază că a depus la dosar broșuri și solicită instanței să țină cont de acestea.

Instanța constată depuse broșurile.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau excepții de invocat instanța constată încheiată cercetarea judecătorească și acordă cuvîntul asupra apelului.

Apelantul pune concluzii de admitere a apelului așa cum a fost formulat, dezvoltînd cele șase motive de apel, menționate și în cererea scrisă, cu cheltuieli de judecată, sens în care depune un set de înscrisuri.

Instanța reține cauza în pronunțare.

TRIBUNALUL

Deliberînd asupra apelului, constată următoarele:

(…) [se povestește ce s-a stabilit la prima instanță, ce am susținut în cererea de apel și ce a spus jandarmeria în întîmpinare]

Examinînd hotărîrea contestată prin prisma motivelor invocate prin cererea de apel și în conformitate cu prevederile art. 476-478 C.pr.civ., instanța constată următoarele:

Apelul vizează doar procesul verbal seria JO nr. 2078317 din 08.11.2020.

Prin procesul verbal de contravenție seria JO nr. 2078317 din 08.11.2020, petentul a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 500 lei reținîndu-se în sarcina sa că în data de 08.11.2020, ora 16:00, petentul a participat în Piața Victoriei din Timișoara la o adunare publică interzisă, deși i s-a pus în vedere de către agentul de ordine publică să părăsească locația, fapta constituind contravenție conform art. 26 alin. 1 lit. d din Legea nr. 60/1991 și fiind sancționată de art. 26 alin. 2 din Legea nr. 60/1991.

Prima instanță a reținut în mod corect că procesul verbal este legal și temeinic.

Referitor la excepția de nelegalitate invocată de apelant în fața primei instanțe, Tribunalul constată că în mod corect Judecătoria a analizat inițial admisibilitatea acesteia și în condițiile în care a constatat că este inadmisibilă a procedat la respingerea ei ca atare fără a mai intra în analiza fondului. De altfel, tribunalul constată că în mod corect a stabilit prima instanță faptul că actul administrativ cu privire la care a fost invocată excepția avea caracter normativ și nu individual și prin urmare nu putea fi analizat pe calea excepției de nelegalitate. În consecință, argumentele apelantului prin care este invocată pe fond nelegalitatea actului administrativ nu pot fi analizate nici în apel.

Conform dispozițiilor art. 34 alin. 1 din OG nr. 2/2001, procesul verbal de contravenție este supus controlului de legalitate și temeinicie al instanței, care hotărăște asupra sancțiunii, despăgubirii primite, precum și asupra măsurii confiscării.

În ceea ce privește legalitatea procesului-verbal de contravenție, tribunalul reține că art. 17 din OG nr. 2/2001 prevede că: „Lipsa mențiunilor privind numele, prenumele și calitatea agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii și a sediului acesteia, a faptei săvîrșite și a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal” iar, în speță, din lecturarea procesului verbal atacat rezultă că s-au trecut toate aceste mențiuni. Lipsa celorlalte mențiuni prevăzute de art. 16 din OG nr. 2/2001 atrage nulitatea relativă – condiționată de existența unei vătămări cre nu a fost probată în cauză.

Sub aspectul temeiniciei procesului verbal de contravenție, în mod corect prima instanță a reținut că petentul a săvîrșit fapta reținută în sarcina sa, acesta admițînd că protestul din 08.11.2021 a fost pașnic, fără arme, nu a stînjenit folosirea normală a drumurilor publice și a mijloacelor de transport în comun, rezultînd faptul că acesta a recunoscut faptul că a participat la acest protest.

Conform art. 26 alin. 1 lit. d din Legea nr. 60/1991 „Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu sînt săvîrșite în astfel de condiții încît, potrivit legii penale, să întrunească elementele constitutive ale unei infracțiuni: … d) participarea la adunări publice nedeclarate sau interzise și urmate de refuzul părăsirii locurilor de desfășurare a acestora, la avertizările și somațiile organelor de ordine făcute potrivit legii…”. Din interpretarea acestui text de lege, instanța reține că pentru a se reține săvîrșirea faptei în sarcina contravenientului trebuie să se fi desfășurat 3 acte materiale ale contravenției: adunarea publică să nu fi fost în prealabil declarată autorității competente sau să fi fost interzisă de aceasta; organele de ordine să fi avertizat și somat potrivit legii; participanții să fi refuzat părăsirea locului de desfășurare a adunării ca urmare a avertizărilor și somațiilor primite.

