Tribunalul Timiș, decizie definitivă: Instituirea carantinei într-o localitate înseamnă limitarea dreptului de a ieși din acea localitate, nu a dreptului de a ieși din clădirea de domiciliu

Am mai scris despre procesul legat de amenda pe care am luat-o în 14 martie 2021, cînd Timișoara era în carantină, pentru faptul că m-am deplasat în centrul orașului:

– Nouă amendă primită de mine și felul cum am contestat-o. „Sînt cuprins de remușcări pentru faptul că am avut declarație pe proprie răspundere asupra mea”
– Întîmpinarea jandarmeriei la unul dintre procesele legate de amenzile mele
Am cîștigat (primă instanță) procesul pentru amenda din carantină
– Procesul pentru amenda din carantină: Apelul Jandarmeriei și întîmpinarea mea din apel

Totodată, în cadrul acestui proces, mi s-a admis și sesizarea Curții Constituționale cu privire la prevederile Legii 55/2020 legate de instituirea carantinei zonale:
La cererea mea Tribunalul Timiș sesizează Curtea Constituțională cu privire la excepția de neconstituționalitate a unor articole din Legea 55/2020
Argumentele pentru neconstituționalitatea carantinării Timișoarei aduse de mine în procesul cu jandarmeria

Am cîștigat acest proces și la primă instanță, și la apel, fiind prima hotărîre definitivă din procesele mele cu jandarmeria pentru amenzi date sub pretextul stării de alertă și a pandemiei. Vedeți fișa procesului pe portalul instanțelor: http://portal.just.ro/30/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=32500000000510278&id_inst=30

Am izbutit să fac rost de motivarea hotărîrii din apel, care mi se pare interesantă și vrednică de a fi prezentată cititorilor blogului. Ea constituie un precedent judecătoresc care poate folosi și altor persoane amendate pentru că ar fi ieșit din casă în timpul carantinării localității lor.

Tribunalul Timiș a menținut sentința Judecătoriei Timișoara de anulare a amenzii și a procesului verbal de contravenție, dar a schimbat motivarea. Astfel, dacă Judecătoria Timișoara anulase amenda pe motiv că am avut declarație pe propria răspundere asupra mea, Tribunalul Timiș spune în esență că nici n-aș fi avut nevoie să am o asemenea declarație. În timpul dezbaterilor am arătat instanței că s-a schimbat înțelesul cuvîntului „carantină”, fiindcă în istoria omenirii „carantină” a însemnat izolarea oamenilor bolnavi ori bănuiți a fi bolnavi de o boală molipsitoare, iar acum se pretinde izolarea oamenilor sănătoși. Cred că cu acest argument am lovit la țintă, fiindcă tribunalul, în motivarea sa, explică că atîta vreme cît clădirea în care locuiesc nu a fost carantinată, ci s-a instituit carantina pentru întreaga localitate (Timișoara), iar eu n-am părăsit localitatea, era dreptul meu să mă plimb prin oraș unde vreau. Acest raționament juridic trebuie să fie valabil pentru toate cazurile de instituire a carantinei asupra unei localități, deci poate ajuta pe toți cei care au amenzi fiindcă au umblat prin localitatea de domiciliu fără declarații pe proprie răspundere asupra lor cînd în acea localitate se instituise carantina. Cîtă vreme nu ai părăsit localitatea înseamnă că ai respectat carantina instituită asupra localității, este ceea ce constată Tribunalul Timiș.

Redau mai jos hotărîrea instanței, în întregime:
R O M Â N I A
TRIBUNALUL TIMIŞ
SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
DECIZIA CIVILĂ NR. 2/2022

Şedinţa publică din data de 03 ianuarie 2022
Completul compus din:
PREŞEDINTE: GABRIELA MARIA ŢIFREA Judecător: LAURA DEBELKA
Grefier: ANCUTA BELCEA

Pe rol se află judecarea apelului formulat de apelantul intimat Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Timiș împotriva sentinţei civile nr. 8952/2021 din data de 14.07.2021 pronunţată de Judecătoria Timișoara în dosarul nr. 9255/325/2021 în contradictoriu cu intimatul petent Mioc Marius Remus, având ca obiect anulare proces verbal de contravenţie JO 2167280.
Dată fără citarea părţilor.
Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 20.12.2021, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când având nevoie de timp pentru a delibera, instanţa a amânat pronunţarea la data de 03.01.2022.