Petentul nu a fost sancționat pentru că a participat la adunarea de protest, ci pentru că după ce și-a expus nemulțumirea față de o anumită problemă în mod public prin mting, a refuzat părăsirea locului de desfășurare a acestuia, la avertizările și somațiile organelor de ordine făcute potrivit legii, așa cum prevede art. 26 lit. d din legea 60/1991. Or, atît Constituția României cît și legea 60/1991 prevăd dreptul persoanelor fizice de a protesta în locuri publice prin exprimarea punctului acestora de vedere, cît și art. 1 din legea 60/1991 prev. ca „(1) Libertatea cetățenilor de a-și exprima opiniile politice, sociale sau de altă natură, de a organiza mitinguri, demonstrații, manifestații, procesiuni și orice alte întruniri și de a participa la acestea este garantată prin lege. Asemenea activități se pot realiza numai pașnici și fără nici un fel de arme. (2) Adunările publice – mitinguri, demonstrații, manifestații, competiții sportive, procesiuni și alte asemenea – ce urmează să se desfășoare în piețe, pe căile publice ori în alte locuri în aer liber, se pot organiza numai după declararea prealabilă prevăzută de prezenta lege”, dar activitatea de protest trebuie să fie desfășurată cu respectarea procedurii prevăzute de lege și cu respectarea drepturilor și libertăților celorlalți cetățeni precum și în condițiile impuse de lege.

Potrivit dispozițiilor art. 2 din legea 60/1991, nu trebuie declarate în prealabil adunările publice al cărui scop îl constituie manifestările cultural-artistice, sportive, religioase, comemorative, cele ocazionate de vizite oficiale precum și cele care se desfășiară în exteriorul sau în incinta sediilor sau a imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat.

Din înregistrarea video și ansamblul probator rezultă că adunarea publică s-a desfășurat în Piața Victoriei din Timișoara fără a fi avizată și, deși apelantului i s-a pus în vedere să părăsească locația acesta a refuzat părăsirea locului de desfășurare a adunării ca urmare a avertizărilor și somațiilor primite. Susținerile apelantului în sensul că din declarațiile martorului R. H. rezultă că nu au fost somați să părăsească locația nu pot fi reținute întrucît ele atestă doar faptul că martorul nu a auzit o astfel de somație iar înregistrările atestă că protestul s-a desfășurat pe o suprafață suficient de mare și în mediu zgomotos pentru a face acest fapt posibil. Prin urmare, declarația martorului nu justifică înlăturarea prezumției de realitate și adevăr a procesului verbal contravențional.

Susținerile reclamantului privind legitima apărare nu pot fi reținute de instanța de apel întrucît atacul la care se referă art. 19 al. 2 Cod penal – Este în legitimă apărare persoana care săvîrșește fapta pentru a înlătura un atac material, direct, imediat și injust, care pune în pericol persoana sa, a altuia, drepturile acestora sau un interes general, dacă apărarea este proporțională cu gravitatea atacului – trebuie să fie material ori o reglementare normativă în mod evident nu are un astfel de caracter.

Părerea apelantului în sensul că unele dispoziții normative sînt incorecte nu îl exonerează de obligația de a le respecta atîta timp cît sînt în vigoare.

Eroarea de fapt a reclamantului asupra caracterului autorizat sau nu al mișcării de protest, chiar și în măsura în care există nu este în măsură să înlăture vinovăția acestuia și implicit caracterul contravențional al faptei.

Sancțiunea contravențională a fost corect individualizată, cu respectarea art 21 al. 3 din OG 2/2001 la valoarea minimă stabilită de legiuitor și este proporțională cu pericolul social al faptei. În consecință și tribunalul apreciază că nu există elemente care să justifice înlocuirea amenzii contravenționale cu avertismentul.

Pentru considerentele de mai sus motivele de apel sînt neîntemeiate și în baza art. 480 C.pr.civ., apelul va fi respins și pe cale de consecință se va menține hotărîrea apelată ca legală și temeinică în ceea ce privește procesul verbal de constatare a contravenției seria JO nr. 2078317 din 08.11.2020, instanța de fond făcînd o corectă apreciere a stării de fapt și o aplicare conrespunzătoare a dispozițiilor legale incidente în materie.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE

Respinge cererea de apel formulată de apelantul petent Mioc Marius (…) împotriva Sentinței civile nr. 14201 / 06.07.2022 pronunțată de Judecătoria Timișoara în dosar nr. 31647/325/2020, în contradictoriu cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Timiș, cu sediul în Timișoara, B-dul Gheorghe Barițiu nr. 19-21 jud. Timiș.

Definitivă.

Pronunțată la data de 18.11.2022, prin punerea soluției la dispoziția părților prin intermediul grefei instanței.