INSTANŢA
Deliberând asupra apelului de faţă, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 8952/2021 din data de 14.07.2021 pronunţată de Judecătoria Timişoara în dosar nr. 9255/325/2021, a fost admisă plângerea contravenţională formulată de petentul MIOC MARIUS REMUS în contradictoriu cu INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN TIMIŞ (U.M. 0520 Timişoara) şi s-a dispus anularea procesului-verbal contravenţie seria JO nr. 2167280/22.03.2021 încheiat de intimată, fiind exonerat petentul de plata amenzii contravenţionale în cuantum de 1.000 lei.
Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut următoarele:
În fapt, prin procesul-verbal de contravenție seria JO nr. 2167280 din 14.03.2021 (f.17), petentul a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 1000 lei, pentru fapta prevăzută de art. 65 lit. o din Legea nr. 55/2020 raportat la art. 3 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 293/2021 și sancționată de art. 66 lit. b din Legea nr. 55/2020.
Astfel, s-a reținut că la data de 14.03.2021, în jurul orei 16:20, petentul a fost depistat în timp ce se afla în Piaţa Victoriei din Timișoara, fiind în deplasare pe domeniul public şi deşi a prezentat o declaraţie pe proprie răspundere, acesta nu îşi justifica prezenţa în acel loc. Totodată, acesta a staţionat în Piaţa Victoriei pentru aproximativ 30 de minute deşi i s-a pus în vedere faptul că nu respectă prevederile legale.
La rubrica alte menţiuni s-a consemnat faptul că procesul verbal a fost întocmit la sediul unităţii intimatei, în lipsa contravenientului (f. 17).
Procesul verbal a fost comunicat petentului sub semnătură la data de 22.03.2021, prin scrisoare recomandată (f. 21).
În drept, potrivit 65 lit. o din Legea nr.55/2020, nerespectarea de către persoanele fizice a interdicției de ieşire din clădirile, localităţile sau zonele geografice în care a fost instituită carantina potrivit art. 5 alin. (3) lit. c) constituie contravenție, în măsura în care nu este săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată potrivit legii penale infracțiune, iar potrivit art. 66 lit. a) din același act normativ, se sancţionează cu amendă de la 1000 la 5000 lei.
De asemenea, potrivit art. 5 alin. 3 lit. b din Legea nr. 55/2020, interzicerea ieşirii din zonele stabilite şi, după caz, în intervalele orare stabilite sau instituirea carantinei asupra unor clădiri, localităţi sau zone geografice.
În speţă, prin raportare la data înregistrării plângerii (02.04.2021) şi data comunicării procesului verbal de contravenţie (22.03.2021 – f. 21), instanţa de fond a reţinut că petentul a formulat plângerea în termenul de 15 zile prevăzut de lege.
Sub aspectul legalității, analizând modul de întocmire a procesului-verbal, instanţa de fond a constatat că acesta respectă dispozițiile imperative ale legii, nefiind incidentă niciuna dintre cauzele de nulitate absolută prevăzute de art.17 din O.G. nr. 2/2001. Astfel, procesul-verbal de contravenție conține mențiunile privitoare la numele, prenumele și calitatea agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, codul numeric personal al acestuia, descrierea faptei săvârșite, data comiterii acesteia și semnătura agentului constatator.
În ceea ce priveşte motivul de nulitate invocat de petent întrucât în procesul verbal de contravenţie nu s-a indicat ocupaţia şi locul său de muncă, instanţa de fond a constatat că acesta este neîntemeiat. Analizând dispoziţiile art.16-19 din O.G. nr. 2/2001 s-a constatat că pentru a fi legal încheiat actul de sancţionare nu trebuie să indice ocupaţia şi locul de muncă al petentului.
Referitor la susţinerile petentului privind încheierea procesului verbal în absenţa sa şi fără a avea posibilitatea de a formula obiecțiuni, prima instanţă a reţinut că aceste aspecte nu pot conduce, singure, la anularea actului sancționator, din interpretarea dispoziţiilor art. 19 ale O.G. nr. 2/2001.
Neaducerea la cunoştinţa petentului posibilitatea de a formula obiecțiuni ori lipsa obiecțiunilor din cuprinsul actului sancționator sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii relative, astfel încât petentul este ţinut să facă dovada unei vătămări care nu poate fi înlăturată decât prin anularea actului. Or, în cauză, instanţa de fond a constatat că petentul nu a făcut dovada vătămării suferite, cu atât mai mult cu cât a uzat de dreptul de a formula plângere contravenţională la instanţa competentă, verificându-se legalitatea procesului-verbal contestat.
În ceea ce priveşte lipsa semnăturii martorului asistent pe actul de sancţionare, instanţa de fond a constatat că, în cauză, au fost respectate prevederile legale statuate de art. 19 alin. 2 şi 3 din O.G. nr. 2/2001. Din moment ce procesul-verbal a fost încheiat la sediul unităţii intimate, calitatea de martor asistent nu poate fi arogată de către un alt agent constatator.
Faţă de cele expuse mai sus, instanţa de fond a constatat că procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în cauză a fost încheiat cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de lege sub sancţiunea nulităţii.
Referitor la temeinicia procesului-verbal contestat, instanţa de fond a observat că acesta a fost încheiat pe baza constatărilor directe (ex propriis sensibus) ale agentului constatator din cadrul instituţiei intimatei. Astfel, actul administrativ în discuţie se bucură de prezumţia de veridicitate, în sensul că actul reflectă în mod real ceea ce a stabilit autoritatea emitentă.
Motivul pentru care actele administrative sunt înzestrate cu această caracteristică este încrederea că autoritatea (în această situaţie agentul constatator) consemnează exact faptele pe care le constată, fără a denatura realitatea (cu atât mai mult cu cât, în ipoteza menţionării intenţionate sau chiar din neglijenţă a unor împrejurări nereale, agentul constatator este expus unor posibile sancţiuni de natură disciplinară sau penală).
Pe de altă parte, persoana sancţionată contravenţional se bucură de prezumţia de nevinovăţie până la pronunţarea unei hotărâri irevocabile prin care să se stabilească vinovăţia sa. Această prezumţie nu neagă, însă, valoarea probatorie a procesului-verbal de contravenţie legal întocmit, ci astfel se realizează şi un echilibru între interesul general al statului, în reglementarea măsurilor privind constatarea contravenţiilor şi interesul particular.
Împrejurarea că, în principiu, prezumţia de nevinovăţie poartă şi asupra sarcinii probei, în sensul că aceasta ar reveni intimatei, iar îndoiala profită persoanei acuzate, nu este de natură să conducă, automat, la admiterea plângerii formulate şi la anularea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.
În cauză, petentul a invocat faptul că s-a deplasat în mai multe scopuri, bifând pe declaraţia pe proprie răspundere mai multe motive, aspect necontestat de părţi.
Potrivit art. 1 al Ordinului D.S.U. nr. 6578/06.03.2021, se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 08.03.2021, ora 00:00, pentru o perioadă de 14 zile, până la data de 22.03.2021, ora 00:00, pentru municipiul Timișoara (…).
Conform art. 3 din acest Ordin, circulaţia şi staţionarea în spatiile publice, din interiorul zonei carantinate, a persoanelor sunt interzise, cu excepţia motivelor bine justificate, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator, iar la art. 4 pct. 3 se dispune că în intervalul orar 6,00-22,00, în interiorul zonei menționate la art.1 alin.2 se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții: …, pct. 6 și 7 ale art. 4 din Ordin stabilind că:
6. pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator, cu precizarea programului de lucru, sau o declarație pe propria răspundere, cu precizarea intervalului orar necesar desfășurării activității; 7. pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
În cauza de faţă, instanţa de fond a constatat că Ordinul D.S.U. nr. 6578 din data de 06.03.2021 prevede expres şi limitativ motivele care justifică prezenţa unei persoane fizice pe spaţiul public. Astfel, agenţii constatatori abilitaţi de lege au competenţa de a verifica dacă petentul a prezentat declaraţia pe propria răspundere în care erau menţionate motivele prezenţei sale în Piaţa Victoriei din Timișoara la data de 14.03.2021, aşa cum sunt prevăzute de dispoziţiile art. art. 4 alin. 3 din Ordinul arătat mai sus.
Instanţa de fond a constatat că petentul a prezentat o declaraţie pe proprie răspundere, aspect reţinut atât în cuprinsul procesului verbal de contravenţie, cât şi în raportul agentului constatator aflat la fila 18 dosar. Împrejurarea că în cuprinsul declaraţiei au fost bifate mai multe puncte nu are relevanţă în cauză întrucât normele legale nu instituie obligativitatea precizării unui singur motiv.
Totuşi, instanţa de fond a constatat, că potrivit art.4 alin. 6 şi 7 din Ordin, agentul constatator are competenţa de a verifica motivul deplasării sub aspectul existenţei sale, a bifării pe declaraţie şi înscrierea lui printre motivele justificate menţionate expres. Însă, agentul constatator nu are competenţa de a verifica realitatea celor consemnate în cuprinsul declaraţiei pe proprie răspundere, neavând posibilitatea de a solicita dovezi suplimentare sub acest aspect.
De asemenea, s-a reţinut că dispoziţiile art. 66 lit. o din Legea nr. 55/2020 prevăd că natura contravenţională a acestei fapte are caracter subsidiar.
Pentru aceste considerente, constatând netemeinicia procesului-verbal de contravenţie, instanţa de fond a admis plângerea contravenţională formulată de petentul Mioc Marius Remus în contradictoriu cu intimata Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Timiş (UM 0520 Timișoara) şi a anulat procesul verbal de contravenţie seria JO nr.2167280/14.03.2021, cu consecinţa exonerării petentului de la plata amenzii contravenţionale stabilite în sarcina sa în cuantum de 1000 lei.
În baza art. 453 C.proc.civ., instanţa de fond a dispus obligarea intimatei la plata către petent a sumei de 20 lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând în taxă judiciară de timbru (f. 8).
Împotriva sentinţei civile nr. 8952/2021 din data de 14.07.2021 pronunţată de Judecătoria Timișoara în dosar nr. 9255/325/2021, a declarat apel intimatul Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Timiș, prin care a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună : admiterea apelului şi, rejudecând şi schimbând în tot hotărârea instanţei de fond atacată, respingerea plângerii contravenţionale cu consecinţa menţinerii actului de sancţionare aşa cum a fost întocmit de agentul constatator, sentinţa Judecătoriei Timișoara fiind criticabilă din următoarele motive:
Instanţa de fond a concluzionat că „petentul a prezentat o declaraţie pe propria răspundere, agentul constatator are competenţa de a verifica motivul deplasării sub aspectul existenţei sale, a bifării pe declaraţie şi înscrierea lui printre motivele justificate menţionate expres, însă, agentul constatator nu are competenţa de a verifica realitatea celor consemnate în cuprinsul declaraţiei pe proprie răspundere”, dispunând admiterea plângerii şi anularea procesului verbal de contravenţie.
Opinia instanţei de fond este una mai mult decât discutabilă, întrucât persoanele competente să verifice existenţa şi conţinutul înscrisului intitulat „declaraţie pe proprie răspundere”, au sarcina de a stabili dacă cele consemnate în respectivul înscris corespund realităţii. Conform opiniei instanţei de fond, simpla deţinere a declaraţiei şi bifării unui punct oarecare din aceasta îndreptăţesc persoana în cauză, în contextul instituirii măsurilor privind carantinarea unei localităţi/unui Municipiu, să se deplaseze/să se afle în orice loc doreşte, organelor de ordine publică nefiindu-le permisă verificarea realităţii celor consemnate în declaraţie, opinie pe care nu o împărtăşim şi care nu este în spiritul şi litera legii.
Este real faptul că, atunci când o persoană susţine că se deplasează de la domiciliu la un centru comercial, acesteia nu i se solicită date suplimentare cum ar fi deţinerea banilor, în numerar sau pe card, cu care să se poată achiziţiona bunuri, însă, atunci când respectivul centru comercial se află la distanţă mare de domiciliul ori adresa unde locuieşte persoana verificată, iar alte magazine similare se situează mult mai aproape decât centrul comercial respectiv, persoana în cauză nu-şi mai poate justifica prezenţa în acel loc, intenţia legiuitorului fiind, cu certitudine, pentru limitarea deplasării persoanelor, pentru deplasarea acestora cu un motiv justificat.
Ipotetic vorbind, o persoană ce locuieşte în zona nordică a unui oraş în care s-a instituit măsura carantinării, se poate deplasa în partea opusă a oraşului pentru achiziţionarea unor bunuri/medicamente despre care susţine că le găseşte exclusiv în zona respectivă, chiar dacă are, în zona nordică, magazine/farmacii, iar persoana competentă să verifice declaraţia nu s-ar deplasa împreună cu persoana verificată pentru lămuriri suplimentare; însă, în situaţia în care persoana în cauză s-ar plimba, preţ de zeci de minute prin centrul oraşului, invocând acelaşi motiv menţionat mai sus, atunci nu ar mai exista un motiv justificat pentru activitatea pe care o desfăşoară. Iată de ce, contrar opiniei instanţei de fond, agentul constatator are atât dreptul, cât şi obligaţia de a verifica realitatea celor consemnate în cuprinsul declaraţiei pe proprie răspundere, în caz contrar fiind lipsit de conţinut atributul verificării existenţei declaraţiei pe proprie răspundere.
Aşa cum s-a consemnat în procesul verbal de contravenţie ce face obiectul prezentei cauze, intimatul-petent a staţionat/s-a deplasat, în centrul oraşului, Piaţa Victoriei, circa 30 de minute, a participat la activitatea de protest ce se desfăşura în Piaţa Victoriei, activitatea sa neputând fi justificată, plimbarea ori staţionarea în centrul Municipiului nefiind printre motivele prevăzute de către legiuitor pentru justificarea prezenţei sale în acel loc şi în acel interval de timp.
Apelantul a mai reiterat faptul că, începând cu data de 08.03.2021, pentru o perioadă de 14 zile, prin Ordinul D.S.U. nr. 6578 din 06.03.2021, s-a dispus instituirea măsurii de carantină zonală pentru municipiul Timișoara, comuna Moșnița Nouă, comuna Ghiroda, comuna Giroc şi comuna Dumbrăvițe, judeţul Timiș, măsurile dispuse prin respectivul act normativ fiind menţinute prin Ordinul D.S.U. nr. 6699 din 21.03.2021, cu aplicabilitate începând cu data de 22.03.2021 ora 0.00, pentru o perioadă de 72 de ore, ulterior fiind emis un nou Ordin al D.S.U. (nr. 6743 din 24.03.2021), prelungindu-se, pentru încă 7 zile, măsura carantinării localităţilor menţionate, ordinele respective având în vedere actele normative de nivel superior, precum şi situaţia epidemiologică la nivelul celor cinci unităţi administrativ teritoriale, în contextul riscului iminent pentru sănătatea publică cauzat de transmiterea şi răspândirea intracomunitară extinsă a virusului Sars-Cov-2.
În împrejurările arătate, în localităţile carantinate erau interzise organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, circulaţia si staţionarea în spaţiile publice fiind permise doar în baza unor motive justificate, fiind necesare documente obligatorii în sensul arătat (legitimaţie de serviciu, adeverinţă de la angajator, declaraţie pe propria răspundere), iar purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, era obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spaţii publice închise şi deschise.
În contextul respectiv, în data de 14.03.2021, s-a constatat, nemijlocit, faptul că o persoană, identificată ulterior ca fiind intimatul-petent, participant la protestul respectiv, a staţionat/s-a deplasat în zona menţionată circa 30 de minute şi, la solicitarea justificată a agentului constatator de a prezenta declaraţia pe proprie răspundere, a prezentat un înscris în care erau bifate mai multe puncte, fără ca acestea să constituie justificări ale staţionării/plimbării sale în Piaţa Victoriei.
Întrucât legiuitorul a sancţionat nerespectarea de către persoanele fizice a interdicției de ieşire din clădirile, localităţile sau zonele geografice în care a fost instituită carantina potrivit art. 5 alin. (3) lit. c)- faptă prevăzută de art. 65 lit. o) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, persoanei în cauză i s-a încheiat proces verbal de contravenţie, sancţiunea aplicată fiind cea minimă stabilită de către legiuitor, conform art. 66 lit. b) . Precizează că art. 5 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 55/2020 face referire la Măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc, acestea privind „interzicerea ieşirii din zonele stabilite şi, după caz, în intervalele orare stabilite sau instituirea carantinei asupra unor clădiri, localităţi sau zone geografice”.
Apelantul a învederat, în sensul celor arătate, dispoziţiile din ordinele D.S.U. prin care s-a instituit măsura carantinei în Timișoara şi patru localităţi limitrofe. Astfel, conform prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordinul D.S.U. nr. 6578 din 06.03.2021, „Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 8.03.2021, ora 00,00, pentru o perioadă de 14 zile, până în data de 22.03.2021, ora 00.00. pentru municipiul Timișoara, comuna Moșnița Nouă, comuna Ghiroda, comuna Giroc şi comuna Dumbrăvița, judeţul Timiș.”
La art. 3 din Ordinul menţionat se prevede că „Circulaţia si staţionarea în spatiile publice, din interiorul zonei carantinate a persoanelor sunt interzise, cu excepţia motivelor bine justificate, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator”, iar la art. 4 pct. 3 se dispune că „ în intervalul orar 6,00-22,00, în interiorul zonei menţionate la art. 1 alin. (2) se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:
a)deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă, gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
b)deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale, pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani în intervalul 10,00-13,00, iar pentru persoanele cu vârsta mai mică de 65 de ani în intervalele orare 6,00-10,00, respectiv 13,00-20,00;
c)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, inclusiv deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARSCoV-2;
d)deplasările scurte în apropierea locuinţei/gospodăriei legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), precum şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
e)deplasarea în scopul donării de sânge la centrele de transfuzie sanguină; f)deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat; g)deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;
h)deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
i)îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate şt/sau eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi;
j)deplasare în vederea susţinerea examenelor pentru obţinerea permisului de conducere;
k)participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
l)pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu, cu prezentarea unui document justificativ;
m)alte motive justificate precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenta persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;”
Nici unul dintre motivele arătate anterior nu pot constitui justificări ale activităţii/plimbării/staţionării intimatului-petent din data de 14.03.2021, în centrul Timișoarei. Mai mult, acesta se contrazice chiar în susţinerile sale, arătând că deţinea declaraţie pe proprie răspundere, dar şi că, desfăşurând activitate pe cont propriu, îşi elibera singur adeverinţă de angajator. Or, este evident că cele două înscrisuri sunt distincte. Tot în cadrul plângerii, intimatul-petent susţine că „la data de 14 martie, indus în eroare de ştirile false din presă, a crezut că nu are voie să se deplaseze în oraş decât cu declaraţie pe proprie răspundere prin care să justifice prezenţa sa”, iar, ulterior, „negăsind în Monitorul Oficial nici un act normativ din care să rezulte că în Timișoara există carantină şi că obligaţia de a avea o declaraţie pe proprie răspundere la deplasări prin oraş este o realitate juridică, are remuşcări pentru faptul că a avut declaraţie pe proprie răspundere asupra sa. ”.