Președinte, Ovidiu Călin Roman
Judecător, Gabriela Bărăgan
Grefier, Adnana Cristina Floroiu

Redau mai jos și alte filmări de la protestul din 8 noiembrie 2020, care a făcut obiectul amenzii din acest proces:

Cuvîntarea avocatului Gheorghe Vela:

Cuvîntarea lui Beniamin Muj:

Cuvîntarea Silviei Terziu:

Mai citește:
– Despre manifestații de protest din perioada pandemiei la pagina Covid-19 – Acțiuni civice

8 gânduri despre „Tribunalul Timiș menține amenda pentru participare la protest neaprobat în 8 noiembrie 2020. „Argumentele apelantului prin care este invocată pe fond nelegalitatea actului administrativ (de neaprobare a adunării de protest) nu pot fi analizate nici în apel”

 1. 1.” iar cerînd despăgubiri nu mi se va mai putea opune excepția lipsei de interes, ”
  -ba da, daca nu cereti despagubiri f. foarte mari!

  2.”Susținerile reclamantului privind legitima apărare nu pot fi reținute de instanța de apel întrucît
  ……….Sancțiunea contravențională a fost corect individualizată,
  …..și este proporțională cu PERICOLUL SOCIAL al faptei. ”

  A.-contraventia nu poarta „pericol social”,
  e doar un mijloc in educarea contravenientul naravit,
  care nu intelege altfel(…..) ca societatea ii impune o norma de conduita morala(!!!!!!!!!)
  (contraventia e pt. dobitoci, asta e concluzia noastra;
  in orice caz la „contraventie” nu se poate face SCOTOCIRE,
  vezi fortzele intunericului care scotoceau prin mijloacele de transport dupa d-aia fara masca;
  reamintim aici Decizia privind radarele ascunse prin boscheti,
  scotoceau cu radiatia de microunde-cu undele lu Hertz
  dupa contravenienti, asa are politia o dambla!)

  B.-atentie,atentie:
  -cat timp instanta de apel pomeneste de PERICOLUL SOCIAL AL FAPTEI
  autoapararea se poate invoca!
  (2 judecatori prosti,
  sa se multumeasca cu asta;
  ar putea fi rau intentionati!)

 2. are legatura:
  https://www.activenews.ro/externe/Dovada-Mascaradei-din-6-Ianuarie-Hai-hai-hai-Ajutati-i-Impingeti-i-in-sus-%E2%80%93-Politistii-infiltrati-au-incitat-multimea-sa-ia-cu-asalt-Capitoliul-VIDEO-180936

  -nu stim cum a fost la Timisoara dar in Bucuresti in ’89
  Asaltul Comitetului Central
  a avut elemente asemanatoare „declasate”: sclavii fostului regim
  deveniti infractorii noului regim.
  -dupa cate stim azi,
  prin codul de procedura penala al Romaniei
  agentului provocator i se confera IMPUNITATE!

  1. In 1989 Lovitura de Stat a fost dată de securiștii trădători in complicitate și susţinuţi de nemţi și americani. Ăștia să fie elementele „declasate” sclavii fostului regim ?
   Ăștia care azi sint stăpinii noștrii, noi supravieţuind ff greu in colonia germană România.

 3. Foarte corectă sentinţa. Așa păţesc activiștii care prostesc lumea ca să se imbolnăvească cit mai mulţi oameni.
  Să-ţi plătească amenda stăpinii tăi care te-au susţinut pt protest.
  Toţi protestatarii au fost amendaţi ? Sau numai cei ca tine care
  instigaţi lumea la rău.

 4. offtopic:
  -activenews a inceput sa cerseasca bani
  numai ca Ginan Abraheam e o distrusa:
  saboteaza!
  („traducere gresita”,
  omisiuni prin care schimba continutul,etc)

 5. Domnule Mioc
  o chestiune de maxim interes,
  din presa am aflat ca toate/mai toate hg.urile privind prelungirea „starii de alerta” au fost desfiintate in instante,
  scriati ca o judecatoare s-a exprimat in sensul ca instanta are mijloacele sale sa afle despre desfiintari:
  -hotararile/deciziile nu se publica, instanta „aia” a aflat despre respectivele decizii?

  evident ca probabil sint de gasit pe portal.just.ro, lege5.ro
  nu stiu cu ce valoare de introdus in justitie….

  1. A fost desființată la prima instanță, dar s-a făcut recurs, deci nu era o hotărîre definitivă la momentul pronunțării hotărîrii Tribunalului Timiș. Nu știu dacă între timp procesele alea de desființare a HG-urilor cu stare de alertă s-au finalizat.

   1. 1.pentru ca buba e AICI:

    Obligația publicării
    Hotărârile judecătorești definitive și irevocabile prin care s-a anulat în tot sau în parte un act administrativ cu caracter normativ sunt general obligatorii și au putere numai pentru viitor.
    Acestea se publică obligatoriu după motivare, LA SOLICITAREA INSTANTELOR, în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau, după caz, în monitoarele oficiale ale județelor ori al municipiului București, fiind scutite de plata taxelor de publicare.

    LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ

    2.desfiintata chiar „nedefinitiva” va e MAI favorabil, e fix in Constitutie;
    trebuia suspendat procesul….

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.