Totodată, pct. 6 şi 7 ale art. 4 din Ordinul menţionat stabilesc că:
6. pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator, cu precizarea programului de lucru, sau o declaraţie pe propria răspundere, cu precizarea intervalului orar necesar desfăşurării activităţii;
7. pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil;
De asemenea, art. 13 din respectivul Ordin prevede, cu claritate, faptul că: „(1) Nerespectarea măsurilor prevăzute de prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal prevăzute de art. 67 din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.”
În consecinţă, fiind confirmat faptul că intimatul-petent a staţionat/s-a plimbat prin Piaţa Victoriei circa 30 de minute, fără a putea justifica acest lucru, iar o declaraţie pe proprie răspundere, aşa cum a stabilit legiuitorul în această perioadă de restricţii, trebuie să conţină aspecte veridice, reale, simplul fapt al existenţei/prezentării sale nefiind suficient pentru conformarea cu dispoziţiile legale incidente, procesul verbal de contravenţie a fost încheiat în mod justificat, starea de fapt reţinută în actul de sancţionare fiind urmarea unei constatări personale, prin propriile simţuri, a unui jandarm aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi care a intervenit pentru îndeplinirea unei obligaţii legale.
Învederează instanţei că Ordinul emis de D.S.U. nr. 6578 din 06.03.2021 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 231 din 8 martie 2021.
În concluzie, reieşind, fără dubiu, că probatoriul administrat a confirmat cele reţinute în actul de sancţionare contestat, iar conduita petentului se circumscrie textului legal conţinut de către art. 65 lit. o) din Legea nr. 55/2020, sancţiunea aplicată fiind cea minimă prevăzută de către legiuitor, având în vedere aspectele şi argumentele prezentate, solicităm instanţei de judecată să admită apelul aşa cum a fost formulat.
În probaţiune, a solicitat proba cu înscrisuri şi cu înregistrarea video, probe care au fost administrate şi de către instanţa de fond.
Apelantul a solicitat instanţei să constate că cererea este scutită de obligaţia timbrării, amenzile contravenţionale făcându-se venit la buget.
A solicitat judecarea cauzei şi în lipsă de la dezbateri.
În drept: art. 466 şi urm., art. 476, 480, 411 C.P.C., O.G. nr. 2/2001, Legea nr. 55/2020.
La data de 04.10.2021, intimatul Mioc Marius Remus a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului ca neîntemeiat şi menţinerea dispoziţiilor Sentinţei nr. 8952/14.07.2021.
În motivare a arătat în esenţă că, în mod corect prima instanţă a concluzionat că „agentul constatator nu are competenţa de a verifica realitatea celor consemnate în cuprinsul declaraţiei pe proprie răspundere”. După cum a arătat şi în plângerea iniţială, constatările agentului sunt doar aprecieri subiective care provin probabil din faptul că, fiind o fire mai morocănoasă, nu a dorit să socializeze cu jandarmul şi să ofere explicaţii suplimentare cu privire la prezenţa sa în zonă, faţă de ceea ce deja scria pe declaraţia pe proprie răspundere. Jandarmul a constatat ex propriis sensibus faptul că era prezent în zonă şi că avea declaraţie pe proprie răspundere, dar faptul că ar fi fost nereal ce bifase pe respectiva declaraţie nu e o constatare ex propriis sensibus ci o apreciere subiectivă. Pe declaraţie era trecut, ca loc unde urma să se deplaseze, locul în care a fost depistat de jandarm. Totodată, a avut asupra sa şi adeverinţă de la angajator, el lucrând independent ca persoană fizică autorizată şi fiind astfel propriul angajator (a alăturat copie înregistrare de la Registrul Comerţului), şi-a eliberat singur adeverinţă pe toată perioada carantinei. Legea nu prevede vreo altă modalitate de justificare a prezenţei într-o anumită zonă, în perioada carantinei, decât declaraţia pe proprie răspundere în care se bifează anumite puncte, exact cum a făcut petentul (este legală şi bifarea mai multor puncte în declaraţie: era chiar recomandat de autorităţi să se limiteze deplasările afară, deci logic ca cineva care avea mai multe motive de ieşit din casă să facă o singură deplasare în care să-şi rezolve toate problemele, nu deplasări separate pentru fiecare motiv în parte).
Dovezile prezentate de pârât, inclusiv înregistrarea video, nu arată nimic altceva decât prezenţa sa în zona respectivă.
În plângerea iniţială şi în răspunsul la întâmpinare, a dat explicaţii suplimentare cu privire la prezenţa sa în centrul Timişorii în 14.03.2021. Nu le-a mai repetat. Jandarmul nu avea vreo obligaţie să-i ofere explicaţii suplimentare. Poate ar fi trecut aceste explicaţii la rubrica „alte menţiuni” din procesul verbal, dacă acesta i-ar fi fost prezentat pentru consemnarea obiecțiunilor sale, aşa cum cere art. 16 alin. (7) din OG 2/2001, dar, din vina exclusivă a pârâtei, aceasta nu s-a întâmplat.
Suplimentar faţă de motivele de anulare a procesului verbal cuprinse în sentinţă, mai sunt şi alte motive care n-au mai fost reţinute în sentinţa probabil fiindcă au fost considerate redundante, în condiţiile în care procesul-verbal fusese oricum anulat.
Carantina nu face parte dintre măsurile de prevenire şi combatere a pandemiei de covid-19.
Acest aspect l-a prezentat deja în „răspuns la întâmpinare”, alăturând şi dovada că în perioada de carantinare a Timişoreni din martie 2021 rata de infectare cu virusul SARS-CoV2 a crescut. De îndată ce carantina a fost ridicată, rata de infectare a început să scadă. De menţionat că carantina la Timișoare a durat mai mult de 14 zile, cât este considerată durata de incubaţie a virusului, prin urmare spre sfârşitul carantinei cazurile depistate, care erau mai numeroase decât cele de dinaintea carantinei, erau infectări care se produseseră în timpul carantinei. Aşadar, ordinele D.S.I.J. de instituire a carantinei în Timișoara nu fac parte dintre măsurile de prevenire şi combatere a pandemiei de covid-19 ci dimpotrivă, sunt măsuri de agravare a efectelor pandemiei.
Art. 1 din Legea 55/2020 precizează că legea are ca obiect „prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19”. Prin urmare, măsurile care nu contribuie cu nimic la prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 nu pot fi legale.
Pentru lămurirea faptului că, carantina nu face parte dintre măsurile de prevenire şi combatere a pandemiei de covid-19, în temeiul art. 330 şi următoarele Cod procedură civilă a solicitat efectuarea unei expertize judiciare prin care să se compare efectele pe care le-a avut instituirea carantinei (adică limitarea deplasărilor populaţiei) în România, în diferite zone, începând din martie 2020 şi până în prezent.
Totodată, a invocat excepţia de neconstituționalitate a art. 65 lit. o şi a art. 5 alin. 3 din Legea 55/2020, deoarece restrângerea de drepturi şi libertăţi pe care o impun nu este proporţională cu eficienţa zero a carantinei, eficienţă care urmează a fi stabilită şi prin expertiza judiciara cerută, în cazul în care instanţa consideră că dovezile aflate deja la dosar nu sunt îndestulătoare. Aceasta încalcă art. 53 din Constituţie.
Procesul verbal nu este motivat în drept:
Ca temei al amenzii este trecut art. 65 lit. o) şi art. 66 lit. b) din Legea nr. 55/2020. raportate la art. 3 din Anexa 3 de la HG 293/2021. Art. 65 lit. o din Legea 55/2020 face vorbire despre „nerespectarea de către persoanele fizice a interdicției de ieşire din clădirile, localităţile sau zonele geografice în care a fost instituită carantina”. Nu există în procesul verbal nici o referire la vreun act normativ din care să rezulte că în zona geografică în care se afla fusese instituită carantina.
Este adevărat că în întimpinare pârâtul a făcut referire la Ordinul DSU nr. 6578 din 6 martie 2021, dar acest ordin nu a fost menţionat în procesul verbal, iar menţionarea acestui ordin în procesul verbal nu se poate spune că acesta a fost motivat în drept.
Practica judecătorească a stabilit că este inadmisibilă schimbarea temeiului juridic al amenzii contravenţionale faţă de cel prevăzut în procesul-verbal de contravenţie, sens în care a invocat decizia 48/2019 a Tribunalului București.
Aşadar, adăugarea ulterioară la temeiul juridic al amenzii contravenţionale a Ordinului DSU nr. 6578 din 6 martie 2021, care n-a fost pomenit în procesul-verbal a cărui anulare o solicită nu este admisibilă.
Susţine că nu s-au respectat prevederile OG 2/2001:
-Nu s-au respectat prevederile art. 16 alin. (7) din OG 2/2001: „în momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoştinţă contravenientului dreptul de a face obiecțiuni cu privire la conţinutul actului de constatare Obiecțiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica „Alte menţiuni”, sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal”. Nu doar că nu i-a fost adus la cunoştinţă că are dreptul de a face obiecțiuni, dar nici măcar faptul că i-a fost întocmit un proces verbal de amendă nu i-a fost adus la cunoştinţă!
-Nu s-au respectat prevederile art. 19 alin. (1) din O.G. 2/2001 conform cărora „în cazul în care contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor”. Nu există nici un martor care să certifice că a refuzat să particip la întocmirea procesului verbal.
Voinţa legiuitorului, prin O.G. 2/2001, a fost ca posibilul contravenient să poată preciza în procesul verbal de contravenţie obiecțiunile pe care le are faţă de acesta, tocmai pentru a se evita abuzurile organelor de ordine care, având plan de amenzi de îndeplinit, ar fi tentate să întocmească procese verbale în care să consemneze fapte neadevărate. Neaducerea de îndată la cunoştinţă posibilului contravenient a procesului verbal este prevăzută ca o excepţie, pentru cazul unor contravenienţi de rea credinţă, care nu vor să semneze de luare la cunoştinţă. Dar nu este obiceiul său să refuze semnarea unui proces verbal de amendă dacă îi este prezentat. A dovedit asta prin copiile altor 2 procese verbale ale jandarmeriei în care a semnat de luare la cunoştinţă, alăturate odată cu răspunsul la întâmpinare la prima instanţă. Aici de rea credinţă a fost jandarmeria, care deşi a avut timp suficient la dispoziţie ca să întocmească procesul verbal şi să i-l aducă la cunoştinţă (chiar procesul verbal spune că petentul a stat 30 de minute în zonă – de fapt, a discutat cu unele persoane), neexistând din partea petentului nici o încercare de a refuza să ia la cunoştinţă un eventual proces verbal de contravenţie, a ales calea de întocmire a procesului verbal cu multă întârziere, la sediul unităţii, pentru a lipsi petentul de dreptul său de a face obiecțiuni la conţinutul acestui proces verbal.
Nerespectarea acestor prevederi ale O.G. 2/2001 e o cauză de nulitate relativă. Prin această nerespectare s-a adus vătămare dreptului său la apărare prevăzut de art. 24 alin. 1 din Constituţie, prin prezumţia de veridicitate care se invocă pentru faptele precizate în acel proces verbal. La discuţia petentului cu jandarmul nu au fost alţi martori, aşa că petentul nu poate să dovedească faptul că nu i s-a spus că va fi amendat şi nici conţinutul acestei discuţii nu-l poate dovedi. E adevărat că dreptul la apărare şi-l exercită şi pe calea acţiunii în instanţă, dar în condiţiile în care nu i s-a dat posibilitatea de a nota obiecțiunile chiar pe procesul verbal de amendă, instanţa trebuie să considere criticile petentului cu privire la situaţia de fapt reţinută în procesul verbal, exprimate în plângere, ca fiind echivalente unor obiecțiuni care ar fi fost notate chiar pe procesul verbal, deci să nu acorde menţiunilor jandarmului o prezumţie mai mare de veridicitate decât obiecțiunilor sale, pe care neputând să le noteze chiar pe procesul-verbal le-a precizat în plângerea contravenţională. Totodată, necunoscând faptul că va fi amendat, nu a păstrat declaraţia pe proprie răspundere şi adeverinţa de angajator pe care o avea în momentul supus judecăţii.
Convingerea sa este că iniţial jandarmul nu a avut intenţia să îl amendeze, dar după ajungerea la sediul unităţii unde comunicase numele persoanelor pe care le legitimase în zonă (nu fost singurul legitimat) a primit ordin să facă acest lucru, deoarece petentul se află pe lista persoanelor indezirabile din punct de vedere politic pentru guvern şi care se doreşte a fi hărţuite. Petentul susţine că este un contestatar al măsurilor guvernamentale de luptă cu pandemia covid-19 încă de la început, din martie 2020, prin articole publicate pe site-ul său https://mariusmioc.wordpress.com/covid-19/. În 7 aprilie 2020 a lansat o petiţie in care petentul solicita oprirea isteriei covid-19 şi anularea stării de urgenţă (care era valabilă în acea perioadă), arătând că măsurile guvernamentale vor duce la pierderea multor vieţi omeneşti: „Isteria COVID-19 provoacă efecte mai rele decât însuşi virusul. Mai apoi a scris şi publicat cartea „Covid, minciuna veacului” în care a explicat minciunile guvernamentale pe care se întemeiază isteria covid şi a participat la mai multe proteste cu privire la felul cum se acţionează de către guvern în actuala pandemie, prilejuri cu care a fost deseori legitimat de jandarmi. Nu întotdeauna a primit amenzi, dar petentul este convins că a intrat în baza de date a celor care se ocupă cu poliţia politică şi, când la conducerea intimatei s-a aflat că a fost depistat (din nou) în centrul Timișoarei s-a dat ordinul să fie amendat cu orice preţ.
În drept: Legea 55/2020, Codul de procedură civilă, O.G. 2/2001, art. 24 alin. 1 şi 53 din Constituţie.
Examinând apelul prin prisma motivelor invocate şi în limitele efectului devolutiv determinate de ceea ce s-a apelat potrivit art. 477 din Codul de procedură civilă, dar şi din oficiu, pentru motive de ordine publică, conform art. 479 alin. 1 din acelaşi Cod, instanţa constată că acesta este neîntemeiat, pentru considerentele ce se vor evidenţia în cele ce urmează.
Prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei seria JO nr. 2167280 încheiat la data de 14.03.2021, intimatul petent a fost sancţionat contravențional cu amendă în cuantum de 1.000 lei pentru fapta prevăzută de art. 65 lit. o din Legea nr. 55/2020 raportat la art. 3 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 293/2021 și sancționată de art. 66 lit. b din Legea nr. 55/2020. În procesul-verbal de contravenție s-a reţinut că în data de 14.03.2021, în jurul orei 16:20, intimatul petent a fost depistat în timp ce se afla în Piaţa Victoriei din Timişoara, fiind în deplasare pe domeniul public şi deşi a prezentat o declaraţie pe proprie răspundere, acesta nu îşi justifica prezenţa în acel loc. Totodată, acesta a staţionat în Piaţa Victoriei pentru aproximativ 30 de minute deşi i s-a pus în vedere faptul că nu respectă prevederile legale.
Prima instanță a admis plângerea contravențională şi a anulat procesul-verbal de contravenţie seria JO nr. 2167280 încheiat la data de 14.03.2021, apreciind că intimatul petent nu se face vinovat de săvârşirea contravenţiei reţinută în sarcina sa întrucât a prezentat o declaraţie pe proprie răspundere, iar împrejurarea că în cuprinsul declaraţiei au fost bifate mai multe puncte nu are relevanţă în cauză întrucât normele legale nu instituie obligativitatea precizării unui singur motiv. De asemenea a reţinut că potrivit art. 4 alin. 6 şi 7 din Ordinul D.S.U. nr. 6578/06.03.2021, agentul constatator are competenţa de a verifica motivul deplasării sub aspectul existenţei sale, a bifării pe declaraţie şi înscrierea lui printre motivele justificate menţionate expres. Însă, agentul constatator nu are competenţa de a verifica realitatea celor consemnate în cuprinsul declaraţiei pe proprie răspundere, neavând posibilitatea de a solicita dovezi suplimentare sub acest aspect. A mai reţinut că dispoziţiile art. 66 lit. o din Legea nr. 55/2020 prevăd că natura contravenţională a acestei fapte are caracter subsidiar.
Apelantul INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN TIMIŞ (U.M. 0520 Timișoara) a criticat soluţia primei instanţe, invocând că s-a bazat pe interpretarea incorectă a dispozițiilor legale şi a probatoriului administrat.
Tribunalul constată, contrar celor susţinute de către apelant, că prima instanţă a pronunţat o soluţie temeinică şi legală, urmând a respinge apelul formulat în cauză, însă va substitui motivarea primei instanţe cu următoarele considerente:
Prima instanță în mod corect a menționat că în sarcina petentului a fost reținută contravenţia prevăzută de art. 65 lit. o) din Legea nr. 55/2020, constând în „nerespectarea de către persoanele fizice a interdicţiei de ieşire din clădirile, localităţile sau zonele geografice în care a fost instituită carantina potrivit art. 5 alin. (3) lit. c)”.
Începând cu data de 08.03.2021, pentru o perioadă de 14 zile, prin Ordinul D.S.U. nr. 6578 din 06.03.2021, s-a dispus instituirea măsurii de carantină zonală pentru municipiul Timişoara, comuna Moşniţa Nouă, comuna Ghiroda, comuna Giroc şi comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş, măsurile dispuse prin respectivul act normativ fiind menţinute prin Ordinul D.S.U. nr. 6699 din 21.03.2021, cu aplicabilitate începând cu data de 22.03.2021 ora 0.00, pentru o perioadă de 72 de ore, ulterior fiind emis un nou Ordin al D.S.U. (nr. 6743 din 24.03.2021), prelungindu-se, pentru încă 7 zile, măsura carantinării localităţilor menţionate, ordinele respective având în vedere actele normative de nivel superior, precum şi situaţia epidemiologieă la nivelul celor cinci unităţi administrativ teritoriale, în contextul riscului iminent pentru sănătatea publică cauzat de transmiterea şi răspândirea intracomunitară extinsă a virusului Sars-Cov-2.
Deși era instituită carantina în Mun. Timișoara, petentul nu ieșit din localitate. În ceea ce privește ieșirea din clădire, conform art. 5 alin. 3 lit. c) nu a existat o decizie de instituire a carantinei care să aibă ca obiect clădirea în care locuia petentul.
Întrucât dispozițiile Legii nr. 55/2020 sunt restrictive de drepturi, ele trebuie interpretate în mod strict ca și excepții. Astfel fapta de a ieși din clădirea unde domiciliază nu poate fi interpretată prin analogie ca fiind fapta de a ieși dintr-o clădire carantină.
Față de cele arătate mai sus, instanța de apel constată că fapta reţinută în sarcina intimatului petent a fost încadrată greșit de către agentul constatator.
Pe cale de consecință, față de motivele de fapt și de drept arătate mai sus, instanța de apel va respinge cererea de apel.
În temeiul art. 453 alin. 1 C.p.c., va obliga apelantul intimat la plata către intimatul petent a sumei de 5,95 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în apel, reprezentând cheltuieli de transport conform bonului fiscal nr. 11/20.12.2021.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII DECIDE:
Respinge apelul formulat de apelantul intimat INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN TIMIŞ (U.M. 0520 Timișoara), cu sediul în mun. Timișoara, B-dul Gheorghe Barițiu, nr. 19-21, judeţul Timiș, în contradictoriu cu intimatul petent MIOC MARIUS REMUS, CNP (…), cu domiciliul în mun. Timișoara (…), împotriva sentinţei civile nr. 8952/14.07.2021 pronunţate de Judecătoria Timișoara în dosarul nr. 9255/325/2021, având ca obiect plângere contravenţională.
Obligă apelantul intimat la plata către intimatul petent a sumei de 5,95 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în apel.
Definitivă.
Pronunţată astăzi, 03 ianuarie 2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.

Preşedinte, GABRIELA MARIA ŢIFREA
Judecător, LAURA DEBELKA
Grefier, ANCUTA BELCEA

Mai citește:
– Nouă amendă primită de mine și felul cum am contestat-o. „Sînt cuprins de remușcări pentru faptul că am avut declarație pe proprie răspundere asupra mea”
– Întîmpinarea jandarmeriei la unul dintre procesele legate de amenzile mele
Am cîștigat (primă instanță) procesul pentru amenda din carantină
– Procesul pentru amenda din carantină: Apelul Jandarmeriei și întîmpinarea mea din apel
O primă hotărîre definitivă în procesele mele cu Jandarmeria: Amenda din carantină anulată
La cererea mea Tribunalul Timiș sesizează Curtea Constituțională cu privire la excepția de neconstituționalitate a unor articole din Legea 55/2020
Argumentele pentru neconstituționalitatea carantinării Timișoarei aduse de mine în procesul cu jandarmeria
Am fost amendat la mitingul împotriva restricțiilor covid de la Timișoara
– Încă o amendă, primită de mine prin poștă
– Noua amendă primită de mine, ca locțiitor de președinte de secție de votare
– Autoritatea Electorală Permanentă m-a exclus din corpul experților electorali
Azi la Judecătoria Timișoara începe procesul legat de amenda luată de mine ca locțiitor de președinte de secție de votare
– Am contestat în instanță hotărîrea Autorității Electorale Permanente de a mă exclude din corpul experților electorali
Întîmpinarea Jandarmeriei în procesul despre 2 din amenzile mele
Judecătoria Timișoara respinge plîngerea mea împotriva amenzii luată ca locțiitor de președinte de secție de votare. Textul sentinței
Procesul pentru amenzile din 8 și 15 noiembrie 2020, amînat pentru 3 decembrie. Excepțiile de neconstituționalitate și nelegalitate depuse de mine
Am mai încasat o amendă
De ziua națională am fost reținut, încătușat și amendat de jandarmerie
Contestația mea față de amenda primită de Ziua națională. „Legiuitorul, în înțelepciunea sa, a prevăzut purtarea măștilor nu ca o măsură de ocrotire a sănătății, ci ca o măsură cu caracter propagandistic, psihologic și sociologic”
Cu prilejul Anului Nou, Jandarmeria îmi trimite o nouă amendă. Pentru mitingul din 21 decembrie 2021 de la București (video)
Curtea de Apel Timișoara a stabilit: Amenda pentru nepurtarea măștii nu poate fi temei pentru excluderea din corpul experților electorali
Plîngerea mea împotriva amenzilor primite în 21 decembrie 2021 la București. Definirea juridică a „idealurilor revoluției din decembrie 1989” prevăzute în Constituție, cerută cu prilejul acestei plîngeri
– alte articole legate de problema c0r0navirusului la pagina c0vid-19.

6 gânduri despre „Tribunalul Timiș, decizie definitivă: Instituirea carantinei într-o localitate înseamnă limitarea dreptului de a ieși din acea localitate, nu a dreptului de a ieși din clădirea de domiciliu

 1. mai recititi lectiile de biologie, anatomie si fiziologie a omului de fizica si chimie din liceu ca sa intelegeti ca nu e de gluma cu pandemia, faptul ca hotaraste o instanta ceva nu ne apara de virus ci numai masurile de igiena si carantina.

  1. Carantina nu ne-a apărat de virus. O dovedește experiența din ultimii 2 ani. Țări care n-au avut deloc carantină au avut mai puțini morți de covid decît țări care au aplicat această măsură. Vezi pe worldometers țările din Africa, ori, ca să luăm țări europene, Bielorusia, care are (azi) 675 morți covid la milionul de locuitori față de România cu 3291. https://www.worldometers.info/coronavirus/
   În istoria omenirii de mii de ani carantină a însemnat doar izolarea oamenilor bolnavi cu boli molipsitoare. Cu prilejul isteriei covid e prima oară cînd s-au izolat oameni sănătoși. Nici o carte de biologie, anatomie ori fiziologie nu a recomandat așa ceva. Rămîne cum am stabilit: măsura carantinei pe scară largă a omorît oameni, fără să salveze niciunul. https://mariusmioc.wordpress.com/2021/04/15/caracterul-criminal-al-indemnului-stati-acasa-ca-sa-salvati-vieti/

   1. E INUTIL DOMNU ACADEMICIAN TRADATOR AL PATRIEI NOASTRE ADEVARATE SA MAI DISCUTAM ,VA CONSIDERATI ATOATECUNOSCATOR, PAI ATUNCI SA VENITI SA PREDATI MICROBIOLOGIA MEDICALA IN LOCUL MEU. CU ASTA MA SCOT DE LA URMARIREA BLEGULUI DVS, SI IMI VOI FACE SI EU UNUL.

   2. Observ că nu puteți da nici un exemplu de carte de microbiologie, anatomie sau fiziologie, apărută înainte de covid, care să fi recomandat carantinarea oamenilor sănătoși pentru prevenirea răspîndirii unei boli infecțioase. După ce această măsură aberantă a fost luată probabil că au apărut și asemenea cărți, că regimul are bani pentru propagandiști care să scrie cărți (articole, să facă emisiuni televizate) care să justifice măsurile luate. https://mariusmioc.wordpress.com/2020/05/28/lista-rusinii-institutii-de-presa-care-s-au-inscris-la-spaga-de-200-milioane-lei-pentru-propaganda-covid/
    S-a schimbat definiția carantinei care de mii de ani însemna numai izolarea oamenilor bolnavi ori a celor veniți dintr-o zonă unde se bănuiește că s-ar fi putut îmbolnăvi.
    Pe plan mondial guvernele au alocat bani pentru propaganda măsurilor impuse, nu doar în România. De pildă în SUA administrația Biden a plătit 1 miliard de dolari pentru presă ca să facă propagandă pentru vaccinuri. https://www.wionews.com/world/to-promote-covid-shot-propaganda-biden-administration-paid-1-billion-to-media-says-report-460873
    Rezultatul: americanii mor ca muștele, și de covid, și de alte boli.

 2. un pas mic pentru un om
  un pas mare pentru…NIMENI!!
  (totusi „s-a stat in casa” )
  (la indemnul „stai in casa”,la per tu facut cu megafonu de la 1 metru
  replica i-a venit garoiului imediat:
  -FMM!)

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.